6. Особливості й роль українських фондових індексів

 

Розрахунок індексів ділової активності в Україні доцільно проводити, спираючись на досвід інших країн, які мають багато­річну історію розрахунку таких показників [55].

З початком розвитку українського фондового ринку спеціаліс­тами робилися спроби використання наявних світових методик і розробки на їх основі власних українських індексів.

Першовідкривачами в цьому напрямі стали фахівці газети «Фінансова Україна», які прийняли рішення ввести індекс, який відображав би ситуацію на ринку цінних паперів. Таким індика­тором став Ь-індекс.

Для розрахунку Ь-індексу і подібного йому індексу пропозиції (продажу) (Б-індексу) прийнято такі формули:

ґ

 

 

 


L(t) = L (t - 1) x


(10.10)

 

 

 

 

S(t) = S (t - 1) х


' 1

100

1

100

 

(10.11)

 

де L(t) — індекс ліквідності (купівлі); S (t)- індекс пропозиції (продажу); (t - 1) — попередній період; t — поточний період; а — середня зміна курсу купівлі (продажу за тиждень).

Агентство «Гроші Донбасу» намагалося розробити власний фондовий індекс, усвідомлюючи, що передумов для введення фондового індексу, котрий відображав би стан фондового ринку Донецького регіону, немає.

На початковому етапі DD-індекс був своєрідним індексом ди­наміки курсів 10 цінних паперів у м. Донецьку станом на вівто­рок кожного тижня. Обчислювався він як корінь п-го ступеня з добутку індексів зміни курсів купівлі (на початковому етапі 10) цінних паперів. Нові цінні папери планувалося вносити до лісти-нгу із початковим коефіцієнтом, рівним величині DD-індексу на момент внесення.

До лістингу вносилися цінні папери, які купувалися та прода­валися і стійко котирувалися або уповноваженими представни­ками емітентів (чи ж самими емітентами), або декількома торгів­цями цінними паперами.

Ще однією спробою розробки власного індикатора став індекс акціонерного товариства «Комекс-Брок».

Індекс «Комекс-Брок» обчислюється спеціалістами АТ «Ко­мекс-Брок» на основі цін продажу за формулою:

І Pi х Vn

Ikb = ^            х KI, (10.12)

n

де Рі — курс і-ї акції; п — кількість акцій і-ї компанії; Vn — обсяг продажу; КІ — коефіцієнт інфляції. База розрахунку — березень 1994 р.

Газета «Бізнес» із 1997 р. почала регулярно публікувати фондовий індекс WOOD-15, наданий компанією WOOD & Company. Індекс WOOD-15 заснований на методології, розро­бленій Міжнародною Фінансовою корпорацією для ринків, що розвиваються.

Формула розрахунку індексу:

Загальна поточна ринкова капіталіза­ція компаній, що входять до бази

І =       х 1000 (10.13)

Первісна капіталізація компаній, що входять до бази

Первісне значення індексу зафіксоване в момент першої його публікації на рівні 1000 (13.06.97).

Вибірка містить у собі 15 компаній, що є лідерами на україн­ському фондовому ринку за розміром ринкової капіталізації.

Індекс КАС-20 розраховується офіційно з 1 січня 1997 р. Він призначений для портфельних інвесторів, що вкладають свої ко­шти рівномірно в акції декількох компаній.

Формула розрахунку простого базисного індексу КАС-20 (sa) має такий вигляд:

X (Pbidi, t + Paski, t)

КАС-20 (sa) =            , (10.14)

X (Pbidi, o + Paski, o)

i=1

де Pbid і, t; Pbid і, o — котирування на купівлю акцій і-го підприємст­ва відповідно в поточному і базисному періодах; Pask и t; Pask , 0 — котирування на продаж акцій і-го підприємства відповідно в по­точному і базисному періодах.

Розрахунок зваженого індексу КАС-20 (wa — weight average) офіційно проводиться з 1 липня 1997 р. Методика його розрахун­ку відповідає загальносвітовим стандартам розрахунку фондових індексів і базується на зміні ринкової капіталізації компаній, що входять до індексу.

Формула розрахунку індексу КАС-20 (wa):

XpMcapi, t)

КАС-20 (wa) = ^        , (10.15)

XpMcapi, t)

i=1

де Мсарt — ринкова капіталізація і-го підприємства в поточному періоді; Мсар і> 0 — ринкова капіталізація і-го підприємства в ба­зисному періоді.

Індекс Рго 11-50 був розроблений спеціалістами інвестицій­ної компанії «Проспект Інвестментс». Він базується на станда­ртній методиці індексів, які розраховуються на основі капіта­лізації.

Для розрахунку бази індексу і його підтримки було відібрано 50 великих емітентів, чиї акції стійко котируються на вторинно­му ринку. Капіталізація індексу становить близько 60 % капіталі­зації українського вторинного ринку.

В основу розрахунку індексу покладено зміну капіталізації компаній, які входять до вибірки, тобто стандартна методика ка­піталізованих індексів. Індекс на поточну дату — кожна п'ятниця — розраховується так: індекс на 01.01.97 збільшується на сумар­ну капіталізацію 50 емітентів на поточну дату і ділиться на сума­рну капіталізацію цих емітентів на 01.01.97 р.:

І„ = Іь X (МС„ / МСЬ), (10.16)

де І„ — індекс на поточну дату; ІЬ — індекс на 01.01.97; МС„ — сумарна капіталізація 50 емітентів на поточну дату; МСЬ- сумар­на капіталізація 50 емітентів на 01.01.97.

Капіталізація кожного емітента визначається множенням зага­льної кількості акцій даного емітента на ціну, розраховану як се­редньозважена ціна попиту учасників ринку.

В Україні вже існують усі передумови широкого застосування індексного інструментарію.

Крім того, індекси в Україні повинні застосовуватись і для прогнозування кон'юнктури фондового ринку. Для цього потрі­бен індекс, який зміг би фіксувати суттєві тенденції зміни спів­відношення між попитом і пропозицією. Але розробка і викорис­тання такого індексу гальмується нерозвиненістю вторинного ринку цінних паперів.

Якщо ж говорити про застосування індексу для оцінюван­ня інвестиційного клімату, то проблемою є саме відсутність сприятливого інвестиційного клімату через високу ризикова­ність інвестування в українські компанії. Але вже зараз розро­бка такого індексу можлива на основі 10—15 найбільших ком­паній, на які орієнтується більшість галузей економіки країни [55].

Поштовхом до зростання обсягів інвестицій, особливо інозем­них, повинно стати те, що Україна вже входить до міжнародного фондового індексу.

Питання для семінарських і практичних занять

Поняття фондової біржі. Мета й основні напрями діяльності фондових бірж в Україні.

Біржові операції та технологія їх здійснення.

Поняття і види фондових індексів.

Роль фондових індексів у національній і світовій економіці.

Загальна характеристика основних світових фондових ін­дексів.

Особливості і перспективи розвитку українських фондових ін­дексів.

 

Тестові завдання

Середній показник біржової активності, який узагальнює ди­наміку цін на цінні папери і свідчить про зміни в рівні цін за певний час, — це:

 

курсова ціна;

Б) котирувальна ціна;

біржовий індекс;

Г) середньозважена ціна.

Які фондові індекси характеризують стан певного внутрішнього ринку цінних паперів:

 

інтернаціональні; Б) інтегральні;

секторні;

Г) субсекторні?

Який з перерахованих фондових індексів є найвагомішим і най­старішим:

 

Dow Jones 30 Industrial Average; Б) Standart $ Poor's 500;

FT-SE 100;

Г) Value Line Composite Index?

Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського фондового ринку, — це:

 

L-індекс;

Б) ПФТС-індекс;

КАС-20; Г) pro U-50.

За методами розрахунку середнього геометричного темпу зрос­тання (зменшення) цін на акції фондовий індекс...

6. До якого фондового індексу, що розраховується Міжнародною Фінансовою Корпорацією, увійшла Україна:

IFS GLOBAL; Б) DAX-30;

Value Line Composite Index; Г) IFC Frontier?

 

Тематика рефератів

Організаційно-правові форми Фондової біржі у світовій і вітчиз­няній практиці.

Стан первинного ринку цінних паперів в Україні.

Функції вторинного ринку цінних паперів і механізм регулювання діяльності учасників в Україні.

Фондові індекси в СІЛА.

Фондові індекси в країнах ЄС.

Розвиток фондових індексів в Україні.