ВСТУП

У

сучасних умовах розвитку української економіки виникає потреба в розробці та оволодінні ефективними підходами до механізму реалізації функцій держави та окремих суб'єктів у системі ринкових відносин. Засвоєння студентами ма­теріалу з курсу «Фінансовий ринок» дасть їм змогу зрозуміти суть складного економічного світу, виробити уміння пов'язувати теорію соціальних, економічних процесів та явищ як з вітчизня­ною господарською практикою, так і з міжнародною.

Професійно орієнтована дисципліна передбачає вивчення особ­ливої сфери економічної дійсності — фінансового ринку. Предме­том навчальної дисципліни є механізм функціонування фінансового ринку, що виступає як економічний простір, де формуються відно­сини купівлі-продажу фінансових інструментів.

Навчальний посібник містить одинадцять тем, що дають змогу вивчати фінансовий ринок як складову частину фінансових від­носин, визначити місце фінансового ринку у фінансовій системі, розкрити взаємозв'язки між інвестиціями та заощадженнями че­рез рух фінансових потоків, обґрунтувати необхідність функціо­нування фінансових інструментів як засобів взаємодії учасників ринку, визначити необхідність державного регулювання проце­сів, що відбуваються на фінансовому ринку України.

Останніми роками в Україні активно розвивається законотво­рчий процес, у тому числі в регулюванні фінансової діяльності, включаючи регулювання відносин у сфері фінансового ринку та фінансових послуг. З огляду на це, важливим аспектом освоєння фінансових категорій є ознайомлення із законодавчою базою, що регулює відповідні відносини в Україні, та сучасним понятійним апаратом у зв'язку із законодавчими і нормативними визначен­нями. Тому до складу посібника окремим розділом включено словник законодавчих визначень термінології фінансового ринку.

Динамічність розвитку вітчизняного та іноземних фінансових ринків, численні зміни в основних засадах законодавчого регулю­вання фінансового ринку потребують регулярного перегляду навча­льної й методичної літератури щодо викладання дисципліни.

Отже, видання навчального посібника, що враховує останні світові тенденції розвитку фінансового ринку та новації вітчиз­няного законодавства, а також відповідає сучасним вимогам ор­ганізації навчального процесу у вищих навчальних закладах за кредитно-модульною системою, є актуальним та своєчасним.

При написанні посібника використано особистий досвід авто­рів у викладанні дисципліни «Фінансовий ринок» та змістовно й логічно пов'язаних із нею фінансових, економічних та правових дисциплін, а також досвід наукової діяльності в зазначеній сфері.

Особлива подяка за цінні поради та рекомендації щодо поліп­шення змісту навчального посібника завідуючій кафедрою «Фі­нанси» Макіївського економіко-гуманітарного інституту, канди­дату економічних наук, доценту Маглаперідзе Аллі Сергіївні.

Бажаємо також подякувати за плідне співробітництво Балаба-новій Людмилі Веніамінівні, докторові економічних наук, профе­сору, завідувачці кафедри маркетингового менеджменту Донець­кого національного університету економіки і торгівлі ім. Михай­ла Туган-Барановського; Кузьменко Ларисі Михайлівні, докторо­ві економічних наук, професору, головному науковому співробіт­нику відділу проблем управління виробництвом Інституту економі­ки промисловості Національної академії наук України; Червовій Лі­дії Георгіївні, докторові економічних наук, професору, завідувачці відділу проблем управління виробництвом Інституту економіки промисловості Національної академії наук України.

Автори сподіваються, що матеріали навчального посібника стануть у пригоді студентам для кращого оволодіння економіч­ними й фінансовими дисциплінами та викладачам вищих і серед­ніх спеціальних навчальних закладів для подальшого удоскона­лення практики викладання, а також аспірантам, усім спеціа­лістам, що цікавляться вітчизняним та міжнародним фінансовим ринком з метою підвищення професійного рівня.