3. Об'єкти фінансового ринку

 

Товарами на фінансовому ринку є кошти й цінні папери, які виступають об'єктами купівлі-продажу на ринку.

Гроші з економічної точки зору — це всі ліквідні активи, які можуть бути порівняно швидко та без великих втрат переведені в готівку.

Цінні папери — основний товар фінансового ринку, своєрід­ний предмет купівлі-продажу цього ринку. Цінні папери, як ін­струменти фінансового ринку, являють собою документи — сві­доцтва про боргове зобов'язання або право власності.

Цінні папери є вагомою складовою своєрідного «товару това­рів» — грошей. Вони повинні мати такі характеристики:

стандарт — напис емітента, сума, дохід, інформація про емі­тента;

ринковість — підтвердження того, що цінний папір може обертатися на ринку;

ліквідність — свідчення того, що цінний папір може бути в будь-який момент реалізований без великих втрат;

регулювання державою — наявність стандартів, реєстрація емісії.

За характером нарахування плати за позику інструменти фі­нансового ринку можна поділити на такі основні типи:

проста позика. Це позика в розмірі Р, яка надається за умови повернення через Т років у розмірі, збільшеному на величину так званих відсоткових платежів, які нараховуються в розмірі И відсот­ка щорічно на суму, що перебуває в розпорядженні позичальника;

дисконтна позика. Це позика, номінальна величина якої бі­льша за ту величину, що фактично передається у розпорядження позичальника в момент видачі позики. Різниця між цими величи­нами є формою позикового відсотка, який стягується з позичаль­ника авансом;

позика з фіксованими виплатами. Це позика в розмірі Р, що надається на Т років, причому погашення позики здійснюється що­річно, починаючи з першого року, протягом Т років у фіксованому розмірі Р . Такого роду позики дуже поширені як споживчі позики;

купонна облігація. Вона має термін погашення Т, номіналь­ну вартість Ф, яка вказується на самій облігації і виплачується при погашенні облігації. До купонної облігації належить Т купо­нів вартістю Р кожний, які дають право власнику облігації отримувати щорічно виплати у розмірі Р .

Розвиток і удосконалення фінансового ринку сприяє появі рі­зноманітних цінних паперів, які функціонують у різних його сег­ментах, дають можливість відкласти сьогоднішнє споживання, нагромадити заощадження та спрямувати їх у сферу підприємни­цької діяльності.

 

Питання для семінарських і практичних занять

Які складові сегменти взаємодіють у складі фінансового ринку?

Чим пояснюється розподіл учасників фінансового ринку на осно­вних та інфраструктурних?

Для чого виділяють основні та допоміжні функціїфінансового ринку і в чому їхня сутність?

Що входить до поняття фіктивного капіталу і яка його роль у розвитку економіки України та розвинутих країн світу?

Що таке фінансові інструменти? Поясніть їхню класифікацію.

Охарактеризуйте основні процеси, що відбуваються на фінан­совому ринку України на сучасному етапі.

Що вам відомо про діяльність підприємств вашого регіону на ві­тчизняному фінансовому ринку?

Які об'єкти фінансового ринку ви знаєте? Розкрийте їх економі­чну сутність.

 

Тестові завдання

 

1. Основною функцією фінансового ринку є:

купівля-продаж фінансових інструментів; Б) регулювання обмінного курсу валют;

розподіл грошових потоків в середині країни;

Г) трансформація бездіяльних грошових коштів в позиковий капітал.

Валютний курс — це:

 

вартість «іноземної» валюти;

Б) співвідношення попиту та пропозиції на валюту, що складається на валютній біржі;

ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових оди­ницях іншої країни.

Ринок грошових ресурсів — це складова:

 

ринку інструментів позики; Б) валютного ринку;

ринку інструментів власності; Г) кредитного ринку.

Біржовий ринок — це сегмент: А) первинного ринку;

Б) вторинного ринку.

Відповідно до законодавства України, офіційний обмінний курс валюти встановлює:

 

Національний банк України; Б) Кабінет міністрів України;

уповноважений комерційний банк;

Г) Рада учасників Української міжбанківської валютної біржі.

Фінансові інститути, залучаючи вільні грошові кошти, відігра­ють роль:

 

позичальників; Б) посередників;

інвесторів; Г) зберігачів.

До основних суб'єктів фінансового ринку належать:

 

фінансові інститути, держава, комерційні організації;

Б) фінансові інститути, домашні господарства, підприємства, суспі­льні організації;

домашні господарства, підприємства, фінансові інститути, дер­жава.

Інвесторами на фінансовому ринку є:

 

фізичні особи, держава; Б) юридичні особи, держава;

фізичні та юридичні особи;

Г) фізичні, юридичні особи, держава.

Ліквідність цінного паперу — це:

 

здатність бути в будь-який момент реалізованим без великих ви­трат і отриманням грошових коштів;

Б) підтвердження того, що цінний папір може обертатися на фінан­совому ринку;

наявність стандартів та реєстрація емісії.

10. Кредитні гроші бувають у вигляді:

чеку; Б) векселя;

облігації; Г) акції.

 

Тематика рефератів

Сутність і розвиток фінансового ринку в Україні.

Оптимізація структури фінансового ринку України.

Поняття фіктивного капіталу та його розвиток в Україні.

Види професійної діяльності на фінансовому ринку України.

Характеристика основних процесів на фінансовому ринку України.