TEMA 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

План вивчення теми

Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

Склад господарських засобів підприємства і джерел їх утворення

Метод бухгалтерського обліку і його основні елементи (способи та прийоми)

2.1. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку

Предмет бухгалтерського обліку - це процес відтворення, а також засоби та їх джерела, що належать підприємству, відображені у грошовому виразі. Складовими предмета бухгалтерського обліку є

об'єкти обліку

ОБ'ЄКТИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

1


Господарські засоби

Джерела утворення засобів


 


Необоротні активи

Оборотні активи (запаси, кошти розрахунках та інші

активи)


 

Власні

Залучені

- Статутний

- Позики банку

капітал

- Кредиторська

- Додатковий

заборгованість

капітал

- Тощо

- Резервний

 

капітал

 

- Прибуток

 

- Тощо

 


 


Об'єкти, що складають господарську діяльність

господарські процеси


■ це


 


Процес постачання

Процес виробництва

Процес реалізації (збут)

Інші процеси


2.2. Склад господарських засобів підприємства і джерела їх утворення

Господарські засоби - це майно підприємства у вигляді засобів виробництва, засобів у сфері обігу, засобів невиробничої сфери

Джерела утворення засобів - це об'єкти бухгалтерського обліку, що складаються з власних та залучених коштів


Подпись:  Д Ж Е Р Е Л А

У Т В

о Р Е н н я

з А с о

Б І

В

П І

Д П Р

И

Є

м с Т В

А


Джерела залучених коштів


Власний капітал

І

(  Статуси каштал

вН^ТкВовРзІ^сНоСвнИК^УмНа1йКно при створенні підприємства)

І

( Резервний к~

1

ПридбоУ^тоод,кв(снУаМДавитратаиМЩеГ

Фінансування (кошти, отримані від інших юридичних осіб)

Зобов'язання

банку на різні потреби)

Розрахунки та інша кредиторська заборгованість


2.3. Метод бухгалтерського обліку і його основні елементи (способи та прийоми)

Метод бухгалтерського обліку - це сукупність способів і прийом, за допомогою яких відображається наявність та рух засобів і джерел їх утворенняІнвентаризація - спосіб перевірки в натуральному виразі матеріальних цінностей, грошових коштів та стану розрахунків

Оцінка - спосіб вираження в узагальнюючому грошовому вимірнику господарських засобів та джерел їх утворення

Рахунки - символи для групування в поточному обліку однорідних господарських операцій

Подвійний запис - спосіб взаємопов'язаного відображення     економічних    явищ     на рахунках

бухгалтерського обліку

Баланс - спосіб узагальнення і групування господарських засобів підприємства та їх джерел на певний термін

Звітність - система підсумкових показників


Охарактеризуйте сутність предмета бухгалтерського обліку.

Назвіть об'єкти обліку та їх складові.

Дайте характеристику господарських засобів та джерел їх утворення.

Які критерії віднесення засобів до необоротних та оборотних?

Наведіть приклади оборотних та необоротних засобів.

Які критерії віднесення джерел утворення засобів на власні та залучені?

Назвіть основні складові власного капіталу.

За якими ознаками поділяються джерела залучених коштів?

Розкрийте сутність елементів методу бухгалтерського обліку.