4. Банківські цінні папери

В Україні ощадні сертифікати існують, як правило, у паперо­вій формі. Пострадянські країни, наприклад Росія, пішли в цьому напрямі значно далі. У 1992 р. Всеросійський біржовий банк здійснив випуск таких сертифікатів у вигляді металевих монет, що надає їм ще й нумізматичної цінності. Нині цим банком опра­цьовуються питання емісії срібних сертифікатів.

Основна особливість ощадних сертифікатів в Україні полягає в тому, що цей вид цінних паперів може випускатися лише бан­ківськими установами (банками).

Банк-емітент здійснює реєстрацію випущених сертифікатів шляхом записів у спеціальних корінцях або реєстраційному жур­налі. В корінці депозитного та ощадного сертифіката обов'язково вказується номер документа, сума вкладу, дата видачі сертифіка­та, термін його повернення, найменування та підпис бенефіціара.

Для визначення процентних виплат банками публікується депо­зитна сітка, що являє собою таблицю, в якій показана залежність розміру процентних виплат від терміну та розміру депозиту.

2. Депозитний сертифікат — це письмовий цінний папір бан-ку-емітента про внесення коштів, який засвідчує право власника або його правонаступника на одержання після закінчення встано­вленого терміну суми депозиту і відсотків за ним.

В Україні найбільш поширеним серед банківських цінних па­перів є депозитний сертифікат НБУ.

У Положенні «Про депозитний сертифікат НБУ» чітко й виче­рпно визначено поняття і сутність депозитного сертифіката НБУ. Це один із монетарних інструментів, що є борговим цінним папе­ром Національного банку України у бездокументарній формі, який засвідчує розміщення в НБУ коштів комерційних банків та їх право на отримання внесеної суми і процентів після закінчення встановленого терміну. Положення визначає порядок проведення операцій із сертифікатами.

Мета випуску таких сертифікатів:

введення інструмента, що має замінити облігації внутрі­шньої державної позики, довіру до яких підірвано;

використання нового способу регулювання кількості грошей в обігу.

Сертифікати НБУ випускаються за рішенням Правління Наці­онального банку України періодично у вигляді окремих випусків, а їхня номінальна вартість встановлюється залежно від потреби регулювання обсягів грошової маси.

Останнім часом в Україні отримали розповсюдження валютні ощадні сертифікати. Вони є письмовим свідоцтвом банку про де­понування коштів у доларах США та підтверджують права пред'явників сертифікатів на отримання їх вартості за котиру­ванням на день пред'явлення. Номінальна вартість таких серти­фікатів у різних банках різна — від 20 до 500 доларів США. Пе­рший випуск таких сертифікатів, іменних та на пред'явника, був здійснений у лютому 1996 року АКБ «Надра».

Як правило, сертифікати розміщують на аукціонах, термін їх обігу становить 1—180 днів; вони можуть бути предметом купівлі-продажу, застави, а також інших операцій на вторинному ринку.

Можна виділити такі види сертифікатів:

За видами вкладників:

а)         ощадний (фізична особа);

б)         депозитний (юридична особа).
За формою розрахунків:

а)         безготівковий (депозитний);

б)         готівковий (ощадний).
За терміном позики:

а)         визначений (терміновий);

б)         невизначений (до запитання).
За способом реєстрації руху:

а)         без додаткових записів (на пред'явника);

б)         з оформленням цесії (іменний).
За способом реєстрації випуску:

а)         відривний корінець (з корінцями);

б)         реєстраційний журнал (без корінців).

Серед інших видів банківських цінних паперів слід назвати вексель банку. Банківський вексель призначений для залучення вільних коштів фізичних та юридичних осіб, має депозитну при­роду. Однак на відміну від сертифікату, він може бути викорис­таний як платіжний засіб в оплату за товари та послуги.

 

Питання для семінарських та практичних занять

 

1. 2. 3.


Дайте характеристику ринку акцій в Україні на сучасному етапі. Акції українських емітентів на світовому фінансовому ринку. Облігації та їх роль на фінансовому ринку України.

 

 

Вексель та проблеми вексельного обігу в Україні.

Банківські цінні папери та їх особливості в Україні.

 

Задачі для вирішення на семінарських та практичних заняттях

Поточна ринкова ціна акції 125 гр. од. За останній рік були ви­плачені дивіденди в розмірі 6 гр. од. на одну акцію. Розрахуйте дивіде­ндну доходність акції.

Номінал облігації становить 100 гр. од., фіксована купонна ставка — 18 %, ринкова ціна облігації — 120 гр. од. Визначте поточну доход­ність облігації.

Облігація з терміном погашення три роки, з річними купонними виплатами 80 % річних продається з дисконтом 15 %. Яка її доходність до погашення ?

 

Чи може акціонерне товариство викуповувати в акціонера акції, що належать йому для їх анулювання:

А) так; Б) ні?

Рішення загальних зборів акціонерів про випуск акцій оформлюється:

 

протоколом;

Б) проспектом емісії;

оголошенням у засобах масової інформації.

Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що по від­ношенню до статутного фонду акціонерного товариства перевищує:

 

5 %; Б) 10 %;

15 %; Г) 25 %.

Частка облігацій акціонерного товариства по відношенню до розміру статутного фонду не може перевищувати:

 

20 %; Б) 25 %;

55 %; Г) 33 %.

5.         Облігації відносяться до групи:
А) боргових цінних паперів;

Б) пайових цінних паперів;

 

Тестові завдання

В) похідних цінних паперів; Г) міжнародних цінних паперів.

Вексельне зобов'язання, здійснюване особою, що приймає на себе відповідальність за виконання зобов'язань іншої особи (акцептанта, векселедавця, індосанта), — це:

 

аваль; Б) тратта;

авізо;

Г) індосамент.

Відповідно до законодавства України, емітентами векселів мо­жуть бути:

 

фізичні особи;

Б) фізичні та юридичні особи, держава;

фізичні та юридичні особи; Г) юридичні особи та держава.

Чи можуть комерційні банки здійснювати емісію валютних ощадних сертифікатів:

А) так; Б) ні?

Розміщення депозитних сертифікатів Національного банку України здійснюється через:

А)тендер; Б) аукціон;

Б) відкриту передплату;

Характеристика фінансових інструментів на ринку капіталів України.

Акція як інструмент корпоративного управління підприємством.

Облігації на ринку капіталів України.

Ринки банківських цінних паперів за рубежем.

Вексель як найстаріший інструмент комерційного кредитування.

Сучасний стан ринку депозитних сертифікатів в Україні та краї­нах Східної і Західної Європи.

Банківські цінні папери як інструмент інтеграції банківського і промислового капіталу.

Проблемні аспекти залучення іноземних капіталів в банківський сектор України.

Г) закриту передплату серед уповноважених комерційних банків. Тематика рефератів