5. Характеристика основних світових фондових індексів

 

Найвідомішим і найдавнішим індексом у світі є «Доу Джоне Індастріал аверідж» (ДЛА — Dow Jones 30 Industrial average), або, як його найчастіше називають, — «Доу-Джонс» — за імена­ми його авторів.

На відміну від більшості інших відомих фондових індексів, цей є найелементарнішим, це просто середньоарифметичне цін 30 найбільших та найвідоміших компаній, акції яких котирують­ся на Нью-Иоркській біржі. Проте це найпопулярніший із бага­тьох індексів, що відображають ситуацію на цій біржі. І навіть ситуацію на фондовому ринку США в цілому [55].

Індекс Доу-Джонса для акцій промислових компаній базуєть­ся на вартості акцій тридцяти промислових компаній і розрахову­ється за формулою:

и=30

I Ai

DJ = (10.7) K

де K — коригувальний коефіцієнт (дільник), який змінюється або в результаті дроблення (спліту) акцій емітентами (яке безупинно відбувається з 1928 р.), або у зв'язку зі зміною списку фірм і компаній, акції яких беруть участь у розрахунку індексу. Цей ко­ефіцієнт залишається незмінним доти, доки акції не дробляться або доки ціни на них не зменшуються за рахунок дивідендів, або доки одні акції не замінюються іншими.

Простота Dow Jones викликає численні нарікання. В основно­му вони зводяться до трьох пунктів:

враховується занадто мало акцій;

враховуються не всі потрібні акції;

до уваги береться тільки ціна.

Індекс «Стандарт енд Пурз-500» (S&P) демонструє сумарну ці­ну всіх акцій 500 компаній з 83 індустріальних груп. При цьому до уваги береться вартість усіх акцій, випущених цими компаніями на ринок. їхня ціна на момент розрахунку порівнюється з базовою вар­тістю усіх цих акцій у 1941- 1943 рр. У результаті цей індекс дає то­чнішу картину і є об'єктом для наслідування на деяких біржах.

Цей індекс обчислюється за формулою:

It Pi х Qi

І.&p = —n      , (10.8)

tQi

i=1

де Рі — ціна акції і-ї корпорації; Qi — кількість акцій; п — кіль­кість корпорацій.

Індекс «ФТ-30» (FT-30). Найперший європейський індекс, що з'явився у Великої Британії. Так само, як і Доу-Джонс, спочатку мав 30 складових.

Британський «індустріальний» індекс «ФТ-30» розвивався всі ці роки. У його структурі відбувалося постійне зрушення акценту від важкої промисловості до компаній, зайнятих у сфері обслуговування. Нині він називається індексом звичайних акцій «Файненшл Таймз» (FT-SE), а кошик акцій компанії, що беруть участь у його розрахунку, розширений до 100. Базовий період — 30 грудня 1984 р.

На відміну від середнього арифметичного індексу Доу-Джонса, «ФТ-30» є, власне кажучи, середнім геометричним.

Формально має такий вигляд:

ift

Pio

 

n, (10.9)

 

де Pit — ціна акції і-'ї корпорації в t-й період; Ріо — ціна акції і-ї корпорації в базисний період; п — кількість корпорацій.

Індекс «ФТ-100» (FT — SE 100 — «Футсі 100») — найпопуля-рніший і найпоширеніший індекс Великої Британії. Як припускає сама назва, він розраховується на базі 100 акцій, що відбираються спеціальною комісією, до складу якої входять представники про­фесійних фінансових організацій, а також газети «Файненшл Таймз» і Лондонської фондової біржі.

Індекс «ФТ-250» (FT-SE Mid 250) характеризує стан ринку акцій середніх компаній з обсягом капіталізації, який становить 20 % ри­нку Великої Британії. Це наступні 250 компаній після найбільших, що потрапляють в індекс «Футсі». База, що дорівнює 100, береться за грудень 1985 р. Розраховується в режимі реального часу.

Загальний індекс ФТ (FT — Actuaries All Share Index) — най­більш всеохоплюючий із усіх фондових індексів Великої Брита­нії. Обчислюється спільно газетою «Файненшл Таймз», Лондон­ським інститутом актуаріїв. Число компаній у вибірці становить 750. Розраховується 1 раз на день.

Індекс DAX дає загальну об'єктивну картину стану фондового ринку, на якому усунено вплив рівня виплачуваних дивідендів. До нього входять акції 30 компаній, що забезпечують 80 % обся­гу обігу на біржі та 60 % усього заявленого на біржі акціонерного капіталу.

Індекс DAX-100 чіткіше відображає стан фондового ринку, розраховується для 100 великих компаній.

Індекс CDAX (Composite DAX) розраховується на основі акцій усіх німецьких компаній, які котируються на Франкфуртській бі­ржі. При розрахунку CDAX використовується галузева градація, причому кількість компаній, що представляє кожну галузь, змі­нюється в значному діапазоні.

Канадська Toronto Stock Exchange Index містить у собі 100 найліквідніших акцій, за якими досягається максимальний обо­рот на Торонтській фондовій біржі. У Японії найпопулярніший індекс «Nikkei-225», що розраховується на Токійській фондовій біржі на основі акцій 225 провідних компаній країни.

Індекси Нью-Иоркської фондової біржі (NYSE), Американсь­кої фондової біржі (AMEX), Національної асоціації дилерів цін­них паперів (NASDAQ) простежують ситуацію на відповідних біржах. Вони обчислюються за методикою, аналогічною тій, яка застосовується в S&P [55].