АНОТАЦІЯ

 

В.В. Васильєва О.Р. Васильченко

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Навчальний посібник

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ

«Центр учбової літератури» 2008


ББК 65.053я73

B 19

УДК 336.7(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-136 від 23.01.2007 р.)

Рецензенти:

Балабанова Л.В. - доктор економічних наук, професор (Донецький національ­ний університет економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського);

Кузьменко Л.М. - доктор економічних наук, професор (Інституту економіки промисловості Національної академії наук України);

Хімченко А.М. - кандидат економічних наук (Донецький національний універ­ситет).

Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P. B 19 Фінансовий ринок. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. -368 с.

ISBN 978-966-364-566-7

У посібнику висвітлено систему взаємовідносин учасників фінансового ринку, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними та фізичними особами за умови посередництва різноманітних фінансових інститутів. Комплексно розкрито економічний зміст діяльності фінансових посередників та докладно представлено нормативно-правову інформацію, що забезпечує фінансові процеси на грошовому, валютному та фондовому ринках. Згідно вимогам Болонсь­кого, процесу матеріал викладено у вигляді трьох модулів. До кожного з них на­ведено перелік питань для перевірки знань, тестові завдання, тематику рефератів.

Навчальний посібник рекомендовано для студентів економічних спеціальнос­тей вищих навчальних закладів, магістрантів, аспірантів та викладачів, також буде корисний інвесторам, фінансовим менеджерам підприємств.

 

© Bacильєвa B.B., Bacильчeнкo O.P., 2008
ISBN 978-966-364-566-7       © Центр учбової літератури, 2008