4. Види індексів та їх місце на фінансовому ринку

 

Роль фондових індексів може бути зведена до трьох основних функцій:

діагностичної;

індикативної;

спекулятивної.

Під діагностичною функцією слід розуміти здатність системи індексів характеризувати стан та динаміку розвитку як націона­льної економіки, так і окремих її складових. Механізм зміни ін­дексу дуже простий — зростання або зниження рентабельності виробництва в галузі миттєво відображається на котирувальній ціні відповідних акцій, що, в свою чергу, позначається на рівні біржового індексу галузі. Індекси є засобом демонстрації темпу просування ринку. Вони дають змогу інвесторам і торгівцям ба­чити тенденції, які складаються на ринку, і простежувати швид­кість розвитку цих тенденцій.

Таким чином, будучи доповненими спеціальними економіч­ними параметрами (норма позикового відсотка, стан державного бюджету, співвідношення торговельного і валютного балансів), фондові індекси входять до системи економічного моніторингу стану національної економіки.

Виконання індексами індикативної функції передбачає, що наявність об'єктивної оцінки цінової ситуації на фондовому ринку дає точку відліку для оцінки поведінки великих інвести­ційних фондів, окремих інвесторів і портфельних менеджерів. Розрахувавши динаміку ринкової вартості свого портфеля ак­цій за будь-який проміжок часу, інвестор може зробити обґру­нтовані висновки, наскільки обрана ним стратегія ефективна (портфельний індекс вищий / нижчий від фондового чи дорів­нює йому), та внести корективи у свою поведінку на ринку, якщо це необхідно.

Спекулятивна функція фондових індексів проявляється в їх використанні як базового активу при укладанні ф'ючерсних кон­трактів та купівлі опціонів. Щоб спекулювати на такому ринку, можна взагалі не володіти цінними паперами, укладаючи термі­нові угоди при зміні значення індексу протягом дня або іншого короткострокового періоду [55].