TEMA 7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Мета завдання: засвоєння порядку обліку господарських операцій процесу постачання, виробництва та реалізації. Набуття навичок визначення фактичної собівартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, визначення суми транспортно-заготівельних витрат; визначення фактичної собівартості виготовленої продукції (роботи, послуги); визначення фінансових результатів від реалізації з використанням бухгалтерських рахунків.

Ключові поняття: процес придбання, податок на додану вартість, податковий кредит, транспортно-заготівельні витрати, процес виробництва, готова продукція, об'єкт калькуляції, процес реалізації, прибуток, збиток.

Процес придбання — це сукупність господарських операцій із забезпечення підприємства предметами і засобами праці, необхідними для здійснення його господарської діяльності.

Податок на додану вартість (ПДВ) — форма вилучення до бюджету частини доданої вартості.

Податкове зобов'язання — сума ПДВ у складі виручки від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг, яка підлягає нарахуванню до бюджету.

Податковий кредит — сума ПДВ, сплачена постачальникам, на яку покупець зменшує податкове зобов'язання.

Первісною вартістю запасів, придбаних за плату, є собівартість запасів, яка складається із суми, сплаченої постачальнику (продавцю) і транспортно-заготівельних витрат.

Транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) — це витрати з доставки матеріальних цінностей на підприємство. Транспортно-заготівельні витрати на собівартість запасів відносяться або прямо (безпосередньо), або побічно (шляхом їх розподілу). У випадку якщо транспортно-заготівельні витрати є загальними витратами для кількох видів запасів, то їх необхідно враховувати на окремому субрахунку рахунків обліку запасів і загальну суму щомісячно розподіляти між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця та сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць.

Для розподілу ТЗВ спочатку знаходять середній відсоток ТЗВ, використовуючи дані зазначеного субрахунку:

сро/отзв = (ізві1тзв1)хіоо%, вп + в3

де Ср%ТЗВ — середній відсоток ТЗВ;

ТЗВП — транспортно-заготівельні витрати на початок звітного місяця;

ТЗВ3 — транспортно-заготівельні витрати за звітний місяць;

Вп — вартість запасів на початок звітного місяця;

В3 — вартість одержаних у звітному місяці запасів.

Потім середній відсоток використовується для визначення тієї частини транспортно-заготівельних витрат, яка припадає на вартість вибулих запасів.

Для відокремленого обліку ТЗВ можна відкрити субрахунок 209 «Транспортно — заготівельні витрати».

Для визначення первісної вартості придбаних об'єктів основних засобів і нематеріальних активів призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції».

ПРИКЛАДИ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Підготувати для вирішення взаємопов'язаних задач П.7.1, П.7.2, П.7.3 реєстраційний журнал господарських операцій та схеми синтетичних рахунків.


Записати в схеми рахунків заводу «Арсенал» залишки на 30 листо-
пада    р. по рахунках:

Продовження

 

Статутний капітал

300 000

Прибуток

25 000

Заборгованість за короткостроковими позиками

1600

Заборгованість постачальникам

17 600

Заборгованість бюджету за податками

6000

Заборгованість за виплатами працівникам

19 800

Баланс

370 000

Задача П.7.1.


Синтетичний облік придбання матеріалів. Записати в реєстрацій-
ний журнал такі операції за грудень          р. (табл. 7.1):

 

 

Зміст операції

Сума, грн.

з/п

часткова

загальна

7

Прибутковий ордер № 23. Надійшли на склад від МП «Світанок» за платіжною вимогою № 45 матеріали, в тому числі ПДВ

 

8000

8

Авансовий звіт. Списуються витрати по доставці на склад:

—        матеріалів

—        палива

400 162

562

9

Видаткові касові ордери № 22, 23. Видано:

—        перевитрату по авансовому звіту №12

—        по відомості № 12 заробітну плату за грудень

38 16 900

16 938

10

Акт № 10. Надійшло без оплати від TOB «Майстер» виробниче обладнання (безоплатне обладнання є додатковим капіталом, необоротним активом)

 

15 000

11

Розрахунок бухгалтери. Списуються розподілені транспортно-заготівельні витрати на виробництво продукції

?

?

 

Відображення в обліку операцій процесу виробництва

Процес виробництва — сукупність господарських операцій з виготовлення продукції, виконання робіт та надання послуг, результатом якого є готова продукція, виконані роботи, надані послуги.

Для обліку виробничих витрат та обчислення собівартості призначений рахунок 23 «Виробництво».

Цей рахунок — активний, калькуляційний. За дебетом рахунка накопичуються витрати, а за кредитом — списуються витрати у сумі завершеного виробничого процесу.

Задача П.7.2.

(продовження задачі П.7.1).

Синтетичний облік виробництва продукції.

Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції № 11-
19 за грудень р. (табл. 7.2)


 

 

 

Зміст операції

Сума, грн.

з/п

часткова

загальна

11

Вимоги № 21-30.

Відпущено зі складу на виробництво:

—        матеріали

—        паливо

63 900 1600

65 500

12

Платіжне доручення № 52. Нараховано енергоз-буту за використану на виробництві електроенергію, в тому числі ПДВ

 

850

13

Відомість № 12-16. Нараховано заробітну плату виробничим робітникам

Утримано податки із заробітної плати для внеску до бюджету

 

18 700 2100

14

Платіжне доручення № 31. Нараховано Міськгазу за використаний на виробництві природний газ, в тому числі ПДВ

 

1600

15

Вимоги №31-32. Відпущено зі складу на виробництво матеріали

 

14 000

16

Накладна № 20. Здано на склад зекономлені на виробництві матеріали

 

3000

17

Розрахунок бухгалтери. Списуються після розподілу транспортно-заготівельні витрати на виробництво

 

?

18

Виписка банку з поточного рахунка. Перераховано в бюджет утримані із заробітної плати податки Видано по чеку на заробітну плату

2100 18 700

20 800

19

Видатковий касовий ордер № 24. Видано аванс в рахунок заробітної плати за грудень

 

15 000

20

Відомість випуску готової продукції. Списується фактична собівартість зданих на склад готових виробів (визначити суму з урахуванням залишку незавершеного виробництва на кінець місяця — 6000 грн.)

?

?

Процес реалізації — сукупність операцій, пов'язаних з реалізацією готової продукції, товарів, виконаних робіт і послуг, з визначенням фінансових результатів від основної діяльності підприємства.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається з використанням відпускних (реалізаційних) цін з урахуванням суми ПДВ. На суму доходу у підприємства виникає дебіторська заборгованість. Тому, визнаючи дохід, суму виручки, необхідно відобразити по дебету рахунка 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» і кредиту рахунка 70 «Дохід від реалізації». При цьому податкове зобов'язання у складі виручки підлягає нарахуванню до бюджету і зменшує дохід підприємства, що має бути відображено за дебетом рахунка 70 «Дохід від реалізації» і за кредитом рахунка 64 «Розрахунки за податками і платежами». Після таких записів кредитове сальдо являє собою чистий дохід від реалізації.

При відображенні доходу в бухгалтерському обліку одночасно необхідно відобразити витрати по дебету рахунків класу 9 «Витрати діяльності» (собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг), адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати. Ці витрати по закінченні звітного періоду відносяться на фінансові результати.

Задача П.7.3.

(продовження задачі П.7.2)

Синтетичний облік реалізації продукції і фінансових результатів.

Записати в реєстраційний журнал і схеми рахунків операції № 20-
27 заводу «Арсенал» за грудень      р. (табл.7.3)


Скласти по синтетичних рахунках оборотну відомість.

 

 

Зміст операції

Сума, грн.

з/п

часткова

загальна

27

Виписка банку з поточного рахунка. Списано в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту банку

Сплачено по платіжних вимогах: № 58 — Енергозбуту № 61 — Міськгазу № 23 — АТП-1

1600

850 1600 12 000

16 050

28

Авансовий звіт. Витрати, пов'язані з відвантаженням покупцям готової продукції

 

1200

29

Довідка бухгалтери. Списується результат основної діяльності (прибуток) від реалізації продукції за грудень (визначити суму за даними поточного обліку та виконати відповідні записи на рахунках)

?

?

Примітка: Задачі П.7.1, П.7.2, П.7.3 вирішуються поетапно:

після вивчення порядку обліку господарських операцій процесу постачання — задача П.7.1;

після вивчення порядку обліку господарських операцій процесу виробництва — задача П.7.2;

після вивчення порядку обліку господарських операцій процесу реалізації — задача П.7.3.

Після закінчення записів по задачі П.7.3 підраховуються обороти на рахунках; визначається сальдо на кінець місяця.

Для перевірки правильності виконання задач П.7.1, П.7.2, П.7.3 складається оборотна відомість по синтетичних рахунках та баланс.

Порядок вирішення задач П.7.1, П.7.2, П.7.3.

Відкриваємо синтетичні рахунки відповідно до умов задач П.7.1, П.7.2, П.7.3 та складаємо реєстраційний журнал господарських операцій (табл. 7.4).РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» ЗА ГРУДЕНЬ       Р.


 

 


з/п

Зміст операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума

 

Дебет

Кредит

Часткова

Загальна

8

Авансовий звіт. Списуються витрати по доставці на склад:

—        матеріалів

—        палива

289 289

372 372

400 162

562

9

Видаткові касові ордери №22

—        23. Видано:

—        перевитрати по авансовому звіту

—        по відомості № 12 заробітну плату

372 661

301

301

38 16 900

16 938

10

Акт №10. Надійшло без оплати від TOB «Майстер» виробниче обладнання

10

424

 

15 000
 

з/п

Зміст операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума

 

Дебет

Кредит

Часткова

Загальна

26

Платіжне доручення № 27 АТП-1. Нараховано за доставку реалізованої продукції зі складу на товарну станцію Податковий кредит у вартості послуг

93

641

685

685

10 000 2000

12 000

27

Виписка банку з поточного рахунку. Списано в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту банку Сплачено по платіжних вимогах: № 58 — Енергозбуту № 61 — Міськгазу № 23 — АТП-1

601

685

685 685

311

1600 816

1920 12 000

16 336

28

Авансовий звіт. Списуються витрати по відвантаженню покупцям готової продукції

93

372

 

1200

29

Довідка бухгалтери. Визначається та списується результат основної діяльності (прибуток) від реалізації продукції за грудень (порядок визначення результату основної діяльності наведено на ст. 95) Разом

701

791 791 981 791 791

791

901 93 641 981 441

 

250 000

160 000 11 200 19 700 19 700 59 100 2 282 532


СИНТЕТИЧНІ РАХУНКИ ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р.


26Д         Готова продукція К

 

 

 

С-до      24 000

24)       160 000

20)       178 945

Об.       178 945

Об.       160 000

С-до      42 945

 

30

Д                     Каса К

С-до 200

4) 600 9)         16 938 19)        15 000 25) 4000

3)         18 160 18)        18 700

23)     17 600

 

 

 

 

Об.        54 460

Об.       36 538

С-до       18 122

 


40


424


 


д


к


к
701


791


 

Дохід від реалізації   КД       Результат операційної

готової продукції діяльності

 

22)

50 000

22)

300 000

29)

160 000

29)

250 000

29)

250 000

 

 

29)

11 200

 

 

 

 

 

 

29)

19 700

 

 

 

 

 

 

29)

59 100

 

 

Об.

300 000

Об.

300 000

Об.

250 000

Об.

250 000

 

 

 


131 441

 

 

 

 

901

Д     Собівартість реалізованої К готової продукції

289

Д      Транспортно-заготівельні К витрати

24)   160 000

29)       160 000

С-до 7992

17)        10 465

2) 8000 6) 2210 8) 562

Об.     160 000

Об.       160 000

Об.        10 772

Об.        10 465

 

 

С-до 8299

 Після визначення сальдо на кінець місяця, складаємо оборотну відомість по синтетичних рахунках (табл. 7.5).

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ ПО СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКАХ
ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» ЗА ГРУДЕНЬ       Р.

 

 

Найменування рахунків

Сальдо на 30.11

Обороти за грудень

Сальдо на 31.12

з/п

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

601

Короткострокові кредити банків у національній валюті

 

1600

1600

30 000

 

30 000

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

 

17 600

91 800

201 480

 

127 280

641

Розрахунки за податками

 

6000

39 736

71 800

 

38 064

661

Розрахунки за заробітною платою

 

19 800

36 400

20 910

 

4310

685

Розрахунки з іншими кредиторами

 

 

24 336

24 336

 

 

701

Дохід від реалізації готової продукції

 

 

300 000

300 000

 

 

791

Результат операційної діяльності

 

 

250 000

250 000

 

 

901

Собівартість реалізованої готової продукції

 

 

160 000

160 000

 

 

93

Витрати на збут

 

 

11 200

11 200

 

 

981

Податок на прибуток від звичайної діяльності

 

 

19 700

19 700

 

 

 

Разом

374 800

374 800

2 282 532

2 282 532

708 054

708 054

 

У підсумку оборотної відомості одержано три пари однакових цифр:

Сальдо на 30.11 — по дебету 374 800, по кредиту 374 800.

Оборот за грудень — по дебету 2 282 532, по кредиту 2 282 532.

Сальдо на 31.12 — по дебету 708 054, по кредиту 708 054.

Три пари рівновеликих підсумків свідчать про правильність вирішення задачі.

За даними сальдо на 31.12.200        р. складаємо навчальний баланс

(табл. 7.6).


Примітка: Справжній бухгалтерський баланс затвердженої форми буде розглянуто при вивченні бухгалтерської (фінансової) звітності.

Порядок розрахунку фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції (до операції №19)

При вивченні побудови обліку господарських операцій процесу виробництва було розглянуто спрощену форму розрахунку фактичної собівартості випущеної з виробництва готової продукції, а саме:

„,         Незавершене                             Повернені   Незавершене

Фактична       гг         „                          .       гг

,.      ■  виробництво   .     Витрати         матеріали            виробництво

собівартість    = 1

.. ґ        ...           на початок   за місяць        та списан-       на кінець
готової продукції

1     ■'  МІСЯЦЯ                                                    НЯ          МІСЯЦЯ

З умови задачі відомо, що залишок незавершеного виробництва на початок місяця (на 01 грудня) складає 7000 грн., залишок незавершеного виробництва на кінець місяця (на 31 грудня) — 6000 грн.

Витрати виробництва за місяць підраховуються по дебету рахунка 23 «Виробництво» (тобто їх сума дорівнює дебетовому обороту).

У нашій задачі це 180 945 грн. Вартість повернених (зекономлених) матеріалів (операція № 16) складає 3000 грн.

Підставивши ці дані у формулу, одержуємо фактичну собівартість готової продукції:

7000 + 180 945 - 3000 - 6000 = 178 945 грн.

Примітка: Залишок незавершеного виробництва величина завжди відома, оскільки встановлюється шляхом проведення інвентаризації.

Порядок визначення фінансового результату від реалізації готової продукції (до операції № 29)


Фінансовий результат визначаємо на рахунку 791 «Результат операційної діяльності» шляхом закриття цього рахунка наступним чином:

По дебету рахунка 791 відображено витрати підприємства:

по операції № 24 (160 000 грн.) — фактична собівартість реалізованої продукції;

по операціях № 26, 28 (11 200 грн.) — витрати на доставку продукції.

По кредиту рахунка 791 відображено по операції № 29 (250 000 грн.) — виручку від реалізації продукції без податку на додану вартість, яка визначається при закритті рахунка 701 «Дохід від реалізації готової продукції».

Співставивши кредит рахунка 791 (250 000 грн.) із записами по дебету рахунка 791 (160 000 + 11 200) бачимо:

кредит рахунка (тобто виручка від реалізації продукції) більший від дебету (тобто всіх витрат підприємства) на 78 800 грн.

Це означає, що завод «Арсенал» одержав прибуток від реалізації готової продукції в сумі 78 800 гри.

Але це — прибуток до оподаткування. При цьому, маємо пам'ятати, що за даною операцією бухгалтерське проведення не складається.

Тому, нараховуємо податок на прибуток (відповідно до чинного законодавства ставка податку на прибуток становить 25 %):

78 800 х 25 % : 100 = 19 700.

Оскільки податок на прибуток — також витрати підприємства, на суму податку зменшується прибуток (78 800 - 19 700).

Чистий прибуток підприємства складає 59 100.

Після записів даних операцій на рахунку 791 одержуємо рівні обороти, рахунок закривається:

оборот по дебету рахунка 791 = 250 000;

оборот по кредиту рахунка 791 також = 250 000.

Задача 7.4. Виконайте завдання по основних господарських процесах у розрізі 10 варіантів за даними, наведеними в табл. 7.7 та 7.8 (рекомендується для виконання як домашнє завдання):

За наведеними в табл. 7.8 операціями скласти журнал господар-
ських операцій за червень   року.

Здійснити необхідні розрахунки по операціях за червень та скласти бухгалтерські записи.

За наведеними в табл. 7.7 залишками по синтетичних рахунках на 1 червня відкрити бухгалтерські рахунки, записати дані бухгалтерських проведень за червень та визначити залишки на кінець періоду.

Скласти шахову відомість за синтетичними рахунками.

За даними синтетичних рахунків скласти оборотну відомість за місяць.

Скласти баланс підприємства на початок та кінець періоду відповідно до П(С)БО 2 «Баланс».

Для виконання задачі 7.4 необхідно враховувати чинні на момент виконання завдання законодавчі та нормативні документи.

Для спрощення виконання завдання всі враховані загальновироб-ничі витрати визнаються такими, що відповідають нормальній потужності, тобто, підлягають включенню у виробничу собівартість продукції у повному обсязі.

Примітка: відрахування від заробітної плати до фонду страхування від нещасних випадків на виробництві на даному підприємстві складає 2,55 %.
о


 

 

Активи, зобов'язання та власний капітал підприємства

Варіанти

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Відстрочені податкові активи

999

1724

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

102

2268

9928

2765

1790,9

6540,7

6113

Векселі видані

1102

247

1102

319

376,3

1102

95

1102

Інша поточна дебіторська заборгованість

1430

380

240

1230

415

ЗО 843,7

1367

51 070,9

420

1321

Попередня оплата постачальникам за товари, роботи, послуги

1164

4644

2153

3385

Дебіторська заборгованість  із внутрішніх розрахунків

1110

702

172

1110

1474

861,9

1110

356,6

1041

1110

Резерв сумнівних боргів

152

90

265

5546,5

7992,9

Заборгованість підприємства по нарахованих дивідендах

79

134

255

424

55

525,6

301

5128,7

73

186

Поточний рахунок

45,5

428,5

2527

39,1

83,3

597

8,7

7280,5

17,2

45

Витрати майбутніх періодів

27

31

36

241,4

332,3

28

Забезпечення виплат відпусток

110

105

Каса

0,5

1,5

1

0,9

0,7

ІД

0,3

1,2

0,8

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-5422

2198

-166

-8064

955

51 941,8

-6521

104 426,8

1219

Заборгованість з позабюджетних платежів

173

404

235

40,8

203

72,5

259

 

■а

о

■о

2


 

Резервний капітал

318

153

263

199

153

4263,2

318

7025,5

203

691

Залишок невикористаних сум у підзвітних осіб

21

12

18

19

17

20

10

15

28

20

Заборгованість по довгострокових кредитах банків

ЗО

5999

ЗО

ЗО

Заборгованість підприємства по нарахованих податках

728

174

545

993

480

3110,7

825

5011,4

185

1491

Заборгованість постачальникам за товари, роботи, послуги

6061

1069

7533

6742

1879

3092,1

6637

2383,7

3209

6668

Відстрочені податкові зобов'язання

2067,3

3068,6

Статутний капітал

7554

610

1831

7554

1831

38 693,8

7554

69 795,4

1831

7554

Короткострокові кредити банків

2031

16 727

6188

24 295,8

47 478,3

13 686

Додатковий капітал

27 000

25 603

24 175

26 900

25 603

82 907,9

27 000

82 907,9

25 200

15 000

Нарахована заробітна плата

608

575

1535

841

707

1459,8

639

1665,1

1191

782
5

Відображені витрати з роз вантаження придбаних матеріалів, здійснені сторонньою організацією, включаючи ПДВ

25,50

48,60

54,60

51,00

72,00

78,00

66,00

40,80

40,68

48,00

6

Використано на виготовлення продукції придбані матеріали, кг (сума?)

250

460

350

820

358

730

585

420

370

620

 

Примітка до оп.6: кількість продукції, що виробляється, шт.

1000

2750

1820

2800

1960

2850

1680

2150

1750

3100

7

Нарахована заробітна плата робітникам за виготовлення продукції

5127,00

8320,00

6980,00

4820,00

4870,00

5430,00

4762,00

6408,00

5934,00

3236,00

8

Здійснені нарахування на заробітну плату робітників за виготовлення продукції відповідно до чинного законодавства

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

9

Нарахована амортизація виробничого обладнання

360,00

620,00

560,00

450,00

480,00

585,00

380,00

345,00

273,00

568,00

10

Списана вартість виробничих запасів, використаних на за-гальновиробничі потреби

80,00

95,00

64,00

75,00

93,00

105,00

60,00

50,00

74,00

20,00Продовження табл. 7.8


 

Є


 

 

 

з/п

Зміст господарської операції

Варіанти

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

11

Нарахована заробітна плата цеховому персоналу

2500,00

2200,00

2350,00

2800,00

3100,00

2100,00

2550,00

2210,00

2164,00

2490,00

12

Нараховано на зарплату цехового персоналу відповідно до законодавства

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

13

Нараховано Енерго-збуту за використану енергію на виробничі по треби, включаючи ПДВ

387,00

240,00

336,00

180,00

246,00

312,00

324,00

187,56

138,00

366,00

14

Нараховано Міськ-водоканалу за воду, використану на виробничі потреби, включаючи ПДВ

96,00

108,00

126,00

138,00

240,00

246,00

180,00

76,80

69,60

114,00

15

Списуються загаль-новиробничі витрати на витрати виробництва

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

16

Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення

195,00

230,00

320,00

240,00

184,00

252,00

190,00

170,00

235,00

250,00


17

Нараховано енергозбу-ту за використану електроенергію на адміністративні потреби, ВТ.Ч.ПДВ

180,60

280,40

220,80

240,00

186,00

360,00

300,00

280,40

220,80

360,00

18

Нарахована зарплата адміністрації підприємства

2110,00

2380,00

3100,00

2430,00

3060,00

2950,00

3120,00

2225,00

2193,00

2580,00

19

Здійснені на рахування на заробітну плату адміністрації відповідно до чинного законодавства

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

20

Списуються адміністративні витрати

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

21

Оприбуткована на склад готова продукція по фактичній собівартості в кількості, шт. (виробничу собівартість розрахувати)

980

1050

1780

2200

1680

2100

1560

2050

1720

3000

22

Відвантажена покупцям готова продукція в кількості, шт. Врахована виручки від реалізації продукції, включаючи ПДВ

800?

920?

1460?

2000?

1500?

1950?

1430?

1950?

1700?

2900?

23

Примітка до операції 22 для визначення виручки від реалізації: ціна за 1 шт. готової продукції (без ПДВ)

17,50

22,80

25,90

18,60

14,90

21,80

26,40

17,50

24,20

16,00

Продовження табл. 7.8

 

 

 

з/п

Зміст господарської операції

Варіанти

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

24

Нараховано податкове зобов'язання з ПДВ на реалізовану продукцію

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

25

Списується собівартість реалізованої продукції в кількості, шт. (суму розрахувати)

800

920

1460

2000

1500

1950

1430

1950

1700

2900

26

Списується собівартість реалізованої продукції на фінансовий результат

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

27

Списується дохід від реалізації продукції на фінансовий результат

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

28

Надійшли на поточний рахунок кошти від покупця за реалізовану продукцію

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

29

Реалізовані не потрібні для виробництва, придбані в поточному місяці матеріали в кількості, кг, врахована виручка від їх реалізації

60?

85?

130?

95?

65?

84?

54?

60?

40?

50?

зо

Примітка до операції 29: ціна за 1 кг (включаючи ПДВ)

6,00

9,00

7,20

9,60

10,80

12,00

14,40

12,50

8,00

15,60

31

Нарахований ПДВ на реалізовані матеріали

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

32

Врахована собівартість реалізованих матеріалів

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

33

Списується собівартість реалізованих матеріалів на фінансовий результат

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

34

Списується дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

35

Нарахована заробітна плата робітникам за збут продукції

140,00

65,00

84,00

192,00

120,00

89,00

104,00

83,00

61,00

203,00

36

Здійснені нарахування на зарплату робітників збуту продукції

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

37

Витрати на рекламу, здійснену сторонньою організацією з

пдв

43,20

54,00

54,60

72,60

72,00

66,00

90,00

75,00

54,00

96,00

38

Витрати на відрядження, пов'язані зі збутом продукції

124

154

198

320

275

411

175

253

136

179


Продовження табл. 7.8

 

Зміст господарської

Варіанти

з/п

операції

І

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

39

Списані витрати на збут на фінансові результати

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

40

Перераховано з поточного рахунка за енергію

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

41

Перераховано з поточного рахунка Мі-ськводоканалу

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

42

Нарахований податок на прибуток

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

43

Списується сума нарахованого податку на прибуток на фінансові результати

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

44

Відображений нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?