Анотація

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

К.С. Жадько В.В. Семенюта Л.Ш. Олійник

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

у схемах і таблицях

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.052я73

Ж 81 УДК 657(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №№ 14/18-Г-1296 від 25.07.2007р.)

Рецензенти:

Плаксієнко В.Я. - професор, доктор економічних наук, завідувач кафедри обліку й аудиту Дніпропетровського аграрного університету;

Ковальчук К.Ф. - професор, доктор економічних наук, декан фінансового факультету Національної металургійної академії України;

Батура О.В. - професор, доктор економічних наук Дніпропетровської державної медичної академії.

Жадько К.С., Семенюта В.В., Олійник Л.Ш. Ж81 Бухгалтерський облік у схемах і таблицях. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 112 с.

ISBN 978-966-364-578-0

Навчально-наочний посібник «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях» складено відповідно до програми з дисципліни «Бухгалтерський облік» з метою допомоги студентам у засвоєнні теоретичних питань бухгалтерського обліку. Посібник складається з двох розділів: «Теорія бухгалтерського обліку» та «Облік господарської діяльності підприємства».

Навчально-наочний посібник «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях» призначений для студентів усіх форм навчання та для тих, хто бажає засвоїти техніку ведення бухгалтерського обліку.


ISBN 978-966-364-578-0


© Жадько К.С., Семенюта В.В.,

Олійник Л.Ш., 2008

© Центр учбової літератури, 2008