Тема 9. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ

 План вивчення теми

9.1. Поняття та склад фінансової звітності

9.1. Поняття та склад фінансової звітності

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, яка містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності йрух грошовихкоштів підприємсттваза звітний період

            Склад фінансової звітності 

-           "Баланс (ф.№1)

Звіт про фінансові результати (ф. № 2)

Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3)

Звіт про власний капітал (ф. № 4)

Примітки до фінансової звітності (ф. № 5)

Баланс - це звіт про фінансовий стан підприємства, що відображає його активи, зобов'язання і власний капітал на певну

дату

Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і

фінансові результати діяльності підприємства

Звіт про рух грошових коштів - це звіт, що відображає надходження, витрати грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді

Звіт про власний капітал - це звіт, що відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду

Примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, що забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами)

З якою метою методологія формування інформації у фінансових звітах приведена у відповідність до міжнародної?

З яких форм складається фінансова звітність підприємств?

З якою метою доходи і витрати від різних видів діяльності наводяться у звіті про фінансові результати окремо?

Які види операцій включаються до операційної діяльності?

Як часто повинна складатись фінансова звітність?