ПЕРЕДМОВА

Бухгалтерський облік є важливою складовою економічної науки, а також передумовою успішної діяльності кожного господарюючого суб'єкта, важливою функцією ефективного управління й знаряддям контролю за раціональним і економічним використанням ресурсів, розвитком господарських процесів та їх результатами. За умови правильної побудови, облік стає активним фактором оперативного управління, надійною базою для стратегічного планування й аналізу діяльності. Без міцних знань методів і методики ведення обліку неможливо ефективно використовувати облікову інформацію. Тому працівники економічного профілю повинні добре розуміти, яким чином отримуються ті чи інші економічні показники діяльності, вміти їх правильно використовувати для розвитку бізнесу.

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми дисципліни "Бухгалтерський облік" для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються з напряму "Економіка і підприємництво" за спеціальностями "Фінанси", "Економіка підприємства", "Управління персоналом та економіка праці", "Оподаткування".

Навчально-наочний посібник "Бухгалтерський облік у схемах і таблицях" призначений допомогти у вивченні дисципліни, наочно розкрити зміст термінології бухгалтерського обліку, сутність його методів і методології.

Матеріали систематизовано у два розділи:

У першому розділі "Теоретичні основи бухгалтерського обліку" розкрито основні положення бухгалтерського обліку, які в різних галузях господарства однакові. Схеми й таблиці цього розділу служать для ілюстрації порядку відображення певних господарських процесів у системі розрахунків бухгалтерського обліку. Матеріал структуровано за програмою вивчення дисципліни в розрізі окремих тем. У ньому наочно розкрито: сутність предмета та об'єктів бухгалтерського обліку, зміст балансу і його призначення, побудову розрахунків і порядок відображення у них господарських операцій, основні сучасні форми бухгалтерського обліку.


У другому розділі "Бухгалтерський облік господарської діяльності" у схемах і таблицях розкрито методику відображення господарських процесів відповідно до вимог національних положень (стандартів) обліку. У структурно-логічній послідовності в розрізі окремих тем наведено порядок синтетичного обліку на виробничому підприємстві, основними об'єктами якого є: процес виробництва, що обумовлює необхідність обліку витрат виробництва і калькуляції собівартості продукції, необоротних і оборотних коштів та їх рух у процесі діяльності, праці та її оплати, виготовленої та реалізованої продукції, порівняння доходів і витрат для визначення результатів діяльності.

Навчально-наочний посібник "Бухгалтерський облік у схемах і таблицях" може використовуватись поряд із підручниками та навчальними посібниками, звільнити лекції від надмірної описовості, допоможе цілеспрямовано засвоїти найважливіші теми даного курсу.

Лаконічність і доступність наведеного матеріалу дозволить без будь-яких зусиль усвідомити проблемний характер окремих положень.

Матеріал, викладений у посібнику, дозволить активізувати пізнавальну діяльність при вивченні дисципліни, вивільнити час для практичної підготовки.

Навчально-наочний посібник "Бухгалтерський облік у схемах і таблицях" може бути корисним для слухачів факультету післядипломної освіти економічного спрямування та для самостійного вивчення дисципліни.

Теоретичні основи