СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-Ш зі змінами і доповненнями від 20.09.2001 р. № 2740-Ш // ВВР України. — 2001. — № 5, 6. — Ст. 30.

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових уста­нов з метою легалізації (відмивання) доходів. одержаних злочинним шляхом» від 06.02.2003 // ВВР України. — 2003. — № 14.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запо­бігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних зло­чинним шляхом» від 24.12.2002 // ВВР України. — 2003. — № 5.

Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 // ВВР. — 1991. — № 49. — Ст. 683 зі змінами і доповненнями.

Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» від 30.10.96 р. № 448/96-ВР; зі змінами від 18.11.1997 р.

№ 642/97-ВР.

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відми­ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28.11.2002 // ВВР. — 2003. — № 1.

Закон України «Про заставу» від 02.10.1992 // ВВР. — 1992. —

№ 47. — Ст.642 зі змінами і доповненнями.

Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» від 15.03.2001 р. № 2299-Ш.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 9 липня 2003 року № 1057-ГУ // ВВР України. — 2003. — № 47-48. — ст. 372) (Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-ГУ від 15.12.2005, ВВР, 2006, № 13, ст.110)

 

Закон України «Про обіг векселів в Україні» від 05.04.2001 р.

№ 2374-Ш.

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 2001 р.

Закон України «Про страхування». — К.: Парламент, 1998. —

37 с.

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 // ВВР. — 2002. — № 1 зі змінами і доповненнями.

Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від 20.09.2001 // ВВР України. — 2002. — № 5. — Ст. 30.

Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» // ВВР України. — 2006. — № 31. — Ст. 268.

Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, затверджена постановою Правління НБУ від 18.12.1998 № 527.

Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в комерційних банках України: Постанова Правління НБУ

№ 368 від 20.07.1999.

Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу Мін­фіну України «Про затвердження Вимог до організації фінансового мо­ніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері за­побігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму» від

24.04.2003 № 40.

Основні засади розвитку саморегулювання на фондовому ринку України. Затверджено рішенням ДКЦПФР від 22.11.2001 р. № 350.

Основні напрямки розвитку Національної депозитарної системи України. Погоджено рішенням ДКЦПФР від 06.03.2001 р. № 52.

Питання державної контрольно-ревізійної служби в Україні: По­станова Кабінету Міністрів України від 05.07.1993 № 515 зі змінами і доповненнями.

Положення про застосування Національним банком України до банків та інших фінансово-кредитних установ заходів впливу за пору­шення банківського законодавства: Постанова Правління НБУ № 369

від 28.09.2001.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банківських установах України: Постанова Правління НБУ № 566 від 30.12.1998.

Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України: Постанова Правління НБУ № 114 від 20.03.1998.

Положення про порядок видачі банкам ліцензії, письмових до­зволів та ліцензій на виконання окремих банківських операцій: Поста­нова Правління НБУ № 275 від 17.01.2001 зі змінами і доповненнями.

Положення про порядок створення і реєстрацію банків, їх філій, представництв,  відділень:   Постанова  Правління  НБУ  № 375 від

31.08.2001.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження По­ложення про Державний департамент фінансового моніторингу» від 18.02.2002 № 194 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 8.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніто­рингу» від 26.04.2003 № 644 // Урядовий кур'єр. — 2003. — 8 трав.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок визначен­ня країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітниц­тві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму» від 26.04.2003 № 645 // Урядовий кур'єр. — 2003. — 8 трав.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Держав­ного департаменту фінансового моніторингу» від 10.01.2002 № 35 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 3.

Постанова Кабінету Міністрів України і Національного банку України «Про Сорок рекомендацій Групи з розробки фінансових захо­дів боротьби з відмиванням грошей (БАТГ)» від 28.08.2001 № 1124 // Урядовий кур'єр. — 2001. — 1 верес.

Постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 № 189 «Про затвердження Положення про здійснення бан­ками фінансового моніторингу».

Указ Президента України «Про заходи щодо запобігання легалі­зації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 10.12.2001 № 1199/2001 // Уряд. кур'єр. — 2001. — 18 груд.

Антонюк Ю. Ефективність діяльності організаторів торгівлі цінними паперами // Цінні папери України. — 2001. — 37(177) — С. 11—13.

Барановський О. Боротьба з «відмиванням» грошей у банківсь­кому секторі економіки. — Вісник НБУ. — 2002. — № 5.

Білошапка В. Банки на фондовому ринку: страхування ризиків // Цінні папери України. — 2001. — № 26. — С. 16.

Білошапка В. Кастодіальні послуги комерційного банку // Цінні папери України. — 2002. — № 36(225). — С. 9.

Биржевое дело: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. — М.: Финанси и статистика, 200. — 304 с.

Бурмака М., Алентьєв І. Регіональна економічна політика та фо­ндовий ринок України // Регіональна економіка. — 2001. — № 3. —

С. 35—45.

Гафтанюк А. Кодекс корпоративного управління як засіб уник­нення конфліктів в акціонерних товариствах // Цінні папери України. — 2002. — № 39. — С. 10—11.

Гольцберг М.А., Хасан-Бек Л.М. Основы финансового инвести­рования. — К.: МЦПИМ, 1995. — 114 с.

Гончаренко Г. Кредитні спілки і кооперативні банки та особ­ливості їх розвитку в Україні // Вісник НБУ. — 2000. — № 1. —

С. 47—51.

Дмитренко І. Маркет-мейкери на фондовому ринку // Ринок

цінних паперів. — 2002. — № 14. — С. 10—11.

Доценко М. Кредитні спілки змінюють свій правовий статус // Цінні папери України. — 2002. — № 9(198). — С. 14.

Ефективність управління банком: Матеріали науково-практичного семінару. В.П. Матвієнко, К.Л. Малка, О.В. Пасхалова та ін.; За ред. проф. В.П. Матвієнка. — К.: Наук. думка, 2003. — 416 с.

Завгородній А.Г. та ін. Фінансовий словник. — К.: Знання, 2000.

Іванов В.М. Фінансовий ринок: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 1999. — 112 с.

Коваленко М. Ринок фінансових послуг: Навч. посібник. — Херсон: Олди-плюс, 2007. — 572 с.

Коваленко М.А. Фінанси спільного інвестування. Навчальний посібник. — Херсон: Олди-плюс, 2007. — 248 с.

Коваленко М.А., Білінкіс В.М., Сухомлин Л.Є. Операції сучасного комерційного банку: Навч. посібник (рек. МОН України). — Херсон. Олди-плюс, 2006.

Коваленко М.А., Радванська Л.М. Ринок фінансових послуг. — Херсон: Олді-плюс, 2005. — 572 с.

Коваленко М.А., Радвансъка Л.М., Лобанова Н.В. Ринок фінансо­вих послуг: Навч. посібник. — Херсон: Олді-плюс, 2007. — 556 с.

Кудряшов В.В. Фінанси. Навч. посібник. — Херсон: Олді-плюс,

2002. — 352 с.

Лялин В.А. и др. Ценные бумаги и фондовая биржа. — 2-е изд. Перераб. и доп. — М.: Информ. Изд. дом «Филинъ», Рилант, 2000. —

248 с.

Ляшенко В.И. Фондовые индексы и рейтинги. Донецк: Сталкер, 1998. — 317 с.

Мендул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з цінними паперами. — К.: КНЕУ, 2000. — 156 с.

Мендул О.Г., Павленко И.А. Фондовый рынок: операции с ценными бумагами // Цінні папери України. — 2003. — № 18. — С. 15—16.

Милейко Я., Поплюймо А. Біржові фонди // Цінні папери Украї­ни. — 2002. — № 18(207). — С. 6—7.

Милейко Я. та ін. Форфейтинг як форма кредитування зовніш­ньоекономічних операцій // Цінні папери України. — 2002. — № 47 (187). — С. 10—11.

Назарчук М. Єдина біржова фондова система України: принципи побудови та етапи створення // Цінні папери України. — 2001. — № 1(141). — С. 10—15.

Назарчук М.И. Фондовые биржи на рынке ценных бумаг Украи­ны. — Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002. — 140 с.

Накопичувальна пенсійна система як джерело інвестиційних ре­сурсів. Бізнес огляд // Цінні папери України. — 2002. — № 40(229). —

С. 19—22.

Опціон на сучасному фондовому ринку. Бізнес огляд // Цінні па­пери України. — 2001. — № 16. — С. 10.

Осадець С. Страхування: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998. — 528 с.

Румянцев С. Перспективи розвитку національної депозитарної системи // Цінні папери України. — 2002. — № 18 (207). — С. 23.

Сіржук Р. Особливості венчурного інвестування // Цінні папери України. — 2002. — № 11(200). — С. 17.

Фінанси підприємства. Підручник для вузів / Під ред. А.П. Поддєрьогіна. — 3-тє вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2000. —

384 с.

Шафран Н. та ін. Фондові ринки Східної Європи: західні порт­фельні інвестори переходять у наступ // Цінні папери України. — 2002. — № 34 (223). — С. 24—26.

Шевченко 3. Крок до пенсійної реформи // Цінні папери Украї­ни. — 2001. — № 49. — С. 16—17.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок. — К.: Знання-прес, 2002.