ТЕМА 8. ГРОШОВИЙ РИНОК ТА РИНОК БАНКІВСЬКИХ ПОЗИК

Структура і сутність грошового ринку. Об'єкти та суб'єкти ринку

Характеристика облікового ринку та його особ­ливості.

Характеристика міжбанківського ринку. Опера­ції на міжбанківському ринку.

Грошовий ринок — частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові (від одного дня до одного року) депозитно-позикові операції, що обслуговують го­ловним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ і приватних осіб.

З розвитком міжнародних кредитних і валютних відносин сформувався міжнародний грошовий ринок (найбільшими в світі ринками грошей є Нью-Иоркський, а також ринки Лондона, То­кіо, Парижа).

Грошовому ринку властиві елементи звичайного ринку — по­пит, пропозиція, ціна. Особливості грошового ринку визначають особливості кожного з елементів: попит має форму попиту на по­зики, пропозиція — форму пропозиції позик, а ціна — форму від­сотка на позичені кошти.

Розмір відсотка визначається не величиною вартості, а здатні­стю надавати позичальникові потрібні блага. Тому розмір відсот­кового платежу залежить не лише від розміру позики, а й від те­рміну її дії.

На грошовому ринку розрізняють кілька видів відсотків: облі­гаційний, банківський, обліковий, міжбанківський тощо.