Тема 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЙОГО СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ

План вивчення теми

Облік і його функції в системі управління

Основні принципи бухгалтерського обліку

Складові облікової політики підприємства

Фактори, що визначають складові облікової політики


Подпись:
Оперативний

Швидке°дерЖрння

інфдоіярлмьанцісіїтпь ро (ф=арно)

Бухгалтерський

опегірноафсцпоіроймд, аапцррісйоьнцкоеиюсхі в є

Статистичний

:*фр таобр.обро

■нфгїг

соцпііадлпьрниоєгмоссттваану


 

І


Фінансовий

Формує вартісні показники, необхідні для виявлення та контролю зовнішніх зв'язків

підприємства

Управлінський

Формує показники для внутрішніх потреб, є

комерційною таємницею підприємства


+11    Бухгалтерський облік надає інформацію для:

фінансової звітності

податкової звітності

звітності до фондів соціального захисту

*|         статистичної звітності

управлінського обліку

економічного і фінансового аналізу показників діяльності

І контролю за об'єктами господарської діяльності


Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Формування облікової політики підприємства

Вибір форми бухгалтерського обліку як певної системи регістрів,

порядку і способу реєстрації фактів господарської діяльності

Розробка    системи    і     форми внутрішньогосподарського

управлінського обліку

Установлення правил документообігу

Затвердження   додаткової   системи   субрахунків   і регістрів

аналітичного обліку

Підприємство самостійно обирає форми організації бухгалтерського

обліку

уведення до штату підприємства посади бухгалтера або * створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером

користування послугами спеціаліста з бухгалтерського + обліку,  зареєстрованого  підприємцем,  який здійснює підприємницьку  діяльність  без  створення юридичної особи

ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою

самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Дану форму організації бухгалтерського обліку не можна застосувати на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися 1.2. Основні принципи бухгалтерського обліку

Принципи бухгалтерського обліку - правило якого слід дотримуватись при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності


О

С

н

О

в н

І

п р и н ц и п и

Б

У X

г

А Л Т Е

р

С

Ь

К

О г О

О Б Л І

К

У


 

обачність

повне висвітлення

автономність

послідовність

безперервність

нарахування і

відповідність

доходів і витрат

перевага сутності над формою

вимрн™

періодичність


застосування методів оцінки, а) повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань і витрат та завищенню оцінки активів і доходів

показники фінансової звітності повинні відображати всю інформацію, що здатна вплинути на рішення

особисте майно власників повинно бути відокремлене від майна та зобов'язань підприємства

застосування з року в рік зворотної облікової політики

оцінка активів і зобов'язань визначається з позиції,

що підприємство працюватиме і надалі

доходи і витрати відображаються на момент їх виникнення, а не на момент надходження або сплати грошових коштів. Для визначення фінансового

результату необхідно порівнювати доходи і витрати звітного періоду

операція обліковується, виходячи з її сутності, а не тільки з юридичної форми

пріоритетною є оцінка активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання

вимірювання та узагальнення господарських операцій у фінансові звітності здійснюється в єдиному грошовому вимірнику

можливість розподілення діяльності підприємства на

певні періоди часу


1.3. Складові облікової політики підприємства

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової

звітності

Форми первинних документів, які застосовуються для оформлення фактів господар ської діяльності, типові форми, що не

передбачені, а також форми документів для внутрішньої бухгалтерської звітності


О

Б Л І К

О в

А

п О Л І

Т

и К

А


 

Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, необхідний для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності і повноти обліку та звітності

Правила документообороту

Методи оцінки активів і зобов'язань

Порядок проведення інвентаризації активів і

зобов'язань


 

Порядок контролю за господарськими

операціями

Інші рішення, необхідні для організації

бухгалтерського обліку


1.4. Фактори, що визначають складові облікової політики

Форма власності та організаційно - правова форма

Вид діяльності чи галузеве підпорядкування

Обсяги виробництва, середньоспискова чисельність

Відносини з системою оподаткування

Можливість самостійних дій щодо питань ціноутворення

Стратегія фінансово-господарського розвитку

Наявність технічного оснащення функцій управління

Наявність ефективної системи інформаційного забезпечення

Рівень класифікації бухгалтерських кадрів

Система матеріального заохочення ефективної роботи працівників і матеріальної відповідальності за ряд обов'язків

Назвіть складові господарського обліку.

У чому полягають функціональні особливості оперативного та статистичного обліку?

Які функції виконує бухгалтерський облік?

Розкрийте сутність основних принципів бухгалтерського обліку.

Розкрийте сутність облікової політики та фактори, що впливають на її формування.