2. Опціон та його специфікація

тип опціону;

базовий актив;

кількісні та якісні характеристики базового активу;

перший та останній день обігу опціону;

порядок визначення ціни для кожного моменту обігу опціону;

мінімальна зміна ціни угоди;

порядок реалізації сторонами своїх прав та виконання зо­бов'язань за опціоном;

порядок проведення розрахунків за опціонами.

Для власника опціону важливою є не проста наявність внут­рішньої вартості, а те, щоб її розмір перевищував розмір премії. Але навряд чи це допустить надписант, який враховує в премії не тільки внутрішню, а й зовнішню вартість. Остання — це різниця між премією і внутрішньою вартістю опціону. Вона залежить від рівня ризику, величини і динаміки ринкових процентних ставок, терміну дії контракту й інших факторів. Зовнішня вартість зале­жить і від ступеня змін курсу базового активу в період дії опціо­ну. Цей ступінь нерідко визначається простою інтерполяцією по­передніх курсових змін.

Якщо інвестор, купуючи опціон, страхує себе цим від можли­вих збитків, то продавець опціону страхує себе від можливих збитків точним розрахунком розміру зовнішньої вартості [41].