2.4. Система інформації рахунків бухгалтерсь­кого обліку

 

Узагальнення господарських операцій, що здійснює підприємство в систему показників, забезпечують бухгалтерські рахунки. Вони відкриваються на окремі види активів, власного капіталу, зобов'язань та господарських процесів.

Бухгалтерський облік — процес виявлення, вимірювання, ре­єстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інфо­рмації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім ко­ристувачам для прийняття рішень.

Рахунки бухгалтерського обліку формують два види інформа­ції: моментну та інтервальну (рис. 2.4.1).

 

Інформація бухгалтерських рахунків

 

Моментна


Інтервальна

 

 

 

Класи рахунків

 

І


І

 

Необоротні активи

Запаси

Кошти, розрахунки та інші активи

Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Довгострокові зобов'язання

Поточні зобов'язання

Позабалансові рахунки


 

Доходи і результати діяльності

Витрати за елементами

Витрати діяльності

 

 

І

 

Моментні показники


Інтервальні


показники

 

 

Рис. 2.4.1. Характеристика інформації бухгалтерських рахунків

Моментна інформація визначається залишками активів, влас­ного капіталу і зобов'язань підприємства та характеризує їх роз­мір на певні моменти часу, як правило на кінець останнього дня кожного місяця. На рахунках, де записуються активи, їх залишки (сальдо) відображають у лівій (дебетовій) частині, а власний ка­пітал і зобов'язання — у правій (кредитовій).

Інтервальна інформація визначається оборотами за рахунками, величина яких характеризує розміри господарських операцій від­повідних класифікаційних ознак за певні періоди часу (місяць, квартал, рік). Важливе економічне значення має підсумування даних інтервальних показників. Сума даних інтервальної інфор­мації оборотів за бухгалтерськими рахунками характеризує рі­вень показників за більш тривалий проміжок часу наростаючим підсумком.

Призначення бухгалтерських рахунків, схеми реєстрації і гру­пування на них фактів господарської діяльності та формування інформаційних ресурсів наведено в табл. 2.4.1.

Для формування інформаційної бази фінансової звітності під­приємства використовують три види рахунків: синтетичні — уза­гальненого обліку інформаційних ресурсів у грошовому виразі; субрахунки — для узагальнення інформації однорідних аналіти­чних рахунків; аналітичні — для деталізації змісту синтетичних рахунків і субрахунків у натуральному та грошовому вимірниках і забезпечення кількісно-сумової та якісної (марка, сорт, розмір тощо) інформації.

Інформаційна база про господарські операції на бухгалтерсь­ких рахунках формується в регістрах обліку (табл. 2.4.2).

Узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів (у національній та іноземній валютах у касах, на поточних, валю­тних та інших рахунках у банках), грошових документів (у наці­ональній та іноземній валютах), які знаходяться в касі підприємс­тва (поштових марок, сплачених проїзних документів тощо) та коштів у дорозі здійснюється в Журналі 1 і відомостях до цього Журналу 1.1, 1.2, 1.3.

Журнал 1 використовується для відображення інформації за кредитом рахунків 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти». У відомостях до Журналу 1 відображається інформація за дебетом рахунків 30, 31, 33.

У Журналі 2 відображаються операції з одержання довгостро­кових і короткострокових позик та інші операції, облік яких ве­деться на рахунках 50 «Довгострокові позики» і 60 «Коротко­строкові позики».

У цьому Журналі відображається інформація за кредитом ра­хунків 50 і 60 у розрізі кореспондуючих рахунків. У розділі Ш цього Журналу відображаються аналітичні дані до рахунків 50 і 60 щодо позикодавців (банків) кредитів (позик) і строків їх пога­шення.


ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Клас 1. Необоротні активи

Основні засоби

10

101.     Земельні ділянки

102.     Капітальні витрати на поліпшення земель

103.     Будинки та споруди

104.     Машини та обладнання

105.     Транспортні засоби

106.     Інструменти, прилади та інвентар

107.     Тварини

108.     Багаторічні насадження

109.     Інші основні засоби

Зміст інформації— наявність та рух основних засобів, що знаходяться в експлуатації, в тому числі одержані за фі­нансовою орендою та лізингом або здані в оперативну оренду. За дебетом — залишок, надходження; за кредитом — вибуття.

Інші необоротні матеріальні акти­ви

11

111.     Бібліотечні фонди

112.     Малоцінні необоротні матеріальні активи

113.     Тимчасові (нетитульні) споруди

114.     Природні ресурси

115.     Інвентарна тара

116.     Предмети прокату

117.     Інші необоротні матеріальні активи

Зміст інформації— наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, що знаходяться в експлуатації. За де­бетом — залишок, надходження; за кредитом — вибуття.

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Нематеріальні активи

12

121.     Права користування природними ресурсами

122.     Права користування майном

123.     Права на знаки для товарів і послуг

124.     Права на об'єкти промислової власності

125.     Авторські та суміжні з ними права

126.     Гудвіл

127.     Інші нематеріальні активи

Зміст інформації— наявність та рух нематеріальних активів. За дебетом — залишок, придбання; за кредитом — ви­буття.

Знос необоротних активів

13

131.     Знос основних засобів

132.     Знос інших необоротних матеріальних активів

133.     Накопичена амортизація нематеріальних активів

134.     Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Зміст інформації— нарахована амортизація та індексація зносу необоротних матеріальних і нематеріальних активів, що підлягають амортизації. За дебетом — зменшення суми зносу; за кредитом — нарахування амортизації та індек­сації зносу необоротних активів.

Довгострокові    фінансові інве­стиції

14

141.     Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в ка-
піталі

142.     Інші інвестиції пов'язаним сторонам

143.     Інвестиції непов'язаним сторонам

Зміст інформації— наявність та рух довгострокових інвестицій (вкладень) у цінні папери інших підприємств. За де­бетом — вартість довгострокових інвестицій; за кредитом — вибуття чи зменшення вартості.

 

Капітальні інвестиції

15

151.     Капітальне будівництво

152.     Придбання (виготовлення) основних засобів

153.     Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

154.     Придбання (створення) нематеріальних активів

155.     Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

Зміст інформації— витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів. За де­бетом — формування витрат; за кредитом — зменшення витрат (введення в дію, прийняття в експлуатацію придба­них або створених матеріальних і нематеріальних необоротних активів).

Довгострокові біологічні активи

16

161.     Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за
справедливою вартістю

162.     Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за
первісною вартістю

163.     Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за
справедливою вартістю

164.     Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за
первісною вартістю

165.     Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за
справедливою вартістю

166.     Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за пе-
рвісною вартістю

Зміст інформації — наявність та рух власних або отриманих на умовах фінансової оренди довгострокових біологіч­них активів. За дебетом — залишок, надходження; за кредитом — вибуття.

Відстрочені податкові активи

17

За видами відстрочених податкових активів

Зміст інформації— сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах. За дебе­том — сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді; за кредитом — зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов'язаних з нарахуванням податку на прибуток у по­точному звітному періоді.

Довгострокова дебіторська заборго­ваність та інші необоротні активи

18

181.     Заборгованість за майно, що передано в фінансову оренду

182.     Довгострокові векселі одержані

183.     Інша дебіторська заборгованість

184.     Інші необоротні активи

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Зміст інформації— наявність та рух дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу і необоротних активів, які не знайшли відображення на інших рахунках. За дебетом — залишок, збільшення активів; за кредитом — вибуття, погашення, списання активів.

Гудвіл при придбанні

19

191      Гудвіл

192      Негативний гудвіл

Зміст інформації— вартість гудвілу з моменту його виникнення. За дебетом— сума гудвілу, що визнана доходом; за кредитом — вартість гудвілу.

Клас 2. Запаси

Виробничі запаси

20

201.     Сировина й матеріали

202.     Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

203.     Паливо

204.     Тара й тарні матеріали

205.     Будівельні матеріали

206.     Матеріали, передані в переробку

207.     Запасні частини

208.     Матеріали сільськогосподарського призначення

209.     Інші матеріали

Зміст інформації— наявність та рух належних підприємству запасів сировини і матеріалів, запасних частин тощо. За дебетом — надходження; за кредитом — витрачання.

Поточні біологічні активи

21

211.     Поточні біологічні активи рослинництва, які оцінені за справе-
дливою вартістю

212.     Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за справе-
дливою вартістю

213.     Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінені за первіс-
ною вартістю

 

Зміст інформації— наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва і рослинництва. За дебетом -ходження; за кредитом — вибуття.


над-

 

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети


22


За видами предметів

 

Зміст інформації— наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству та зна­ходяться у складі запасів. За дебетом — надходження за первісною вартістю; за кредитом — відпуск за обліковою вартістю.

 

Виробництво


23


За видами виробництва

 

Зміст інформації— витрати на виробництво продукції (робіт, послуг). За дебетом — витрати, незавершене виробни­цтво; за кредитом — суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції (робіт, послуг).

 

Брак у виробництві


24


За видами продукції

 

Зміст інформації— втрати від браку у виробництві. За дебетом — витрати в сумі виявленого зовнішнього та внутрі­шнього браку; за кредитом — суми, що відносяться на зменшення витрат.

 

Напівфабрикати


25


За видами напівфабрикатів

 

 

 

Зміст інформації— наявність та рух напівфабрикатів власного виробництва. За дебетом -напівфабрикатів; за кредитом — вибуття напівфабрикатів.


■ надходження (створення)

 

 

 

Готова продукція


26


За видами готової продукції

 

Зміст інформації— наявність та рух готової продукції підприємства. За дебетом— надходження готової продукції власного виробництва за фактичною виробничою собівартістю; за кредитом — вибуття.

 

Продукція сільськогосподарського виробництва


27


За видами продукції

 

 

 

Зміст інформації— наявність та рух сільськогосподарської продукції підприємства. За дебетом-сільськогосподарської продукції; за кредитом — вибуття.


надходження

 

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Товари

28

281.     Товари на складі

282.     Товари в торгівлі

283.     Товари на комісії

284.     Тара під товарами

285.     Торгова націнка

Зміст інформації— наявність та рух товарно-матеріальних цінностей, що надійшли на підприємство з метою прода­жу. За дебетом — надходження товарів (тари) і збільшення їх вартості; за кредитом — вибуття.

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Каса

ЗО

301.     Каса в національній валюті

302.     Каса в іноземній валюті

Зміст інформації— наявність та рух грошових коштів у касі. За дебетом — надходження грошових коштів у касу; за кредитом — вибуття грошових коштів із каси.

Рахунки в банках

31

311.     Поточні рахунки в національній валюті

312.     Поточні рахунки в іноземній валюті

313.     Інші рахунки в банку в національній валюті

314.     Інші рахунки в банку в іноземній валюті

Зміст інформації рахунку— наявність і рух грошових коштів, що знаходяться на рахунках в банку і можуть бути ви­користані для поточних операцій. За дебетом — надходження грошових коштів; за кредитом — вибуття грошових коштів.

Інші кошти

33

331.     Грошові документи в національній валюті

332.     Грошові документи в іноземній валюті

333.     Грошові кошти в дорозі в національній валюті

334.     Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

 

Зміст інформації— наявність та рух грошових документів, які знаходяться в касі підприємства, та коштів у дорозі. За дебетом — надходження; за кредитом — вибуття та списання.

Короткострокові векселі одержані

34

341.     Короткострокові векселі, одержані в національній валюті

342.     Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті

Зміст інформації— наявність та рух заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за продукцію (товари, послуги), яка забезпечена векселями. За дебетом — отримання векселів; за кредитом — отримання коштів у погашення векселів.

Поточні фінансові інвестиції

35

351.     Еквіваленти грошових коштів

352.     Інші поточні фінансові інвестиції

Зміст інформації— наявність та рух поточних фінансових інвестицій та еквівалентів грошових коштів, у т. ч. депози­тних сертифікатів. За дебетом — придбання (надходження) еквівалентів грошових коштів та поточних фінансових інвестицій; за кредитом — зменшення їх вартості та вибуття.

Розрахунки з покупцями та замов­никами

36

361.     Розрахунки з вітчизняними покупцями

362.     Розрахунки з іноземними покупцями

363.     Розрахунки з учасниками ПФГ

Зміст інформації— наявність та рух заборгованості при розрахунках з покупцями та замовниками. За дебетом — продаж­на вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг; за кредитом — оплата заборгованості.

Розрахунки з різними дебіторами

37

371.     Розрахунки за виданими авансами

372.     Розрахунки з підзвітними особами

373.     Розрахунки за нарахованими доходами

374.     Розрахунки за претензіями

375.     Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків

376.     Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

377.     Розрахунки з іншими дебіторами

Зміст інформації— розрахунки за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами. За дебетом— ви­никнення дебіторської заборгованості; за кредитом — погашення чи списання заборгованості.

Резерв сумнівних боргів

38

За дебіторами

Зміст інформації— резерви за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик повернення. За дебе­том — списання сумнівної заборгованості; за кредитом — створення резерву сумнівних боргів.

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Витрати майбутніх періодів

39

За видами витрат

Зміст інформації— здійснені витрати у звітному періоді, які підлягають віднесенню на витрати в майбутніх звітних періодах. За дебетом — накопичення витрат майбутніх періодів; за кредитом — списання витрат.

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Статутний капітал

40

За видами капіталу

Зміст інформації— наявність та рух статутного капіталу підприємства. За дебетом — зменшення статутного капіта­лу; за кредитом — збільшення капіталу.

Пайовий капітал

41

За видами капіталу

Зміст інформації— наявність та рух пайових внесків. За дебетом— зменшення пайових внесків; за кредитом — збільшення пайових внесків.

Додатковий капітал

42

421.     Емісійний дохід

422.     Інший вкладений капітал

423.     Дооцінка активів

424.     Безоплатно одержані необоротні активи

425.     Інший додатковий капітал

Зміст інформації— суми: на які вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну вартість; дооцінки ак­тивів; необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших осіб. За дебетом — зменшення додат­кового капіталу; за кредитом — збільшення додаткового капіталу.

Резервний капітал

43

За видами капіталу

Зміст інформації— наявність та рух резервного капіталу, створеного підприємством. За дебетом— використання резервів; за кредитом — створення резервів.

 

Нерозподілені   прибутки (непо­криті збитки)

44

441.     Прибуток нерозподілений

442.     Непокриті збитки

443.     Прибуток, використаний у звітному періоді

Зміст інформації— нерозподілені прибутки чи непокриті збитки поточного та минулих років, а також використаного в поточному році прибутку. За дебетом — збитки та використання прибутку; за кредитом — збільшення прибутку від усіх видів діяльності, списання збитків.

Вилучений капітал

45

451.     Вилучені акції

452.     Вилучені вклади та паї

453.     Інший вилучений капітал

Зміст інформації— вилучений капітал у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу) тощо. За дебетом — фактична собівартість акцій власної емісії або час­ток, викуплених господарським товариством у його учасників; за кредитом — вартість анульованих або перепрода­них акцій (часток).

Неоплачений капітал

46

За видами капіталу

Зміст інформації— зміни у складі неоплаченого капіталу підприємства. За дебетом— заборгованість засновників (учасників) господарського товариства за внесками до статутного капіталу підприємства; за кредитом — погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

47

471.     Забезпечення виплат відпусток

472.     Додаткове пенсійне забезпечення

473.     Забезпечення гарантійних зобов'язань

474.     Забезпечення інших витрат і платежів

475.     Забезпечення призового фонду (резерв виплат)

476.     Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі
у лотереї

Зміст інформації— наявність та рух коштів, які за рішенням підприємства резервуються для забезпечення майбутніх витрат і платежів і включення їх до витрат поточного періоду. За дебетом — використання забезпечень; за креди­том — нарахування забезпечень.

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Цільове фінансування та цільові надходження

48

За об'єктами фінансування

Зміст інформації— наявність та рух коштів, отриманих для здійснення заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога). За дебетом — використані суми за певними напрямами, визнання їх доходом, а та­кож повернення невикористаних сум; за кредитом — кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансу­вання певних заходів.

Страхові резерви

49

491.     Технічні резерви

492.     Резерви із страхування життя

493.     Частка перестраховиків у технічних резервах

494.     Частка перестраховиків у резервах із страхування життя

495.     Результат зміни технічних резервів

496.     Результат зміни резервів із страхування життя

Зміст інформації— наявність та рух страхових резервів. За дебетом — використання резервів; за кредитом — фор­мування резервів.

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові позики

50

501.     Довгострокові кредити банків у національній валюті

502.     Довгострокові кредити банків в іноземній валюті

503.     Відстрочені довгострокові кредити банків у національній валюті

504.     Відстрочені довгострокові кредити банків в іноземній валюті

505.     Інші довгострокові позики в національній валюті

506.     Інші довгострокові позики в іноземній валюті

Зміст інформації— наявність та рух довгострокових позик банків. За дебетом — погашення заборгованості та пере­ведення до поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями; за кредитом — суми одержаних довгостро­кових позик.

 

Довгострокові векселі видані

51

511.     Довгострокові векселі, видані в національній валюті

512.     Довгострокові векселі, видані в іноземній валюті

Зміст інформації— розрахунки з постачальниками, підрядниками та іншими кредиторами за матеріальні цінності, виконані роботи, отримані послуги та за іншими операціями, заборгованість за якими забезпечена виданими векселя­ми та не є поточним зобов'язанням. За дебетом — погашення заборгованості, забезпеченої виданим векселем; за кре­дитом — видача векселя в забезпечення за одержані матеріальні цінності, послуги, виконані роботи та за іншими операціями.

Довгострокові зобов'язання за об­лігаціями

52

521.     Зобов'язання за облігаціями

522.     Премія за випущеними облігаціями

523.     Дисконт за випущеними облігаціями

Зміст інформації— розрахунки з особами за випущеними та сплаченими власними облігаціями строком погашення більше 12 місяців з дати балансу. За дебетом — погашення заборгованості за розрахунками з власниками облігацій; за кредитом — боргові зобов'язання за номінальною вартістю облігацій.

Довгострокові    зобов'язання з оренди

53

531.     Зобов'язання з фінансової оренди

532.     Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів

Зміст інформації— розрахунки з орендодавцями за необоротні активи, передані на умовах довгострокової оренди. За дебетом — погашення заборгованості, переведення до короткострокових зобов'язань, списання тощо; за кредитом — нарахування заборгованості перед орендодавцем за одержані об'єкти довгострокової оренди.

Відстрочені       податкові зо­бов'язання

54

За видами зобов'язань

Зміст інформації— сума податку на прибуток, яка підлягає сплаті в наступних періодах внаслідок виникнення тим­часової різниці між балансовою вартістю активів або зобов'язань та оцінкою цих активів або зобов'язань, яка викори­стовується з метою оподаткування. За дебетом — зменшення відстрочених податкових зобов'язань за рахунок нара­хування поточних податкових зобов'язань; за кредитом — сума податку на прибуток, що підлягає сплаті в майбутніх періодах відповідно до оподатковуваних тимчасових різниць.

Інші довгострокові зобов'язання

55

За видами зобов'язань

Зміст інформації— розрахунки з іншими кредиторами та за іншими операціями, заборгованість за якими не є поточ­ним зобов'язанням.

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

За дебетом — погашення довгострокових зобов'язань, переведення до короткострокових, списання тощо; за креди­том — збільшення довгострокових зобов'язань.

Клас 6. Поточні зобов'язання

Короткострокові позики

60

601.     Короткострокові кредити банків у національній валюті

602.     Короткострокові кредити банків в іноземній валюті

603.     Відстрочені короткострокові кредити банків у національній
валюті

604.     Відстрочені короткострокові кредити банків в іноземній ва-
люті

605.     Прострочені позики в національній валюті

606.     Прострочені позики в іноземній валюті

Зміст інформації — розрахунки у національній та іноземній валютах за кредитами банків, строк повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, та за позиками, термін погашення яких минув. За дебетом — сума погашення та переведення до довгострокових зобов'язань у разі відстрочення кредитів (позик); за кредитом— сума одержаних кредитів (позик).

Поточна заборгованість за довго­строковими зобов'язаннями

61

611.     Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями в національній валюті

612.     Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в
іноземній валюті

Зміст інформації— розрахунки за поточними зобов'язаннями, переведеними зі складу довгострокових, при настанні строку погашення протягом 12 місяців з дати балансу. За дебетом — погашення поточної заборгованості, її списання; за кредитом — довгострокові зобов'язання, які підлягають погашенню протягом 12 місяців з дати балансу.

 

Короткострокові векселі видані

62

621.     Короткострокові векселі, видані в національній валюті

622.     Короткострокові векселі, видані в іноземній валюті

Зміст інформації— розрахунки за заборгованістю постачальникам, підрядникам та іншим кредиторам, на яку під­приємством видані векселі. За дебетом — погашення заборгованості за виданими векселями, її списання тощо; за кредитом — видача векселів у забезпечення поставок постачальників та інших кредиторів.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

63

631.     Розрахунки з вітчизняними постачальниками

632.     Розрахунки з іноземними постачальниками

633.     Розрахунки з учасниками ПФГ

Зміст інформації— розрахунки з постачальниками та підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, вико­нані роботи і надані послуги. За дебетом — погашення заборгованості, списання тощо; за кредитом — заборгова­ність за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності.

Розрахунки за податками та пла­тежами

64

641.     Розрахунки за податками

642.     Розрахунки за обов'язковими платежами

643.     Податкові зобов'язання

644.     Податковий кредит

Зміст інформації— розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівни­ків підприємства, та за фінансовими санкціями, що справляються в дохід бюджету. За дебетом — належні до відшко­дування з бюджету податки, їх сплата, списання тощо; за кредитом — нараховані платежі до бюджету.

Розрахунки за страхуванням

65

651.     За пенсійним забезпеченням

652.     За соціальним страхуванням

653.     Зі страхування на випадок безробіття

654.     За індивідуальним страхуванням

655.     За страхуванням майна

Зміст інформації— розрахунки за обов'язковими зборами на обов'язкове державне пенсійне страхування, соціальне страхування, соціальне страхування на випадок безробіття тощо. За дебетом — погашення заборгованості та витра­чання коштів страхування на підприємстві; за кредитом — нараховані зобов'язання за страхуванням, а також одер­жані від органів страхування кошти.

Розрахунки з оплати праці

66

661.     Розрахунки за заробітною платою

662.     Розрахунки з депонентами

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Зміст інформації— розрахунки з персоналом, який відноситься як до облікового, так і до необлікового складу під­приємства, з оплати праці, а також розрахунки за не одержану персоналом у встановлений термін суму оплати праці. За дебетом — виплата заробітної плати, премій, допомоги, а також суми утриманих податків, платежів тощо; за кре­дитом — нарахована персоналу підприємства заробітна плата, премії, допомога, інші нарахування.

Розрахунки з учасниками

67

671.     Розрахунки за нарахованими дивідендами

672.     Розрахунки за іншими виплатами

Зміст інформації— розрахунки з учасниками та засновниками підприємства, що пов'язані з розподілом прибутку. За дебетом — зменшення (погашення) заборгованості, в тому числі реінвестування доходів; за кредитом — збільшення заборгованості підприємства перед засновниками та учасниками товариства.

Розрахунки за іншими операціями

68

681.     Розрахунки за авансами одержаними

682.     Внутрішні розрахунки

683.     Внутрішньогосподарські розрахунки

684.     Розрахунки за нарахованими відсотками

685.     Розрахунки з іншими кредиторами

Зміст інформації— розрахунки за іншими операціями (одержані аванси, внутрішні розрахунки, інші кредитори). За дебетом — погашення заборгованості; за кредитом — формування заборгованості.

Доходи майбутніх періодів

69

За видами доходів

Зміст інформації— одержані доходи у звітному періоді, які підлягають включенню до поточних доходів у майбутніх звітних періодах. За дебетом — списання доходів майбутніх періодів; за кредитом — сума одержаних доходів май­бутніх періодів.

 

Клас 7. Доходи і результати діяльності

Доходи від реалізації

70

701.     Дохід від реалізації готової продукції

702.     Дохід від реалізації товарів

703.     Дохід від реалізації робіт і послуг

704.     Вирахування з доходу

705.     Перестрахування

Зміст інформації— доходи від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг. За дебетом — списання доходу; за кредитом — одержання доходу.

Інший операційний дохід

71

710.     Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які
обліковуються за справедливою вартістю

711.     Дохід від реалізації іноземної валюти

712.     Дохід від реалізації інших оборотних активів

713.     Дохід від операційної оренди активів

714.     Дохід від операційної курсової різниці

715.     Одержані штрафи, пені, неустойки

716.     Відшкодування раніше списаних активів

717.     Дохід від списання кредиторської заборгованості

718.     Одержані гранти та субсидії

719.     Інші доходи від операційної діяльності

Зміст інформації— інші доходи від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації проду­кції (товарів, робіт, послуг). За дебетом — списання доходу; за кредитом — одержання доходу.

Дохід від участі в капіталі

72

721.     Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

722.     Дохід від спільної діяльності

723.     Дохід від інвестицій в дочірні підприємства

Зміст інформації — доходи від інвестицій, які здійснені в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, формування яких ведеться за методом участі в капіталі. За дебетом — списання; за кредитом — одержання доходу.

Інші фінансові доходи

73

731.     Дивіденди одержані

732.     Відсотки одержані

733.     Інші доходи від фінансових операцій


 

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Зміст інформації— доходи, які виникають у ході фінансової діяльності підприємства, зокрема, дивіденди, відсотки та інші доходи від фінансової діяльності. За дебетом — списання; за кредитом — визнана сума доходу.

Інші доходи

74

1А1. Дохід від реалізації фінансових інвестицій

742.     Дохід від реалізації необоротних активів

743.     Дохід від реалізації майнових комплексів

744.     Дохід від неопераційної курсової різниці

745.     Дохід від безоплатно одержаних активів

746.     Інші доходи від звичайної діяльності

Зміст інформації— доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною та фінансо­вою діяльністю підприємства. За дебетом — списання; за кредитом — одержання доходу.

Надзвичайні доходи

75

751.     Відшкодування збитків від надзвичайних подій

752.     Інші надзвичайні доходи

Зміст інформації— доходи, які виникли внаслідок надзвичайних подій. За дебетом — списання; за кредитом — фо­рмування доходу.

Страхові платежі

76

За видами страхування

Зміст інформації— страхові платежі за договорами страхування. За дебетом — повернення страхувальнику страхо­вих платежів у разі дострокового припинення дії договору страхування; за кредитом — збільшення у страховика страхових платежів.

Фінансові результати

79

791.     Результат основної діяльності

792.     Результат фінансових операцій

793.     Результат іншої звичайної діяльності

794.     Результат надзвичайних подій


 

Зміст інформації рахунку — фінансові результати підприємства від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом — витрати, а також належна сума нарахованого податку на прибуток; за кредитом — доходи.

Клас 8. Витрати за елементами

Матеріальні витрати

80

801.     Витрати сировини й матеріалів

802.     Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих ви-
робів

803.     Витрати палива й енергії

804.     Витрати тари й тарних матеріалів

805.     Витрати будівельних матеріалів

806.     Витрати запасних частин

807.     Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення.

808.     Витрати товарів

809.     Інші матеріальні витрати

Зміст інформації рахунку — матеріальні витрати. За дебетом — суми визнаних матеріальних витрат; за кредитом — списання витрат.

Витрати на оплату праці

81

811.     Виплати за окладами й тарифами

812.     Премії та заохочення

813.     Компенсаційні виплати

814.     Оплата відпусток

815.     Оплата іншого невідпрацьованого часу

816.     Інші витрати на оплату праці

Зміст інформації— витрати на оплату праці. За дебетом — сума визнаних витрат на оплату праці; за кредитом — списання витрат.

Відрахування на соціальні заходи

82

821.     Відрахування на пенсійне забезпечення

822.     Відрахування на соціальне страхування

823.     Страхування на випадок безробіття

824.     Відрахування на індивідуальне страхування

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Зміст інформації— витрати та відрахування на соціальні заходи. За дебетом — належна сума відрахувань на соціа­льні заходи; за кредитом — списання витрат.

Амортизація

83

831.     Амортизація основних засобів

832.     Амортизація інших необоротних матеріальних активів

833.     Амортизація нематеріальних активів

Зміст інформації— нарахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів. За дебетом — сума нарахованих амортизаційних відрахувань; за кредитом — списання витрат.

Інші операційні витрати

84

За видами витрат

Зміст інформації— витрати, що не входять до складу виробничої собівартості продукції, робіт, послуг. За дебе­том — сума визнаних витрат; за кредитом — списання витрат.

Інші затрати

85

За видами витрат

Зміст інформації — витрати на інвестиційну та фінансову діяльність підприємства, а також витрати від надзвичайних подій. За дебетом — сума визнаних витрат; за кредитом — списання витрат.

Клас 9. Витрати діяльності

Собівартість реалізації

90

901.     Собівартість реалізації готової продукції

902.     Собівартість реалізованих товарів

903.     Собівартість реалізованих робіт і послуг

904.     Страхові виплати

Зміст інформації— собівартість реалізованої готової продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг. За дебе­том — виробнича собівартість реалізованої готової продукції, робіт, послуг, фактична собівартість реалізованих то­варів; за кредитом — списання витрат.

Загальновиробничі витрати

91

За видами витрат

 

Зміст інформації— виробничі накладні витрати на організацію виробництва та управління цехами, дільницями, від­діленнями, бригадами та іншими підрозділами основного та допоміжних виробництв, а також витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування. За дебетом — сума визнаних витрат; за кредитом — списання витрат.

Адміністративні витрати

92

За видами витрат

Зміст інформації— загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. За де­бетом — сума визнаних адміністративних витрат; за кредитом — списання витрат.

Витрати на збут

93

За видами витрат

Зміст інформації— витрати, пов'язані із збутом (реалізацією, продажем) продукції, товарів, робіт, послуг. За дебе­том — сума визнаних витрат на збут; за кредитом — списання витрат.

Інші витрати операційної діяльності

94

940.     Витрати від первісного визнання та змін вартості активів, які
обліковуються за справедливою вартістю

941.     Витрати на дослідження та розробки

942.     Собівартість реалізованої іноземної валюти

943.     Собівартість реалізованих виробничих запасів

944.     Сумнівні та безнадійні борги

945.     Втрати від операційної курсової різниці

946.     Втрати від знецінення запасів

947.     Нестачі і втрати від псування цінностей

948.     Визнані штрафи, пені, неустойки

949.     Інші витрати операційної діяльності

Зміст інформації— витрати операційної діяльності підприємства, крім витрат, які пов'язані з виготовленням готової продукції, виконанням робіт, наданням послуг та продажем товарів. За дебетом — сума визнаних витрат на збут; за кредитом — списання витрат.

Фінансові витрати

95

951.     Відсотки за кредит

952.     Інші фінансові витрати

Зміст інформації— витрати фінансової діяльності підприємства. За дебетом— сума визнаних витрат; за креди­том — списання витрат.

Втрати від участі в капіталі

96

961.     Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства

962.     Втрати від спільної діяльності

963.     Втрати від інвестицій в дочірні підприємства

Найменування рахунку

№ рахунку

Номер і найменування субрахунку

1

2

3

Зміст інформації— втрати від зменшення вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, що виникають в процесі інвестиційної діяльності підприємства. За дебетом — сума визнаних витрат; за кредитом — списання витрат.

Інші витрати

97

971.     Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

972.     Собівартість реалізованих необоротних активів

973.     Собівартість реалізованих майнових комплексів

974.     Втрати від неопераційних курсових різниць

975.     Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій

976.     Списання необоротних активів

977.     Інші витрати звичайної діяльності

Зміст інформації— витрати, що виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з виробництвом або реалізацією основної продукції (товарів) та послуг. За дебетом — сума визнаних витрат; за кре­дитом — списання витрат.

Податки на прибуток

98

981.     Податки на прибуток від звичайної діяльності

982.     Податки на прибуток від надзвичайних подій

Зміст інформації— суми податку на прибуток від звичайної діяльності та надзвичайних подій. За дебетом — нара­хована сума податку на прибуток; за кредитом — списання нарахованих сум.

Надзвичайні витрати

99

991.     Втрати від стихійного лиха

992.     Втрати від техногенних катастроф і аварій

993.     Інші надзвичайні витрати

Зміст інформації— втрати і витрати, пов'язані з подіями або операціями, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства. За дебетом — сума визнаних витрат; за кредитом — списання витрат.

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

Орендовані необоротні активи

01

За видами активів

Зміст інформації— активи у вигляді основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів, що отримані підприємством на підставі договорів операційної оренди (лізингу) та обліковуються на балансі орендодавця.

Активи на відповідальному збері­ганні

02

021.     Устаткування, прийняте для монтажу

022.     Матеріали, прийняті для переробки

023.     Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

024.     Товари, прийняті на комісію

025.     Майно в довірчому управлінні

Зміст інформації— цінності, які тимчасово знаходяться на підприємстві та не є його власністю, прийняті на комісію, у переробку, до монтажу, в довірче управління.

Контрактні зобов'язання

03

За видами зобов'язань

Зміст інформації— зобов'язання за укладеними контрактами.

Непередбачені активи та зобов'я­зання

04

041.     Непередбачені активи

042.     Непередбачені зобов'язання

Зміст інформації— непередбачені (потенційні) активи та непередбачені (потенційні) зобов'язання.

Гарантії та забезпечення надані

05

За видами гарантій та забезпечень наданих

Зміст інформації — видані підприємством гарантії та забезпечення на виконання зобов'язань і платежів.

Гарантії та забезпечення отримані

06

За видами гарантій та забезпечень на отриманих

Зміст інформації— отримані гарантії та забезпечення на виконання зобов'язань та платежів.

Списані активи

07

071.     Списана дебіторська заборгованість

072.     Невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей

Зміст інформації— дебіторська заборгованість, списана з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та ми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей.

су-

Бланки суворого обліку

08

За видами бланків

Зміст інформації— бланки суворої звітності.

Амортизаційні відрахування

09

За напрямами використання амортизації

Зміст інформації— нарахування та використання амортизаційних відрахувань.

 

 

 

 



 

Відомість 4.1

Формування витрат за капітальними інвестиціями

Відомість 4.2

Формування витрат за фінансовими інвестиціями

Відомість 4.3

Надходження та вибуття нематеріальних активів

Витрати

Журнал 5. Розділ І і Журнал 5А

Списання витрат

Журнал 5. Розділ II і Журнал 5А

Формування витрат

Журнал 5. Розділ III 

 

Журнал 5А. Розділ III А

Формування та списання витрат за елементами

Журнал 5А. Розділ III Б

Формування витрат

Журнал 5. Розділ IV і Журнал 5 А

Надходження та списання товарів

Відомість 5.1 

 

Доходи і результати діяльності

Журнал 6

Формування доходів

Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Журнал 7

Формування власного капіталу

Відомість 7.1

Дані про рух додаткового капіталу

Відомість 7.2

Формування і використання прибутку

Відомість 7.3

Формування та використання майбутніх витрат

Відомість 8

Надходження та списання активів і зобов'язань в сфері позабалансового обліку

Головна книга

Наявність, надходження і вибуття активів, власного капіталу, зобов'язань (нара­хування і списання), доходів, витрат, фінансових результатів

Реєстр    депонованої заробітної плати

Формування та виплата депонованої заробітної плати

Бухгалтерська довідка

Надходження та вибуття активів, власного капіталу і зобов'язань

Аркуш-розшифровка 

 


У аналітичних даних до рахунку 50 відображаються суми оде­ржаних довгострокових позик, переведення короткострокових (відстрочених) у довгострокові позики, погашення заборгованос­ті за ними та переведення до поточної заборгованості за довго­строковими зобов'язаннями. У аналітичних даних до рахунку 60 відображаються суми одержаних короткострокових кредитів (по­зик) і сума їх погашення та переведення до довгострокових зо­бов'язань у разі відстрочення кредитів (позик). Окремо наводять­ся дані про нараховані відсотки (проценти) за користування довгостроковими позиками і за короткостроковими позиками за поточний місяць і за період з початку року до кінця місяця, за який складається Журнал 2.

Формування інформації за розрахунками з постачальниками та підрядниками, покупцями і замовниками, різними дебіторами і кредиторами, за податками і платежами, виданими та отримани­ми короткостроковими векселями, виданими довгостроковими векселями, довгостроковими і поточними зобов' язаннями (крім зобов' язань, інформація з яких формується у Журналі 2), від­строченими податковими активами і зобов' язаннями здійснюєть­ся у Журналі 3 та відомостях аналітичного обліку 3.1—3.6.

У Журналі 3 відображається інформація за кредитом рахунків: у розділі I — 16, 34, 36, 37, 38, 51, 62, 63, 68, у розділі II — 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69.

Формування інформації про векселі здійснюється у Відомості 3.4 з поділом на одержані і видані, короткострокові і довгостро­кові, в національній та іноземній валютах (рахунки 16, 34, 51, 62).

Відомість 3.1 призначена для формування інформації про роз­рахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продук­цію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», крім за­боргованості, яка забезпечена векселем.

Відомість 3.2 призначена для формування інформації про поточ­ну дебіторську заборгованість (з підзвітними особами, за авансами виданими, за претензіями, з відшкодування завданих збитків, за по­зиками членів кредитних спілок та за іншими операціями).

Відомість 3.3 призначена для формування інформації про роз­рахунки з постачальниками та підрядниками за одержані товар­но-матеріальні цінності, виконані роботи і надані послуги, що ві­дображаються на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

За кредитом рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» відображається заборгованість за одержані від постачальників та підрядників товарно-матеріальні цінності, прийняті роботи, послуги, за дебетом — її погашення, списання тощо. Окремо у Відомості 3.3 відображається загальна сума, що належить до сплати постачальнику, підряднику за одержані това­рно-матеріальні цінності, нематеріальні активи, прийняті роботи і послуги.

Відомість 3.4 призначена для формування інформації про заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена одержани­ми векселями, а також для розрахунків за зобов'язаннями по­стачальникам, підрядникам та іншим кредиторам за одержані сировину, матеріали, товари, послуги, роботи та за іншими операціями, на які підприємством видані векселі (рахунки 18 «Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необорот­ні активи», 34 «Короткострокові векселі одержані», 51 «Дов­гострокові векселі видані», 62 «Короткострокові векселі ви­дані»).

Відомість 3.5 призначена для формування інформації з внут­рішніх, внутрішньогосподарських розрахунків, розрахунків за нарахованими відсотками, за авансами одержаними та за іншими операціями, що відображаються на рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями».

У розділі II Журналу 3 відображаються відстрочені податкові активи і відстрочені податкові зобов' язання, довгострокові зо­бов' язання, зобов' язання за податками і платежами, дивідендами (за кредитом рахунків 17, 52, 53, 54, 55, 61, 64, 67, 69).

Відомість 3.6 призначена для узагальнення інформації про розрахунки підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи прибутковий податок з працівників підприємства, фінансові санкції, що справляються в дохід бюджету.

У відомості за кожним видом податків і платежів щомісяця ві­дображається інформація про нараховані та належні до відшко­дування з бюджету суми податків і платежів, їх сплата, списання тощо.

У окремих рядках відображаються:

•7 сальдо, сплата, списання, суми, належні до відшкодування з бюджету, тощо та нарахування за кожним видом податків і пла­тежів;

•7 сальдо, сплата та нарахування інших платежів до бюджету, зокрема мита, різниця між сумою відшкодування і втратами від нестач і псування цінностей;

•7 сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 643 «По­даткові зобов' язання»;

•7 сальдо, обороти за дебетом і кредитом субрахунку 644 «По­датковий кредит».

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріаль­них активів та зносу необоротних активів, а також для відобра­ження капітальних і фінансових інвестицій призначений Журнал 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 35).

Окремо у розділі I цього Журналу відображаються:

•7 вибуття відповідно основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та нематеріальних активів внаслідок їх про­дажу, безоплатної передачі, неможливості отримання підприємс­твом надалі економічних вигод від їх використання або невідпо­відності критеріям визнання активом, а також сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків бухгалтерсько­го обліку необоротних активів;

^ сума нарахованої амортизації та сума збільшення зносу не­оборотних активів внаслідок їх дооцінки та зменшення їх корис­ності.;

^ вартість негативного гудвілу, що виник внаслідок придбан­ня або об' єднання підприємств.

У розділі II Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію необоротних активів, вибуття внаслідок прода­жу, уцінка тощо), інші необоротні активи та фінансові інвестиції (їх погашення, списання тощо) (за кредитом рахунків 14, 15, 16, 35).

Відомість 4.1 ведеться за дебетом рахунку 15 і призначена для узагальнення інформації про капітальні інвестиції в розрізі ви­трат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні ро­боти, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потре­бує монтажу, затрати на придбання (виготовлення, спорудження) інших необоротних матеріальних (спеціальних інструментів, ін­вентарної тари, тимчасових нетитульних споруд, предметів про­кату, бібліотечних фондів), нематеріальних активів, фінансової оренди, а також з поділом інвестицій у капітальному будівництві на виконані роботи підрядним і господарським способом.

У цій відомості також відображаються витрати на проведення модернізації, модифікації, дообладнання (субрахунок 152), реко­нструкції, добудови (субрахунок 151) об'єкта, що приводить до збільшення первісно очікуваних від його використання майбут­ніх економічних вигод.

Інформація про об'єкти капітального будівництва подається за фактичними витратами. Для визначення фактичної вартості кож­ного окремого об' єкта капітального будівництва, реконструкції, добудови, модернізації, модифікації, що здійснюється у кількох звітних періодах, застосовується вкладний аркуш формату Відо­мості 4.1 із зазначенням назви об' єкта.

У Відомості 4.1 відокремлюється сума податкового кредиту, що визнається законодавством у зв' язку з попередньою оплатою (авансом) вартості необоротних активів, устаткування і будівель­но-монтажних робіт.

Після одержання (прийняття) необоротних активів, устатку­вання, що потребує монтажу, і будівельно-монтажних робіт сума податкового кредиту способом сторно (виправлення) ві­дображається (у цій відомості і Журналі 3) за дебетом рахун­ку 15 «Капітальні інвестиції» і кредитом субрахунку 644 «По­датковий кредит» і не включається до первісної вартості побудованих (змонтованих, уведених в експлуатацію) основ­них засобів.

У Відомості 4.2 узагальнюється інформація про фінансові ін­вестиції в асоційовані, дочірні підприємства, в спільну діяль­ність, облік яких ведеться за методом участі в капіталі, а також еквівалентів грошових коштів, інших інвестицій.

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться у Відомо­сті 4.3, в яку з регістрів аналітичного обліку за попередній рік пе­реносяться дані на початок поточного року. Протягом звітного року помісячно на підставі первинних облікових документів по­зиційним способом записуються дані про придбані, отримані, створені нематеріальні активи, переоцінку, зменшення і віднов­лення корисності та їх вибуття. На кінець кожного місяця наво­диться сальдо вартості нематеріальних активів та їх зносу як ре­зультат підрахунків показників на початок місяця, записів за поточний місяць, а також з урахуванням відповідної суми амор­тизації.

Для узагальнення витрат діяльності і відображення кредито­вих оборотів на рахунках обліку запасів, розрахунків з оплати праці, відрахувань на соціальні заходи застосовується Журнал 5 або 5 А і Відомість 5.1 обліку руху запасів. В обох варіантах Жу­рналу є однаковими за змістом і порядком заповнення розділи I (з кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахун­ків), II «Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та ін­вестиційної діяльності, інші витрати» та IV «Аналітичні дані до рахунку 28 «Товари».

Усі витрати по підприємству в цілому незалежно від того, на яких синтетичних рахунках вони обліковуються, відображаються (збираються в розрізі кореспондуючих рахунків) в одному регіс­трі. В цьому Журналі узагальнюються всі витрати на виробницт­во за елементами і статтями витрат. Для цього з графи «Усього» журналів 1, 2, 3, 4, 6, 7 до Журналу 5 переносяться дані про ви­трати підприємства, які за побудовою журналів відображені у відповідних регістрах.

При опрацюванні первинних облікових документів із заробіт­ної плати і витрачання матеріальних ресурсів записи в регістрах обліку витрат здійснюються безпосередньо з первинних докуме­нтів. Нарахована заробітна плата, витрачання матеріалів, відра­хування на соціальні заходи, інші витрати розподіляються за на­прямами витрат (по рахунках, субрахунках, статтях тощо) при відображенні даних у Журналі 5.

За кредитом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відобра­жаються операції, пов'язані з нарахуванням працівникам підпри­ємства основної і додаткової заробітної плати, премії, допомоги за тимчасовою непрацездатністю тощо. Операції з виплати заро­бітної плати та інші обороти за дебетом рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» відображаються в журналах 1, 3, 6, 7.

Інформація з розрахунків за не отриману в установлений для виплати з каси підприємства термін сума з оплати праці (розра­хунків з депонентами) формується в реєстрі депонованої заробіт­ної плати.

Підприємства, які не застосовують рахунки класу 8 «Витрати за елементами» у складі Журналу 5, ведуть розділ III «Витрати діяльності».

Підсумки рядків відображають дані про фактичні витрати за напрямами (статтями) витрат операційної і надзвичайної діяльно­сті, які накопичуються для складання звітності за період з почат­ку року.

У розділі III підприємства вказують об' єкти витрат (види, групи продукції, послуг основного виробництва, об' єкти будів­ництва, допоміжні (підсобні) виробництва). У цьому розділі і розділах III А і III Б підприємства витрачання виробничих запасів можуть наводити за сумою їх облікової вартості та сумою розпо­ділених транспортно-заготівельних витрат.

Підприємства, які застосовують одночасно рахунки класу 8 «Витрати за елементами» і класу 9 «Витрати діяльності» у складі Журналу 5 А, ведуть розділи III А «Витрати діяльності» і III Б «Витрати за елементами».

Інформація про витрачання виробничих запасів, нарахування заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи тощо запису­ється розділі III Б за складовими відповідних елементів витрат.

Підсумкові дані за розділами III А і III Б записуються до Го­ловної книги.

Підсумкові дані розділу III Б переносяться у розділ III А до відповідної статті (напряму) витрат з кредиту рахунків 80 «Ма­теріальні витрати», 81 «Витрати на оплату праці», 82 «Витрати на соціальні заходи», 83 «Амортизація», 84 «Інші операційні ви­трати».

У розділі III Б накопичуються дані за складовими елементів витрат за період з початку звітного року, включаючи звітний (по­точний) місяць. У розділі III А накопичуються дані про складові витрат діяльності (рахунки, субрахунки, статті) за період з почат­ку звітного року. У розділі IV узагальнюються аналітичні дані про операції з товарами і торговою націнкою.

Інформація про виробничі запаси за синтетичними рахунками (або субрахунками) формується у Відомості 5.1 за центрами від­повідальності (матеріально відповідальними особами, місцями зберігання) та місцями витрат (синтетичними рахунками або суб­рахунками обліку витрат). У відомості визначаються сума і рі­вень транспортно-заготівельних витрат (відхилень фактичної со­бівартості виробничих запасів від їх поточної облікової оцінки), а також фактична собівартість витрачених (вибулих) запасів, якщо застосовується метод оцінки вибуття запасів за середньозваже­ною собівартістю.

Видаток виробничих запасів показується групуванням за ко­респондуючими рахунками (субрахунками, статтями). Суми вну­трішнього обороту (надходження, видаток) виробничих запасів (від однієї матеріально відповідальної особи до іншої, зі складу в цех, з цеху в інший цех, склад тощо) за місяць виділяються окре­мими сумами і мають бути між собою рівними.

Журнал 6 призначено для узагальнення інформації про доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємс­тва та фінансові результати підприємства від звичайної діяльнос­ті та надзвичайних подій (за кредитом рахунків 70, 71, 72, 73, 74,

75, 76, 79).

У Відомості 6.1 накопичуються дані про окремі складові до­ходів підприємства.

У Журналі 7 відображаються операції про зміни у складі вла­сного капіталу підприємства, про нарахування, одержання і ви­трачання забезпечень, майбутніх витрат і платежів та коштів ці­льового призначення (за кредитом рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49). Відомості 7.1, 7.2, 7.3 забезпечують накопичення аналітичних даних щодо додаткового капіталу, використання прибутку, забезпечень майбутніх витрат і платежів за період з початку поточного року.

Інформація в розрізі об' єктів позабалансового обліку форму­ється у Відомості 8, в яку з регістрів аналітичного обліку за по­передній рік переносяться дані на початок поточного року. За простою системою позиційним способом заносяться дані про надходження (одержання, надання тощо), вибуття (використання, списання, повернення, сплату тощо) об' єктів позабалансового обліку (орендовані основні засоби, матеріальні цінності на відпо­відальному зберіганні, устаткування, прийняте для монтажу, ма­теріали, прийняті для переробки, товари, прийняті на комісію, списана дебіторська заборгованість, невідшкодовані нестачі і втрати від псування цінностей та ін.). На кінець кожного місяця наводиться вартість залишку об' єктів позабалансового обліку як результат підрахунків показників на початок місяця і записів за поточний місяць.

Підсумкові записи з журналів переносяться до Головної книги за кожним рахунком окремо.

Сума підсумків Журналу за горизонтальним підрахунком (су­ма рядків) дорівнює сумі підсумків цього самого Журналу за вер­тикальним підрахунком (сума граф).

Регістри бухгалтерського обліку (журнали, відомості, таблиці аналітичних даних, аркуші-розшифровки) за всіма господарськи­ми операціями заповнюються в гривнях і копійках, а регістри, що, крім того, ведуться окремо за операціями в іноземних валю­тах, — у відповідних вимірниках іноземної валюти.

Суб' єкти малого підприємництва можуть формувати інформацій­ні ресурси про свою господарську діяльність за спрощеною формою бухгалтерського обліку використовуючи один з таких варіантів:

проста форма бухгалтерського обліку;

форма бухгалтерського обліку з використанням (веденням) реєстрів обліку майна малого підприємства.

Для всіх підприємств є обов' язковим формування інформа­ційних ресурсів за бухгалтерськими рахунками класів 0-7. Інфо­рмаційні ресурси за бухгалтерськими рахунками класу 9 форму­ються всіма підприємствами, крім суб' єктів малого підприєм­ництва, а також іншими організаціями, діяльність яких не спря­мована на ведення комерційної діяльності, з відкриттям за влас­ним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».

Малі підприємства та інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, можуть формува­ти інформаційні ресурси про витрати з використанням тільки ра­хунків класу 8 «Витрати за елементами» або в порядку, який на­ведено в попередньому абзаці.