TEMA 1 ПРЕДМЕТ, ОБ'ЄКТИ ТА ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Мета заняття: закріплення теоретичних знань щодо визначення предмета, об'єктів та принципів бухгалтерського обліку. Набуття практичних навичок групування господарських засобів підприємства за їх складом, розміщенням, використанням та джерелами утворення і цільовим призначенням.

Ключові поняття: господарські засоби, джерела утворення господарських засобів, господарський процес, облікові вимірники, необоротні активи, оборотні активи, витрати майбутніх періодів, власний капітал, забезпечення майбутніх витрат і платежів, довгострокові зобов'язання, поточні зобов'язання, доходи майбутніх періодів, принципи бухгалтерського обліку.

Предмет бухгалтерського обліку охоплює весь процес відтворення, тобто виробництво, розподіл, обіг і споживання, зокрема вивчення стану й використання коштів підприємства у процесі господарської діяльності.

Для здійснення господарської діяльності кожне підприємство має певне майно — господарські засоби (будівлі, споруди, матеріальні ресурси, устаткування), які утворюються за рахунок певних джерел (прибутку, позичених коштів, вкладень засновників).

Процес виробництва (створення) суспільного продукту здійснюється в межах виробничої сфери. У бухгалтерському обліку відображаються матеріальні, трудові та фінансові затрати на його виробництво.

Створений у процесі виробництва суспільний продукт підлягає розподілу. Одна його частина йде на відтворення предметів і засобів праці (основних), друга — на оплату праці робітників і службовців, створення загальнодержавних фондів споживання (пенсійного фонду та ін.).

Для забезпечення безперервності процесу виробництва створений суспільний продукт підлягає обміну (реалізації), у процесі якого виникають витрати, пов'язані з його транспортуванням, зберіганням та реалізацією.

Зі сфери товарного обігу він надходить у сферу споживання. Виробниче споживання — це використання частини суспільного продукту у вигляді засобів виробництва. Невиробниче споживання здійснюється у ланках невиробничої сфери (оборони, культури та ін.).

Отже, предметом бухгалтерського обліку є господарські засоби за їх складом і розміщенням, джерела утворення та їх цільове призначення, господарські процеси, що відображаються в результаті виробництва продукції, витрати й результати господарської діяльності підприємства.

Для управління діяльністю підприємства необхідно знати, які господарські засоби воно має, де вони розміщені і за рахунок яких джерел утворені.

Господарські засоби і кошти групують за двома ознаками:

складом і розміщенням;

джерелами формування і цільовим призначенням.

За складом і розміщенням господарські засоби та кошти поділяють на такі складові:

необоротні активи:

нематеріальні активи;

основні засоби;

незавершені капітальні інвестиції;

довгострокові фінансові інвестиції;

довгострокова дебіторська заборгованість;

відстрочені податкові активи;

інші.

оборотні активи:

запаси;

короткострокова дебіторська заборгованість;

грошові кошти та їх еквіваленти;

поточні фінансові інвестиції.

витрати майбутніх періодів.

Відокремлюють такі джерела формування господарських засобів і коштів:

власний капітал:

статутний капітал;

пайовий капітал;

додатковий капітал;

резервний капітал;

нерозподілений прибуток;

неоплачений капітал;

вилучений капітал.

забезпечення наступних витрат і платежів:

персоналу;

інше забезпечення цільового фінансування.

довгострокові зобов'язання:

довгострокові кредити банків;

інші довгострокові зобов'язання;

відстрочені податкові зобов'язання.

поточні зобов'язання:

короткострокові кредити банків;
в)         кредити банку;

г)         знос основних засобів

Основні засоби — це:

а)         оборотні активи підприємства;

б)         засоби, термін експлуатації яких більше 12 місяців або операційного циклу,
якщо він триває більше одного року;

в)         засоби, термін експлуатації яких менше 12 місяців або операційного циклу;

г)         засоби, термін експлуатації яких перевищує 12 місяців з дати балансу

Яка із наведених статей не є активом:

а)         будівлі;

б)         кредитори;

в)         залишок готівки в касі;

г)         дебітори.

До виробничих запасів підприємства відносять:

а)         основні засоби;

б)         паливо;

в)         товари;

г)         капітальні вкладення.

Основні засоби відносяться до:

а)         необоротних активів;

б)         зобов'язань;

в)         оборотних активів;

г)         капітал.

До зобов'язань підприємства відносять:

а)         кредитори;

б)         статутний капітал;

в)         дебітори;

г)         фінансові інвестиції.

Який із названих об'єктів не належить до власного капіталу:

а)         резервний капітал;

б)         статутний капітал;

в)         кредиторська заборгованість, забезпечена власним векселем;

г)         нерозподілений прибуток.

До оборотних активів відносять:

а)         розрахунки з оплати праці;

б)         нематеріальні активи;

в)         резервний капітал;

г)         поточні фінансові інвестиції.

Розрахунки по авансах одержаних — це:

а) розрахунки з кредиторами;

б)         необоротні активи;

в)         нематеріальні активи;

г)         розрахунки з дебіторам.

Незавершене виробництво — це: :

а)         предмети праці, що знаходяться на загальнозаводських складах;

б)         сировина і матеріали;

в)         оборотні активи сфери обігу;

г)         предмети праці, які знаходяться в обробці на робочих місця.

Поточна дебіторська заборгованість відноситься до:

а)         зобов'язань;

б)         необоротних активів;

в)         оборотних активів;

г)         власного капітал.

Яке із тверджень є неправильним:

а)         активи — це ресурси, використання яких, як очікується, приведе до отри-
мання економічних вигод у майбутньому;

б)         активи — це ресурси, що контролюються;

в)         активи — це ресурси підприємства, які є результатом минулих подій;

г)         активи — це ресурси, прийняті підприємством на відповідальне зберігання в
результаті минулих подій.

Принцип обачності передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігти:

а)         завищенню оцінки зобов'язань та витрат і заниженню оцінки активів та до-
ходів підприємства;

б)         заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і до-
ходів підприємства;

в)         завищенню оцінки зобов'язань та доходів і заниженню оцінки активів і ви-
трат підприємств.

Операційний цикл — це:

а)         проміжок часу між придбанням запасів та реалізацією виробленої із них
продукції або товарів і послуг;

б)         проміжок часу між відвантаженням та оплатою реалізованої продукції або
товарів і послуг;

в)         проміжок часу між придбанням запасів та отриманням коштів від реалізації
виробленої із них продукції або товарів і послуг;

г)         проміжок часу між завершенням виробництва (придбанням) та реалізацією
продукції (товарів, послуг.

Вкажіть, за яким принципом первинна вартість товарів включає: суму, сплачену постачальникам, вартість транспортних витрат по завезенню товарів, інших витрат, пов'язаних з придбанням товарів:

а)         історичної собівартості;

б)         повноти;


в)         превалювання сутності над формою;

г)         автономності.

Вкажіть, за яким принципом заборгованість товариства з обмеженою відповідальністю не може бути погашена за рахунок власних коштів засновників:

а)         нарахування та відповідності доходів і витрат;

б)         автономності;

в)         превалювання сутності над формою;

г)         історичної собівартості.

У валюту балансу основні засоби включаються за:

а)         залишковою вартістю;

б)         первісною вартістю;

в)         справедливою вартістю;

г)         вартістю в залежності від часу придбання.

Якою є величина власного капіталу фірми, якщо вартість:

будівель — 20000 грн.; каса — 3000 грн.; розрахунки з кредиторами — 7000 грн.;

а)         29 000 грн.;

б)         13 000 грн.;

в)         16 000 грн.;


г)         11 000 грн.

ПРИКЛАДИ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Задача П.1.1


З метою засвоєння облікової термінології знайти відповідне значення для кожного із наведених термінів в табл. 1.1.

з/п

Термін

Визначення

2

Оперативний облік

Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття рішень

3

Статистичний облік

Система обробки і підготовки інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством

4

Фінансовий (бухгалтерський) облік

Процес спостереження, збирання, оцінки, класифікації, обробки і передачі інформації про фактичний стан діяльності економічного суб'єкта

5

Внутрішньогосподарський (управлінський облік)

Система поточного спостереження і контролю за окремими господарськими операціями в ході їх безпосереднього здійснення

6

Мета бухгалтерського обліку

Застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань, витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства

7

Активи

Заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілює у собі економічні вигоди

8

Власний капітал

Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, зумовить економічні вигоди в майбутньому

9

Зобов'язання

Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань

10

Господарська операція

Фундаментальна облікова модель

11

А = ВК + 3

Подія, яка викликає зміни у структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства

12

Автономність

Постійне (з року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики

13

Обачність

Оцінка активів і зобов'язань підприємства здійснюється, виходячи із припущення, що його діяльність триватиме далі

14

Послідовність

Кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від його власників, у зв'язку з чим особисте майно і зобов'язання власників не повинно відображатися у фінансовій звітності підприємства

15

Безперервність

Метою є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і про рух грошових коштів підприємстваЗадача П.1.2

Згрупувати наведені в табл. 1.2 засоби консервного заводу за їх
складом, розміщенням та використанням станом на 31 грудня  р.

ГОСПОДАРСЬКІ ЗАСОБИ КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ  р.

Порядок розв'язання задачі П.1.2

1. Накреслити таблицю 1.3.

2.Записати в таблицю 1.3 у розрізі класифікаційних груп суми господарських засобів.

3. Підрахувати підсумок по кожній класифікаційній групі та в цілому.

Складаємо таблицю 1.3 групування господарських засобів:

Таблиця 1.3

|тт                                                                                     т-          ■         Засоби в розрахунках
Необо-            грошові          . J        

ГРУПУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
КОНСЕРВНОГО ЗАВОДУ НА 31 ГРУДНЯ        р. грн.

 

ротні активи (основні засоби)

Запаси матеріалів

Виробництво

Готова продукція

Грошові кошти в касі

кошти на рахунках в банку

3 підзвітними особами

3 іншими особами та підприємствами

942100

13940

5600

32640

400

37656

25

20000

174500

8720

6000

24420

 

 

29

 

110000

6570

6100

28070

 

 

 

 

125600

530

 

 

 

 

 

 

452000

 

 

 

 

 

 

 

180420 0

29760

17700

85130

400

37656

54

20000

Всього: (грн.) 1994900

Задача П.1.3

Згрупувати у навчальній табл. 1.5 засоби підприємства за джерелами їх утворення і цільовим призначенням станом на 31 грудня р. Визначити розмір власного капіталу та суму зобов'язань підприємства.

ДЖЕРЕЛА ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ           Р.

Джерела господарських засобів

Сума, грн.

Заборгованість адміністрації за заробітною платою

61 870

Заборгованість Енергозбуту за електроенергію

8200

Заборгованість КСП «Колос» за матеріали

22 280

Заборгованість працівникам збуту за заробітною платою

95 000

Резервний капітал

91 800

Прибуток звітного року

18 900

Разом

1 994 900

 

Порядок розв'язання задачі П.1.3

Накреслити таблицю 1.5.

Записати в таблицю 1.5 у розрізі класифікаційних груп сумовані дані окремих видів джерел утворення засобів.


3.         Підрахувати підсумок по кожній класифікаційній групі та в цілому.
Складаємо таблицю 1.5.

Всього: 1 994 900 (грн.)

4. Визначити розмір власного капіталу та суму зобов'язань підприємства Розмір власного капіталу та суму зобов'язань підприємства визначаємо, виходячи із фундаментальної облікової моделі (основного бухгалтерського рівняння):

А = ВК +3.

Активи консервного заводу = 1 994 900.

Власний капітал консервного заводу = 1 010 700 (90 000 + 91 800 + 18 900).

Виходячи із основного бухгалтерського рівняння, 3 = А - ВК.

Тому сума зобов'язань підприємства (3) = 984 200 (1 994 900 - 1 010 700)

Таким чином:

Власний капітал = 1 010 700 Зобов'язання підприємства = 984 200

ЗАДАЧІ  ДЛЯ  РОЗВ ' ЯЗАННЯ

Задача 1.1

Скласти групувальну таблицю (див. табл.1.3) господарських засобів TOB «Інструмент» (табл. 1.6) та TOB «Дари ланів» (табл. 1.7), підрахувати підсумки по кожній кваліфікаційній групі та в цілому по таблиці.

СКЛАД ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ГРН.)
TOB «ІНСТРУМЕНТ» НА 31 СІЧНЯ        Р.


СКЛАД ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ГРН.)
ТОВ «ДАРИ ЛАНІВ» НА 31 БЕРЕЗНЯ    р.

 

 

 

Господарські засоби, грн.

Сума, грн., за

варіантами

І

II

Робочі та силові машини

421 000

382 000

Готівка в касі

400

300

Паливо

5600

4900

Консервовані огірки в банках

86 400

67 000

Заборгованість експедитора по підзвітних сумах

250

400

Консервований зелений горошок в банках

60 200

49 600

Будівля консервного цеху

806 000

827 000

Господарські засоби (грн.)

Сума, грн., за варіантами

 

І

II

 

Залишок коштів на поточному рахунку

98 560

82 300

 

Зелений горошок

39 400

45 200

 

Заборгованість менеджера по підзвітних сумах

210

160

 

Огірки свіжі

76 200

65 800

 

Будівля складу

110 000

125 000

 

Консервовані помідори в банках

80 700

76 200

 

Помідори свіжі

54 700

62 000

 

Будівля адміністративного корпусу

452 000

467 000

 

Кабачки мариновані в банках

45 600

55 000

 

Разом

?

?

 

 

Задача 1.2

Згрупувати в навчальній таблиці (див. табл. 1.5) джерела утворення засобів TOB «Інструмент» та TOB «Дари ланів», по кожній кваліфікаційній групі, підрахувати підсумок по кожній з них та по таблиці в цілому.

СУМОВАНІ ДАНІ ПРО ОКРЕМІ ВИДИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ
ЗАСОБІВ (ГРН.) TOB «ІНСТРУМЕНТ» НА 31 СІЧНЯ  Р.


СУМОВАНІ ДАНІ ПРО ОКРЕМІ ВИДИ ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ
ЗАСОБІВ (ГРН.) ТОВ «ДАРИ ЛАНІВ» НА 31 БЕРЕЗНЯ          Р.

 

 

Джерела утворення господарських засобів (грн.)

Сума, грн., за варіантами

І

II

Прибуток звітного року

189000

194000

Заборгованість підприємству «Ранок» за овочі

46200

38000

Заборгованість по заробітній платі робітникам

51600

49400

Заборгованість фермерському господарству за овочі

70700

50500

Заборгованість службовцям по заробітній платі

18700

17500

Заборгованість підприємству «Виробник» за овочі

20320

24260

Статутний капітал

1924700

1926200

Знос основних засобів

16000

10000

Разом

?

?

Задача 1.3

Згрупувати в окремих навчальних таблицях (див. табл.1.3 та 1.5) показни-
ки засобів підприємства «Чобіток» на 30 квітня   р., що наведені у табл. 1.9,

за їх складом і джерелами утворення.

Таблиця 1.9

СУМОВАНІ ДАНІ ПРО ВАРТІСТЬ ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ГРИ.) ПІДПРИЄМСТВА «ЧОБІТОК» ТА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЖЕРЕЛ ЇХ УТВОРЕННЯ (ГРН.) НА 30 КВІТНЯ __ р.

 

 

 

Господарські засоби та джерела їх утворення

Сума, грн., за варіантами

І II

Чобітки жіночі на складі

12 000       29 600

Залишок коштів на поточному рахунку в банку

30 000       33 000

Заборгованість TOB «Хутро» за матеріали

28 000       34 200

Будівля підприємства

700 000      700 800

Шкіра підошвена на складі

250 000      27 000

Черевики дитячі на складі

8000 7000

Заборгованість за заробітною платою робітникам цеху

48 000       49 000

Статутний капітал

640 000      660 000

Преси вирубочні в цеху

120 000      254 000

Прибуток від експлуатації транспорту

18 000       13 400

Заготовки жіночих чобітків у цеху

10 000       13 000

Масло машинне на складі

7000 3000

Заборгованість бюджету за податками

12 000       51 000

Будівля складу

200 000      325 000

Заборгованість TOB «Маяк» за матеріали

7000        81 900

Заборгованість по заробітній платі службовцям

32 000       29 500

Парусина підкладкова на складі

23 000       24 000

Заборгованість банку по короткостроковому кредиту

120 000      226 000

Заборгованість МП «Гермес» за матеріали

75 000       53 000

Заготовки чоловічих черевиків у цеху

6000 8000

Заборгованість Міськводоканалу за воду

2000 5000

Заборгованість за заробітною платою робітникам цеху

105 000      100 000

Швейні машини в пошивочному цеху

70 000       56 000

Хром чорний (для верху взуття) на складі

39 000       88 000

Господарські засоби та джерела їх утворення

Сума, грн., за варіантами

І

II

Заборгованість «Енергозбуту» за електроенергію

16 000

20 900

Готівка в касі

200

600

Нитки швейні на складі

4000

6000

Заборгованість за заробітною платою цеховому персоналу

25 000

26 500

Затяжні машини в цеху

40 000

43 000

Резервний капітал

183 000

93 000

Заборгованість начальника цеху по авансу, виданому на господарські витрати

300

200

Чоловічі черевики на складі

10 000

17 300

Мило господарське на складі

2000

3000

Прибуток від реалізації готової продукції

167 000

166 600

Підошва, вирублена для чоловічих черевиків, у цеху

9000

10 000

Заборгованість підприємства «Шанс» за продану продукцію

19 500

18 000

Спортивне взуття дитяче на складі

6000

2700

Заборгованість ТОВ «Мрія» за матеріали

92 000

70 000

Заборгованість магазину «Інгерспорт» за продане спортивне взуття

4000

10 800

 

Задача 1.4

Згрупувати у навчальних таблицях (див. табл. 1.3 та 1.5) показники засобів

виробничого підприємства «Ятрань» на 31 травня          р., які наведені у

табл.1.10 за їх складом і джерелами утворення.

Таблиця 1.10

СУМОВАНІ ДАНІ ПРО ВАРТІСТЬ ОКРЕМИХ ВИДІВ
ГОСПОДАРСЬКИХ ЗАСОБІВ (ГРИ.) ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЯТ-
РАНЬ» ТА ОКРЕМИХ ВИДІВ ДЖЕРЕЛ ЇХ УТВОРЕННЯ (ГРН.)
НА 31 ТРАВНЯ        Р.

 

 

 

Господарські засоби і джерела їх утворення

Сума, грн., за варіантами

І II

Будівлі виробничі

368 840 340000

Робочі машини та обладнання

542 200 612000

Заборгованість підприємству «Хмільовик» за сировину

16 400 17400


Господарські засоби і джерела їх утворення

Сума, грн., за варіантами

 

І

II

 

Бродильні чани

37 600

33 400

 

Заборгованість експедитора по підзвітних сумах

120

210

 

Пиво «Янтар»

19 600

16 700

 

Готівка в касі

450

370

 

Заборгованість банку по короткостроковому кредиту

50 000

40 000

 

Ячмінь

56 000

62 000

 

Прибуток минулого і поточного року

312 000

340 600

 

Заборгованість КСП «Райдуга» за матеріали

22 220

13 330

 

Пиво «Чернігівське»

18 400

19 800

 

Заборгованість робітникам за заробітною платою

46 500

47 200

 

Будівля складу

78 500

84 600

 

Залишок коштів на поточному рахунку

59 900

45 330

 

Заборгованість комбінату хлібопродуктів за одержані зер-нопродукти

44 120

18 600

 

Електромотори

33 000

33 000

 

Резервний капітал

40 700

52 200

 

Статутний капітал

?

?

 

Хміль

34 500

75 200

 

Заборгованість головного бухгалтера за підзвітними сумами

270

340

 

Заборгованість за заробітною платою службовцям

17 560

19 850

 

Транспортні засоби

60 000

122 000

 

Солод покупний

38 000

45 100

 

Пиво «Славутич»

22 400

9800

 

Заборгованість фермерському господарству за сировину

30 500

40 400

 

Заборгованість інженера за підзвітними сумами

220

150

 


 


ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ


У чому полягає сутність господарського обліку?

Які види господарського обліку здійснюються на підприємствах?

Що являє собою оперативний облік? Його мета, об'єкти та способи отримання інформації.

Що таке статистичний облік? Його роль у суспільному житті.

Загальне поняття бухгалтерського обліку.

Що являє собою фінансовий (бухгалтерський) облік?

Що являє собою внутрішньогосподарський (управлінський) облік)?

Розкрийте зміст поняття «податковий облік». У чому полягає його мета та необхідність?

Сформулюйте завдання бухгалтерського обліку та вимоги до його ведення.

10.Охарактеризуйте сутність інформаційної контрольної та аналітичної функцій бухгалтерського обліку. И.Хто є користувачем облікової інформації?

Хто здійснює загальне методологічне керівництво бухгалтерським обліком в Україні?

Що таке активи підприємства?

Що таке зобов'язання підприємства?

Що таке власний капітал підприємства?

На яких принципах ґрунтується бухгалтерський облік в Україні?

Яка структура нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку в Україні?