Тема 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

План вивчення теми

Поняття балансу, його значення і побудова

Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями

3.1. Поняття балансу, його значення і побудова

£jX2^f,wf.<J^^ae"c»;;/e,?^;/s %%%%% ™ä KmxepKzmie 1

Баланс

розкривається через балансове рівняння:

З - зобов'язання К - капітал

 

Актив

Пасив

Господарські засоби, груповані за складом і розміщенням

Джерела формування засобів, груповані як власні та позикові

Груповані за розділом і статтями

Баланс|Баланс

Стаття - елемент фінансової звітності, що відповідає критеріям, установленим П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової


звітності"Алгебраїчні рівняння змін у балансі

I           тип А + С - С = П;

II         тип П + С -С = А;

тип А + С = П + С;

тип А - С = П - С,

де А - актив балансу; П - пасив балансу; С - сума змін.


Дайте визначення балансу як елемента методу бухгалтерського обліку.

Охарактеризуйте структуру активу балансу.

Охарактеризуйте структуру пасиву балансу.

Поясніть економічну сутність балансового рівня.

Як Ви розумієте поняття "стаття балансу"?

Назвіть критерії, за якими засоби можуть вважатись активними.

Назвіть критерії, за якими джерела можуть вважатись пасивними.

Які типи господарських операцій впливають на структуру балансу?

Наведіть приклади господарських операцій, які по-різному впливають на структуру балансу.