ТЕМА З РАХУНКИ ТА ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС ЯК ЕЛЕМЕНТИ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета заняття: Засвоєння поняття бухгалтерських рахунків: поняття активних, пасивних, активно-пасивних рахунків. Закріплення подвійного запису операцій на рахунках, кореспонденції рахунків. Набуття навичок визначення оборотів і кінцевого залишку (сальдо) на рахунку. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв'язок. Узагальнення даних поточного обліку. Зміст та призначення оборотних відомостей. Зв'язок між рахунками і балансом.

Ключові поняття, рахунок бухгалтерського обліку, дебет, кредит, активний рахунок, пасивний рахунок, дебетовий оборот, кредитовий оборот, сальдо, кореспонденція рахунків, бухгалтерське проведення, синтетичний рахунок, субрахунок, аналітичний рахунок, оборотна відомість, оборотний баланс.

Рахунки бухгалтерського обліку — це спосіб економічного групування господарських засобів та джерел їх утворення в поточному обліку. За формою бухгалтерський рахунок — це таблиця, в якій відображають господарські операції. Ліву її частину називають дебет (лат. Debet — він винен), праву — кредит (лат. Credit — він вірить).

Рахунки відкривають на основі статей балансу, тому рахунки бувають активні (відображають рух господарських засобів — активів) і пасивні (відображають зміни у складі джерел утворення засобів — пасивів). Кожний рахунок має назву відповідно до статті балансу і може мати початковий і кінцевий залишок, який називається сальдо.

БУДОВА РАХУНКІВ

Д         Активний рахунок   К         К         Пасивний рахунок К

С-до початкове          С-до початкове

                        зменшення (—)          зменшення (—)         

збільшення (+)           збільшення (+)

Оборот           Оборот           Оборот Оборот

С-до кінцеве  С-до кінцеве

Оборотом називається сума записів по господарських операціях без початкового залишку.

С-до кінцеве активного рахунка дебетове =

С до на початок дебетове + оборот по дебету - оборот по кредиту.

С-до кінцеве пасивного рахунка кредитове =

С-до на початок кредитове + оборот по кредиту - оборот по дебету.

Всі операції на бухгалтерських рахунках записуються способом подвійного запису.

Подвійний запис — це спосіб відображення господарських операцій на рахунках, який полягає в тому, що сума по господарській операції записується по дебету одного і кредиту іншого рахунка.

Взаємозв'язок між дебетом і кредитом рахунків по господарській операції називається кореспонденцією рахунків (бухгалтерським проведенням). Кореспонденція рахунків буває проста (запис господарської операції на двох рахунках) і складна (запис більше ніж на двох рахунках).

Правила складання бухгалтерських записів:

Визначити об'єкти обліку, на яких відбулися зміни під впливом господарської операції.

Вибрати відповідні їм бухгалтерські рахунки, визначити їх структуру щодо балансу (активний, пасивний).

Відобразити на рахунках операцію методом подвійного запису.

Бухгалтерські рахунки для обліку стану активів, капіталу, зобов'язань і господарських процесів залежно від деталізації інформації поділяються на синтетичні (рахунки першого порядку), субрахунки (рахунки другого порядку) і аналітичні (рахунки третього порядку).

Синтетичні рахунки містять дані про стан господарських коштів, джерел і процесів в узагальненому вираженні («Товари»).

Субрахунки — перший ступінь деталізації синтетичних рахунків («Товари на складі», «Товари в торгівлі», «Товари на комісії», «Тара під товарами», «Торгова націнка», «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу»).

Аналітичні рахунки відображають облік окремих найменувань засобів, джерел їх утворення і процесів (пальто, куртки, костюми і т.ін.).

Для перевірки записів в синтетичних і аналітичних рахунках складаються оборотні відомості.

Усі бухгалтерські рахунки для зручності використання об'єднані в єдиний документ — План рахунків.
7. Субрахунок — це:

а)         спосіб групування даних аналітичних рахунків;

б)         рахунок аналітичного обліку;

в)         забалансовий рахунок;

г)         спосіб записів господарських операцій.

8-Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку призначена для перевірки:

а)         правильності кореспонденції рахунків:

б)         повноти аналітичного обліку:

в)         повноти синтетичного обліку:

г)         правильності підрахунків підсумків по рахунках.

9.         Підсумки оборотного балансу повинні співпадати:

а)         ні, адже це балансовий звіт;

б)         ні, іноді з ряду обставин вони не співпадають;

в)         так, завжди;

г)         так, за винятком випадку, коли він складається наприкінці року.

Простою проводкою називають бухгалтерський запис, в якому одночасно кореспондують:

а)         один рахунок за дебетом і один за кредитом;

б)         два рахунки за дебетом і два за кредитом;

в)         один рахунок за дебетом і два за кредитом;

г)         один рахунок за кредитом і два за дебетом.

Складною проводкою називають бухгалтерський запис, в якому одночасно кореспондують: :

а)         один рахунок за дебетом і один — за кредитом;

б)         два рахунки за дебетом і два за кредитом;

в)         один рахунок за дебетом і два — кредитом;

г)         запис на позабалансових рахунках.

Кореспонденція рахунків — це зв'язок між:

а)         дебетом одного і кредитом іншого рахунку;

б)         синтетичними та аналітичними рахунками;

в)         аналітичними рахунками і субрахунками;

г)         рахунками і балансом.

Позабалансові рахунки призначені для:

а)         обліку цінностей, які не належать підприємству;

б)         обліку орендованого майна;

в)         відображення подій та операцій, які в даний момент не впливають на баланс
підприємства, а також для обліку цінностей, прийнятих на відповідальне збе-
рігання, переробку, комісію, в оренду ;

г)         обліку особливо цінного майна.

14. План рахунків бухгалтерського обліку — це:

а)         класифікатор загальної номенклатури синтетичних показників ;
бухгалтерського обліку;

б)         перелік аналітичних рахунків, які використовуються в обліку;

в)         сукупність синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків;


г)         сукупність синтетичних та аналітичних рахунків.

ПРИКЛАДИ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Задача П.3.1


З метою засвоєння облікової термінології знайти в табл.3.1 відповідне значення для кожного з наведених термінів.

№ з/п терміну            12        3 4

№ відповіді    2          3          4 1

Задача П.3.2

Накреслити схеми рахунків Т-подібної форми, записати наведені суми залишків відповідно по дебету чи кредиту рахунка. Після цього скласти реєстраційний журнал господарських операцій (табл. 3.2), встановити кореспонденцію рахунків по кожній з них, користуючись Планом рахунків, підрахувати підсумок реєстраційного журналу.


Записати в схеми рахунків по операціях заводу «Вектор» суми залишків за
даними балансу на 31 січня р.:

 

Основні засоби

97 100

Виробничі запаси (матеріали)

42 280

Поточний рахунок в банку

26 120

Розрахунки з оплати праці

14 000

Статутний капітал

109 200

Фінансові результати (прибуток)

6000

Короткострокові кредити банку

16 800

Заборгованість бюджету за податками

15 000

Баланс

326 500

Складаємо журнал операцій заводу «Вектор» за лютий  р.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
ЗАВОДУ «ВЕКТОР» ЗА ЛЮТИЙ Р.

 

 

з/п

Зміст операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума

 

Дебет

Кредит

Часткова

Загальна

1

Одержано в касу з поточного рахунка

30

31

 

19400

2

Видано з каси заробітну плату

66

30

 

10680

3

Видано з каси під звіт на господарські витрати

37

30

 

580

4

Списані витрати підзвітних сум на виробництво

23

37

 

520

5

Прийняті в касу залишки підзвітних сум

30

37

 

60

6

Внесено на поточний рахунок залишок грошей в касі

31

30

 

8200

7

Надійшли на склад від постачальників матеріали, крім того ПДВ-2720

20 64

63 63

 

13600 2720

8

Зараховано на поточний рахунок кредит банку

31

60

 

20000

9

Відпущено на виробництво зі складу матеріали

23

20

 

16000

10

Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості постачальникам за матеріали

63

31

 

15000

11

Перераховано з поточного рахунка в погашення заборгованості банку по короткострокових кредитах

60

31

 

6000

 

Разом

-

-

95160

Записати кореспонденцію на схеми рахунків. Знайти дебетові і кредитові обороти, визначити сальдо.

Примітка: При рознесенні операцій на рахунки, якщо вони відсутні (не було залишків на початок місяця), їх відкривають, вказуючи, що сальдо дорівнює нулю.


РАХУНКИ ЗАВОДУ 10

ЗА ЛЮТИЙ   Р.

2030


64


40 60к

д

Розрахунки за податками й платежами

 

 

С-до      15 000

8)

2720

 

Об.

2720

Об.—

 

С-до      12 280


63


66


дПісля визначення сальдо на рахунках складаємо баланс на кінець лютого р. (табл. 3.3)


Задача П.3.3

Завдання:

Відкрити схеми синтетичних та аналітичних рахунків і записати в них початкові залишки.

Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал господарських операцій та схеми синтетичних і аналітичних рахунків.

Скласти оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

Звірити підсумкові дані і скласти баланс на кінець звітного періоду.

ВИПИСКА ЗАЛИШКІВ ЗА СТАТТЯМИ БАЛАНСУ
TOB «АЛЬФА» НА 31 БЕРЕЗНЯ   р.

 

Основні засоби

300 000

Виробництво

10 200

Каса в національній валюті

500

Поточний рахунок у банку

36 000

Заборгованість підзвітних осіб

700

Статутний капітал

326 000

Заборгованість підприємства підзвітним особам

200

Заборгованість постачальникам

800

Баланс

327 000

Виписка залишків по незакінчених розрахунках з підзвітними особа-
ми на 31 березня       p.:


Начальник виробництва Басюк O.K. — залишок авансу 200 грн.

Продавець Хоменко ПО. — аванс на службове відрядження 500 грн.

Експедитор Романюк О.Ф. — перевитрата по авансовому звіту 200 грн.

Бухгалтер Сорока П.П. — залишки відсутні.

Порядок вирішення задачі П.3.3

Складемо реєстраційний журнал господарських операцій TOB «Альфа» за
даними табл. 3.4 за квітень  р.

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
TOB «АЛЬФА» ЗА КВІТЕНЬ         Р.

 

 

 

з/п

Зміст операцій

Кореспондуючі рахунки

Сума

Дебет

Кредит

Часткова

Загальна

1

Звіт касира за 6 квітня. По чеку на господарські потреби

301

311

 

300

2

Звіт касира за 10 квітня. Видано під звіт: Басюк O.K. на господарські потреби — 100 грн., Романюку О.Ф. — 200грн.

372

301

100 200

300

3

Виписка з поточного рахунку.

Списано для переказу в Київ товарознавцю Хоменку П.О. під звіт

372

311

 

945

4

Авансовий звіт Басюк O.K.

Витрачено на виробничі потреби

23

372

 

86

5

Звіт касира за 15 квітня. Одержано від Басюк O.K. залишок авансу — 14 грн., по чеку на господарські витрати — 200 грн.

301

372

311

14

200

214

6

Звіт касира за 16 квітня. Видано під звіт: Басюк O.K. — 120 грн., Романюку О.Ф. — 80 грн.

372

301

120 80

200

7

Авансові звіти. Списуються витрачені суми на виробничі потреби по звітах: Хоменко П.О. — 845 грн., Романюка О.Ф. — 80 грн., Басюк O.K. — 105 грн.

23

372

845

80 105

1030

8

Звіт касира за 29 квітня. Надійшло від Басюк O.K. залишок авансу

301

372

 

15

9

Звіт касира за 30 квітня. Внесено на поточний рахунок

311

301

 

29

 

Разом

 

3119

 

Запишемо кореспонденцію на відкриті рахунки синтетичного та аналітичного обліку, відповідно вказуючи номер операції за реєстраційним журналом.


СИНТЕТИЧНІ РАХУНКИ ТОВ «АЛЬФА» ЗА КВІТЕНЬ         Р.


10

Основні засоби


 

к


23


 

к 

С-до      30 000

 

 

Об.—

Об.—

С-до      300 000

 372


40


д


Розрахунки з підзвітними особами


кС-до

700

С-до

200

2)

300

4)

86

3)

945

5)

14

6)

200

7)

1030

 

 

8)

15

Об.

1445

Об.

1145

С-до

200

С-до

600


 

 

Подпись: АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ TOB «АЛЬФА»
ЗА РОЗРАХУНКАМИ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ЗА КВІТЕНЬ	Р.

2) 200 6) 80

С-до         200                С-до —

 

7) 80

Об. 280

О6.80 Об.

Об.

 

С-до          —                 С-до —

 

 

Примітка:

Кожна господарська операція записується одночасно на синтетичних і аналітичних рахунках.

При визначенні залишків на рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами» слід визначити їх в аналітичних рахунках, а потім переносити на синтетичний рахунок 372.

Для перевірки записів у рахунках складаємо оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках (табл. 3.6 та 3.7).

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ СИНТЕТИЧНИХ РАХУНКІВ
TOB «АЛЬФА» ЗА КВІТЕНЬ         Р.

 

 

 

з/п

Найменування рахунка

Сальдо на 01.04

Оборот за квітень

Сальдо на 30.04

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

10

Основні засоби

300 000

300 000

13

Знос основних засобів

 

20 400

20 400

23

Виробництво

10 200

1116

11 316

301

Каса

500

529

529

500

 

311

Поточні рахунки в національній валюті

36 000

29

1445

34 584

 

372

Розрахунки з підзвітними особами

700

200

1445

1145

800

 

40

Статутний капітал

326 800

326 800

 

Разом

347 400

347 400

3119

3119

347 200

347 200

Примітка: Обороти по дебету і кредиту рахунків слід звірити з підсумком реєстраційного журналу (табл. 3.5).

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ
ПО РОЗРАХУНКАХ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ TOB «АЛЬФА»
ЗА КВІТЕНЬ р.

Підсумок цієї оборотної відомості звіряємо в оборотній відомості синтетичних рахунків (табл. 3.6) із записами по рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Дані повинні бути однаковими.

ЗАДАЧІ  ДЛЯ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ

Задача 3.1

Записати в схеми рахунків по операціях TOB «Рута» початкові залишки за статтями балансу:

Таблиця 3.8

БАЛАНС TOB «РУТА» НА 30 ЧЕРВНЯ  Р.

 

Актив

Пасив

 

Статті

Сума, гри.

Статті

Сума, гри.

 

Основні засоби

1 138 200

Статутний капітал

1 300 000

 

Знос основних засобів

3600

Прибуток

59 000

 

Матеріали

194 000

Заборгованість банку за кредитами

40 000

 

Поточний рахунок в банку

95 000

Заборгованість бюджету за податками

20 000

 

Заборгованість підзвітних осіб

200

Заборгованість з оплати праці

7000

 

Заборгованість різних дебіторів

4900

Заборгованість різним кредиторам

2700

 

Разом

1 428 700

Разом

1 428 700

 

ЗАПИСАТИ В РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ (ДИВ. ТАБЛ. 3.5)
ОПЕРАЦІЇ TOB «РУТА» ЗА ЛИПЕНЬ     Р.:

1

Одержано в касу: з поточного рахунка 25 800 грн. і від підзвітної особи невикористані аванси — 200 грн., усього 26 000 грн.

2

Надійшли на склад від постачальників матеріали на суму 48300 грн., паливо — 11 700 грн., усього 60 000 грн.

3

Зараховано на поточний рахунок: короткостроковий кредит банку — 27 000 грн., від різних дебіторів — 1300 грн. та внесок готівки з каси — 300 грн., усього 28600 грн.

4

Перераховано з поточного рахунка: в погашення заборгованості постачальникам — 21 000 грн., різним кредиторам — 1900 грн. і в погашення кредиту банку — 15 000 грн., усього 37 900 грн.

5

Видано з поточного рахунка готівкою: на заробітну плату — 12 000 грн., на господарські потреби — 800 грн., усього — 12 800 грн.

6

Відпущено зі складу і витрачено на виробництво: матеріали — 12 500 грн. і паливо — 4400 грн., усього —16 900 грн.

7

Видано з каси: заробітна плата — 37000 грн., під звіт на господарські потреби — 500 грн., кредиторам в погашення заборгованості — 800 грн. та внесено на поточний рахунок — 200 грн., усього 38 500 грн.

 

Підсумок всіх операцій 220 700 грн.

Підрахувати обороти по рахунках, визначити в них кінцеві залишки і скла-
сти баланс на кінець липня року.

Задача 3.2

Записати в схеми рахунків по операціях початкові залишки за статтями балансу молокозаводу на 31 серпня (грн.):


основні засоби — 1 207 500;

матеріали — 205 000; каса — 200;

поточний рахунок — 145 300;

розрахунки з різними дебіторами — 350;

статутний капітал — 1 471 250;

прибуток — 48 000;

розрахунки з постачальниками — 36 200;

розрахунки з оплати праці — 1900;

розрахунки з різними кредиторами — 1000. Валюта балансу складає 1 558 350.

Підрахувати обороти по рахунках, визначити в них кінцеві залишки і скла-
сти баланс на 30 вересня      року.

Задача 3.3

Записати суми початкових залишків в схеми рахунків, а суми операцій за
жовтень          р. в реєстраційний журнал і схеми рахунків. Підрахувати оборо-
ти по рахунках, визначити в них кінцеві залишки і скласти баланс на 31 жовт-
ня р.

Вихідні дані. Виписка залишків за рахунками хлібозаводу на 30 вересня р. (грн.): основні засоби — 2 597 000; матеріали — 156 000; каса — 250; поточний рахунок у банку — 264 700; розрахунки з підзвітними особами — 5 (дебет); статутний капітал — 2 351 000; прибуток — 566 600; додатковий капітал — 52 000; розрахунки з оплати праці — 44 000; розрахунки з різними кредиторами — 6400; короткострокові кредити банків — 30 000; паливо — 18 500; запасні частини — 13 545. Баланс — 3050000.

ВИПИСКА З ДОКУМЕНТІВ ПО ОПЕРАЦІЯХ ХЛІБОЗАВОДУ
ЗА ЖОВТЕНЬ           Р.:

 

1

Прибуткові касові ордери № 110-111. Одержано з поточного рахунка на заробітну плату — 44 350 грн. і на господарські витрати — 500 грн., від підзвітної особи залишок невикористаного авансу — 50 грн., усього — 44 900 грн.

2

Видаткові касові ордери № 185-187. Видано: заробітна плата за жовтень — 44000 грн., під звіт на поточні потреби — 500 грн., в погашення заборгованості по інших розрахунках — 180 грн., усього — 44 680 грн.

3

Прибуткові ордери № 139-142. Надійшли на склад від постачальників матеріали — 301 000 грн., паливо — 23 000 грн., запасні частини для ремонту машин — 5000 грн., усього — 329 000 грн.

4

Виписка з поточного рахунка. Зараховано: короткостроковий кредит банку — 182000 грн., внесок готівки з каси — 400 грн., усього — 182 400 грн.

5

Акт № 17. Одержано від хлібозаводу №2 без оплати тістозмішувальні машини — 32 000 грн.

6

Виписка з поточного рахунка. Перераховано постачальникам за матеріали та запасні частини — 246 000 грн., в погашення короткострокового кредиту — 35 000 грн., усього — 281 000 грн.

7

Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення заборгованості постачальникам за матеріали — 60 000 грн.

8

Вимоги № 710-760. Відпущено зі складу на виробництво матеріалів — 317 000 грн., палива — 19 000 грн., усього — 336 000 грн.

9

Накладна № 81. Здано на склад невикористані у виробництві матеріали — 1700 грн.

10

Авансовий звіт Коваленка В.В. Витрачено на виробництво 400 грн.

11

Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення кредиторської заборгованості — 2750 грн., видано в касу готівку —11 250 грн., усього — 14 000 грн.

 

Підсумок всіх операцій 1 326 080 грн.


Задача 3.4

Виписка залишків за рахунками електротехнічного заводу на 31 жовтня р. (грн.): основні засоби — 2 800 000; матеріали — 149 500; поточний рахунок в банку — 360 000; статутний капітал — 3 046 500; розрахунки з постачальниками — 143 000; короткострокові кредити банків — 120 000; валюта балансу — 3 309 500.

Виписка залишків по незакінчених розрахунках з вітчизняними постачальниками ( грн.) (табл. 3.9):

«Металозбут» — 65000, «Майстер» — 78000.

ВИПИСКА ЗАЛИШКІВ ПО РАХУНКУ «СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ»

ВИПИСКА З ДОКУМЕНТІВ ПО ОПЕРАЦІЯХ
ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО ЗАВОДУ ЗА ЛИСТОПАД     Р. (ГРН.):

 

1

Виписка з поточного рахунка. Зараховано короткостроковий кредит банку — 125 600 грн. Списано в погашення заборгованості за матеріали: «Металозбуту» — 65 000, підприємству «Майстер» — 78 000 грн., усього — 143 000 грн.

2

Прибуткові ордери № 189-190. Надійшли на склад від «Металозбуту» по платіжній вимозі № 371: сталь листова 8т по ціні 1000 грн. — 8000 грн., мідь кругла 2500 кг по ціні 12 грн. — 30 000 грн., усього — 38 000 грн.

3

Прибуткові ордери № 191—193. Надійшли на склад від підприємства «Майстер» по платіжній вимозі № 711: дріт мідний 600кг по ціні 40 грн. — 24 000грн., реле часу 100 шт. по ціні 150 грн. — 15 000 грн., мідь кругла 3000кг по ціні 12 грн. — 36 000 грн., усього — 75 000 грн.

Продовження

 

4

Вимоги № 445—455. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: сталь листова 17 т по ціні 100 грн. — 17 000 грн., мідь кругла 4000 кг по ціні 12 грн. — 48 000 грн., дріт мідний 1250кг по ціні 40 грн. — 50 000 грн., реле часу 220 шт. по ціні 150 грн. — 33 000 грн., усього — 148 000 грн.

5

Виписка з поточного рахунка. Оплачені платіжні вимоги: № 371 «Металозбу-ту» за матеріали —38 000 грн., № 711 підприємству «Майстер» за матеріали — 75 000 грн., списано в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту — 100 000 грн., усього — 213 000 грн.

6

Прибуткові ордери № 194—196. Надійшли на склад від «Металозбуту» по платіжній вимозі № 395: сталь листова 16 т по ціні 1000 грн. — 16 000 грн., мідь кругла 800 кг по ціні 12 грн. — 9600 грн., дріт мідний 500 кг по ціні 40 грн. — 20 000 грн., усього — 45 600 грн.

7

Виписка з поточного рахунка. Оплачено платіжну вимогу № 395 «Металозбуту» — 45600 грн.

8

Прибуткові ордери № 197—203. Надійшли на склад від підприємства «Майстер» по платіжній вимозі № 739: реле часу 300 шт. по ціні 150 грн. — 45 000 грн., сталь листова 9 т по ціні 1000 грн. — 9000 грн., дріт мідний 700кг по ціні 40 грн. — 28 000 грн.; від «Металозбуту» по платіжній вимозі № 408: сталь листова 12 т по ціні 1000 грн. — 12 000 грн., мідь кругла 1800 кг по ціні 12 грн. — 21 600 грн., усього — 115 600 грн.

9

Виписка з поточного рахунка. Списано по платіжній вимозі № 408 «Металозбуту» — 33 600 грн., в погашення заборгованості по короткостроковому кредиту — 40 000 грн., усього — 73 600 грн.

10

Вимоги № 456—480. Відпущено зі складу в цех для виготовлення продукції: дріт мідний 750 кг по ціні 40 грн. — 30000 грн., сталь листова 13 т по ціні 1000 грн. — 13 000 грн., мідь кругла 5200 кг по ціні 12 грн. — 62 400 грн., реле часу 280 шт. по ціні 150 грн. — 42 000 грн., усього — 147 400 грн.

Підсумок всіх операцій 1 124 800 грн.

Завдання:


Відкрити схеми синтетичних і аналітичних рахунків та записати в них початкові залишки.

Записати кожну операцію послідовно в реєстраційний журнал і схеми синтетичних та аналітичних рахунків.

Скласти оборотні відомості по синтетичних і аналітичних рахунках,
звірити підсумкові дані та скласти баланс на 30 листопада        р.

ПІДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

 

 

 

Постачальники

Сальдо

Обороти за листопад

Сальдо

на 31 жовтня

по дебету

по кредиту

на 31 листопада

Металозбут

65 000

182 200

117 200

Майстер

78 000

153 000

157 000

82 000

Разом

143 000

335 200

274 200

82 000

 

ПІДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ

 

 

АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО МАТЕРІАЛАХ

 

 

Обороти за листопад

 

Матеріали

Сальдо на 31

 

 

Сальдо

жовтня

по дебету

по кредиту

на 31 листопада

Сталь листова

20 000

45 000

30 000

35 000

Мідь кругла

60 000

97 200

110 400

46 800

Дріт мідний

32 000

72 000

80 000

24 000

Реле часу

37 500

60 000

75 000

22 500

Разом

149 500

274 200

295 400

128 300

Задача 3.5

Виписка залишків за рахунками TOB «Міраж»
на 30 листопада         р.:

Основні засоби — 3 528 000; сировина і матеріали — 92 630; каса — 30; поточний рахунок в банку — 310 000; розрахунки з підзвітними особами — 20; статутний капітал — 3 726 400; розрахунки з оплати праці — 83 500; розрахунки з постачальниками — 138 000; основне виробництво — 8020; паливо — 9200; баланс — 3 947 900.

Таблиця 3.10

ВИПИСКА ЗАЛИШКІВ ПО РАХУНКУ «СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ»

 

Найменування матеріалів

Одиниця виміру

Облікова ціна, грн.

Кількість

Сума, грн.

Прутки латунні

кг

10,00

4200

42000

Мідь листова

кг

11,00

3100

34100

Сталь кругла

т

900,00

10,7

9630

Болти стальні

кг

3,00

2300

6900

Разом

 

 

 

92 630


Виписка залишків по рахунку «Розрахунки з постачальниками»:

підприємство «Виробник» — 21 000 грн.,

завод «Аналог» — 117 000 грн.

Виписка залишків по рахунку «Розрахунки з підзвітними особами»:

експедитор Вовк О.С. — 20 грн.

ВИПИСКА ІЗ ДОКУМЕНТІВ ПО ОПЕРАЦІЯХ
TOB «МІРАЖ» (ГРН.) ЗА ГРУДЕНЬ         Р.:

 

1

Прибутковий касовий ордер № 79. По чеку на господарські потреби — 350 грн.

2

Видатковий касовий ордер № 113. Експедитору Вовк О.С. підзвіт на господарські потреби — 150 грн.

3

Виписка з поточного рахунка. Перераховано в погашення заборгованості підприємству «Виробник» — 21 000 грн., заводу «Аналог» — 117 000 грн., усього — 138 000 грн.

4

Прибуткові ордери № 229-230. Надійшли на склад від підприємства «Виробник» по платіжній вимозі № 809: прутки латунні 3600 кг по ціні 10 грн. — 36000 грн., мідь листова 2950 кг по ціні 11 грн. — 32450 грн., усього — 68450 грн.

5

Вимоги № 515-525. Відпущені зі складу в цех для виготовлення продукції: мідь листова 2700 кг по ціні 11 грн. — 29 700 грн., сталь кругла 11,2 т по ціні 900 грн. — 10 080 грн., болти стальні 1400 кг по ціні 3 грн. — 4200 грн., вугілля кам'яне 20 т по ціні 200 грн. — 4000грн., мазут 15 т по ціні 250 грн. — 3750 грн., усього — 51 730 грн.

6

Видатковий касовий ордер № 114. Експедитору Собко С.В. під звіт на господарські витрати — 200 грн.

7

Прибуткові ордери № 231-234. Надійшли на склад від заводу «Аналог» по платіжній вимозі № 414: сталь кругла 12,3 т по ціні 900 грн. — 11 070 грн., болти стальні 3800 кг по ціні 3 грн. — 11 400 грн.; вугілля кам'яне 50 по ціні 200 грн. — 10 000грн., прутки латунні 4100 кг по ціні 10 грн. — 41 000 грн., усього — 73 470 грн.

8

Авансовий звіт № 17 Вовка О. С. Витрати на виробництво — 180 грн.

9

Видатковий касовий ордер № 115. Експедитору Вовку О.С. перевитрата по авансовому звіту № 17 — 10 грн.

10

Акт № 13. Прийнято без оплати від заводу «Калібр» токарні верстати — 42 000 грн.


Підсумки оборотної відомості по синтетичних рахунках
Сальдо на 30 листопада       Обороти за грудень  Сальдо на 31 грудня

по дебету        по кредиту     по дебету        по кредиту        по дебету      по кредиту

3 947 900        3 947 900        1 050 480        1 050 480       3 870 370     3 870 370

ПІДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

 

 

Постачальники

Сальдо

Обороти за грудень

Сальдо

на 30 листопада

по дебету

по кредиту

на 31 грудень

Виробник

21 000

89 450

68 450

Аналог

117 000

190 470

109 440

35 970

Разом

138 000

279 920

177 890

35 970

ПІДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО РАХУНКУ «СИРОВИНА І МАТЕРІАЛИ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали

Сальдо на 30 листопада

Обороти за грудень

Сальдо на 31 грудня

по дебету

по кредиту

Прутки латунні

42 000

77 100

81 000

38 100

Мідь листова

34 100

48 950

56 650

26 400

Сталь кругла

9630

23 040

20 700

11 970

Болти стальні

6900

11 580

12 600

5880

Разом

92 630

160 670

170 950

82 350

ПІДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО РАХУНКУ «ПАЛИВО»

Матеріали

Сальдо на 30 листопада

Обороти за грудень

Сальдо на 31 грудня

по дебету       по кредиту

Вугілля кам'яне

5200            10 000             12 000 3200

Мазут

4000             7500               6750 4750

Разом

9200            17 500             18 750 7950

ПІДСУМКИ ОБОРОТНОЇ ВІДОМОСТІ АНАЛІТИЧНИХ РАХУНКІВ ПО РОЗРАХУНКАХ 3 ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ

ШБ

Сальдо на 30 листопада

Обороти за грудень

Сальдо на 31 грудень

по дебету

по кредиту

Вовк О.С.

20

160

180

Собко С.В.

200

200

Петренко П.В.

300

 

300

Разом

20

660

380

300


Подпись:

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Яку функцію виконують бухгалтерські рахунки?

Дайте визначення поняття рахунків бухгалтерського обліку як елементу його методу.

Чому полягає принцип відкриття рахунків і чому рахунок має дві частини: дебет і кредит?

4 Які рахунки є активними і яка схема записів на них?

Які рахунки є пасивними і яка схема записів на них?

Дайте визначення поняття активно-пасивного рахунка.

У чому полягає сутність подвійного запису на бухгалтерських рахунках? Хто з великих математиків її вперше обґрунтував?

Дайте визначення подвійного запису як елемента методу бухгалтерського обліку.

Що називається кореспонденцією рахунків?

Дайте визначення понять «проста» і «складна кореспонденція».

З якою метою складається реєстраційний журнал господарських операцій?

Дайте визначення понять «синтетичні рахунки», «аналітичні рахунки», «субрахунки.

З якою метою на підприємстві організовується синтетичний і аналітичний облік?

Дайте визначення дебетового і кредитового оборотів на рахунку і сформулюйте правила визначення кінцевого залишку (сальдо) на активному і пасивному рахунках.

У якій рівності виявляється взаємозв'язок аналітичних рахунків з синтетичним рахунком?

Дайте визначення оборотної відомості за синтетичними рахунками та відомості за аналітичними рахунками і

сформулюйте їх призначення.

У чому полягає контрольна функція оборотних відомостей?

Які особливості перенесення сум кінцевих залишків з оборотної відомості за синтетичними рахунками в бухгалтерський баланс?

У чому полягає необхідність і значення класифікації рахунків?

Назвіть ознаки класифікації рахунків.

На які групи поділяють бухгалтерські рахунки відносно балансу?

У чому полягає значення класифікації рахунків за економічним змістом?

Розкрийте теоретичне та практичне значення класифікації рахунків за призначенням і структурою.

Яке призначення регулюючих рахунків і чому їх поділяють на контрактивні та контрпасивні?

Що таке операційні рахунки? Якими групами рахунків вони представлені?

У чому полягає сутність побудови збірно- і бюджетно-розподільчих рахунків?

Охарактеризуйте призначення та порядок відображення господарських операцій на калькуляційних рахунках?

З якою метою використовуються операційні результатні рахунки?

Яку функцію виконують рахунки класу 7 «Доходи і фінансові результати», класу 9 «Витрати діяльності» у формуванні фінансових результатів?

У чому полягає призначення рахунка 79 «Фінансові результати» і рахунка 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»?

Що таке позабалансові рахунки? У яких випадках вони використовуються і які особливості записів на цих рахунках?

Сформулюйте визначення плану рахунків бухгалтерського обліку.

Які види плану рахунків бухгалтерського обліку використовуються в Україні?

У чому полягає сутність принципу побудови плану рахунків «сумісність з формами фінансової звітності?

У чому полягає різниця між робочим і типовим планом рахунків?