2.5. Інформаційні ресурси фінансової звітності

 

Фінансова звітність — бухгалтерська звітність, що міс­тить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є забезпечення інфор­маційних потреб щодо:

обгрунтування рішень з придбання, продажу та володіння майном підприємства;

прийняття участі у інвестуванні підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

визначення ризику забезпеченості зобов'язань підприємства;

розрахунку суми дивідендів та їх розподілу;

регулювання діяльності підприємства.

Інформація фінансової звітності подається у обов'язкових фо­рмах, «Баланс» (ф. № 1), «Звіт про фінансові результати» (ф. № 2), «Звіт про рух грошових коштів» (ф. № 3), «Звіт про влас­ний капітал» (ф. № 4), «Примітки до річної фінансової звітності» (ф. № 5), «Додаток до річної фінансової звітності «Фінансова зві­тність за сегментами» (ф. № 6).

Для суб' єктів малого підприємництва встановлена скорочена за показниками фінансова звітність у складі «Балансу» (ф. № 1 м) і «Звіту про фінансові результати» (ф. № 2м).

Баланс — звіт про фінансовий стан підприємства, який відо­бражає на певну дату його активи, зобов' язання і власний ка­пітал.

Показники балансу є моментними і характеризують підприєм­ство за підсумковою оцінкою на початок року, останній день мі­сяця, кварталу, звітного року. Інформація, подана в балансі, дуже важлива для того, щоб прийняти правильні та ефективні управ­лінські або інвестиційні рішення.

Показники, відображені в балансі підприємства, характеризу­ються наступним змістом (табл. 2.5.1).


ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

Актив

/. Необоротні активи

Нематеріальні активи (010,011,012)

Первісна і залишкова вартість та накопичена амортизація (12,13)

Незавершене будівниц­тво (020)

Об'єкти незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійсню­ється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва (15)

Основні   засоби (030, 031,032)

Власні та отримані на умовах фінансового лізингу об'єкти, які віднесені до складу основ­них, а також інші необоротні матеріальні активи за первісною (переоціненою) і залишко­вою вартістю та сумою зносу (10, 11, 13)

Довгострокові біологі­чні активи (035, 036, 037)

Справедлива (залишкова) вартість та накопичена амортизація (16)

Довгострокові фінан­сові   інвестиції (040, 045)

Інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент з виділенням фінансових інвестицій, які обліковуються ме­тодом участі в капіталі (14)

Довгострокова дебітор­ська заборгованість (050)

Заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операцій­ного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу (18)

 

Відстрочені податкові активи (060)

Сума податку на прибуток, що підлягає включенню на покриття в наступних періодах в на­слідок тимчасової різниці між обліковою та податковою величиною прибутку (17)

Інші необоротні активи (070)

Активи, використання яких, як очікується, неможливе протягом дванадцяти місяців (18)

II. Оборотні активи

Виробничі запаси (100)

Вартість запасів для обробки, переробки, використання у виробництві і поточних господар­ських потреб, реалізації, а також малоцінні і швидкозношувальні предмети, призначені для споживання в ході нормального операційного циклу (20, 22)

Поточні біологічні ак­тиви (110)

Поточні біологічні активи тваринництва (тварини на відгодівлі і в нагулі, птиця, звірі, кро­лики, дорослі тварини, вибракувані із основного стада для реалізації, та молодняк тварин), а також рослинництва (зернові, технічні, овочеві та інші культури) в оцінці за справедливою або первісною вартістю (21)

Незавершене виробни­цтво (120)

Незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрика­тів власного виробництва (23, 25)

Готова продукція (130)

Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умо­вам і стандартам (26, 27)

Товари (140)

Товари, які придбані підприємством для наступного продажу без суми торгових наці­нок (28)

Векселі одержані (150)

Заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (това­ри), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями (34)

Дебіторська заборгова­ність за товари, роботи, послуги (160, 161, 162)

Заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги за первісною і чистою реалізаційною вартістю та резервом сумнівних боргів (36, 38)

Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом (170)

Заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата підприємства за подат­ками, зборами та іншими платежами до бюджету (64)

за виданими авансами (180)

Аванси, надані іншим підприємствам у рахунок наступних платежів (37)

з нарахованих доходів (190)

Нараховані дивіденди, проценти, роялті тощо, що підлягають надходженню на підприємст­во (37)

із внутрішніх розраху­нків (200)

Заборгованість пов'язаних сторін та із внутрішньовідомчих розрахунків (68)

Інша поточна дебітор­ська заборгованість (210)

Заборгованість підзвітних осіб, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків та страхуванням (37, 65)

Поточні фінансові ін­вестиції (220)

Інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів) (35)

Грошові кошти та їх еквіваленти (230, 240)

Кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів у національній та іноземній ва­лютах (30, 31, 33, 35)

Інші оборотні активи (250)

Податковий кредит, на який підприємство не одержало право зменшити податкове зо­бов'язання (64)

 

III. Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх пе­ріодів (270)

Витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів (39)

Пасив

І. Власний капітал

Статутний капітал (300)

Вартість активів зафіксована в установчих документах, що є внеском власників (учасни­ків) (40)

Пайовий капітал (310)

Пайові внески членів спілок та інших підприємств (41)

Додатковий вкладений капітал (320)

Сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість, а також сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал (42)

Інший додатковий ка­пітал (330)

Дооцінка необоротних активів, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих під­приємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу (42)

Резервний капітал (340)

Резерви, створені на підприємстві за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства (43)

Нерозподілений прибу­ток  (непокритий зби­ток) (350)

Сума нерозподіленого прибутку або сума непокритого збитку (44)

Неоплачений капітал (360)

Заборгованість власників (учасників) за внесками до статутного капіталу (46)

Вилучений капітал (370)

Фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його уча­сників (45)

//. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу (400)

Забезпечення виплат відпусток та додаткових пенсій (47)

Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

Інші забезпечення (410)

Забезпечення гарантійних зобов'язань на проведення ремонтів (47)

Цільове фінансування (420)

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел (48)

III. Довгострокові зобов 'язання

Довгострокові кредити банків (440)

Заборгованість підприємства банкам за отриманими від них позиками, які не є поточними зобов'язаннями (50)

Інші довгострокові фі­нансові зобов'язання (450)

Довгострокова заборгованість підприємства щодо зобов'язань із залучення позикових кош­тів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки (50, 51, 52)

Відстрочені податкові зобов'язання (460)

Податок на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою величиною прибутку (54)

Інші довгострокові зо­бов'язання (470)

Довгострокові зобов'язання з оренди, відстрочених обов'язкових платежів та фінансової допомоги (53, 55)

IV. Поточні зобов 'язання

Короткострокові кре­дити банків (500)

Поточні зобов'язання підприємства перед банками за отримані від них позики (60)

Поточна заборгованість за довгостроковими зо­бов'язаннями (510)

Зобов'язання, які підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу (61)

Векселі видані(520)

Заборгованість, на яку підприємство видало векселі для забезпечення поставок (робіт, по­слуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів (62)


 

Кредиторська заборго­ваність за товари, ро­боти, послуги (530)

Заборгованість постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (63)

Поточні зобов 'язання за розрахунками

з   одержаних авансів (540)

Аванси, одержані від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг) (68)

з бюджетом (550)

Заборгованість за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства (64)

з позабюджетних пла­тежів (560)

Заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавст­вом (64)

зі страхування (570)

Заборгованість за відрахуваннями, на соціальні виплати (65)

з оплати праці (580)

Заборгованість з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату (66)

з учасниками (590)

Заборгованість перед учасниками (засновниками), пов'язана з розподілом прибутку (диві­денди тощо) і формуванням статутного капіталу (67)

із внутрішніх розраху­нків (600)

Заборгованість пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків (68)

Інші      поточні зо­бов'язання (610)

Зобов'язання за нарахованими відсотками та операціями некомерційного характеру (68, 37)

V. Доходи майбутніх періодів

Доходи майбутніх пе­ріодів (630)

Доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до на­ступних звітних періодів (69)


Для порівняння фінансового стану підприємств, які складають звичайний баланс і баланс за фінансовим звітом суб'єкта малого підприємництва, необхідно здійснювати трансформацію даних (табл. 2.5.2).

Таблиця 2.5.2

АЛГОРИТМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ДАНИХ БАЛАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ

 

Актив

Пасив

коди рядків балансів за формами

№ 1м

№ 1

№ 1м

№ 1

020

020

300

300

030

010, 030,

320

310, 320, 330

031

011, 031,

340

340

032

012, 032

350

350

035,036,037

35,036,037

360

360, 370

040

040, 045

430

400, 410, 415, 416, 420

070

050, 060, 070

 

 

100

100, 110, 120

480

440, 450, 460, 470

130

130, 140

500

500

160 161, 162

150, 160, 161, 162

510

510

 

Актив


Пасив

 

 

 


Наступною формою фінансової звітності, що характеризує до­ходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства є звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати дає можливість у процесі фінан­сового аналізу оцінити результати минулої діяльності підприємс­тва, його прибутковість, здатність ефективно використовувати ресурси або ступінь ризику досягнення очікуваних результатів діяльності.

Зміст інформації про доходи, витрати і фінансові результати за показниками звіту про фінансові результати наведено в табл. 2.5.3.

В третьому розділі звіту про фінансові результати «Розраху­нок показників прибутковості акцій» акціонерні товариства по­дають інформацію щодо середньорічної кількості простих ак­цій та величини чистого прибутку (збитку) і дивідендів на одну акцію.

Для порівняння фінансових результатів діяльності підпри­ємств, які складають звичайний звіт про фінансові результати і звіт про фінансові результати за фінансовим звітом суб'єкта ма­лого підприємництва, необхідно трансформувати дані звітів (табл. 2.5.4).


ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

І. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010)

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або по­слуг (70)

Податок на додану вартість (015)

Податок на додану вартість, який надходить на підприємство з доходом (виручкою) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (70)

Акцизний збір (020)

Акцизний збір, який врахований у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (70)

Інші вирахування з доходу (030)

Знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без не­прямих податків (70)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035)

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вирахуванням непрямих податків

 

Собівартість реалізованої продукції (то­варів, робіт, послуг) (040)

Виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та собівар­тість реалізованих товарів (90)

Валовий прибуток (збиток) (050, 055)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за вираху­ванням собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

Інші операційні доходи (060)

Дохід від операційної оренди активів, операційних курсових різниць, від­шкодування раніше списаних активів, реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) (71)

Адміністративні витрати (070)

Загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуван­ням підприємства (92)

Витрати на збут (080)

Витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) та ви­трати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (това­рів), рекламу, доставку продукції споживачам (93)

Інші операційні витрати (090)

Собівартість реалізованих виробничих запасів, сумнівні (безнадійні) бор­ги та втрати від знецінення запасів, втрати від операційних курсових різ­ниць, визнані економічні санкції, відрахування для забезпечення наступ­них операційних витрат (94)

Фінансовий результат від операційної ді­яльності (прибуток, збиток) (100, 105)

Валовий прибуток (збиток) та інший операційний дохід за вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат

Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

Дохід від участі в капіталі (110)

Дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підпри­ємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі (72)

Інші фінансові доходи (120)

Дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (73)

Інші доходи (130)

Дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майно­вих комплексів, неопераційних курсових різниць (74)

Фінансові витрати (140)

Витрати на проценти та інші витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу (95)

Втрати від участі в капіталі (150)

Збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні під­приємства, облік яких проводиться методом участі в капіталі (96)

Інші витрати (160)

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, втрати від неопераційних курсових різниць, втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів (97)

 

Фінансові результати від звичайної дія­льності   до   оподаткування (прибуток, збиток) (170, 175)

Прибуток (збиток) від операційної діяльності, фінансових та інших дохо­дів (прибутків) за вирахуванням фінансових та інших витрат (збитків)

Податок на прибуток від звичайної дія­льності (180)

Податок на прибуток від звичайної діяльності (98)

Фінансовий результат від звичайної дія­льності (190)

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування за вираху­ванням податку на прибуток

Надзвичайні доходи (200)

Відшкодовані втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій) (75)

Надзвичайні витрати (205)

Втрати від стихійного лиха (повені, землетрусу, граду) та техногенних ка­тастроф і аварій (99, 75)

Податки з надзвичайного прибутку (210)

Податки, що підлягають сплаті з прибутку від надзвичайних подій (98)

Чистий прибуток (збиток) (220, 225)

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності та надзвичайний прибуток за вирахуванням податків з надзвичайного прибутку

Показники та коди рядків

Зміст інформації та джерела її формування за рахунками бухгалтерського обліку

1

2

II. Елементи операційних витрат

Матеріальні витрати (230)

Вартість витрачених у виробництві за вирахуванням внутрішнього оборо­ту: сировини й основних матеріалів; покупних напівфабрикатів та ком­плектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів; запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та інших матеріалів (80)

Витрати на оплату праці (240)

Заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенса­ційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу (81)

Відрахування на соціальні заходи (250)

Відрахування на пенсійне страхування, соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасних випадків на вироб­ництві і професійних захворювань, страхування на випадок безробіт­тя (82)

Амортизація (260)

Амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоро­тних матеріальних активів (83)

Інші операційні витрати (270)

Вартість робіт, послуг сторонніх підприємств, витрати на відрядження, послуги зв'язку (84)Для фінансового аналізу створення і перетворення грошових коштів за видами діяльності підприємства використовують інфо­рмаційні ресурси звіту про рух грошових коштів, який показує звідки приходять і куди ідуть гроші та як впливають різні опера­ції на грошові потоки.

Метою звіту є подання інформації про суму чистого надхо­дження або чистого видатку грошової маси підприємства за рік в розрізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Зміст інформації за звітом про рух грошових коштів підпри­ємства наведено в табл. 2.5.5. 

Зменшення (збільшення)

• оборотних активів (080)

Зменшення (надходження), збільшення (видаток) оборотних активів (крім грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій тощо)

• витрат майбутніх періодів (090)

Зменшення (надходження), збільшення (видаток) у складі витрат майбутніх періодів

• поточних зобов'язань (100)

Збільшення (надходження), зменшення (видаток) поточних зобов'язань (крім корот­кострокових кредитів банків, поточної заборгованості за довгостроковими зо­бов'язаннями, поточних зобов'язань за розрахунками з учасниками, сум зобов'язань за відсотками тощо)

• доходів майбутніх періодів (110)

Збільшення (надходження), зменшення (видаток) у складі доходів майбутніх періодів

Грошові кошти від операцій­ної діяльності (120)

Грошові надходження за вирахуванням грошових видатків (рядки 070 - 110)

Сплачені

• відсотки (130)

Грошові кошти, використані на сплату відсотків за користування кредитами і пози­ками

• податки на прибуток (140)

Використані грошові кошти для сплати податку на прибуток

Чистий рух коштів до надзви­чайних подій (150)

Грошові кошти від операційної діяльності (рядок 120) з урахуванням сплачених від­сотків і податку на прибуток

Рух коштів від надзвичайних подій (160)

Надходження або видаток коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності

Чистий рух коштів від опера­ційної діяльності (170)

Результат руху коштів від операційної діяльності (рядок 150) з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

Показники та коди рядків

Зміст інформації

1

2

II. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація

• фінансових інвестицій (180)

Грошові надходження від продажу акцій, боргових зобов'язань, а також часток у ка­піталі інших підприємств

• необоротних активів (190)

Грошові кошти від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій)

• майнових комплексів (200)

Грошові кошти від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць

Отримані

• відсотки (210)

Грошові кошти у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та надані позики

• дивіденди (220)

Грошові надходження у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або часток у капіталі інших підприємств

Інші надходження (230)

Грошові кошти від повернення авансів, позик, наданих іншим сторонам, ф'ючерсних та форвардних контрактів, опціонів тощо

Придбання фінансових інвес­тицій (240)

Виплати грошових коштів для придбання акцій, боргових зобов'язань, а також час­ток участі у спільних підприємствах

Придбання

• необоротних активів (250)

Виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів

 

• майнових комплексів (260)

Грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські оди­ниці

Інші платежі (270)

Аванси і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам, виплати грошових коштів за ф'ючерсними та форвардними контрактами, опціонами тощо

Чистий рух коштів до надзви­чайних подій (280)

Грошові надходження за вирахуванням видатків від інвестиційної діяльності (рядки 180-270)

Рух коштів від надзвичайних подій (290)

Надходження або видаток коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі ін­вестиційної діяльності

Чистий рух коштів від інвес­тиційної діяльності (300)

Результат руху коштів від інвестиційної діяльності (рядок 280) з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій

III. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капі­талу (310)

Грошові кошти від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшен­ня власного капіталу

Отримані позики (320)

Надходження, грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зо­бов'язань)

Інші надходження (330)

Надходження, пов'язані з фінансовою діяльністю, крім подій за рядками 310, 320

Погашення позик (340)

Виплати грошових коштів для погашення отриманих позик

Сплачені дивіденди (350)

Дивіденди, сплачені підприємством

Показники та коди рядків

Зміст інформації

1

2

Інші платежі (360)

Використання грошових коштів для викупу раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою тощо

Чистий рух коштів до надзви­чайних подій (370)

Грошові надходження за вирахуванням видатків від фінансової діяльності (рядки 310 — 360)

Рух коштів від надзвичайних подій (380)

Надходження або видаток коштів, пов'язаних з надзвичайними подіями в процесі фі­нансової діяльності

Чистий рух коштів від фінан­сової діяльності (390)

Результат руху коштів від фінансової діяльності (рядок 370) з урахуванням руху ко­штів від надзвичайних подій

IV. Зміна величини грошових коштів за звітний період

Чистий рух коштів за звітний період (400)

Грошові надходження за вирахуванням видатків від операційної, інвестиційної та фі­нансової діяльності (сума рядків 170, 300, 390)

Залишок коштів на початок року (410)

Грошові кошти на початок року за балансом підприємства

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів (420)

Збільшення (надходження) або зменшення (видаток) залишку грошових коштів в іно­земній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду

Залишок коштів на кінець ро­ку (430)

Грошові кошти на кінець року за балансом підприємства 

Показники та коди рядків

Зміст інформації

1

2

Спрямування прибутку до статутного капіталу (150)

Поповнення статутного капіталу

Відрахування до резервного капіталу (160)

Поповнення резервного капіталу

Внески учасників

Внески до капіталу (180)

Збільшення власного капіталу за рахунок внесків

Погашення заборгованості з капіталу (190)

Збільшення власного капіталу за рахунок зменшення неоплаченого капіталу

Вилучення капіталу

Викуп акцій (часток) (210)

Вартість викуплених акцій (часток) внаслідок виходу учасника

Перепродаж викуплених акцій (час­ток) (220)

Кошти від перепродажу викуплених акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (час­ток) (230)

Вартість анульованих акцій (часток)

Вилучення частки в капіталі (240)

Вартість частки

Зменшення номінальної вартості акцій (250)

Сума зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Списання   невідшкодованих збитків (260)

Сума списаних збитків

Безкоштовно отримані активи (270)

Сума одержаних активів

Разом змін в капіталі (290)

Підсумок змін у складі власного капіталу (рядки 060 - 280)

Залишок на кінець року (330)

Власний капітал за його видами


Інформаційні ресурси про частину активів підприємства, що залишаються, після вирахування всіх його зобов'язань форму­ються у «Звіті про власний капітал». Його складають щоб показа­ти розмір власного капіталу на початок і кінець календарного ро­ку і причини, через які він збільшується або зменшується за окремими елементами і в цілому.

Зміст інформації за звітом про власний капітал підприємства щодо причин збільшення (+) і зменшення (-) його розміру наве­дено в табл. 2.5.6.

Розкриття інформації у примітках до річної фінансової звітно­сті здійснюється за показниками, визначеними в Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку згідно ф. 5 «Примітки до рі­чної фінансової звітності». Інформаційні ресурси за показниками ф. 5 «Примітки до річної фінансової звітності» формуються в 13 розділах, а також окремо відображається середньооблікова чи­сельність працівників підприємства за рік. Зокрема, за окремими розділами приміток формується наступна інформація:

Розділ І. «Нематеріальні активи» за групами:

Первісна (переоцінена) вартість щодо: об'єктів на початок року; отриманих об'єктів за рік; суми дооцінки або уцінки; вартості об' єктів, що вибули за рік; втрати вартості від зменшення корисності; витрат, пов' язаних із вдосконаленням об' єктів та інших

змін;

• об'єктів на кінець року.

Накопичена амортизація щодо: залишку об' єктів на початок року; переоцінки об' єктів (дооцінка, уцінка); об' єктів, що вибули;

нарахованої амортизації за об' єктами при їх використанні; зменшення (збільшення) зносу при інших змінах; залишку об' єктів на кінець року. . Первісна вартість об' єктів на кінець року: щодо яких існує обмеження права власності; оформлених в заставу; створених підприємством.

Первісна вартість об'єктів, отриманих протягом року за ра­хунок цільових асигнувань.

Накопичена амортизація за об' єктами, щодо яких існує об­меження права власності.

Розділ ІІ. «Основні засоби» за групами необоротних мате­ріальних активів:

Первісна (переоцінена) вартість щодо:

 

об' єктів на початок року;

отриманих об' єктів за рік;

суми дооцінки або уцінки;

вартості об' єктів, що вибули за рік;

втрати вартості від зменшення корисності;

витрат, пов' язаних із вдосконаленням об' єктів та інших змін;

об' єктів на кінець року, у тому числі:

 

одержаних за фінансовою орендою;

переданих в оперативну оренду.

Знос необоротних матеріальних активів щодо:

 

об' єктів на початок року;

переоцінки (дооцінки, уцінки об' єктів);

об' єктів, що вибули;

нарахованої амортизації за об' єктами при їх використанні;

суми зменшення (збільшення) зносу при інших змінах за рік;

об' єктів на кінець року у тому числі:

 

одержаних за фінансовою орендою;

переданих в оперативну оренду.

Вартість об'єктів необоротних матеріальних активів на кі­нець року:

•           первісна:

щодо яких існують обмежені права власності;

оформлених в заставу;

повністю амортизованих.

•           залишкова:

що тимчасово не використовуються;

вилучених з експлуатації для продажу.

Вартість об' єктів, придбаних у звітному році за рахунок ці­льового фінансування.

5.         Вартість об' єктів, взятих в операційну оренду.
Розділ ІІІ. «Капітальні інвестиції»:

Витрати на будівництво.

Витрати на придбання (виготовлення) об' єктів основних за­собів.

Витрати на придбання (виготовлення) об' єктів інших не­оборотних матеріальних активів.

Витрати на придбання (створення) об' єктів нематеріальних активів.

Витрати на формування основного стада.

Інші капітальні інвестиції на придбання (виготовлення) об' єк-тів необоротних активів.

Розділ ІУ. «Фінансові інвестиції»:

Фінансові інвестиції за методом обліку участі у капіталі в асоційовані підприємства, дочірні підприємства та спільну діяль­ність.

Інші фінансові інвестиції в частки і паї у статутному капіта­лі інших підприємств, акції, облігації, інші вкладення.

Інші довгострокові та поточні фінансові інвестиції на кінець року за собівартістю, справедливою вартістю, амортизованою со­бівартістю.

Розділ V. «Доходи і витрати»: А. Доходи:

Інші операційні доходи від:

 

операційної оренди активів;

операційної курсової різниці;

реалізації інших оборотних активів;

штрафів, пені, неустойки з відшкодування порушень госпо­дарських договорів;

утримання об' єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення;

інших операційних доходів.

Доходи від участі в капіталі за інвестиціями в асоційовані і дочірні підприємства та спільну діяльність.

Інші фінансові доходи: дивіденди; фінансова оренда акти­вів; інші фінансові доходи, отримані від фінансових інвестицій.

Інші доходи: реалізація фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів, курсова різниця; безоплатно оде­ржані активи; інші доходи.

Дохід (виручка) за товарообмінними (бартерними) операці­ями з продукцією (товарами, роботами, послугами).

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, по­слуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов' яза-ними сторонами.

Б. Витрати:

1. Інші операційні витрати:

операційна оренда активів (орендна плата, знос переданих в оренду активів);

операційна курсова різниця (втрати від зміни курсу гривні);

реалізація інших оборотних активів (собівартість реалізова­них виробничих запасів);

штрафи, пені, неустойки (економічні санкції за невиконання умов договорів);

утримання об' єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення (витрати на утримання об' єктів соціа­льної сфери);

інші операційні витрати: резерв сумнівних боргів; непродук­тивні витрати і втрати.

 

Втрати від участі в капіталі за інвестиціями в асоційовані підприємства, дочірні підприємства, спільну діяльність.

Інші фінансові витрати: проценти, фінансова оренда акти­вів, інші фінансові витрати (витрати, пов' язані з обігом цінних паперів тощо).

Інші витрати: реалізація фінансових інвестицій, реалізація необоротних активів, реалізація майнових комплексів, неопера-ційна курсова різниця, списання необоротних активів, інші ви­трати (уцінка необоротних активів тощо).

Розділ УІ. «Грошові кошти»:

Грошові кошти: в касі; рахунках в банку; в акредитивах та чекових книжках; в дорозі.

Еквіваленти грошових коштів: короткострокові високолік-відні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком змі­ни їх вартості.

3.         Грошові кошти, використання яких обмежено.
Розділ УІІ. «Забезпечення і резерви» (за видами):

Залишок забезпечень на початок року.

Збільшення забезпечень протягом звітного періоду внаслі­док створення і додаткових відрахувань.

Сума забезпечень, що використана протягом року.

Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітно­му періоді.

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення.

Залишок забезпечень на кінець року.

Розділ УІІІ. «Запаси» (за видами):

Балансова вартість на кінець року.

Переоцінка за рік: збільшення чистої вартості реалізації; уцінка.

Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартіс­тю реалізації; переданих у переробку; оформлених в заставу; пе­реданих на комісію.

Активи на відповідальному зберіганні.

Розділ ІХ. «Дебіторська заборгованість» (за строками по­гашення: до 3 місяців, від 3 до 6місяців, від 6 до 12 місяців):

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги.

Інша поточна дебіторська заборгованість.

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборго­ваності.

4.         Дебіторська заборгованість з пов' язаними сторонами.
Розділ Х. «Нестачі і втрати від псування цінностей»:

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат.

Визнано заборгованість винних осіб у звітному році.

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято.

Розділ ХІ. «Будівельні контракти»:

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік.

Заборгованість на кінець звітного року: валова замовників і замовникам; з авансів отриманих.

Сума затриманих коштів на кінець року.

Вартість виконаних субпідрядникам робіт за незавершени­ми будівельними контрактами.

Розділ ХІІ. «Податок на прибуток»:

Поточний податок на прибуток.

Відстрочені податкові активи: на початок і кінець звітного року.

Відстрочені податкові зобов' язання: на початок і кінець зві­тного року.

Податок на прибуток за звітом про фінансові результати: усього, у тому числі: поточний; зменшення, збільшення відстро­чених податкових активів і зобов' язань.

Податок на прибуток, відображений у складі власного капі­талу: усього, у тому числі: поточний; зменшення, збільшення від­строчених податкових активів і зобов' язань.

Розділі ХІІІ. «Використання амортизаційних відрахувань»:

Нараховано за звітний рік.

Використано за рік: усього, в тому числі на будівництво об' єктів; придбання (виготовлення) та поліпшення основних за­собів (з них машини та обладнання); придбання (створення) не­матеріальних активів; погашення отриманих на капітальні інвес­тиції позик.

Деталізація даних діяльності підприємства за окремими на­прямами і територіальним розміщенням виробництва і збуту продукції (товарів, робіт, послуг) може здійснюватися за інфор­маційними ресурсами «Додатку до річної фінансової звітності «Фінансова звітність за сегментами»».

Звітними сегментами є господарські або географічні сегменти, які визначаються підприємством за встановленими критеріями.

Інформацією про господарський або географічний сегмент вважаються відомості, які розкривають (характеризують, висвіт­люють) відокремлювану частину діяльності підприємства з виро­бництва та/або продажу певного виду (або групи) готової проду­кції (товарів, робіт, послуг), яка відрізняється від інших частин діяльності підприємства. Господарський сегмент характеризується:

а)         видом продукції (товарів, робіт, послуг);

б)         способом розповсюдження (продажу) продукції (товарів,
робіт, послуг);

в)         характером виробництва;

г)         категорією покупців;

д)         ризиками.

Географічний сегмент визначається:

економіко-політичними умовами географічного регіону, в яких здійснюється діяльність підприємства;

територіальним розташуванням виробництва продукції, ро­біт, послуг (виробнича ознака) або покупців продукції, товарів, робіт, послуг (збутова ознака);

взаємозв' язком між діяльністю в різних географічних ре­гіонах;

валютними правилами і ризиками в регіоні. Географічні се­гменти можуть бути визначені підприємством за виробничою та збутовою ознаками.

Географічний виробничий сегмент виділяється за принципом місця розташування виробництва продукції (робіт, послуг) під­приємства, тобто за географічними регіонами, за місцями здійс­нення діяльності, в яких розміщено виробництво продукції (ро­біт, послуг), продаж товарів.

Географічний збутовий сегмент обирається за ознакою місця розташування основних ринків збуту та покупців продукції (то­варів, робіт, послуг), тобто за географічними регіонами, в які ре­алізується (в яких купують) продукція (товари, роботи, послуги) підприємства.

Перелік географічних регіонів, щодо яких розкривається сег­ментна інформація, визначається підприємством на основі адмі­ністративно-територіального поділу України, зарубіжних країн (груп країн) із забезпеченням надання користувачам звітності суттєвої інформації.

На основі організаційно-управлінської структури підприємст­ва, внутрішньої підзвітності, врахування характеру ризиків і впливу на фінансовий результат виділяють пріоритетні і допомі­жні сегменти.

За пріоритетним сегментом розкривається інформація про вируч­ку від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг), інші опе­раційні й фінансові доходи, собівартість реалізованої готової проду­кції (товарів, робіт, послуг), адміністративні, збутові, інші операційні та фінансові витрати, фінансовий результат діяльності за рік, вар­тість оборотних (сировина, товари, незавершене виробництво, гото­ва продукція тощо) і необоротних (основні засоби, нематеріальні ак­тиви, незавершене будівництво) активів та зобов'язання на кінець року, обсяг капітальних інвестицій і нарахованої амортизації за рік.

Щодо допоміжного звітного сегмента наводяться дані про ви­ручку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і обсяг ка­пітальних інвестицій за рік, а також про вартість активів (на кі­нець року одним сукупним показником). Цей мінімально обов'я­зковий перелік показників діяльності допоміжних звітних сегме­нтів підприємство може доповнювати (розширювати).

Пріоритетним звітним сегментом може бути визначений один з таких: господарський, географічний виробничий, географічний збутовий.

Якщо ризики і фінансові результати залежать головним чином від відмінностей вироблюваної та реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг), якщо організаційно-управлінська струк­тура підприємства побудована за виробництвом видів продукції і видами діяльності — функціональні засади (оптова торгівля, роз­дрібна торгівля, послуги з технічного обслуговування і ремонту виготовленої продукції тощо), то пріоритетним звітним має бути визнано господарський сегмент, а допоміжними звітними — гео­графічний виробничий і географічний збутовий.

Якщо ризики і фінансові результати залежать від відмінностей у географічних регіонах діяльності, якщо організаційно-управлінська структура підприємства заснована на територіаль­них засадах функціонування підприємства, то для цілей складан­ня фінансової звітності пріоритетним звітним має визнаватися географічний сегмент, а допоміжним звітним — господарський.

Крім показників, які визначаються обов'язковими форматами фінансової звітності, всі підприємства, за винятком суб' єктів ма­лого підприємництва, зобов' язані формувати у самостійно обра­ному вигляді додаткову звітність.

За цією звітністю формуються наступні інформаційні ресурси:

• види і вартість одержаної гуманітарної допомоги та її вико­ристання за цільовими напрямами;

облікова політика підприємства та її зміни;

зміст та сума помилок;

показники фінансової звітності минулих періодів, які були переобраховані з метою повторного подання порівняльної інфо­рмації;

факт повторного оприлюднення виправлених фінансових звітів або недоцільність повторного оприлюднення;

зміст і сума змін в облікових оцінках, які мають суттєвий вплив на поточний період або, як очікується, суттєво будуть впливати на майбутні періоди;

зміст події, що відбулася після дати балансу, та оцінка її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо немож­ливості зробити таку оцінку

оцінка вартості (первісна або переоцінена), за якою немате­ріальні активи і основні засоби відображені в балансі;

перелік дебіторів і суми довгострокової дебіторської забор­гованості.

склад і сума доходів та втрат за кожною надзвичайною подією.

суми встановлених інвентаризацією нестач; лишків; втрат від псування цінностей і відповідно зарахованих за пересорти­цею, списаних в межах норм природного убутку, віднесених на винних осіб, списаних на результати фінансово-господарської ді­яльності.

Підприємства, для яких встановлено обов'язковість оприлюд­нення річної фінансової звітності та консолідованої звітності, до­датково за примітками наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Керівництво підприємства в складі фінансової звітності може на власний розсуд подавати й іншу інформацію, яка вважається суттєвою та дає більш повну характеристику про фінансове ста­новище і результати діяльності підприємства.