2.3. Система інформації фінансового плану підприємства

 

Фінансовий аналіз займає проміжне місце між фінан­совим планом і прийняттям управлінських рішень при оцінці та інтерпретації стану господарської діяльності підприємства щодо виконання передбачуваних показників.

Водночас, фінансовий аналіз є важливим інструментом скла­дання фінансового плану щодо оцінки фактичного стану госпо­дарської діяльності підприємства.

Фінансовий аналіз вивчає окремі об'єкти фінансового плану­вання щодо оцінки:

руху грошових потоків за видами діяльності, структурними підрозділами та об' єктами господарювання;

фінансових відносин, що виникають при формуванні, розпо­ділі і використанні фінансових ресурсів у їх оптимальному варіа­нті, який забезпечує максимальний кінцевий результат;

вартісних пропорцій, що виникають внаслідок розподілу фі­нансових ресурсів і забезпечують раціональні співвідношення між власними і залученими ресурсами, необоротними і оборот­ними активами, витратами і доходами підприємства.

Фінансовий план має дві специфічні мети: максималізація прибутку і стале зростання вартості підприємства. Перша мета обумовлюється тим, що прибуток є основним джерелом поліп­шення фінансового стану, а досягнення другої мети — забезпечує фінансову стійкість підприємства в майбутньому. Рівень вартості підприємства є також основним параметром, за яким власник оцінює ефективність управлінських рішень.

Показники фінансового плану дають можливість:

забезпечить орієнтири, у відповідності з якими підприємство буде здійснювати свою діяльність;

зробити вибір найбільш ефективних шляхів розвитку під­приємства з можливих альтернативних варіантів;

визначити в майбутньому економічну ефективність діяльно­сті підприємства;

визначити мету діяльності, що дозволяє встановлювати кри­терії оцінки результатів роботи персоналу підприємства.

Фінансовий план підприємства охоплює показники господар­ської діяльності, які характеризують:

доходи за видами діяльності і елементами (рис. 2.3.1);

витрати за видами діяльності і елементами (рис. 2.3.2,

2.3.7);.

фінансові результати від господарської діяльності (рис. 2.3.3);

джерела формування і надходження коштів (рис. 2.3.4);

приріст активів (рис. 2.3.5);

обов' язкові платежі, пов' язані з системою оподаткуван­ня, соціальними витратами і формуванням цільових фондів (рис. 2.3.6).

В процесі фінансового аналізу інформаційні ресурси фінансо­вого плану дозволяють оцінити:

який внесок зробила кожна господарська операція в досяг­нення цілі підприємства;

відповіді на запитання: що було зроблено?, для чого це по­трібно?, коли це було зроблено?, хто його зробив?, де це було зроблено?, що для цього було необхідно? в порівнянні як це по­винно було бути?;

причинно-наслідкові зв' язки та залежності між господарсь­кими операціями за планом і здійсненими фактично;

потенційні можливості підприємства;

ефективність використання ресурсів;

рівень здатності підприємства виконувати план і ризик дося­гнення поставлених цілей;

ефективність оперативного втручання для попередження не­бажаних наслідків ситуації щодо зміни плану;

синергетичний ефект від забезпечення визначених цілей підприємства;

відповідальність конкретних виконавців за виконання плану.

Виходячи з цього, проведення фінансового аналізу фактичної діяльності підприємства з використанням показників фінансового плану та з метою оцінки обгрунтованості величини планових по­казників створює основу забезпечення керованості у створенні об' єктів підприємства. За таких умов створюється можливість обгрунтованого вибору необхідних рішень і оцінки результатів їх здійснення, узгодження і взаємозв' язку схвалюваних завдань в єдину систему.

 

Подпись: дохід відДохід від реалізації продукції:

податок на додану вартість

акцизний збір

інші вирахування

з доходу • чистий реалізації


Інші операційні доходи:

реалізація інших оборотних активів

операційна оренда активів

сума штрафів, пені, неустойок

списання кредиторської забор­гованості


Дохід від

участі в капіталі

 

 

 

 

 

Інші фінансові доходи: одержані дивіденди відсотки та інші до­ходи, одержані від фі­нансових інвестицій

Інші доходи:

реалізація фінансових інвестицій

реалізація необоротних активів

майнових комплексів; неопераційних курсових різниць.


 

Надзвичайні доходи

 

 

Доходи підприємства

 

Рис. 2.3.1. Система показників фінансового плану про доходи підприємства


Подпись:

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

<-

Інші операційні витрати:

•           єдиний податок

•           собівартість реалізованих виробничих запасів

•           сумнівні борги на втрати від знецінення запасів

•           втрати від операційних курсових різ­ниць

•           визнані економічні санкції

•           витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення об'єктів соціальної інфра­структури

•           витрати на благодійництво

•           безоплатна передача оборотних активів

 

Інші витрати:

•           собівартість реалізованих фінансових інвестицій

•           собівартість реалізованих необоротних активів

•           втрати від неопераційних курсових різ­ниць

•           вартість безоплатно переданих необо­ротних активів

 

 

Адміністративні витрати:

загальні корпоративні витрати

службові відрядження і утри­мання апарату управління

утримання основних засобів

послуги зв'язку

 

Фінансові витрати

 

Податок на прибуток

 

Витрати підприємства

Витрати на збут:

утримання підрозді­лів, що займаються збутом продукції

реклама

доставка продукції споживачам

 

Втрати від участі в капіталі

 

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)


 

Валовий прибуток


Фінансові результати від діяльності


Чистий прибуток (збиток)

 

Операційної


Звичайної

 

 

 


 

Чистий прибуток


Нерозподілений прибуток минулих періодів

Амортизаційні відрахування


Довгострокові кредити банків та інші довгострокові фінансові зобов'язання

 

 

 

 

Сума авансів

 

Векселі видані


Цільове фінансування

і цільові надходження


Товари (роботи, послуги), одержані на умовах відстрочення платежу

 

 

 

Джерела формування та надходження коштів

 

Рис. 2.3.4. Система показників фінансового плану про джерела формування та надходження коштів

 

Капітальні інвестиції


Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

 


Подпись: Повернення залучених коштів:
—	довгострокові   кредити банків зобов'язання;
—	короткострокові кредити банків та зобов'язання
Поточні фінансові інвестиції

 

та фінансові


Інші вкладення

 

            ±         

Приріст активів підприємства

 

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до місцевих бюджетів

Погашення податкової заборгованості, що виникла на початок планового періоду

 

 

 

Внески

до державних цільових фондів


Інші обов'язкові платежі

 

о ^1


 

Витрати, пов'язані з податками і обов'язковими платежами

 

Рис. 2.3.6. Система показників фінансового плану про витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів

 

Матеріальні затрати за придбані ресурси:

за прямими договорами;

на біржах;

на інших умовах;

Матеріальні затрати за видами ресурсів:

сировина та основні матеріали;

придбані напівфабрикати та комплекту­вальні вироби;

паливо та енергія;

будівельні матеріали;

запасні частини;

тара і тарні матеріали.


 

 

Витрати на оплату праці

 

Відрахування на соціальні заходи

 

 

 

Амортизація


Інші

операційні витрати

 

 

 

Операційні витрати за елементами

 

Рис. 2.3.7. Система показників фінансового плану про елементи операційних витрат