СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ІУ від 16.07.99 р.

Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.97 р.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87.

План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 291.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99р. № 291.

Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. № 69.

Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.00 р. № 356.

Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ІГЛ «Рута», 2001. — 224 с.

БілухаМ.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К. : Київський державний торговельно-економічний університет, 2000. — 692с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — 2-ге вид., допов. і перероб. — Житомир: ЖГП, 2000. — 640 с.

Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку. — Навч. посібник / За заг. ред. В. Б. Захожая. — К. : МАУП, 2001. — 176 с.

Герасим Л.М., Журавель Г.П., Бруханський В.Ф., Хомин П.Я. Первинний та аналітичний облік на підприємстві: Навч. посібник. — Тернопіль: Астон,

2005.   — 463 с.

Гольцова С.М., Плікус І.И. Бухгалтерський облік. — Навч. посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. — 255 с.

Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К. : Вид-во «АСК», 2001. — 272 с.

Деречин В.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник / В.В. Дере-чин, М.М. Кізім / За ред. В.В. Деречина. — К.: Центр навчальної літератури,

2006.   — 352 с.

16. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та їх документи: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2001. — 440 с.

Косміна РМ. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — К.: Вища пік., 2003. — 174 с.

Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.

Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 215 с.

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. — 2-ге вид. переоб. і допов. — К.: Знання, 2006. — 525 с.

ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ

www.buhgalteria.com.ua

www.dtkt.com.ua

www.balance.ua

www.ligazakon.ua

pro-u4ot.info

www.vobu.com.ua

www.chitalka.info

www.nau.kiev.ua

www.osvita.org.ua

Пошукові ресурси: www.google.com.ua, www.meta.ua, www.yandex.ua