Тема 6. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

План вивчення теми

Класифікація бухгалтерських рахунків

Взаємозв'язок Плану рахунків з формами фінансової звітності

6.1. Класифікація бухгалтерських рахунків

План рахунків - це систематизований перелік рахунків і схем реєстрації та групування на них факторів фінансово-господарської діяльності (кореспонденція рахунків) у бухгалтерському обліку, обліку з метою отримання інформації, необхідної для управління і контролю

Класифікація рахунків - це послідовне їх розподілення за видами і

групами

РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ


ОЗНАКИ КЛАСИФІКАЦІЇ РАХУНКІВ


За економічним змістом Рахунки для обліку засобів і господарських процесів:

для обліку необоротних активів (10-18);

для обліку оборотних

активів (20-39); Рахунки для обліку джерел господарських засобів:

рахунки для обліку джерел власних коштів (40-47);

рахунки для обліку джерел залучених коштів (50-68)

За призначенням і структурою

Рахунки основні:

матеріальні (10,11,12,20,28); грошові (30,31,33);

власного капіталу (40-49); розрахункові (16,34,37,6468);

Рахунки регулюючі: для уточнення оцінки засобів та їх джерел (13,285,38,44);

Операційні рахунки:

для відображення витрат

(23,91,92,93);

для відображення доходів (70-75);

результатів діяльності (79); Рахунки фінансово-результативні (44); забалансові (01-08)


6.2. Взаємозав'язок Плану рахунків із формами фінансової звітності

ЗВ'ЯЗОК ПЛАНУ РАХУНКІВ ІЗ ПОКАЗНИКАМИ ФІНАНСОВОЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класи Плану рахунків

 

Форми звітності

 

Баланс

Клас 1. Необоротні активи

            1

Необоротні активи

 

Клас 2. Запаси

            1

Оборотні активи

 

Клас 3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Витрати майбутніх періодів

            1

 

 

Власний капітал

 

Клас 4. Власний капітал і забезпечення зобов'язань

 

 

            1

Забезпечення майбутніх витрат і платежів

 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові зобов'язання

 

Поточні зобов'язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

                        1

Доходи майбутніх періодів

Клас 7. Доходи і результати діяльності

 

Звіт про фінансові результати

Клас 8. Витрати за ^=елементами

Примітки до звітів

Клас 9. Витрати діяльності

 

 

 

Клас 0. Позабалансові рахунки

 

 

Сутність та призначення Плану бухгалтерських рахунків.

Класифікація рахунків за їх призначенням.

Для обліку яких об'єктів призначені балансові рахунки?

З якою метою застосовують номінальні рахунки?

Призначення позабалансових рахунків.

Назвіть ознаки класифікації рахунків.

Який взаємозв'язок установлений між Планом бухгалтерських рахунків і Балансом?

Який взаємозв'язок установлений між рахунками доходів і витрат та звітом про фінансові результати?