2. Біржові операції та їх класифікація

 

На фондових біржах здійснюються операції з акціями акціо­нерних товариств, облігаціями підприємств, облігаціями внутрі­шніх позик, казначейськими зобов'язаннями України, векселями та документами, що засвідчують право їх власника на придбання або відчуження цінних паперів, зазначених вище, або є похідни­ми від них [56, 57].

Усі операції на фондовому ринку можна розділити на два види:

Операції з реальними цінностями та операції без реальних фо­ндових цінностей.

До операцій з реальними фондовими цінностями належать:

касові операції, що передбачають передачу фондового акти­ву негайно або не пізніше 2—3 днів після укладання угоди;

форвардні операції (тверді термінові угоди) передбачають передачу права на реальні фондові активи у визначений термін з фіксацією ціни (курсу) указаного фінансового активу на момент укладання угоди.

До операцій без реальних фондових активів слід відносити:

опціони — це договори, у відповідності з якими один із йо­го учасників набуває право купівлі або продажу будь-якого това­ру за фіксованою ціною протягом певного періоду часу, а інший учасник за грошову премію зобов'язується забезпечити в разі не­обхідності реалізацію цього права, тобто бути готовим продати або купити цінні папери за обумовлену договором ціною.

Особа, яка отримала право і має прийняти рішення, є покуп­цем опціону, оскільки вона повинна сплачувати за це право. Осо­ба, яка продала право покупцю і таким чином має прореагувати на рішення покупця, є підписником опціону.

Варанти — це сертифікати, які дають право його власни­кові купити один цінний папір за фіксованою ціною у визначе­ний термін.

Варанти випускаються в обіг не самостійно, а як складова час­тина інших цінних паперів для того, щоб зробити їх більш при­вабливими.

Після випуску цінного папера з варантом останній, як прави­ло, відокремлюється від цього цінного папера і починає оберта­тися самостійно. При цьому вартість цього папера зменшується на величину вартості варанта. Умовами випуску може бути пе­редбачена можливість або негайного відокремлення варанта від цього цінного папера одразу після його первинного розміщення, або можливість такої операції через певний час.

Ціна, за якою варант може бути обмінений на новий цінний папір, називається ціною виконання варанта. Як правило, в мо­мент випуску варанта ринкова вартість цінного папера, в який він може бути обернений, є вищою за ціну виконання варанта.

• Ф'ючерс — це різновид термінових угод на купівлю або продаж стандартної кількості визначених цінних паперів у зазна­чений день та за визначеною ціною.

Завдяки тому, що ф'ючерсні угоди стандартизовані (вони пе­редбачають стандартизацію базового активу та строків виконан­ня), продавці та покупці можуть передавати один одному свої зо­бов'язання щодо поставки чи купівлі певних цінних паперів, на яких базується угода.

Для гарантування виконання ф'ючерсних угод продавці та по­купці заздалегідь депонують певну суму грошей третьої нейтра­льної сторони (розрахункової палати), яка гарантує дотримання кожною стороною своїх зобов'язань за угодою [56, 57].