1. Сутність фінансового посередництва. Функції фінансових посередників

 

Фінансові посередники — це частина фінансової системи, що виконує роль позичальників та висуває фінансові вимоги до кре­диторів, приймає на себе фінансовий ризик.

Саме подвійний обмін відрізняє фінансових посередників від інших суб'єктів фінансового ринку, таких як ділери та брокери, які тільки сприяють переміщенню фінансових ресурсів від кре­диторів до позичальників, але не випускають на ринок своїх вла­сних боргових зобов'язань, а фінансові посередники нарощують розмір грошових фондів, випускають свої власні боргові зо­бов'язання, а на отримані кошти отримують боргові зобов'язання або цінні папери, що випущені іншими суб'єктами ринку.

Функції фінансових посередників:

приведення активів та зобов'язань (пасивів) у відповідність до потреб клієнтів;

зменшення ризику шляхом диверсифікації. Суть цього поля­гає в придбанні фінансовими посередниками великої кількості фінансових активів різних емітентів;

зменшення витрат обігу (витрат на здійснення операцій). Це досягається шляхом спеціалізації фінансових посередників на здійсненні визначеного виду діяльності на фінансовому ринку та компенсації додаткових витрат шляхом нарощування обсягу опе­рацій для клієнтів.

Отже, фінансові посередники є неодмінними суб'єктами фі­нансового ринку, їх діяльність сприяє підвищенню ефективності функціонування різних сегментів цього ринку. В той же час про­фесійна діяльність фінансових посередників зазвичай є високо­прибутковим бізнесом, що потребує найвищої фінансової квалі­фікації.