1. Характеристика акцій і законодавче підґрунтя емісії акцій

Власники акцій мають право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у поділі майна у випадку ліквідації акціонерного товариства. Є предметом купівлі-продажу на фондовій біржі. Випускається без встановленого терміну обігу і може бути погашена тільки за рішенням законодавчо правочин-ного акціонерного товариства або за його банкрутства.

Найпоширенішими випадками, коли акціонерні товариства випускають акції, є такі:

створення товариства;

зміна номінальної вартості акцій при зміні статутного фонду;

збільшення статутного фонду шляхом додаткового випус­ку акцій при незмінній номінальній вартості останніх;

поділ або консолідація акцій при незмінному статутному фонді;

5)         окремі випадки реорганізації акціонерного товариства.
Найважливіші структурні елементи діяльності з випуску акцій:
а) прийняття рішення про випуск акцій;

6)         державна реєстрація випуску акцій, а для відкритих акціонер-
них товариств — також реєстрація інформації про випуск акцій;

в)         пропозиція акцій до продажу;

г)         продаж акцій;

д)         повідомлення про результати випуску.

Протокол рішення про випуск акцій повинен обов'язково містити:

найменування емітента та його місцезнаходження;

розмір статутного фонду або вартість основних і оборот­них фондів емітента;

мету і предмет його діяльності;

зазначення службових осіб емітента;

найменування контролюючого органу (аудиторської фірми);

дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів;

мету випуску акцій;

зазначення категорій акцій;

кількість іменних акцій та акцій на пред'явника;

кількість привілейованих акцій;

загальну суму емісії і кількість акцій;

номінальну вартість акцій;

кількість учасників голосування;

порядок виплати дивідендів;

термін і порядок передплати та оплати акцій;

термін повернення коштів при відмові від випуску акцій;

черговість випуску акцій (при випусках їх різними серіями);

порядок повідомлення про випуск і порядок розміщення акцій;

умови розпорядження акціями;

права власників привілейованих акцій;

переважне право на придбання акцій при новій емісії. До основних прав власників акцій належать:

право голосу;

право на участь у прибутках;

першочергове право на купівлю нових акцій;

право на активи при ліквідації товариства;

право на інспекцію.

Випускаючи акції, акціонерні товариства мають на меті:

забезпечити новому підприємству стартовий капітал, не­обхідний для початку діяльності;

залучити додаткові грошові ресурси під час функціонування підприємства;

обміняти старі акції при злитті з іншим товариством. Класифікація акцій здійснюється за багатьма різноманітними

ознаками.

За емітентом: —біржові;

—банківські; —корпоративні;

—інвестиційних компаній і фондів.

За моментом емісії:

старі;

нові емісії.

За обсягом реалізації прав акціонера: —звичайні (прості, загальні);

—конвертовані; —привілейовані; —безплатні.

За кількістю голосів:

безголосі;

одноголосі;

плюральні.

За способом відображення руху: —іменні;

—на пред'явника.

В акції найяскравіше проявляються такі економічні характе­ристики цінних паперів, як ліквідність, дохідність, надійність, самостійний обіг.

Необхідно відрізняти також ринкову вартість акції або її курс. Класична формула курсу акції має такий вигляд:

 

КА = Див. х 100% = — х 100%, (6.1)

Дб.д. Н

де КА — курс акції; Див. — дивіденд; Дбл — дохідність банків­ських депозитів; ЧП — чистий прибуток; Н — норма дивіденд­них виплат.

Сутність формули полягає в порівнянні можливих доходів від розміщення грошей у цінні папери і на банківський депозит. Ак­ція коштуватиме не більше за ту суму, яка, будучи покладеною на депозит, принесе дохід, що дорівнює дивіденду цієї суми.

Звідси курс акцій матиме вигляд:

КА = Ном. + ЗП, (6.2)

де ЗП — засновницький прибуток; Ном. — номінал акції.

Курсоутворюючими факторами, крім номіналу, буде рівень засновницького прибутку і коефіцієнт ринкової кон'юнктури (Крк), який дорівнює співвідношенню:

Кр.к. = ОПП / ОП, (6.3)

де ОПП — обсяг платоспроможного попиту на дані акції; ОП — обсяг їх пропозиції.

Коефіцієнт Крк демонструє обґрунтованість ринкового коти­рування. Якщо він дорівнює 1, то це означає, що встановлений емітентом курс акцій правильний. Він дає змогу реалізувати весь випуск і отримати запланований засновницький прибуток. Якщо ж ця величина менша за 1, то можна передбачати завищення кур­су, а відповідно, і недорозміщення випуску та недоотримання за­сновницького прибутку. Якщо коефіцієнт більший за 1, то можна говорити про певну недооцінку акцій емітентом, про наявність потенціалу приросту вартості.

Що стосується курсу акцій у разі їх додаткового випуску чин­ними акціонерними товариствами, то в основі курсоутворення лежить уже не номінал, а реальний курс цих акцій. Останній, у свою чергу, коливається навколо «внутрішньої вартості» (В.В.А.), яка є відношенням:

В.В.А. = ЧАК / КА, (6.4)

де ЧАК — чисті активи корпорації; КА — кількість акцій.

Курсоутворюючим фактором тут є коефіцієнт ринкової кон'юнктури (Крк).

КА = КАс х Кр.к., (6.5)

де КАс — курс акції, що склався.

При Крк, що дорівнює 1, курс акцій додаткового випуску від­повідатиме курсу, який вже склався, і цінових змін на ринку не відбулося. Новий випуск вдало вписується в ринок, покривши незадоволений попит. Якщо ж цей коефіцієнт буде менший за 1, то існує можливість падіння або обвалу курсу. У даному разі ак­ціонерне товариство переоцінило свої емісійні можливості і міст­кість ринку. Емітент, як мінімум, не добирає запланованих фі­нансових ресурсів. Якщо ж коефіцієнт ринкової кон'юнктури перевищує 1, то даний випуск (за інших рівних умов) не вплива­тиме на курс акцій (або на ринкову цінову тенденцію). Емітент знову може проводити емісію.

Акції є найбільш розповсюдженим фінансовим інструментом, що дає можливість підприємствам залучати кошти та може ефек­тивно використовуватися при зміні форми власності. Акції за­ймають досить широку нішу на вітчизняному фондовому ринку.