3. Банки — основні учасники ринку капіталів

 

Банк є однією із сторін відносин, яка в певній угоді на ринку капіталів виступає як кредитор, або як позичальник.

Залежно від економічного змісту основні види діяльності ко­мерційних банків поділяють на дві групи.

>          Пасивні операції — забезпечують формування ресурсів ба­нку, необхідних йому, крім власного капіталу, для забезпечення ліквідності й одержання запланованого доходу.

До пасивних операцій належать:

залучення коштів на депозитні рахунки (поточні, строкові, ощадні та ін.);

недепозитне залучення коштів (одержання позик на міжба-нківському ринку, позик Центрального банку, випуск банківських облігацій, векселів та інших зобов'язань).

Основний вид пасивних операцій — залучення коштів на бан­ківську рахунки всіх видів. Ці кошти називаються депозитами, а операції — депозитними.

>          Активні операції — пов'язані з розміщенням банком влас­них та залучених коштів для одержання доходу і забезпечення своєї ліквідності.

До активних операцій належать:

операції з надання кредитів (кредитні операції);

вкладення у цінні папери;

формування касових залишків та резервів;

формування інших активів (формування основних засобів — будівель, обладнання, тощо).

Ключовий вид активних операцій — кредитні, які забезпечу­ють переважну частину доходів багатьох банків. Це важливе джерело коштів для економіки.

Банківський кредит — це форма кредиту, за якою кошти на­даються в позику банками. Банківський кредит — необхідний ін­струмент стимулювання економіки, без якого не можуть успішно працювати товаровиробники.

Основними джерелами формування банківських кредитних ресурсів є:

тимчасово вільні кошти держави й осіб, на добровільній ос­нові передані фінансовим посередникам для подальшої капіталі­зації і отримання прибутку. Вони відображаються на депозит­них рахунках у відповідних комерційних банках і забезпечують власникам фіксований дохід у формі відсотків із вкладів;

кошти, що тимчасово вивільняються в процесі кругообігу промислового і торгового капіталу.

За термінами користування банківські кредити класифікують як:

середньострокові, короткострокові, довгострокові;

до запитання;

прострочені, термін користування якими минув;

відстрочені, для яких на прохання позичальника був перене­сений термін погашення.

Залежно від забезпечення кредити можуть бути: забезпечені та бланкові (незабезпечені).

Серед забезпечених кредитів за видом забезпечення виділяють:

забезпечені заставою;

гарантовані;

з іншим забезпеченням.

Банківський кредит під заставу цінних паперів називається ломбардним кредитом.

За методами надання кредитів виділяють:

у разовому порядку;

відповідно до відкритої кредитної лінії4

гарантований — коли комерційний банк бере на себе зо­бов'язання надати кредит відразу, коли клієнтові це буде необхідно.

У світовій банківській практиці найпоширенішими схемами надання позики є кредитна лінія, револьверний (автоматично по­новлюваний) кредит, контокорентний рахунок, овердрафт.

За методами погашення:

негайно;

на виплат;

достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичальника);

з регресом платежів;

після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу). За характером і способом сплати відсотків:

з фіксованою ставкою відсотка;

зі ставкою відсотка, що коливається;

♦          зі сплатою відсотків одночасно з одержанням кредиту (дисконтний).

Залежно від кількості кредиторів:

виданий одним банком;

консорціумний;

рівнобіжний.

Залежно від якісної характеристики:

найвищої якості;

задовільний;

маржинальний;

критичний;

збитковий, який підлягає списанню.

Національний банк України поділяє кредити на стандартні, нестандартні й безнадійні. Цю класифікацію відображено в чинному банківському законодавстві.

Ефективність позикових операцій банку визначається його кредитною політикою. Кредитна політика формує основні на­прями позик. Кредитні вклади для банку повинні бути надійними і рентабельними.

Ступінь кредитного ризику визначається можливо допусти­мим максимальним розміром ризику на одного позичальника. За­вдання банку полягає в досягненні оптимального співвідношення ризикованості та прибутковості своїх кредитних операцій.

На фінансовому ринку банки ще й надають банківські послу­ги, які є надзвичайно дохідними, майже безризиковим видом дія­льності. До групи банківських послуг належать гарантійні, посе­редницькі, консультаційні, інформаційні, аудиторські, трастові послуги.

Таким чином, банки — найактивніші суб'єкти сучасного фінансового ринку. Виконуючи свої функції та здійснюючи операції, банк забезпечує функціонування фінансового ринку і його сегментів — грошового, валютного ринку, ринку позико­вих капіталів.

Питання для семінарських і практичних занять

Суть ринку капіталів та його відмінності від грошового ринку.

Суть кредиту, його функції в економіці.

Роль банків на ринку капіталів.

Особливості банківського кредиту як форми кредитних відносин.

Роль держави на ринку капіталів та грошово-кредитне регулю­вання.

 

Операціїкомерційного банку, що пов'язані з розміщенням ним власних та залучених коштів з метою одержання доходу та забезпе­чення ліквідності, — це:

А) активні операції; Б) пасивні операції.

Втручання центрального банку країни в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної грошової одиниці через купі­влю або продаж іноземної валюти — це....

Здійснення комерційними банками операцій в іноземній валюті в Україні та за кордоном виконується на підставі:

 

дозволу Міністерства фінансів України;

Б) дозволу Державного митного комітету, в разі наявності закор­донних партнерів;

ліцензії Національного банку України;

Г) власного бажання та можливості проведення таких операцій.

Зростання курсу національної валюти сприяє:

 

збільшенню обсягів імпорту і зменшенню обсягів експорту; Б) збільшенню обсягів експорту і зменшенню обсягів імпорту;

дефіциту платіжного балансу країни.

«Фіктивний капітал» — це:

 

грошові кошти на рахунках фірм в офшорних зонах; Б) капітал, вкладений в іноземній валюті;

капітал, вкладений в цінні папери;

Г) фінансові та матеріальні активи, інвестовані іноземними компані­ями в розвиток вітчизняних підприємств.

Банківський кредит під заставу цінних паперів називається:

 

ломбардним; Б) бланковим;

гарантованим; Г) до запитання.

 

Тестові завдання

Форма надання підприємству банківського кредиту без визначен­ня конкретного терміну початку його застосування — це:

 

іпотечний кредит; Б) разовий кредит;

гарантований кредит; Г) кредитна лінія.

Вид великого за обсягами кредиту, коли банк, обслуговуючи підпри­ємство, залучає до кредитування інші комерційні банки, називається...

Фізичні особи можуть використовувати такі форми кредиту:

 

банківський та комерційний; Б) іпотечний;

споживчий кредит (у національній та іноземній валюті); Г) споживчий кредит (лише у національній валюті).

 

Тематика рефератів

Сучасний стан ринку капіталу в Україні.

Історія розвитку ринку капіталу в світовій економіці.

Зародження та шляхи формування банків у світі.

Розвиток банківського сектора в Україні.

Місце небанківських інститутів на кредитному ринку.