6.1. Економічна суть грошових потоків підприємства

 

Господарські операції підприємств супроводжуються грошовими потоками, що забезпечують оцінку надходження, ви­трат та переміщення фінансових ресурсів і активів. Процес руху коштів відбувається у часі і просторі під час обслуговування всіх видів господарської діяльності. Від повноти і вчасності забезпе­чення процесів постачання, виробництва і збуту грошовими ре­сурсами залежить рівень ефективності господарювання. Грошові потоки підприємства характеризується сукупними доходами і ви­тратами, що забезпечуються надходженнями і виплатами грошо­вих коштів і відповідно позитивним та негативним їх рухом.

У кожному випадку грошовий потік означає фактичну вели­чину розподілених у просторі і часі надходжень і виплат грошо­вих коштів, що формуються в процесі діяльності господарюючих систем, сферу яких становлять господарсько-виробничі, органі­заційно-господарські та внутрішньо-господарські відносини.

Господарсько-виробничі відносини виникають між суб'єктами господарювання при безпосередньому здійсненні господарської діяльності. При цьому кожний суб'єкт господарювання є одноча­сно покупцем і продавцем.

Організаційно-господарські відносини складаються між суб'єктами господарювання та суб'єктами організаційно-госпо­дарських повноважень у процесі управління господарською дія­льністю.

Внутрішньогосподарськими є відносини, що складаються між структурними підрозділами суб'єкта господарювання, та відно­синами суб'єкта господарювання з його структурними підрозді­лами. Вони виникають безпосередньо у внутрішній сфері госпо­дарюючих систем, і можуть мати як вертикальний, так і горизон­тальний характер щодо виробництва, управління, збуту, невиро­бничої діяльності та капітальних вкладень.

У просторі грошові потоки підприємства забезпечують його відносини з суб'єктами господарювання, державою і фізичними особами як в Україні, так і поза її межами щодо обслуговування зовнішньоекономічної діяльності з експорту та імпорту.

В процесі фінансового аналізу грошові потоки слід розглядати за окремими класифікаційними ознаками (табл. 6.1.1).

Рух грошових коштів кожного суб'єкта господарювання пов' язаний з наступними фактами підприємницької діяльності:

забезпечення процесу підприємницької діяльності (закупів­ля товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, випла­та заробітної плати);

реалізація товарів, продукції, робіт, послуг, тобто відшко­дування витрат і формування доходів;

сплата податків, обов' язкових відрахувань і зборів;

—        отримання і погашення кредитів та сплата відсотків. Грошові потоки підприємства можуть набувати як готівкової,

так і безготівкової форми.

Готівкові грошові потоки — формуються через касу підпри­ємства готівковими грошовими коштами, як правило, при обслу­говуванні фізичних осіб — виплаті заробітної плати, матеріаль­ного заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги та здійсненні платежів за реалізовані продукцію, товари, виконані роботи, надані послуги.

Безготівкові грошові потоки — це грошові розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках в банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунка платника (покупця) і пере­казуються на рахунок отримувача коштів (продавця).

Визначення грошових потоків підприємства може здійснюва­тися прямим і непрямим методами.

При прямому методі визначаються валові позитивні і негатив­ні грошові потоки за кожним джерелом надходження і напрямом використання грошових коштів за видами діяльності (рис. 6.1.1).

Формування грошових потоків за джерелами дозволяє визна­чити основні господарські операції, пов'язані з рухом грошових коштів, контролювати всі надходження і витрачання грошей, оцінювати рівень достатності коштів для здійснення платежів, встановлювати роль окремих факторів, які формують грошову виручку і витрати, та прогнозувати грошові потоки.

Непрямий метод передбачає визначення чистого грошового пото­ку підприємства через послідовне коригування показника прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування за алгоритмом для складання звіту про рух грошових коштів (рис. 6.1.2—6.1.6).


 

 


 

Класифікаційні ознаки

Види

1

2

 

♦♦♦ платіжними дорученнями

♦♦♦ платіжними вимогами-дорученнями

♦♦♦ чеками

♦♦♦ акредитивами

♦♦♦ заліком взаємної заборгованості ♦♦♦ договірним списанням ♦♦♦ векселями

7. Вид валюти

Національна Іноземна

8. Неперервність формування

Регулярний ♦♦♦ рівномірний ♦♦♦ нерівномірний Епізодичний

9. Законність здійснення

Легальний Нелегальний

10. Сегменти ринку

Географічний Господарський


±

 

Операційна Інвестиційна


Фінансова  | Надзвичайна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: Грошові потоки

 

Подпись: (+) І

 

 

 

 


 

Надходження


Видатки

 

 

 

Виручка від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг

Оплата за придбані активи \

 

 

Дохід від продажу виробничих запасів і необоротних активів

Розрахунки з персоналом по оплаті праці

Виплати на соціальні заходи           \

 

Доходи від операцій з активами

Виплати поза фондом оплати праці

 

             Аванси, одержані від покупців


Фінансові інвестиції

 

Фінансові вкладення засновників (учасників)

Повернення фінансової допомоги

 

Позики


Виплата дивідендів

 

Фінансова допомога


Страхові платежі       \

 

Одержані дивіденди

Бюджетне фінансування


Плата за використання залучених коштів

 

Страхове відшкодування


Втрати від курсової валютної різниці

 

 

 

Доходи за надані кошти в депозит

Оплачені штрафи, пені, неустойки

 

 

 

Доходи від курсової валютної різниці

Видані аванси           \

Податкові платежі    \

 

Одержані штрафи, пені, неустойки


Оплата позик

 

 

 

Оплата за векселі одержані


Оплата векселів виданих     І

 

 

Рис. 6.1.1. Грошові потоки за джерелами надходжень і витрат

Операційна діяльність

| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування-^]
І           Амортизація необоротних активів (+) ~~|

Зміна суми забезпечень

збільшення (+)           зменшення (—)

Фінансовий результат від нереалізованих курсових різниць
збиток (+)       І           прибуток (—)

Фінансовий результат від неопераційної діяльності
узбиток (+)     I           прибуток (—)

Витрати на сплату відсотків (+)

 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

 

Зміна оборотних активів
зменшення (+)           ^          збільшення (—)

Зміна витрат майбутніх періодів
зменшення (+)           ~ І       збільшення (—)

            Зміна поточних зобов 'язань           

збільшення (+)           ~ І       зменшення (—)

Зміна доходів майбутніх періодів

збільшення (+)           зменшення (—)

Грошові кошти від операційної діяльності

Сплачені відсотки

Сплачені податки на прибуток

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

             І

Рух коштів від надзвичайних подій

надходження (+)        видаток (—)

|           Чистий рух коштів від операційної діяльності

Рис. 6.1.2. Розрахунок чистого грошового потоку від операційної діяльності

Інвестиційна діяльність

 

Надходження від реалізації (+)

 

фінансові інвестиції       необоротні активи           майнові комплекси

 

Отримані (+)

 

відсотки         І   І        дивіденди        І    І  інші надходження

 

Витрати на придбання та інші платежі (-)

 

фінансові інвестиції  майнові комплекси

 

необоротні активи    інші платежі

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

І

Рух коштів внаслідок надзвичайних подій

надходження (+)        видаток (-)

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

 

Рис. 6.1.3. Розрахунок чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності

Надходження (+)

власний капітал    І   І   отримані позики   І    І   інші надходження

 

Витрати (-)

 

погашення позик    І   І  сплачені дивіденди  І    І      інші платежі

 

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

 

Рух коштів внаслідок надзвичайних подій
надходження (+)        видаток (-)

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

 

Рис. 6.1.4. Розрахунок чистого грошового потоку від фінансової діяльності

 

Господарська діяльність

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності (+)

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (+)

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності (+)

 

Чистий рух коштів за звітний період

 

Залишок коштів на початок звітного періоду (+)

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
надходження (+)        видаток (-)

 

Залишок коштів на кінець звітного періоду

 

Рис. 6.1.5. Розрахунок чистого грошового потоку підприємства


При визначенні чистого руху грошових коштів у результа­ті операційної діяльності непрямим методом показник прибу­тку насамперед коригується на статті витрат, які не призво­дять до грошових видатків: амортизація, забезпечення, нереалізовані курсові різниці, нараховані проценти за корис­тування позичками.

Сума амортизації визначається за амортизаційними відраху­ваннями з матеріальних і нематеріальних необоротних активів. Щодо забезпечень, то їх збільшення формує надходження грошо­вих коштів, а зменшення — витрати на сплату процентів, які ві­дображають витрати коштів за користування кредитами і позич­ками.

Оскільки прибуток від звичайної діяльності до оподатку­вання визначається з урахуванням неопераційних доходів та витрат, то його зменшують на доходи від володіння та реалі­зації фінансових інвестицій, а також від продажу основ­них засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні і фінан­сові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, ін­ші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяль­ності.

Зменшення (збільшення) оборотних активів фіксує вплив змін у складі операційних оборотних активів на наявність гро­шових коштів у підприємства. Зрозуміло, якщо оборотні акти­ви зростають, значить на їх фінансування витрачаються кошти, і навпаки.

Збільшення поточних зобов'язань і доходів майбутніх пері­одів формує надходження, а їх зменшення — видатки грошо­вих коштів.

Сплачені проценти відображають суми грошових коштів, фак­тично використаних на сплату процентів за користування креди­тами і позичками.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності ви­значається на основі аналізу змін у необоротних активах та пото­чних фінансових інвестиціях як різниця між вхідними та вихід­ними грошовими потоками.

 

 


Запаси:

збільшення (+), зменшення (-)

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)


 

Заборгованість перед постачальниками: збільшення (-), зменшення (+)


 

Платежі постачальникам

 

Амортизація у складі собівартості

продукції (-)

 

 

Операційні витрати на збут, адміністративні та інші витрати


Г


Витрати майбутніх періодів: збільшення (+), зменшення (-)

Нараховані операційні зобов'язання (оплата праці, соціальні заходи): збільшення (-), зменшення (+)


 

Інші операційні платежі

 

 

Амортизація у складі витрати (-)

 

Витрати на відсотки


Заборгованість за відсотками: збільшення (-), зменшення (+)


н


Сплачені відсотки

 

 

Податки з прибутку


Заборгованість з податку на прибуток: збільшення (-), зменшення (+)

Відстрочені податкові активи (+), зобов' язання (-)


 

Сплачені податки з прибутку

 

 

 

Чистий операційний

прибуток до надзвичайних подійВплив негрошових Операційних статей

Чисті надходження до надзвичайних статей

 

 

 

Надзвичайний збиток (прибуток)

Негрошові втрати (-), надходження (+)

Грошові надзвичайні витрати, доходи (+)

 

 

 

Чистий операційний прибуток


її


Загальна сума коригування (+, -)


н


Чисті надходження від операційної дівяльності

 

Рис. 6.1.6. Трансформація доходів і витрат операційної діяльності у грошові потоки

 

Вхідні грошові потоки в результаті інвестиційної діяльності формуються з таких складових:

грошові надходження від реалізації фінансових інвести­цій — суми, які надійшли на підприємство від продажу акцій або боргових зобов' язань інших підприємств, а також часток у капі­талі інших підприємств;

надходження коштів від продажу основних засобів, немате­ріальних активів, дочірніх підприємств та інших господарських надходжень;

надходження коштів у вигляді процентів за аванси грошо­вими коштами та позички, надані іншим сторонам за фінансови­ми інвестиціями в боргові цінні папери, і за використання пере­даних у фінансову оренду необоротних активів;

вирахувані з операційного доходу дивіденди;

надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов' язаних з операційною діяльністю) і позичок, наданих іншим сторонам;

надходження грошових коштів від ф' ючерсних, форвардних контрактів і опціонів.

До вихідних грошових потоків у рамках інвестиційної діяль­ності належать:

виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов' язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах;

грошові виплати, спрямовані на придбання основних за­собів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій). Сума виплат визначається як рі­зниця між первісною вартістю основних засобів на початок і кінець періоду, збільшена на вартість реалізованих необорот­них активів;

грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу);

аванси (крім авансів пов' язаних з операційною діяльністю) і позички грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім аван­сів і позичок фінансових установ);

виплати грошових коштів за ф' ючерсними, форвардними контрактами і опціонами (за винятком випадків, коли такі конт­ракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність).

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності ви­значається на основі оцінки змін власного капіталу, операцій, пов'язаних з фінансовою діяльністю щодо забезпечень наступних витрат і платежів, довгострокових зобов'язань, короткострокових кредитів банків, поточної заборгованості за довгостроковими зо­бов'язаннями, поточних зобов'язань за розрахунками з учасни­ками.

До вхідних грошових потоків у результаті фінансової діяльно­сті підприємства належать:

надходження грошових коштів від розміщення акцій та ін­ших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу на основі залучення зовнішніх джерел;

надходження грошових коштів у результаті утворення бор­гових зобов' язань (позичок, векселів, облігацій, а також інших видів коротко- і довгострокових зобов' язань, не пов' язаних з операційною діяльністю).

Вихідні грошові потоки у рамках фінансової діяльності фор­муються з таких складових:

виплати грошових коштів для погашення отриманих пози­чок;

сплачені грошовими коштами дивіденди;

грошові видатки, спрямовані на викуп раніше випущених акцій підприємства;

виплати грошових коштів орендодавцеві для погашення за­боргованості за фінансовою орендою та іншими платежами, пов' язаними з фінансовою діяльністю.

Чистий рух грошових коштів підприємства визначається як рі­зниця між сумою грошових надходжень і видатків, відображених за видами діяльності. Знайдена сума відповідає різниці між стат­тями залишків грошових коштів на початок і кінець періоду, які відображені в балансі. Додавши до залишку грошових коштів підприємства на початок періоду чистий рух коштів у результаті всіх видів діяльності за звітний період, отримаємо залишок гро­шових коштів на кінець періоду, який відображається в балансі підприємства.