5. Варант та інші похідні цінні папери

 

Варант — це похідний цінний папір, що надає власнику право на купівлю цінних паперів за певною ціною і в установлений те­рмін, а також додаткове свідоцтво, що видається разом із цінним папером. Надає його власнику право на додаткові пільги після закінчення визначеного терміну.

Варант випускається емітентом одночасно з акцією або облі­гацією. У цьому разі цей похідний цінний папір надає право вла­сникам цінних паперів обміняти їх у встановлений час за визна­ченим курсом на відповідну кількість інших паперів (найчастіше простих акцій). Варант — це різновид конвертованого цінного папера. Він може бути поєднаний з основним цінним папером, а може бути випущений окремо від нього. В останньому випадку він називається відділеним і може мати обіг на фондовому ринку як самостійний цінний папір (останнє, щоправда, не змінює його характеру як похідного фінансового інструмента), тому він має власний курс та інші інвестиційні характеристики, властиві цін­ним паперам.

До сурогатних форм цінних паперів також відносять:

лотерейні білети, страхові поліси;

обов'язкові замінники грошей (квитанції, контрольні товарні чеки, поштові марки, талони);

різного роду платіжно-розрахункові зобов'язання, що вини­кають під час поточної господарської діяльності з будь-яким те­рміном виконання;

легітимаційні знаки (жетони, гардеробні номери і т. ін.);

ректа-папери (заповіт, виконавчий напис нотаріуса, арбітра­жне або судове рішення й ін.).

Наявність на ринку широкого вибору похідних фінансових ін­струментів сприяє перерозподілу ризиків, що виникають на фі­нансовому ринку, а також свідчить про достатню розвиненість фінансового ринку країни, в тому числі ринку цінних паперів як його складової. Функціонування ринку похідних фінансових ін­струментів підвищує ліквідність основних цінних паперів та створює додаткові напрями для вкладення тимчасово вільних грошових коштів.

Український ринок похідних цінних паперів знаходиться в стадії становлення та потребує розвитку його законодавчого ре­гулювання [41].

Роль похідних фінансових інструментів на фондовому ринку країни.

Особливості використання похідних цінних паперів в Україні.

Місце депозитарних розписок на сучасному фондовому ринку.

Проблеми використання похідних цінних паперів в Україні.

 

Питання для семінарських і практичних занять

 

Функції похідних цінних паперів полягають в:

 

забезпеченні поточних потреб фондового ринку;

Б) забезпеченні виконання основними паперами своїх функцій;

встановленні ціни на базовий актив;

Г) урівноваженні попиту й пропозиції на строковому ринку.

Похідні цінні папери, що забезпечують проникнення основного паперу на іноземні фондові ринки, — це:

 

ф'ючерси; Б) опціони;

варанти;

Г) депозитарні розписки.

Похідні цінні папери — це фінансові інструменти, що випуска­ються у формі:

 

виключно бездокументарній; Б) виключно документарній;

як у документарній, так і в бездокументарній.

Внутрішня вартість опціону — це:

 

доход власника опціону, який він отримає в кінці терміну конт­ракту за умови зростання ціни на базовий актив;

Б) дохід власника опціону, який він отримає при його перепро­дажу;

дохід власника опціону, який він міг би отримати за умови не­гайної реалізації базового активу за поточною ринковою ціною.

Чи правильне твердження, що близько 95 % ф'ючерсних контра­ктів закінчується поставкою реального товару:

А) так; Б) ні?

Документований еквівалент цінних паперів іноземного емітента для обігу на міжнародних фондових ринках — це:

 

варант; Б) ордер;

депозитарна розписка;

Г) сертифікат цінного паперу.

Документ, що засвідчує право власності на відповідний цінний папір — це:

 

опціон; Б) ф'ючерс;

варант;

Г) сертифікат цінного папера.

Похідний цінний папір, який може виписуватися при передачі то­варів на склад для зберігання, — це:

Тестові завдання

 

ордер; Б) опціон;

квитанція; Г) варант.

 

Ринок похідних цінних паперів за рубежем (на прикладі окремої країни).

Розвиток і сучасний стан ринку похідних цінних паперів в Україні.

Депозитарні розписки як інструмент залучення підприємством іноземного капіталу.

Опціон як засіб перерозподілу фінансового ризику. Види опціо-нів.

 

Тематика рефератів