2. Принципи регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ в Україні

 

Регулювання фінансового ринку та нагляд за діяльністю фі­нансових установ повинен створювати ефективний та конкурен­тоспроможний фінансовий ринок, який реагував би на потреби інвесторів та споживачів фінансових послуг у наданні якісних фінансових послуг за розумну ціну.

Між рівнем захисту інвесторів та споживачів фінансових послуг, який пропонує регулювання фінансового ринку та нагляд за діяль­ністю фінансових установ, і вартістю діяльності фінансових установ завжди існує взаєморівновага. Чим нижчий ступінь сприйняття ри­зику фінансовими установами і фінансовою системою, в цілому, тим більш дієвими мають бути регулювання та нагляд.

Регулювання фінансового ринку та нагляд за діяльністю фі­нансових установ не можуть виступати гарантією проти банкрут­ства. В ринковій економіці банкрутство є протилежною стороною ризику, який бере на себе фінансова установа. Порядок здійснен­ня процедури банкрутства, збитки, які при цьому будуть понесе­ні, є політичним питанням, яке породжує дискусії щодо ступеня підтримки фінансової системи за рахунок інвесторів та спожива­чів фінансових послуг. Тому такі питання не можуть знаходитись тільки в полі зору органів державного регулювання та нагляду.

Органи державного регулювання та нагляду повинні динаміч­но реагувати на всі зміни на ринку, виявляти готовність періоди­чно переглядати політику та практику регулювання та нагляду з урахуванням нових змін та тенденцій на ринку. Для цього необ­хідна достатньо гнучка законодавча система.

Метою регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльні­стю фінансових установ в Україні є:

проведення єдиної державної політики на фінансовому рин­ку України;

захист прав інвесторів та споживачів фінансових послуг шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення по­рушень законодавства на фінансовому ринку, застосування до певних осіб санкцій за порушення законодавства;

вирішення стратегічних системних питань розвитку фінан­сового ринку в Україні:

забезпечення однакових можливостей для доступу до фінан­сового ринку та захист прав його учасників;

координація діяльності органів державного регулювання фі­нансового ринку та нагляду за діяльністю фінансових установ;

контроль за прозорістю та відкритістю фінансового ринку;

дотримання учасниками фінансового ринку вимог законо­давства;

розвиток економічної конкуренції та захист від недобросові­сної конкуренції на фінансовому ринку;

сприяння адаптації національного фінансового ринку до міжнародних стандартів.

Форми регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльні­стю фінансових установ в Україні:

державна реєстрація фінансових установ;

ліцензування окремих видів діяльності фінансових установ;

нормативно-правове регулювання діяльності фінансових установ, а також вимог до фінансових установ, включаючи вимо­ги щодо розкриття інформації фінансовими установами про себе, свої послуги та звітність фінансових установ;

контроль за діяльністю фінансових установ;

нагляд за діяльністю фінансових установ;

застосування заходів державного примусу до учасників фі­нансового ринку.

Регулювання фінансового ринку та нагляду за діяльністю фі­нансових установ ґрунтується на трьох цілях:

1)         захист інвесторів та споживачів фінансових послуг;

2)         забезпечення умов для справедливості, ефективності та
прозорості фінансового ринку;

3) зниження системних ризиків як інвесторів та споживачів фінансових послуг, так і фінансових установ.