TEMA 6 СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Мета завдання: засвоєння складових процесу бухгалтерського обліку, поняття форм обліку, облікової політики підприємства. Набуття навичок складання облікових регістрів за журнальною формою бухгалтерського обліку, виправлення помилок в облікових регістрах.

Ключові поняття: обліковий регістр, облікова реєстрація, картотека, сторно, сторнований запис, додатковий запис, коректурний запис, форма бухгалтерського обліку, меморіальний ордер, журнал обліку, Головна книга.

Облікові регістри — спеціальні таблиці, призначені для обліково-

го запису (реєстрації) господарських операцій, відображених у доку-

ментах.

За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на бухгалтерські книги, картки, вільні листи, машинограми та регістри на безпапе-ровій основі.

За характером записів розрізняють хронологічні, систематизовані і комбіновані регістри.

За обсягом змісту облікові регістри поділяють на синтетичні, аналітичні і комбіновані.

У процесі облікової реєстрації можуть бути допущені помилки. Для їх виправлення помилок в облікових регістрах застосовують такі способи: коректурний, додаткового запису, «червоне сторно».

Форма бухгалтерського обліку — сукупність облікових регістрів, які використовуються в певній послідовності і взаємозв'язку для ведення обліку.

У наш час використовуються наступні форми з використанням ручної праці і засобів автоматизації:


меморіально-ордерна,

журнальна, комп 'ютерна (автоматизована),

• •


ЗАДАЧІ  ДЛЯ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ

Задача 6.1

Опрацювати звіти касира і скласти журнал обліку по рахунку 30 «Каса»

Опрацювати авансові звіти і скласти журнал обліку по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

Ліміт каси — 100 грн.
Каса за 20 жовтня     р.

Аркуш 56

 

№ документа

Від кого одержано Кому видано

Кореспондуючий рахунок

Прибуток

Видаток

Залишок на початок дня

 

25-00

 

145

АТ «Приватбанк» на видачу авансу — 50 000-00 та господарські потреби — 500-00

 

50 500-00

 

126

Самойлову О.О. під звіт

 

 

500-00

127

Видача авансу по платіжній відомості № 10

 

 

50 000-00

Разом за день

 

50 500-00

50 500-00

Залишок на кінець дня

 

25-00

 

У т.ч на зарплату

 

 

Касир  С. Романюк

Записи в касовій книзі перевірено і документи в кількості одного прибуткового і двох видаткових одержав

Бухгалтер       К. Петренко

КАСА ЗА 23 ЖОВТНЯ       Р.

Аркуш 57

 

№ документа

Від кого одержано Кому видано

Кореспондуючий рахунок

Прибуток

Видаток

Залишок на початок дня

 

25-00

 

146

АТ «Приватбанк» на видачу авансу під звіт на службове відрядження

 

1200-00

 

128

Макарову І.С. під звіт

 

1200-00

129

Відшкодування  витрат на господарські  потреби Самойлову О.О.

 

 

20-00

Разом за день

1200-00

1220-00

Залишок на кінець дня

5-00

 

У т.ч на зарплату

 

Касир  С. Романкж

Записи в касовій книзі перевірено і документи в кількості одного прибуткового і двох видаткових одержав

Бухгалтер       К. Петренко

КАСА ЗА 26 ЖОВТНЯ       Р.

Аркуш 58

 

№ документа

Від кого одержано Кому видано

Кореспондуючий рахунок

Прибуток

Видаток

Залишок на початок дня

 

5-00

 

147

Від Мазура В.В. відшкодування нестачі

 

75-00

 

128

На поточний рахунок

 

 

75-00

148

Залишок підзвітних сум від Макарова І.С.

 

15-00

 

Разом за день

 

90-00

75-00

Залишок на кінець дня

 

20-00

 

У т.ч на зарплату

 

 

Касир  С. Романюк

Записи в касовій книзі перевірено і документи в кількості одного прибуткового і двох видаткових одержав

Бухгалтер       К. Петренко

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Дайте визначення поняття «облікові регістри».

Які ознаки покладені в основу класифікації облікових регістрів?

У чому полягає сутність коректурного способу виправлення помилок у документах та облікових регістрах?

У яких випадках використовується спосіб додаткового запису при виправленні помилкових записів?

У яких випадках використовується спосіб «червоне сторно» при виправленні помилкових записів?

Сформулюйте визначення поняття «форма бухгалтерського обліку».

Які форми бухгалтерського обліку використовуються в наш час?

Якими ознаками відрізняється одна форма бухгалтерського обліку від іншої?

Назвіть принципи побудови меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку.

У яких регістрах організовується аналітичний і синтетичний облік при меморіально-ордерній формі?

Які переваги і недоліки меморіально-ордерної форми обліку?

У чому полягає сутність журнальної форми обліку?

Дайте загальну характеристику журналів обліку.

У чому полягає сутність кредитової ознаки записів у журналах?

У чому полягає призначення допоміжних відомостей при журнальній формі обліку?

Яке значення має звіряння записів у журналах і відомостях?

У чому полягає призначення Головної книги при журнальній формі?