TEMA 4 ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета заняття: засвоєння поняття документації: значення та класифікація документів, правила і вимоги до оформлення документів, документообіг, графіки документообігу.

Ключові поняття: первинні документи, документація, розпорядчі документи, виправдні (виконавчі) документи, бухгалтерського оформлення, комбіновані, зведені, разові, накопичувальні, внутрішні документи, зовнішні.

Документація — спосіб суцільного і безперервного відображення господарських операцій у документах з метою отримання інформації про діяльність підприємства та її контролю.

Первинний документ — це письмове розпорядження на здійснення господарських операцій або письмовий доказ здійснення операції.

За призначенням документи класифікуються на розпорядчі, виправдні (виконавчі), бухгалтерського оформлення та комбіновані.

За порядком складання — первинні та зведені.

За способом відображення операцій — разові та накопичувальні.

За місцем складання — внутрішні та зовнішні.

Документообіг — рух документів через усі стадії їх обробки, від виписування до передання на зберігання в архів.


Подпись:

ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ

Тестові завдання

1. Відповідальність за зберігання оброблених документів на підприємстві несе:

а)         головний бухгалтер або орган (особа), уповноважений вести бу-
хгалтерський облік на підприємстві;

б)         матеріально-відповідальна особа;

в)         власник або уповноважений ним орган (посадова особа), який
здійснює керівництво підприємством;

г)         архів.

Який із перелічених елементів методу бухгалтерського обліку розглядається як спосіб безперервного суцільного нагляду за об'єктами обліку:

а)         інвентаризація;

б)         подвійний запис;

в)         документація;

г)         бухгалтерський баланс і звітність.

Обов'язкові реквізити будь-якого документа;

а)         номер документа, назва підприємства;

б)         назва підприємства, печатка підприємства;

в)         назва підприємства, дата документа;

г)         дата документа, підпис керівника.

Первинний нагляд здійснюється з метою: ;

а)         контролю та аналізу господарської діяльності;

б)         наступної обробки фактів господарської діяльності;

в)         складання первинних документів;

г)         складання податкової звітності.

Первинний обліковий документ — це будь-який матеріальний носій даних про;

а)         об'єкти обліку;

б)         об'єкти обліку, який зафіксував операцію в момент її здійс-
нення;

в)         об'єкти обліку, який дозволяє юридично підтвердити факт здій-
снення операції.

Формальна перевірка документів — це перевірка;

а)         повноти і правильності заповнення реквізитів;

б)         правильності підрахунку вартісних показників;

в)         законності здійснення операції;

г)         факту здіснення операції.

Арифметична перевірка документів — це перевірка;

а)         повноти і правильності заповнення реквізитів;

б)         правильності підрахунку вартісних показників;

в)         законності здійснення операції;

г)         факту здійснення операції.

 

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ

№ тесту

1             2            3             4             5             6 7

№ відповіді

г             в              г             ввв б

ЗАДАЧІ  ДЛЯ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ

Задача 4.1

Знайдіть в табл. 4.1 відповідність кожної групи документів за ознакою класифікації:

Таблиця 4.1

 

з/п

Ознака класифікації

Групи документів

1

За призначенням

Внутрішні, зовнішні

2

За порядком складання

Разові, накопичувальні

3

За способом відображення операцій

Розпорядчі, виправдні (виконавчі), бухгалтерського оформлення, комбіновані

4

За місцем складання

Первинні, зведені

 

Задача 4.2

Визначте в табл. 4.2 приналежність наведених документів відповідно до класифікації:

Таблиця 4.2

 

 

Документи

Класифікаційна ознака

За призначенням

За порядком складання

За способом відображення операцій

За місцем складання

1. Прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер

 

 

 

 

2. Платіжна відомість на видачу заробітної плати

 

 

 

 

3. Платіжне доручення банку на списання грошових коштів

 

 

 

 

4. Рахунок-фактура

 

 

 

 

 

Задача 4.3

Визначте 4.3 строки зберігання бухгалтерських документів в архіві підприємства:

з/п

Види документів

Термін зберігання

1

Бухгалтерські звіти і баланси підприємств, пояснювальні записки до них:

 

 

зведена річна річна

квартальна

? ? ?

2

Первинні документи і додатки до них, які фіксують факти здійснення господарських операцій

?

3

Особові рахунки працівників, службовців, студентів

?

4

Розрахункові (розрахунково-платіжні) відомості

?

5

Облікові регістри: інвентарні картки, доручення, журнали обліку, Головна книга, документи про інвентаризацію і т. ін.

?

 

Задача 4.4

Складання документів:

Ситуація 1. Касир TOB «Дубрава» Романюк СВ. 10 жовтня      р.

отримала в «Укрсиббанку» по чеку № 8065421 готівку в сумі 1200 грн.
на господарські витрати. Кошти оприбутковано прибутковим касовим
ордером № 64 від 10.10.       р.

Касовий ордер підписано головним бухгалтером Левицькою І.В. та касиром Романюк С.В. Скласти прибутковий касовий ордер.

Ситуація 2. 15 жовтня          р. бухгалтер TOB «Дубрава» Гирен-

ко O.B. виписала видатковий касовий ордер № 38 на видачу заробітної плати робітнику Король О.І. в сумі 2625 грн. 20 коп. за роботи, виконані при ліквідації обладнання згідно з договором підряду № 12 від 08

жовтня            р. на основі акту приймання виконаних робіт № 6 від

14.10.  р.

Касовий ордер підписано керівником TOB «Дубрава» Колчановим В.М., головним бухгалтером Левицькою І.В. та касиром Романюк С.В. Робітником Король О.І. пред'явлено паспорт серії АА № 936252, виданий 21.12.82 р. Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області.

Ситуація 3. Бухгалтером TOB «Дубрава» складено платіжне доручення на перерахування в бюджет податку на доходи фізичних осіб, утриманого із заробітної плати працівників. Розглянути форму платіжного доручення та його реквізити.

Ситуація 4. 10 грудня           р. TOB «Дубрава» отримало від TOB

«Янтар» через Сомова Н.О. за дорученням № 54 від 09 грудня р.

товари:


 


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


Дайте визначення понять «первинний документ», «документація».

У чому полягає економічне, контрольне та юридичне значення документів?

Які ознаки класифікації документів вам відомі?

Чим відрізняються розпорядчі, виправдувальні та комбіновані документи?

Що таке первинні, зведені, разові та накопичувальні документи?

Які обов'язкові та додаткові реквізити містяться у документах?

Які основні вимоги висуваються до оформлення документів?

Які фактори впливають на тривалість документів?

Дайте визначення поняття документообігу. Його етапи?

У чому полягає призначення та необхідність графіків документообігу?

Які існують графіки документообігу?

Якій перевірці підлягають первинні документи, що надійшли до бухгалтерії?

З яких послідовних етапів складається бухгалтерська обробка первинних документів?

У чому полягає необхідність організації зберігання бухгалтерських документів?

У чому полягає різниця між поточним архівом і постійним?

Назвіть приклади термінів зберігання окремих документів у постійному архіві.