АНОТАЦІЯ

Ю.С. Цал-Цалко

 

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

 

Підручник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008


ББК 65.053я73 Ц 14

УДК 658.15(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18-Г-2241 від 14.12.2007 р.)

Рецензенти:

Шевчук О.В. - доктор екон. наук, проф., перший проректор Державної ака­демії статистики, обліку та аудиту Держкомстату України, м. Київ;

Манцуров І.Г. - доктор економічних наук, професор Українського університе­ту фінансів і права при Тендерній Палаті України;

Луканьов І.В. - доктор економічних наук, професор кафедри економіки Жито­мирського державного технологічниго університету.

 

Ю.С. Цал-Цалко

Ц 14 Фінансовий аналіз. Підручник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.

ISBN 978-966-364-649-7

У підручнику розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансо­вого аналізу господарюючих суб'єктів.

З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту роз­глянуті методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагности­ки та оцінки фінансового стану підприємства.

Викладення матеріалу супроводжується прикладами аналітичних розрахунків з відповідними висновками і узагальненнями, що створює передумови для самостійних міркувань і творчих дискусій.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, аспі­рантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами фінансового аналізу підприєм­ства.

ББК 65.053я73