ВСТУП

За умов подальших ринкових перетворень економіки України, інтеграції нашої держави до світової спільноти зростає роль бухгалтерського обліку як основного джерела інформації про виробничу та фінансово-господарську діяльність підприємств усіх форм власності: про наявність і використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, власний капітал, зобов'язання, фінансові результати. Для підготовки такої інформації необхідні висококваліфіковані фахівці з бухгалтерського обліку.

Професія «бухгалтер», яка набуває все більшої ваги у нашому суспільстві, вимагає знань низки економічних, фінансових та облікових дисциплін. Для успішного їх вивчення першочергове значення має засвоєння теоретичних основ ведення бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік (теоретичні основи) — одна із профілюючих дисциплін у системі підготовки економістів з бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності.

Теорія бухгалтерського обліку вивчає предмет, метод, форми і техніку ведення бухгалтерського обліку. Велике значення для засвоєння його теоретичних основ має набуття майбутніми фахівцями практичних навичок з цієї дисципліни.

Як навчальна дисципліна, «Бухгалтерський облік» є базовою для вивчення курсів «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік в галузях національної економіки», «Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві», «Управлінський облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Звітність підприємств».

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програми курсу «Бухгалтерський облік (БОЕК)» для студентів освітньо-кваліфікаїцйного рівня «Бакалавр» напряму підготовки «Економіка і підприємництво». Відповідно до навчальної програми у ньому стисло наведено основні поняття за темами «Предмет, об'єкти та принципи бухгалтерського обліку», «Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку», «Рахунки та подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку», «Документація як елемент методу бухгалтерського обліку», «Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку», «Система бухгалтерського обліку на підприємстві», «Бухгалтерський облік основних господарських процесів». Для закріплення теоретичних основ передбачено комплекс вправ для більш глибокого засвоєння курсу «Бухгалтерський облік», який викладається студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Практичні завдання, наведені у посібнику, спрямовані на засвоєння основних правил і принципів ведення бухгалтерського обліку.

У процесі вивчення курсу «Бухгалтерський облік» перед студентами поставлені завдання:

вивчити:

основні положення і вимоги Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»;

принципи ведення бухгалтерського обліку в Україні;

склад активів, пасивів і зміст господарських процесів;

елементи методу бухгалтерського обліку та їх взаємозв'язок;

методологію обліку основних господарських процесів підприємства.

набути навичок:

складення кореспонденції рахунків за фактами господарських операцій, використовуючи План рахунків бухгалтерського обліку;

визначення фінансових результатів основної діяльності підприємства;

складання бухгалтерського балансу підприємства на кінець звітного періоду.

Метою даного посібника є формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. Він містить ключові слова і основні поняття по кожній темі, які дозволяють студентам самостійно підготуватися до конкретного заняття, а наведені задачі та методика їх розв'язання дають можливість набути певного обсягу вмінь та навичок у засвоєнні тем курсу.

Посібник містить також завдання та задачі для самостійної роботи студентів з основних тем дисципліни. Для перевірки знань і закріплення теоретичного матеріалу у практикумі наведені тестові завдання і контрольні запитання.

З метою надання студентам можливості поглибити знання в рамках вивчення методики і техніки ведення бухгалтерського обліку у посібнику наведено наскрізні задачі з використанням облікових регістрів у двох варіантах, методика їх заповнення та відповіді для перевірки правильності самостійно розв'язаних задач.

Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, коледжів, а також для тих, хто самостійно вивчає бухгалтерський облік.