TEMA 2 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета заняття: засвоєння поняття методу бухгалтерського обліку та характеристика його складових. Визначення поняття «баланс». Походження балансової рівності. Зміст і структура балансу: поняття активу, пасиву, розділів і статей балансу. Типи змін в бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій. Набуття навичок складання бухгалтерського балансу.

Ключові поняття: метод бухгалтерського обліку, оцінка, калькуляція, документування, інвентаризація, рахунки, подвійний запис, баланс, валюта балансу, актив, пасив, розділ, стаття, балансове узагальнення, бухгалтерська звітність.

Метод бухгалтерського обліку — це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.

Бухгалтерський баланс — спосіб узагальненого відображення в грошовій оцінці стану господарських засобів, власного капіталу і зобов'язань на певну дату для внутрішніх і зовнішніх користувачів з метою прийняття ними управлінських та інвестиційних рішень.

Бухгалтерський баланс має дві частини: актив (А) і пасив (П). В активі балансу відображаються господарські засоби (майно) підприємства, у пасиві — джерела утворення господарських засобів і хто володіє майном. У результаті можна сформулювати основне балансове рівняння:

Активи (А) = Зобов'язання (3) + Власний капітал (ВК), тобто А = 3 + ВК

Із цього рівняння випливає:

ВК = А - З

Кожний окремий вид господарських засобів або джерел їх утворення в балансі називається статтею.

Статті балансу об'єднані в групи і розділи. В активі балансу передбачено три розділи: I.   Необоротні активи.

Оборотні активи.

Витрати майбутніх періодів.

Активи в балансі розміщені в порядку підвищення їх ліквідності. Ліквідність статей балансу — це їх здатність перетворення в грошові кошти без втрати вартості.

Саме тому в активі спочатку розміщені менш ліквідні статті (нематеріальні активи, основні засоби і т.ін.), а в кінці — більш ліквідні (грошові кошти).

У пасиві балансу виділено п'ять розділів:

Власний капітал.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Довгострокові зобов'язання.

Поточні зобов'язання.

Доходи майбутніх періодів.

Підсумки за балансовими статтями активу або пасиву називаються валютою балансу.

Обов'язковою умовою балансу є рівність підсумків активу і пасиву, що обумовлене принципом подвійного відображення господарських операцій.

Господарські операції підприємства зумовлюють зміни в статтях активу і пасиву балансу (балансові зміни). Вони можуть бути чотирьох типів:

I           тип змін — А плюс (+); А мінус (-)

(з рахунку в банку надійшла готівка в касу — валюта балансу не змінилась)

II         тип змін — П плюс (+); П мінус (-)

(за рахунок прибутку збільшено резервний капітал — валюта балансу не змінилась)

тип змін — А плюс (+); П плюс (+)

(надійшли матеріали від постачальників — валюта балансу збільшилась на ту ж саму суму)

тип змін — А мінус (-); П мінус (-)

(видано заробітну плату з каси працівникам — валюта балансу зменшилась на ту ж саму суму)


Подпись:

ТЕСТИ ТА ЗАВДАННЯ


Тестові завдання

1. Бухгалтерський баланс характеризує:

а)         фінансовий стан підприємства на певну дату;

б)         результати господарської діяльності підприємства за період;

в)         зміни фінансового стану підприємства за звітний період;

г)         вартісну оцінку засобів підприємства на певну дату.

Розмір власного капіталу відображають:

а)         у першому розділі активу балансу;

б)         у першому розділі пасиву балансу;

в)         у другому розділі пасиву балансу;

г)         у першій статті пасиву балансу.

В активі балансу згруповано:

а)         ресурси;

б)         джерела формування ресурсів;

в)         господарські процеси;

г)         господарські операції.

У пасиві балансу згруповані:

а)         ресурси;

б)         джерела формування ресурсів;

в)         результати господарської діяльності;

г)         витрати підприємства.

В активі балансу відображаються:

а)         заборгованість покупців за продукцію;

б)         заборгованість постачальникам за товари та послуги;

в)         статутний капітал;

г)         доходи майбутніх періодів.

Операції першого типу балансових змін пов'язані з:

а)         перегрупуванням ресурсів;

б)         перегрупуванням джерел формування ресурсів;

в)         збільшенням ресурсів;

г)         вибуттям ресурсів.

Операції другого типу балансових змін пов'язані з:

а)         перегрупуванням ресурсів;

б)         перегрупуванням джерел формування ресурсів;

в)         збільшенням ресурсів;

г)         вибуттям ресурсів.

Операції третього типу балансових змін пов'язані з:

а)         перегрупуванням ресурсів;

б)         перегрупуванням джерел формування ресурсів;

в)         збільшенням ресурсів та джерел формування ресурсів;

г)         вибуття ресурсів та зменшенням джерел формування ресурсів.

Операції четвертого типу балансових змін пов'язані з:

а)         перегрупуванням ресурсів;

б)         перегрупуванням джерел формування ресурсів;

в)         збільшенням ресурсів та джерел формування ресурсів;

г)         вибуттям ресурсів та зменшенням джерел формування ресурсів.


10. Яке із тверджень є неправильним:

а)         зобов'язання + активи = капітал:

б)         активи - капітал = зобов'язання:

в)         активи - зобов'язання = капітал:

г)         зобов'язання + капітал = активи.

МАТРИЦЯ ВІДПОВІДЕЙ НА ТЕСТИ

№ тесту 12345678910

№ відповіді абабаабвга


Подпись:

ПРИКЛАДИ РОЗВ ' ЯЗАННЯ ЗАДАЧ


Задача П.2.1


Для засвоєння облікової термінології знайти у табл. 2.1 відповідне значення для кожного з наведених термінів.

Задача П.2.2

Скласти за даними рішень задач П.1.2 і П.1.3 баланс консервного заводу. Порядок розв'язання задачі П.2.2

Накреслити навчальний баланс (табл. 2.2).

Записати підсумкові дані кожної класифікаційної групи (див. табл.1.3 та 1.5) відповідно в актив і пасив балансу.

Підрахувати підсумок в активі та пасиві балансу (вони повинні бути рівні).ЗАДАЧІ  ДЛЯ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ


Задача 2.1

Скласти баланси за складеними групувальними таблицями в задачах 1.1, 1.1, 1.3, 1.4 по варіантах:

TOB «Інструмент» на 31 січня 200 р.,

TOB «Дари ланів» на 31 березня 200         р.,

підприємства «Чобіток» на 30 квітня 200 р.:

виробничого підприємства «Ятрань» на 31 травня 200 р.


Для перевірки правильності виконаних завдань скористайтесь наведеними відповідями в табл. 2.3.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Що є предметом бухгалтерського обліку? Які його складові?

Дайте визначення поняття активів підприємства.

Що є критерієм віднесення активу до групи необоротних або оборотних?

Які об'єкти включаються в матеріальні необоротні активи і за якими ознаками розрізняють основні засоби і нематеріальні активи?

Дайте визначення поняття первісної, амортизованої, ліквідаційної та залишкової вартості.

Чим відрізняються поняття «капітальні інвестиції» і «фінансові інвестиції»?

Дайте визначення понять «дебітори», «короткострокова і довгострокова дебіторська заборгованість».

Якими групами представлені оборотні активи і чим принципово вони відрізняються від необоротних активів?

Які активи включаються у виробничі запаси?

Охарактеризуйте види поточної дебіторської заборгованості.

Що таке сумнівна і безнадійна дебіторська заборгованість?

Який склад іншої поточної дебіторської заборгованості?

Назвіть об'єкти обліку грошових коштів та їх еквівалентів.

Охарактеризуйте витрати майбутніх періодів. У який спосіб їх відносять на фінансові результати діяльності підприємства?

Дайте визначення і охарактеризуйте складові частини власного капіталу підприємства.

Дайте визначення понять «доходи», «витрати» і «прибуток» підприємства.

Що слід розуміти під нерозподіленим прибутком?

Дайте визначення довгострокових і поточних зобов'язань. Наведіть приклади цих зобов'язань.

Охарактеризуйте доходи майбутніх періодів. Яким чином їх відносять на фінансові результати діяльності підприємства?

Дайте визначення поняття «господарський процес». Стисло охарактеризуйте процес придбання, виробництва та реалізації.

Що таке метод бухгалтерського обліку?

Назвіть елементи методу бухгалтерського обліку.

Дайте визначення кожного елементу методу бухгалтерського обліку.

Дайте визначення балансу як елемента методу бухгалтерського обліку і як форми фінансової звітності.

Що є метою складання бухгалтерського балансу?

Як згруповані активи і пасиви в бухгалтерському балансі?

Що називається статтею балансу?

Чим пояснюється рівність активу і пасиву балансу?

Які види балансу розрізняють залежно від терміну складання?

Які існують види балансу залежно від обсягу інформації?

Що характеризують статті активу балансу?

Назвіть розділи і статті активу балансу.

Що характеризують статті пасиву балансу?

Назвіть розділи і статті пасиву балансу.

Який вплив на баланс мають господарські операції?

У чому полягає сутність типів балансових змін?