TEMA 5 ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ, ОЦІНКА І КАЛЬКУЛЯЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета заняття: Засвоєння поняття інвентаризації, оцінки і калькуляції. Набуття практичних навичок визначення результатів інвентаризації, застосування оцінки в обліку, проведення класифікації витрат виробництва.

Ключові поняття: інвентаризація, інвентаризаційна комісія, інвентаризаційний опис, звірювальна відомість, інвентаризаційна різниця, матеріально відповідальна особа, оцінка, дата оцінки, види оцінки, витрати, калькуляція, калькуляційна стаття.

Інвентаризація — спосіб виявлення фактичної наявності майна підприємства і звіряння його з даними бухгалтерського обліку. За способом проведення розрізняють суцільну інвентаризацію та вибіркову. За часом проведення — планову і позапланову.

Проведення інвентаризації обов'язкове:

у разі зміни власника майна;

перед складанням річної звітності;

у разі зміни матеріально відповідальних осіб;

за приписом судово-слідчих органів;

у разі ліквідації підприємства;

у випадках стихійних лих, аварій, розкрадань тощо.

Документальне оформлення результатів інвентаризації: інвентаризаційні описи, інвентаризаційні відомості, порівнювальні відомості, відомості розрахунку природних втрат, акт результатів інвентаризації.

Оцінка є способом вираження за допомогою грошового вимірника майна і зобов'язань підприємства.

Єдиний грошовий вимірник — це вимірювання і узагальнення всіх господарських операцій підприємства в його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Способи оцінки майна і зобов'язань:

за обліковою вартістю;

за купівельними цінами (цінами придбання);

за справедливою вартістю;

за первісною вартістю;

за цінами реалізації (оптовими, договірними, роздрібними).

У бухгалтерському обліку використовується принцип оцінки за справедливою вартістю, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими, незалежними сторонами.

Калькулювання — це спосіб визначення у вартісному вираженні витрат підприємства на виготовлення або придбання окремого об'єкта (готової продукції, матеріалів тощо), тобто його собівартості.

Документ, складений у результаті калькулювання, має назву калькуляція. Для складання калькуляції загальну суму витрат кожного виду ділять на кількість виробів і потім підсумовують.

Калькуляція застосовується, якщо вартісна оцінка неможлива в момент здійснення господарських операцій. Калькуляція слугує основою ціноутворення, сприяє зміцненню фінансового стану підприємства, обгрунтованому визначенню фактичної собівартості одиниці продукції.

Калькуляції за часом складання бувають планові та звітні.

ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ

Тестові завдання

Інвентаризація — це:

а)         звіряння облікових даних з фактичною наявністю майна;

б)         перевірка наявності і стану матеріальних цінностей, грошових коштів;

в)         перевірка наявності і стану матеріальних цінностей, грошових коштів, роз-
рахунків тощо та визначення правильності облікових записів;

г)         перевірка наявності майна з метою виявлення крадіжок.

Інвентаризації залежно від підстави проведення поділяють на:

а)         часткові;

б)         планові та раптові;

в)         повні;

г)         повні та часткові.

З.Інвентаризації за охопленням поділяють на:

а)         часткові;

б)         планові та раптові;

в)         повні;

г)         повні та часткові.
4.0цінка — це:

а) відображені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво продукції;
Задача 5.2


Визначте у табл. 5.2, який економічний зміст відповідає методу оцінки активів:


Методи оцінки вибулих запасів

1

2

3

4

5

№ відповіді

2

4

1

5

3

 

Задача 5.3

Дайте визначення поняття «об'єкт калькуляції», назвіть види калькуляційних одиниць. Знайдіть невідповідність у класифікації витрат виробництва:

 

з/п

Ознака класифікації

Група витрат

1

Місце виникнення

1. За елементами, за статтями витрат

2

Вид витрат

2. Прямі, непрямі

3

Спосіб включення до собівартості

3. Основні, накладні

4

Відношення до виробничого процесу

4. Умовно-змінні, умовно-постійні

5

Ступінь впливу обсягу виробництва на рівень витрат

5. Одноелементні (прості), комплексні (складні)

6

Структура витрат

6. В основному виробництві, у допоміжних та підсобних виробництвах, в інших виробництвах

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ ДО ЗАДАЧІ 5.2

№ ознаки класифікації         1          2          3          4          5 6

№ відповіді    6          5          2          3          4 1

Задача 5.4

Назвіть види інвентаризації:

а)         залежно від повноти охоплення об'єктів інвентаризації;

б)         за характером проведення.

Дайте характеристику об'єктів інвентаризації.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

У чому полягає сутність принципів бухгалтерського обліку «Єдиний грошовий вимірник»?

Дайте визначення поняття оцінки як елемента методу бухгалтерського обліку.

Сформулюйте роль грошової оцінки в умовах ринкових відносин.

Що таке справедлива вартість, яким чином вона може бути визначена на практиці?

У чому полягає економічний зміст методів оцінки активів?

Що таке собівартість? Яке її значення в оцінці діяльності підприємства?

Дайте визначення калькуляції як елемента методу бухгалтерського обліку.

Доведіть тісний зв'язок між оцінкою та калькуляцією.

За якими ознаками групуються витрати виробництва?

Що таке інвентаризація майна підприємства? У чому полягає її значення? Назвіть об'єкти інвентаризації.

У яких випадках інвентаризація майна підприємства обов'язкова?

Як класифікується інвентаризація за характером проведення та повнотою охоплення її об'єктів?

Наведіть орієнтовні строки проведення майна підприємства.

У чому полягає сутність підготовчої роботи до проведення інвентаризації?

Які обов'язки центральної та робочих інвентаризацій комісій?

Яку документацію оформляє інвентаризаційна комісія в процесі своєї роботи?

Чим відрізняється зміст та порядок складання інвентаризаційного опису та звірювальної відомості?

Що таке інвентаризаційна різниця?

Що означає пересортиця та за яких умов вона може бути зарахована?

Що являє собою протокол (акт) інвентаризаційної комісії?

Які правила врегулювання інвентаризаційних різниць в бухгалтерському обліку?

Яка кореспонденція здійснюється за результатами інвентаризації майна підприємства?