ВІД АВТОРА

 

Ринкова трансформація економіки України вимагає докорін­ної перебудови системи оцінки діяльності підприємства, що зок­рема, передбачає використання глибоких аналітичних досліджень в результаті яких визначаються сценарії заходів для розв' язання фінансових проблем й одержання бажаного розвитку господарсь­ких процесів. Щоб керувати складним процесом ефективного ви­користання ресурсів, необхідно мати, насамперед, добре структу-ровану, своєчасну, достовірну і всебічну інформацію як активний інструмент обгрунтування моделей розвитку господарюючих си­стем.

Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки зумо­вила розподіл аналітичних досліджень на фінансові і управлінсь­кі. Такий поділ прикладної частини економічних досліджень є доцільним, а дискусійним може залишатися лише склад фінансо­вого і управлінського аналізу.

Відтак метою пропонованого підручника є формування теоре­тичних знань та практичних навичок з методики проведення фі­нансового аналізу.

Підручник складається із 13 тем, які повністю відповідають вимогам нормативної програми курсу і забезпечують виконання галузевого стандарту вищої освіти щодо освітньо-професійної програми підготовки фахівців з галузі знань «Економіка та під­приємництво».

Водночас, висвітлюючи зміст окремих питань фінансового аналізу автор враховує особливості сучасного стану розвитку підприємств України та подає власне тлумачення багатьох мікро-економічних явищ, категорій і показників.

Розгляд питань фінансового аналізу в підручнику розпочина­ється з обгрунтування його функціональної ролі, предмета, об' єктів, користувачів, організації і методичного забезпечення, а також концептуальної схеми процесу пізнання фінансового стану підприємства яка відтворює механізм аналітичного дослі­дження.

У темі 2 з' ясовується інформаційне забезпечення фінансово­го аналізу за системою показників фінансового плану, рахунків бухгалтерського обліку, фінансової, статистичної і податкової звітності. У трьох наступних темах розкриваються питання фо­рмування джерел фінансових ресурсів підприємства та їх роз­міщення в активах. Особливу увагу приділено моделям поведін­ки в процесі господарської діяльності основних засобів, оборот­них активів і джерел капіталу. Оскільки діяльність господарю­ючої системи — це єдність формування і використання коштів за грошовими потоками, то у темі 6 обгрунтована модель руху грошових коштів на підприємстві і методика оцінки її ефектив­ності.

У темах 7, 8 і 9 розглядаються важливі інструменти оцінки фі­нансового стану підприємства — ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість і кредитоспроможність.

Відтак у наступній темі подано матеріал щодо оцінки стану і розвитку ділової активності підприємства яка дозволяє забезпе­чити економічне зростання і фінансову стійкість господарської діяльності. Тема 11 присвячена аналізу прибутковості і рентабе­льності підприємства та їх впливу на досягнення стійкого фінан­сового стану. У темі 12 особливу увагу приділено вивченню роз­витку інвестиційної діяльності, її ефективності і ролі у вирішенні перспективних проблем.

Завершує підручник тема щодо комплексного оцінюван­ня фінансового стану підприємства і побудови рейтингових систем.

Особливість підручника полягає в тому, що всі теми висвітле­ні відповідно до діючих в Україні нормативних положень плану­вання, бухгалтерського обліку, аудиту, фінансової, статистичної і податкової звітності.

Підручник підготовлено на основі концептуальних засад фі­нансового аналізу викладених в публікаціях викладачів науко­вих шкіл Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного торговельно-економічного університету та Львівської державної фінансової академії.

Водночас, підручник є продовженням розробок автора, що були опубліковані в навчальному посібнику «Фінансова звіт­ність підприємства та її аналіз» і монографії «Статистич­ний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпре­тація».

 

Наведені у підручнику цифрові дані є умовними і не можуть бути використані як довідковий матеріал.

У підручнику не знайшли відображення завдання для прове­дення практичних занять. Підготовлені автором матеріали для аудиторної і самостійної аналітичної роботи викладачами та сту­дентами, система комплексних контрольних завдань і фахових тестів будуть видані в окремому навчальному посібнику.

Автор висловлює глибоку вдячність рецензентам (д. е. н., проф. В. О. Шевчуку, д. е. н., проф. І. Г. Манцурову, д. е. н., проф. І. В. Луканьову) за слушні зауваження та побажання.

Відгуки, зауваження та пропозиції щодо поліпшення змісту й структури підручника просимо надсилати на адресу: 10005, м. Житомир, вул. Черняховського, 103, кім. 404.