Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ПРАКТИКУМ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

УДК 343.148.5(075.8) ББК 65.052я73 Б 68

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-7638 від 11.08.2010)

Рецензенти:

Правдюк Н. Л. - доктор економічних. наук, професор (Вінницький державний аграрний університет);

Алексеева А. В. - кандидат економічних наук, доцент (Київський національний торговельно-економічний університет);

Новодворська В. В. - кандидат економічних наук, доцент (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ).

Блакита Г. В., Ромашевська Н. О. Б 68 Бухгалтерський облік. Практикум. Навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2010. - 152 с.

ISBN 978-611-01-0157-8

Даний навчальний посібник дає можливість студентам набути певного обсягу навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику розв'язання задач. Наведені у посібнику задачі сприяють самостійній роботі над вивченням курсу, розвитку навичок творчого мислення, підвищують практичну підготовку з економічних спеціальностей.

Посібник призначений для студентів (бакалаврів, спеціалістів) та викладачів економічних дисциплін, а також для працівників, які цікавляться проблемами облікової діяльності на підприємстві.

УДК 343.148.5(075.8)

ББК 65.052я73

ISBN 978-611-01-0157-8

© Блакита Г. В., Ромашевська Н. О., 2010. © Центр учбової літератури, 2010.