Тема 8. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

План вивчення теми

Облік грошових коштів та кредитних операцій

Облік запасів

Облік власного капіталу

Облік необоротних активів

Облік праці та її оплати

Облік витрат діяльності

Облік готової продукції та її реалізації

Облік фінансових результатів

8.1. Облік грошових коштів та кредитних операцій 8.1.1. Облік касових операцій

Касові операції - це операції підприємств між собою та з фізичними особами, що пов'язані з надходженням і видачею готівки при проведенні розрахунків через касу

СКЛАДОВІ ОБЛІКУ КОШТІВ У КАСІ


Гоперації з готівкою вТ

КАСІ

 

 

Надходження готівки

 

Видача готівки


від реалізації;

від підзвітних осіб;

від дебіторів

із поточного або валютного рахунку;

тощо

у підзвіт;

кредиторам;

оплата праці

на рахунки в банку;

оплата витрат;

тощо


 

Порядок обробки касових документів


Бухгалтерія


Виписка і реєстрація прибуткових і видаткових касових документів


 


Каса


Операції з документами


готівкою     і грошовими


 

Реєстрація операцій у касовій книзі


Бухгалтерія


Формування накопичувальних відомостей на

підставі касових звітів касира


 

Ліміт залишку готівки - це гранична сума коштів, яка може залишатись у касі підприємства на кінець робочого дня


ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕВИЩЕННЯ ЛІМІТУ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ

 

Залишок

 

. ІГі'ІІ

 

зі знаком (+) —

перевищення

готівки на

           

залишку

 

 

ліміту

кінець дня

 

готівки

 

зі знаком (-;=) —

неперевищення ліміту


Порядок записів на бухгалтерському рахунку 33 "Грошові документи"

8.1.2. Облік коштів на рахунках у банках

Перерахування грошових коштів із банківських рахунків підприємств - платників на рахунки підприємств - отримувачів називають безготівковими розрахунками

ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ ЗА БЕЗГОТІВКОВИМИ РОЗРАХУНКАМИ


Платіжні доручення

Векселі


Розрахункові чеки

Акредитиви


Платіжні

вимоги


 

I     Виписки банків |

Накопичувальні відомості про рух безготівкових коштів

 

 

ОПЕРАЦІЇ З ГРОШОВИМИ КОШТАМИ

 

Надходження коштів

 

Витрати коштів

-           від дебіторів;

-           позики банків;

-           від учасників

підприємства;

-           із каси підприємства;

-           тощо

-           у касу підприємства;

-            постачальникам;

-           погашення позик;

-           бюджету;

-           у фонди соціального захисту;

-           тощо

Порядок записів на бухгалтерському рахунку 31 "Рахунки в банках"

 

 

^ ■                                  ■   ■ " V-Залишок на початок місяця

Витрати коштів:

-           у касу підприємства (Дт 30);

-           постачальникам (Дт 63);

-           погашення позик (Дт 60,50);

-           бюджету (Дт 64);

-           у фонди соціального захисту (Дт 65)

Надходження коштів:

-           від дебіторів (Кт 36,37)

-           позики банків (Кт 60,50);

-           від учасників (Кт 67);

-           із каси підприємства (Кт 30)

Оборот за місяць

Оборот за місяць

Залишок на кінець місяця

 

8.1.3. Види кредитів та їх облік

Кредит - це джерело позикових коштів, залучених тимчасово внаслідок минулих подій


Короткострокові кредити - це

кредити, що погашаються протягом 12 місяців або одного операційного циклу, якщо він триває більше 12 місяців з моменту виникнення зобов'язання

Довгострокові кредити - це

кредити,  що погашаються в

строк більший за 12 місяців або одного операційного циклу

з моменту виникнення зобов'язання


 

ВИДИ КРЕДИТІВ


Товарний - надають підприємства постачальники у вигляді відстрочки платежу за товари,

роботи, послуги

Банківський - надається

банками підприємствам на комерційній основі


 


Короткостроковий


Довгостроковий


КороткостроковийПорядок записів на бухгалтерському рахунку 50 "Довгострокові позики"

8.1.4. Облік розрахункових операцій


Дебіторська заборгованість - сума заборгованості юридичних і фізичних осіб підприємству на певний термін


ВИДИ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ


 

І.


т


1


Довгострокова - заборгованість, що   не   виникає   у процесі

нормального операцШного

Га^дцЯГ мпс^цаШатзїСЬтерпм^ну

бкланснеобборовтни^р^тиєвтівся у вїнХТу -іозоацбеосііонво^іалЬ'ІІ^^а

поер^енаноп^отцЯиоклудваабоадцІд^ місяців а ^Ьезрзміну балансу і

о^обртни!хєтктивіву складі


пеорбшліковулас^Пнла|ХруанхуанХків


тротбьл(ік;евує^ся^нЛа^аFуанхків


 

Види розрахунків, що обліковуються на рахунках

16 "Довгострокова

дебіторська

заборгованість"

Розрахунки   по   заборгованості за майно,   що  передано  у фінансову оренду        за довгостроковими векселями,   одержаними  за іншою дебіторською заборгованістю

 

Види розрахунків, що обліковуються на рахунках

34 "Короткострокові векселі одержані"

заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію, товари (виконані роботи, надані послуги) і за іншими операціями, що забезпечені векселем

35 "Поточні

фінансові

інвестиції"

за рухом поточних фінансових інвестицій та еквівалентами грошових коштів, а також депозитними сертифікатами

36 "Розрахунки з покупцями та замовниками"

за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи і послуги, окрім заборгованості, що забезпечена векселем, за розрахунками з учасниками промислово-фінансової групи

37 "Розрахунки з

різними

дебіторами"

із підзвітними особами за позиками працівникам, за різні послуги, що не пов'язані безпосередньо з процесом виробництва, за нарахованими доходами

Поточна дебіторська заборгованість включається у валюту балансу за чистою реалізаційною вартістю

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості   -   це   сума   поточної дебіторської

заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних

боргів.     У    поточному    бухгалтерському обліку

передбачено рахунки з обліку первісної вартості

заборгованості й величини рез ерву сумнівних боргів

Способи визначення величини резерву сумнівних боргів:

виходячи з платоспроможності окремих дебіторів;

на основі класифікації дебіторської заборгованості;

виходячи з питомої ваги б езнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції товарів, робіт, послуг за умови наступної оплати


Кредиторська заборгованість (зобов'язання) - сума заборгованості підприємства юридичним і фізичним особам на певний термін

Згідно з П(с)БО 11 зобов'язання визнається, якщо:


Подпись:

Існує ймовірність зменшення

економічних вигід в майбутньому внаслідок

його погашення


 

ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ


\—\ Довгострокові \—\


Рах.: 50, 51, 52, 53. 54. 55


 

відстрочені податкові зобов'язання


 


 

\—\      Поточні \—\


 

Рах.: 60, 61, 62, 63,64,65,66,67, 68


Коотроочтнкаострокзоавборкгрвдитсить ^ поточснтароковимбиоргзоовбаонвісятзьаннямзаа

кдоорвгоотскторсоткроовкиомвіи взеокбсоевл'іязавниндяамниі,, ккроердоитктоосртсрьокка овізабвоеркгсоевлаінісвтиь данзіа,


 


Забезпечення


 

Н

Виплати         відпусток робітникам,

додаткове       пенсійне забезпечення,

виконання      гарантійних зобов'язань
тощо


Непередбачувані

Забалансові

Непередбачені борги за обліковою

зобов'язання   Н      рахунки      Н оцінкою

бутніхперіодів І—І    Рахунок 69 1—1

Порядок формування в обліку інформації щодо руху готівки.

У чому полягає касова дисципліна?

Якими бухгалтерськими записами відображають рух готівки у касі?

Якими первинними документами оформляють безготівкові розрахунки?

Призначення виписок банків.

Назвіть кореспонденцію рахунків типових операцій із руху безготівкових коштів.

Якими бухгалтерськими записами відображається отримання та погашення кредитів?

Порядок розрахунків із дебіторами та кредиторами.

8.2. Облік запасів

План вивчення теми

Економічна сутність та класифікація запасів

Оцінка запасів

Облік операцій із запасами

8.2.1. Економічна сутність та класифікація запасів

Запаси - це активи, які

утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської

діяльності;

перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу

продукту виробництва;

утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання

робіт та надання послуг, а також управління підприємством

Згідно П(с)БО 9 запаси класифікують для цілей бухгалтерського обліку:

сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші виробничі запаси (рахунок 20);

незавершене виробництво (рахунок 23);

готова продукція (рахунок 26);

товари (рахунок 28);

малоцінні та швидкозношувані предмети (рахунок 22);

молодняк тварин і тварини на відгодівлі (рахунок 21);

продукція сільського і лісного господарства (рахунок 27)

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ

 

 

 

 

 

Місце зберігання (у натуральних вимірниках)

 

Бухгалтерія (у натуральному грошовому вимірнику)

 

            >

1

Первинні документи

Відомості аналітичного обліку руху запасів

1

1

Картки складського обліку запасів

звіт складу

 

Накопичувальні

відомості

синтетичного обліку

запасів


8.2.2. Оцінка запасів

ПЕРВІСНА ВАРТІСТЬ ЗАПАСІВ ЗГІДНО З П(С) БО 9 "ЗАПАСИ"


Придбано за кошти


суми, сплачені постачальнику за мінусом непрямих податків; суми ввізного мита;

суми   непрямих   податків,   сплачених у зв'язку   з   придбанням   запасів,   що не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ);

інші витрати, пов'язані з придбанням

запасів і доведенням їх до стану в якому вони придатні для використання в запланованих цілях


 


Виготовлено на підприємстві


Виробнича собівартість, що визначається

згідно з П(с)БО 16 "Витрати"


 


Отримано як внесок до

статутного капіталу


Узгоджена   із   замовниками справедлива

вартість запасів з урахуванням витрат,

передбачених П(с)БО 9


 


Отримано в обмін на неподібні запаси


Справедлива   вартість   переданих запасів,

збільшених (зменшених) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів


 


Отримано в обмін на подібні запаси


Балансова вартість переданих запасів. Якщо вона перевищує їх справедливу вартість, то

первісна вартість отриманих запасів є їх

справедливою вартістю. Різницю включають

до витрат звітного періоду


 

Отримано

 

Справедлива вартість із урахуванням витрат,

безкоштовно

 

передбачених П(с)БО 9


МЕТОДИ ОЦІНКИ ЗАПАСІВ ПРИ ЇХ ВИБУТТІ


Ідентифіковано

ї собівартості


Передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів, що дозволяє в будь- який момент часу визначити вартість, а також установити термін витрачання кожної одиниці певного виду запасу


 


 

Середньозваженої собівартості


Проводиться за кожною одиницею запасів шляхом

налпночяатоукмзаврнноог^мтоясц'я залвиашткоусттіакодхержанс;в уапзГонмупочісяцк зї-Го ^2^™

звітному місяці


 


 

ФІФО


дожовуються в їївноспТв як^и

перших за часом надходжень запасів


Подпись:

Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю

продукції    (робІт,    послуг), щ°

пидпоррииЄсммаснноям іззупахуві:анняпрац(ірмалвьинриохбнивниів потужностей і цін.

Для забезпечення    максимального наближення

нціонримативв нинхо рзматартаитв ндіой фбаказтіичпноивхи, ннноірмрие гзуалтярратн оі


 

Ціни продаж


Заснована    на    застосуванні підприємствами

роздрібної  торгівлі  середнього відсотка

ЇКЇЇ^ підприГмствГЩо . мацють зметоу змінну номенклатуру товарів із приблизно

Ер^ь рералізГванихТОтро—ачан^^^^^^^^

рріезанлиізцоявамниіжх тпорвоардіавжінсоуюмо(юротзодрргіібвнеолюьн)оївнарацтііснткюи

на ці товари


ОЦІНКА НА ТЕРМІН БАЛАНСУ

 

 

 

 

 

 

 

 

За первісною вартістю

 

За умови незначного рівня інфляції і циклічних коливань цін

 

 

 

 

 

Чистою вартістю реалізації

 

За умови втрачання очікуваної економічної вигоди

 

 

 

8.2.3. Облік операцій із запасами

НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ


Подпись:

Придбання

підзвітною особою Дт 20,22,28 - Кт 372

Внесок до статутного капіталу

Дт 20,22,28 - Кт 40 або Дт 20,22,28 -

Кт 46


 


Безоплатне надходження Дт 20,22,28 - Кт 719

Виявлення лишків у результаті інвентаризації

Дт 20,22,28 - Кт 719


 

 

 

СПИСАННЯ ЗАПАСІВ            |

 

Відпуск у виробництво Дт 23 - Кт 20,22

 

 

 

Списання у зв'язку з

 

невідповідністю запасів

 

критеріям визначення активу

 

Дт 946 - Кт 20,22

 

Списання для загально-виробничих потреб

Дт 91 - Кт 20,22

 

 

Списання для адміністративних

 

потреб і для збуту

 

Дт 92, 93 - Кт 20,22

 

Передача до статутного капіталу іншого підприємства Дт 14 - Кт 20,22

 

 

Списання у зв'язку з нестачею

 

Дт 947 - Кт 20,22


Поняття запасів, їх класифікація.

Порядок обліку запасів у місцях їх зберігання.

Первісна вартість запасів: порядок формування.

Сутність інвентаризації запасів, порядок та терміни її проведення.

Оцінка запасів за умови вибуття.

Аналітичний і синтетичний облік наявності і руху запасів у бухгалтерії.

Оцінка запасів при відображенні їх у балансі.

8.3. Облік власного капіталу

План вивчення теми

Поняття власного капіталу та його складові

Порядок формування статутного капіталу

8.3.1. Поняття власного капіталу та його складові

Власний капітал - частина в активах підприємства, яка залишається після вирахування його зобов'язань


Власний капітал


Активи


Зобов'язання


Подпись:

(+) Статутний капітал (рахунок 40)

(+) Пайовий капітал (рахунок 41)

(+) Додатковий капітал (рахунок 42)

(+) Резервний капітал (рахунок 43)

(+, - ) Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) (рахунок 44)

(-) Вилучений капітал (рахунок 45)

(+) Неоплачений капітал (рахунок 46)


8.3.2. Формування та облік статутного капіталу

ВИМОГИ ДО ВНЕСКІВ У СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА


Внесками можуть бути:


Внесками не можуть бути:


цінності грошові кошти права власності, у т.ч. інтелектуальні цінні папери

цінності, вилучені з вільного обігу бюджетні кошти кошти, отримані в кредит чи під заставу векселі


 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ФОРМИ

 

 

Товариство з

обмеженою відповідальністю

 

Акціонерне

товариство

 

±                     і


Внески кожного учасника

Акції власної емісії


 

Облік статутного капіталу

 

Дебет

Кредит

На дату реєстрації

 

 

підприємства на

46 «Неоплачений

40 «Статутний

весь розмір заявленого

капітал»

капітал»

у статуті статутного

 

 

капіталу

 

Дебет

Кредит

На вартість унесених

 

 

внесків:

20 «Виробничі

46 «Неоплачений

- виробничих запасів

запаси»

капітал»

 

28 «Товари»

46 -//-

- товарів

30, 31 «Каса»

46 -//-

- грошових коштів

«Рахунки в банках»

 

 

15 «Капітальні

46 -//-

- необоротних активів

інвестиції»

 

 

 

УМОВИ ЗМІНИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ


збільшення


зменшення


 


повне внесення внесків

рішення зборів учасників

рішення органів державної реєстрації

повне внесення внесків

рішення зборів учасників

згода кредиторів

рішення органів державної реєстрації


Операції, пов'язані з обліком акцій власної емісії

 

Дебет

Кредит

 

30 "Каса"

31"Рахунки в банках"

421"Емісійний дохід "

на різницю між емісійною і номінальною вартістю

оплачених акцій

45 "Вилучений капітал"

30 "Каса"

31"Рахункив банках"

на викуплені акції в акціонерів

30"Каса"

31"Рахункив банках"

45 "Вилучений капітал"

на суму номінальної вартості

акцій під час продажу

викуплених акцій

30"Каса"

31"Рахункив банках"

741 "Дохід від реалізації

фінансових інвестицій"

на суму курсової надбавки під час

продажу

викуплених акцій

Назвіть складові власного капіталу.

Як формується резервний капітал?

Що слід розуміти під поняттям «неоплачений капітал підприємства»?

На які цілі використовуються кошти резервного капіталу?

Які бухгалтерські рахунки передбачені для обліку власного капіталу?

8.4. Облік необоротних активів

План вивчення теми

Поняття, класифікація, оцінка та облік необоротних активів:

основних засобів;

нематеріальних активів;

інших необоротних матеріальних активів.

Облік амортизації (зносу) необоротних активів

8.4.1. Поняття, класифікація, оцінка та облік необоротних активів

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними, не змінюють своєї форми у процесі розширеного відтворення і переносять свою вартість на собівартість готової

продукції частинами


Матеріальні (основні засоби й інші необоротні матеріальні активи)

Нематеріальні (довгострокові

фінансові вкладення в об'єкти

промислової та інтелектуальної власності)


 

АКТИВ ПІДПРИЄМСТВА


Необоротний


Очікуваний строк корисного використання більший за один рік (операційний цикл, якщо він більше одного року)


 


 

Оборотний


Очікуваний строк корисного використання

менший за один рік (операційний цикл, якщо він більше одного року)


Основні засоби

Основні засоби - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва,, або постачання тОварів, надання послуг,, здавання воренду іншим особам, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)


Основні засоби

■— Оцінка


Класифікація в бухгалтерському обліку Земельні ділянки (рахунок 101) Капітальні витрати для поліпшення земель (рахунок 102) Будинки, споруди та передавальні пристрої (рахунок 103) Машини та обладнання (рахунок 104) Транспортні засоби (рахунок 105) Інструменти, прилади та інвентар, меблі (рахунок 106) Робоча і продуктивна худоба (рахунок 107) Багаторічні насадження (рахунок 108) Інші основні засоби (рахунок 109)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первісна   вартість   -   історична   (фактична) собівартість

необоротних активів на суму грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів

 

Застосовується для оцінки ОЗ при їх надходженні до підприємства

 

 

 

Залишкова (балансова) вартість - первісна вартість за

вирахуванням зносу (знос ОЗ - це втрата ними своїх споживчих якостей, а отже, і вартості; величина зносу відповідає сумі нарахованої амортизації)

 

Застосовується при відображенні статті "Основні засоби" в балансі

 

 

 

Справедлива вартість - сума, яка дозволить здійснити обмін активу або оплату зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами

 

Застосовується при визначенні первісної вартості  ОЗ, що отримані    безоплатно та внесені до статутного капіталу

 

 

 

Переоцінена вартість - вартість необоротних активів після їх

переоцінки

 

Відображається на рахунках та у звітності як первісна вартість   після проведення переоцінки

 

 

 

 

Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших

активів, які підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх

корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією)

 

Використовується під час розрахунку річної та місячної амортизації

 

 

НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

 

 

 

у власність

 

-           купівля

-           безоплатне отримання

-           внесення до статутного капіталу

-           переведення з оборотних активів

-           отримання в обмін на подібні

об'єкти

-           отримання в обмін на неподібні об'єкти

-           виготовлення власними силами

 

 


в оренду


оперативну фінансову'


 


у лізінг


оперативну

фінансову


 

Формування первісної вартості основних засобів ||

купівля

вартість придбання

безоплатне отримання

справедлива вартість

внесення до статутного

капіталу

погоджена засновниками справедлива вартість

переведення з оборотних

активів

справедлива вартість

отримання в обмін на подібний об'єкт

залишкова вартість переданого об'єкта

отримання в обмін на

неподібний об'єкт

справедлива вартість переданого об'єкта

 

Витрати, що безпосередньо пов'язані із доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання відповідно до запланованої мети

Не включаються до первісної вартості основних засобів:

витрати на сплату відсотків за користування кредитом, отриманим на придбання (створення) основних засобів;

витрати на підтримку основних засобів у робочому стані;

інші витрати, які безпосередньо не по'язані з доведенням основних засобів

до стану, в якому вони придатні для використання відповідно запланованої

мети.

СХЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ

ЗАСОБІВ


Дт   63,46 Кт


Дт  152,151 Кт


Дт


10


Кт


 купівельна справедлива вартість та інші витрати пов'язані з придбанням під час введення в експлуатацію на загальну

суму витрат, пов'язаних із придбанням, виготовленням та будівництвом


 

витрати на оплату праці з нарахуванням до фондів

соціального захисту

Дт   13,68 Кт

інші витрати, пов'язані з

придбанням, виготовленням та будівництвом


ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

 

-           продаж

-           безоплатна передача

-           внесення до статутного капіталу

-           передача в оренду

-           невідповідність критеріям визнання активом

-           крадіжка

-           інші

 

 

 

Фінансовий результат від вибуття об'єкта основного засобу

 

           

 

Доход від вибуття основного засобу

 

-           залишкова вартість

-           непрямі податки

-           витрати, пов'язані із вибуттям основного засобу

СХЕМА ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ


Дт   10 Кт

сума накопиченого зносу на

дату вибуття основних засобів


 

 

Дт   13 Кт

 

 

            ►


 


залишкова вартість засобу, що

вибуває


Дт 976, 972, 917 Кт


 

Дт 66, 65 Кт

витрати на оплату праці з нарахуваннями до

фондів соціального захисту, пов'язані з вибуттям основних засобів

Дт 20, 63 Кт

інші витрати, пов'язані з вибуттям

основних засобів


НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Нематеріальні активи - немонетарный актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більшого за один рік (або за один операційний цикл, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях, або надання в оренду іншим особам


Нематеріальні активи (НА)

■— Оцінка


Класифікація нематеріальних активів для цілей бухгалтерського обліку:

Права користування природними ресурсами (рахунок

Права на об'єкти промислової власності (рахунок

Авторські та суміжні з ним права (рахунок 125)

Інші нематеріальні активи (рахунок 127)


 


Первісна вартість - історична (фактична) собівартість необоротних активів на суму грошових коштів або справедливої вартості активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) необоротних активів


Застосовується для оцінки

НА під час їх надходження

на підприємство


 


Залишкова (балансова) вартість - первісна вартість за вирахуванням зносу (знос ОЗ - це втрата ними своїх споживчих якостей, а отже, і вартості; величина зносу відповідає сумі нарахованої амортизації)


Застосовується при відображенні статті "Нематеріальні активи"у балансі


 


Справедлива вартість - сума, яка дозволяє здійснити обмін активу або оплату зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами


Застосовується при визначенні первісної вартості

НА, що отримані безоплатно та внесені до статутного капіталу


Подпись:

Відображаєіься на рахунках

та у звітності як первісна вартість після проведення переоцінки


Ліквідаційна вартість - сума коштів або вартість інших

активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх

корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією)


Дорівнює нулю, окрім видатків наведених у п.20 П(с)БО 8


Формування первісної вартості нематеріальних активів

Придбаних

Ціна (вартість) придбання (крім отриманих торгівельних знижок): мито, непрямі податки, що не підлягають відшкодуванню, інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням НА та доведенням до стану, в якому він придатний для використання за призначенням.

Безоплатно отриманих

Справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(с)БО 8

Внесених до статутного капіталу

Визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених п. 11 П(с)БО 8

Самостійно

створених

підприємством

Прямі витрати на оплату праці, прямі матеріальні витрати, інші витрати, безпосередньо пов'язані зі створенням цього НА та приведенням його до стану, придатного для використання за призначенням (оплата реєстрації юридичного права, амортизація патентів, ліцензій тощо)

Отриманих в обмін на подібний НА

Залишкова вартість переданого НА. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта перевищує його справедливу вартість, то первісною вартістю НА, отриманого в обмін на подібний об'єкт, є його справедлива вартість із включенням різниці до фінансових результатів (витрат) звітного періоду

Придбаних в обмін на

неподібні об'єкти

Справедлива вартість переданого НА, збільшена (зменшена) на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що була передана (отримана) під час обміну

Отриманих внаслідок об'єднання підприємств

Справедлива вартість НА

 

Не включаються до первісної вартості нематеріальних активів:

витрати на сплату відсотків за користування кредитом, що отримані на

придбання (створення) НА.

інші витрати, що здійснюються для підтримки НА у придатному для

використання стані й отримання первісно - визначеного розміру майбутніх

економічних вигід від його використання

СХЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ

АКТИВІВ

Дт 63,46   Кт  Дт    154    Кт Дт     12 Кт

купівельна (справедлива) вартість та інші витрати,

пов'язані із придбанням       оприбуткування активу на
            ►

загальну   суму витрат,
пов'язаних із придбанням
Дт    20    Кт   або виготовленням

вартість матеріалів на виготовлення активу

Дт 66, 65 Кт

витрати на оплату праці з нарахуваннями до фондів

соціального захисту,

пов'язані з формуванням первісної вартості

Дт 63, 13 Кт

інші витрати, пов'язані

з придбанням та виготовленням

ВИБУТТЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

продаж

безоплатна передача

неможливість   отримання   підприємством  у подальшому економічних вигід від використання НА

внесення до статутного капіталу

Фінансовий результат від вибуття нематеріального активу

Дохід від вибуття нематеріального активу

залишкова вартість

непрямі податки

витрати, пов'язані з вибуттям нематеріального активу

ІНШІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Інші необоротні матеріальні активи - це матеріальні активи, які використовуються впродовж періоду більшого за один рік (або операційного циклу, якщо він більше одного року), які не входять до складу основних засобів

 

 

 

 

Малоцінні  необоротні матеріальні  активи  -  це необоротні матеріальні активи, які відповідають критеріям "малоцінності", установленим підприємством.

Інші необоротні матеріальні активи

 

Класифікація для цілей бухгалтерського обліку:

-           бібліотечні фонди (рахунок 111);

-           малоцінні необоротні матеріальні активи (рахунок 120);

-           тимчасові (нетитульні) споруди (рахунок 113);

-           природні ресурси (рахунок 114);

-           інвентарна тара (рахунок 115);

-           предмети прокату (рахунок 116);

-           інші необоротні матеріальні активи (рахунок 117)

 

 

 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ІНШИМИ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ

Оцінка Інших необоротних матеріальних активів:

первісна вартість придбаних ІНМА;

собівартість виготовлення ІНМА;

справедлива вартість безоплатно отриманих ІНМА;

погоджена засновниками справедлива вартість ІНМА, внесених до

статутного капіталу;

вартість поліпшення ІНМА (модернізація, реконструкція, добудова);

дооцінка ІНМА


СХЕМА ФОРМУВАННЯ ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

витрати на оплату праці з нарахуваннями до фондів соціального захисту, пов'язані з формуванням первісної вартості

Дт 13, 68 Кт

інші витрати, пов'язані з придбанням, виготовленням та будівництвом


ПЕРЕОЦІНКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


Дооцінка


Уцінка


 

У разі, якщо залишкова вартість суттєво відрізняється від справедливої вартості на дату балансу

Індекс переоцінки визначають за формулою:

справедлива вартість необоротних активів

І переоцінки

залишкова вартість необоротних активів


Сума дооцінки


Первісна вартість х І переоц. - первісна

вартість

Знос х І переоц. - знос


Включають у додатковий

капітал


 

Напрям витрат на ремонт основних засобів та інших необоротних

матеріальних активів

 

 

 

Для підтримки об'єкта в робочому стані

 

Збільшують витрати підприємства Дт 91,92,93,94

            ►

 

 

На збільшення майбутніх

 

Збільшують первісну

—►

економічних вигід від

 

вартість об'єкта Дт

 

використання об'єкта

 

151,152,153


8.4.2. Облік амортизації (зносу) необоротних активів

Амортизація (знос) - це систематичний розподіл вартості необоротного активу протягом строку його корисного використання (період, протягом якого підприємство планує використовувати відповідний об'єкт)


 

амортизацію нараховують на всі необоротні активи крім землі та незавершених капітальних вкладень;

амортизацію  починають   нараховувати  з  місяця,   наступного за місяцем, в якому об'єкт став придатним для корисного використання;

амортизацію припиняють нараховувати з місяця, наступного за місяцем  вибуття  об'єкта,   переведення  його  на реконструкцію,

добудову, дообладнання чи консервацію;

нарахування амортизації здійснюється щомісячно за кожним об'єктом упродовж строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який

підприємство визначає самостійно при зарахуванні його на баланс;

метод амортизації підприємство обирає самостійно, з урахуванням

очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання

МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


Прямолінійний (рівномірний)

Місячна

норма

амортизації


первісна вартість -ліквідаційна вартість строк корисного використання, міс.


 


Зменшення залишкової вартості


ліквідаційна вартість об'єкта

1 - п

п

первісна вартість об'єкта кількість років корисного використання


Подпись:

Норму амортизації, визначену

прямолінійним методом, подвоюють і застосовують, починаючи з другого року

експлуатації до залишкової вартості


Кумулятивний


 

Річна норма амортизації

Первісна Ліквідаційна вартість вартість

X

X кумулятивний коефіцієнт (Кк)


кількість років, що залишились до кінця

очікуваного строку використання об'єкта
           

сума числа років корисного використання об'єкта


Виробничий


Місячна          фактичний виробнича

норма  обсяг ставка

амортизації   продукції   амортизації (Вс) (робіт, послуг)

первісна вартість - ліквідаційна вартість


загальний обсяг продукції (робіт, послуг),

який очікують виготовити (надати) з

використанням засобу


Податковий


Згідно зі ст. 8 "Амортизація" Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"


ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ (ЗНОСУ) ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

всі інші необоротні нематеріальні

активи

малоцінні необоротні матеріальні активи, бібліотечні фонди


прямолінійний (рівномірний) виробничий


50% їх вартості в першому місяці використання об'єкта, а решта - у місяці

списання (вибуття) з балансу;

100% вартості в першому місяці їх

використання


 

Відображення в обліку нарахування амортизації необоротних активів

Дт рахунків: 23,91,92,93,94,97

Кт рахунків:

131,132,133

Розкрийте сутність поняття "необоротні активи".

Якими бухгалтерськими проводками формується первісна вартість необоротних активів?

У чому полягає сутність амортизації?

Порядок відображення в обліку нарахування амортизації необоротних активів.

У чому полягають особливості нарахування зносу інших необоротних матеріальних активів?

8.5. Облік роботи та її оплата

План вивчення теми

Форми і системи оплати праці

Аналітичний облік розрахунків з оплати праці

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці

Облік страхування персоналу

8. 5.1. Форми і системи оплати праці

Заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку виплачують працівнику за виконану ним

роботу

ФОРМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

 

            ![          '

 

Погодинна

 

Відрядна


оплата за відпрацьований час

оплата за виконаний обсяг

роботи


 


проста погодинна


пряма (індивідуальна)

відрядна


 


погодинно-преміальна


відрядно-преміальна


 

відрядно-прогресивна

непряма відрядна

акордна


Організація оплати праці базується на тарифній системі, яка включає тарифні сітки, тарифні ставки схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники)Тарифна сітка

Співвідношення тарифних ставок працівників різних розрядів


Подпись:

тарифні

коефіцієнти


 

Єдина схема посадових окладів

 

Перший

 

Передбачає коефіцієнти

варіант

 

диференціації окладів за посадами


Другий

варіант


Передбачає максимальні й мінімальні ставки посадових

окладів8.5.2. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИРОБІТКУ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Табель обліку робочого часу.

Наряд на відрядну роботу (індивідуальний, бригадний) - виписують на одну або кілька не пов'язаних між собою операцій технологічного процесу

Маршрутний лист

Накопичувальні відомості обліку виробітку й розрахунку заробітної плати (на підприємствах з масовим характером виробництва)

Інші документи: листок на доплату, листок про простої, акт про продукцію тощо

Розрахунково-платіжні, розрахункові відомості, розрахункові листки,

платіжні відомості

Картка обліку працівників

Особовий листок з обліку кадрів (для фахівців)

сукупний місячний дохід

Фонд оплати праці

Інші виплати

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Інші

заохочувальні й компенсаційні виплати

Інші виплати, що не включаються до фонду оплати праці

Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (часу, виробітку, обслуговування) і посадових обов'язків, оплата за тарифними ставками, відрядними розцінками й окладами

-            надбавки

-            доплати

-            заробітна плата за дні чергової щорічної відпустки

-           інші

винагороди за:

-            підсумками роботи за рік

-           вислугу років

-           винаходи

-            раціоналізаторські пропозиції

-           інші

-            допомога за дні тимчасової втрати

працездатності

-           вихідна допомога

-           інші


Сукупний

місячний дохід

Виплати, що включаються до

фонду оплати


 

+


Виплати, що не

вкючаються до

фонду оплати


порядок нарахування заробітної плати за дні щорічної чергової відпустки


Сума

нарахованих

відпускних

Середньоденна заробітна плата за один календарний


X


Кількість календарних

днів відпустки


 


 

заСреорбеітдннаь опдлеантна аз а

день

заробітна плата за

один календарний

Виплати за розрахунковий період для

нарахування

Кількість

каплеернідоадрунмиіхндунс ів

неробочі дні в

розрапхеурніокдоівому


 

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ДНІ ТИМЧАСОВОЇ ВТРАТИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ


Сума допомоги


Середньоденна заробітна плата

за один робочий день, визначена залежно від

страхового стажу


X


Кількість

робочих днів,

які працівник

перебував на лікарняному


Середньоденна заробітна плата за один робочий день, визначена

залежно від страхового стажу

Виплати за розрахунковий період для нарахування допомоги

Кількість відпрацьованих

днів за розрахунковий

період


 

СУКУПНИЙ МІСЯЧНИЙ ДОХІД

Утримання обов'язкових податків і платежів (згідно з законодавством)

до Пенсійного фонду

до Фонду соціального страхування на випадок тимчасової витрати працездатності

до Фонду зайнятості

податок з доходу фізичних осіб

суми за виконавчими листами

Утримання за ініціативою підприємства або бажанням працівника

за заподіяну матеріальну шкоду

за допущений брак

своєчасно неповернених сум одержаних під звіт

своєчасно непогашених безпроцентних позик

страхових платежів

за товари, придбані у кредит

інші

Сума, належна до видачі

Подпись: 8.5.3. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці
Подпись: Для синтетичного обліку розрахунків з оплати праці використовують рахунок 66 "Розрахунки по виплатах робітникам", який має субрахунки

Відображення на рахунках операцій із нарахування, утримання і виплати заробітної плати

 

 

Дт         Рах. 661 "Розрахунки із заробітної плати" Кт

Утримання і виплати

Нарахування

Виплати авансу і заробітної плати під час остаточного розрахунку (Кт 301)

Утримання податку на дохід, внесків до фондів соціального захисту, депонована зарплата (Кт 641, 651653, 662)

За нестачі і втрати від псування цінностей (Кт 375)

С-до    заборгованість працівникам на початок місяця

Працівникам основного й допоміжного виробництва (Дт 23, 81)

Управлінському, інженерному персоналу, іншому персоналу (Дт 91, 92)

Працівникам служби збуту, працівникам невиробничої сфери (Дт

93,94 )

За рахунок резерву майбутніх виплат і платежів (Дт 471)

С-до - заборгованість працівникам на кінець місяця


8.5.4. Облік страхування персоналу

Згідно із законодавством України здійснюються нарахування та

53їїїїїї кнаартхувдаон^яндоіто^ьнногоиз^исттОдїв^г;г^адян

ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ПЛАТЕЖІВ ДО ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Пенсійні внески


за/п


Платники внесків


Об'єкти оподаткування


Подпись: НарахуванняПодпись: 	—і—~
Юридичні особи всіх форм власності незалежно від системи оподаткування (у т.ч. платники єдиного податку)
Фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності
Подпись: 	* *"
Наймані працівники за трудовими договорами, особи, які виконують роботу (надають послуги) за цивільно-правовими договорами (ЦПД), держслужбовці та інші

2.

37


Зарплата працівників (у т.ч. у натуральній формі), грошове забезпечення, винагорода за виконання робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами, що підлягають обкладанню податком з доходів, та допомога з

            і тимчасової непрацездатності       

Утримання

Зарплата, винагороди за ЦПД (за
виконання робіт, послуг), що
включаються до загального
оподатковуваного доходу та суми
допомоги з тимчасової
непрацездатності     


 

№ з/п

Платники внесків

Об'єкти оподаткування

Нарахування

1.

2.

Підприємства, установи, організації або   уповноважені   ними органи незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представництва (крім платників єдиного податку) Фізичні особи, які використовують труд   найманих   працівників, за найманих      працівників (крім платників єдиного податку)

Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників (у т.ч. у натуральній формі), які обкладаються податком з доходів фізичних осіб

 

Утримання

3.

Наймані працівники

Зарплата найманих працівників, яку обкладають податком з доходів фізичних осіб


Внески на випадок безробіття


за/п


Платники внесків


Об'єкти оподаткування


Нарахування


1.

2.


Підприємства, установи, організації або уповноважені ними органи незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представництва (крім платників єдиного податку) Фізичні особи, які вико рис-товують труд найманих працівників, за найманих працівників (крім платників єдиного податку)

Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників (у т.ч. у натуральній формі), які обкладаються податком з доходів фізичних осіб


Утримання


3.


Наймані працівники


 

Оплата

найманих

праці

працівників, яку обкладаються податком з доходів фізичних осіб


 

Внески від нещасного випадку на виробництві


№ за/п


Платники внесків


Об'єкти оподаткування


Нарахування


1.


Підприємства, установи, організації або уповноважені ними органи незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, іноземні підприємства, філії та представництва Фізичні особи, які вико рис-товують труд найманих працівників (за найманих працівників)

Фактичні витрати на оплату праці найманих працівників (у т.ч. у натуральній формі), які обкладаються податком з доходів фізичних осіб


 


Відображення на рахунках операцій із нарахування й утримання внесків до фондів соціального захисту


Подпись: НарахуванняДт        Рах. 65 "Розрахунки за страхуванням"

Перерахування і виплати


Кт


Сплачені внески з фондів (Кт 301,311)

Виплата допомоги з тимчасової непрацездатності, інші виплати (Кт 663)

С-до - заборгованість до фондів соціального захисту на початок місяця

До пенсійного фонду від оподатковуваних доходів працівників (Дт 23, 91 ,92,93,94)

До фонду тимчасової непрацездатності від фактичних витрат на оплату праці

(Дт 23,91,92,93,94)

До фонду на випадок безробіття від фактичних витрат на оплату праці (Дт

23,91,92,93,94)

До фонду від нещасних випадків на виробництві від фактичних витрат на оплату праці (Дт 23,91,92,93,94)

Утримання із доходів кожного
працівника внесків до фондів (Дт 66)
С-до - заборгованість до фондів
соціального захисту на кінець
            місяця


Розкрийте сутність поняття "заробітна плата".

Охарактеризуйте форми й системи оплати праці.

З яких виплат складається сукупний місячний дохід?

Яким чином визначається середньоденна заробітна плата при нарахуванні щорічної чергової відпустки, допомоги за дні тимчасової витрати працездатності?

Якими бухгалтерськими проводками відображаються операції по розрахунках із заробітної плати?

Порядок обліку розрахунків за страхуванням.

8.6. Облік витрат діяльності План вивчення теми

Визнання, класифікація і групування витрат

Облік виробничих витрат

Облік браку продукції

Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 8.6.1. Визнання, класифікація і групування витрат

ВИЗНАННЯ ВИТРАТ

Витрати звітного періоду визнаються у разі або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можна достовірно оцінити

ЕКОНОМІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ВИТРАТ


За способами перенесення вартості продукції


Прямі

Непрямі


 


За ступенем впливу

обсягів виробництва


Змінні

Постійні


 

За доцільністю

 

Продуктивні

використання

            ^

Непродуктивні

 

 

За відношенням до собівартості

 

Витрати на продукцію

            ►

Витрати періоду

ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ЕКОНОМІЧНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ


Матеріальні

витрати (рахунки

20, 22, 25)


витрати на сировину, матеріали, купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, придбані у сторонніх організацій, паливо і

енергію, тару, будівельні матеріали, запасні

частини, МШП, що були використані в операційній діяльності підприємства


 

 

Витрати на

 

нарахована   основна,   додаткова заробітна

—►

оплату праці

 

плата, інші заохочувальні та компенсаційні

 

(рахунок 66)

 

виплати


Відрахування на соціальні заходи (рахунок 65)


нарахування до фонду оплати праці, до Пенсійного та соціальних фондів


 


Амортизація

(рахунок 13)


передбачає суму нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів із

застосуванням методів, передбачених П(с)БО 7 "Основні засоби", П(с)БО8 "Нематеріальні активи"


 


Інші операційні

витрати (рахунки

63,685,372,64)


витрати на відрядження; оплата банківських послуг; податки, збори та інші обов'язкові

платежі; витрати на рекламу, організацію прийомів, презентацій та свят; витрати на

зв'язок, оплату послуг транспортних, страхових  та  посередницьких організацій;

оплата участі в семінарах; витрати на професійну підготовку та перепідготовку

працівників; витрати на проведення аудиту;

сплачена орендна плата (оперативна оренду);

оплата мита та митних зборів під час експорту;   витрати  на  охорону  праці, на

перевезення працівників


ГРУПУВАННЯ ВИТРАТ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Операційні

 

Витрати (прямі і загальновиробничі), пов'язані з виробництвом продукції, виконанням робіт, послуг), адміністративні витрати на збут, інші операційні витрати

 

 

 

 

Фінансові

 

Витрати, пов'язані із залученням позикового капіталу (за користування кредитами, випуск облігацій, за фінансову оренду тощо)

 

 

Витрати від участі в капіталі

 

Збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі

 

 

 

Інші витрати

 

Витрати, що виникли в процесі звичайної діяльності (окрім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і (або) реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг)

 

 

1_

Надзвичайні витрати

 

Витрати від надзвичайних подій

Операційна діяльність - це основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не являються інвестиційною чи фінансовою діяльністю

ВИТРАТИ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Витрати, на основі яких формується виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)

Витрати, що не включаються до

виробничої собівартості

продукції (робіт, послуг)


 

Виробничі витрати

 

Витрати періоду

 

 

 

 

 

групуються за економічними елементами:

матеріальні витрати

витрати на оплату праці

відрахування на соціальні заходи

амортизація

інші операційні витрати

8.6.2. Облік виробничих витрат

ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі матеріальні витрати Дт 23

 

вартість сировини й основних матеріалів, що складають основу продукції, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкт витрат Кт 20,22

 

 

 

 

 

Прямі витрати на оплату праці Дт 23

 

витрати на оплату праці й інші виплати працівникам, які зайняті у виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг, що безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта обліку Кт 66

 

 

 

 

 

Інші прямі витрати Дт

23

 

інші виробничі витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного обліку витрат Кт 65,13,63

 

 

Змінні загальновиробничі й постійні розподілені загальновиробничі витрати Дт 91

Витрати, пов'язані з управлінням

і обслуговуванням виробництва

(цехові витрати) Кт 20, 22, 66, 65, 13, 63

Витрати, пов'язані з операційною діяльністю, що не включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг):

адміністративні витрати

витрати на збут

інші витрати операційної діяльності

Загальноеиробничі витрати - витрати, пов'язані з управлінням і обслуговуванням виробництва

Перелік і склад встановлюється підприємством самостійно на нормальну потужність


Подпись:
ВКЛЮЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ДО ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)


змінні


постійні


 


з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу   діяльності, прямих

витрат тощо) виходячи із фактичної потужності звітного

періоду з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу   діяльності, прямих

витрат тощо) виходячи із нормальної потужності


 

СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ (ЗГІДНО З П(С)БО 16 "ВИТРАТИ")

витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування, витрати на оплату службових відряджень цього апарату управління);

амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничного, лінійного) призначення;

витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на вдосконалення технології та організації виробництва;

витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень;

витрати на техніку безпеки, охорону праці та навколишнього природнього середовища;

інші витрати (покрити витрати від бракованої продукції, оплата простоїв).

У кінці звітного періоду загальновиробничі витрати списують проводкою (причому загальна сума розподілених та нерозподілених витрат не може перевищувати їх фактичної величини)

розподілені Дт 23 Кт 91

нерозподілені Дт 90 Кт 91 8.6.3. Облік браку продукції

Брак - це продукція, напівфабрикати, деталі, які не відповідають встановленим стандартам


Подпись:

К Л А С И

ф

І

К

А

ц

І

я

Б Р

А К

У


 

Дт     Рахунок 24 «Браку виробництві" Кт


Витрати від зовнішнього та

внутрішнього браку (Кт 20, 22, 23, 91, 661, 65)

Суми, що відносяться на зменшення витрат на брак (Дт 20, 22, 23,374, 661, 375)Порядок відображення операцій на рахунку 23 "Виробництво"

Незавершене виробництво (НВ) - це продукція (роботи, послуги), що не пройшла всіх стадій обробки і технічного контролю


Фактична

собівартість переданої на склад готової продукції із

виро бництва


 

НВ на

 

Витрати

 

Зворотні

 

НВ на

початок

+

за

 

відходи

 

кінець

місяця

 

місяць

 

 

 

місяця


 

8.6.4. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Калькулювання - це обчислення собівартості одиниці продукції (робіт, послуг) за встановленою підприємством номенклатурою витрат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[

Калькуляція - документ складений у результаті калькуляцій

 

 

Основний зміст калькулювання

 

Визначення кола витрат, що включають до собівартості продукції (робіт, послуг)

 

Економічне обґрунтування витрат з метою визначення витрат у незавершене виробництво

 

Розробка методів вартісної оцінки кожного елементу витрат

 

Розмежування витрат між одержаною продукцією та незавершеним виробництвом

 

Методика розподілу непрямих витрат

 

Визначення собівартості всієї одержаної продукції та її одиниці
Назвіть основні принципи відображення витрат діяльності підприємства в обліку.

За якими ознаками класифікують витрати діяльності підприємства?

Які витрати вважають витратами періоду?

Чи відносяться витрати на виробництво продукції до витрат періоду?

З яких витрат формується виробнича собівартість продукції?

Які витрати називаються основними, прямими й непрямими?

Які витрати відносяться до накладних?

Поняття браку у виробництві та його види.

Які методи обліку витрат Ви знаєте і яка між ними різниця?

Розкрийте сутність витрат допоміжних виробництв.

Що таке калькулювання собівартості продукції?

Охарактеризуйте послідовність калькулювання виробничої собівартості

Які витрати відносяться до витрат операційної діяльності?

Охарактеризуйте витрати іншої операційної діяльності.

8.7. Облік готової продукції та її реалізації

План вивчення теми

Поняття і оцінка готової продукції

Облік руху готової продукції

8.7.1. Поняття і оцінка готової продукції

Готова продукція - продукція, яка пройшла всі стадії обробки, технічний контроль, оформлена документально і передана на склад (або замовнику). До готової продукції також відносяться відходи виробництва, що не втратили своїх споживчіх якостей та призначені для реалізації на

сторону

 

 

Оцінка готової продукції

Протягом місяця

 

за обліковими цінами виробництва (плановою собівартістю, оптовими або відпускними цінами)

У кінці місяця

 

за фактичною (виробничою) собівартістю

При реалізації

 

за договірними (контрактними) цінами

У балансі

 

за найменшою з двох оцінок: за фактичною виробничою собівартістю або за чистою вартістю реалізації

8.7.2. Облік руху грошової продукції

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ (РОБІТ, ПОСЛУГ)сировина і матеріали, куповані напівфабрикати, комплектуючі вироби та інші матеріальні витрати, що можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат

заробітна плата та інші виплати

працівникам, зайнятим на виробництві продукції, які можуть

бути безпосередньо віднесені до

конкретного об'єкта витрат


 


Виробничі накладні витрати


            і          

Інші прямі витрати


витрати на управління виробництвом, амортизація

основних засобів та нематеріальних активів загально-виробничого призначення, витрати на вдосконалення технології та організації

виробництва, витрати на обслуговування

виробничого процесу, витрати на охорону праці,

техніку безпеки й охорону навколишнього

середовища, інші витрати (втрати від бракованої продукції, оплата простоїв тощо)


всі інші витрати

можуть бути

безпосередньо віднесені до

конкретного об'єкта витрат


 

Змінні виробничі накладні витрати

Постійні виробничі накладні витрати

непрямі витрати на виробництво, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу виробництва

непрямі витрати на виробництво, що залишаються незмінними при зміні обсягу виробництва

ПОРЯДОК ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА РАХУНКУ 26 "ГОТОВА


ПРОДУКЦІЯ"


Дт 23 "Виробництво" Кт


Дт   26 "Готова продукція" Кт


 

а) щоденно

за обліковими цінами б) раз на місяць

різниця (відхилення)


Накладні на здачу готової

продукції на склад

Розрахунок фактичної

собівартості готової продукції (калькуляція)


 

Яким вимогам повинна відповідати готова продукція?

З яких витрат формується первісна вартість готової продукції?

За яким розрахунком обчислюється фактична собівартість випущеної із цеху на склад готової продукції?

Які методи оцінки готової продукції можна застосувати для розрахунку вартості продукції, що вибула?

За якою оцінкою готова продукція відображається у балансі та як вона визначається?

Обґрунтуйте сутність поняття "собівартість реалізованої продукції".

Розкрийте порядок відображення руху готової продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

8.8. Облік фінансових результатів План вивчення теми

Поняття і порядок визначення фінансового результату

Облік формування фінансового результату

8.8.1. Поняття і порядок визначення фінансового результату

Фінансовий результат- це показник, який обчислюється шляхом зіставлення доходів і витрат від різних видів діяльності

ЗАКЛЮЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ФОРМУЄТЬСЯ ВІД:


звичайної діяльності (будь-якої діяльності підприємства, а також операцій, які її забезпечують або виникають в результаті її проведення) Складовими звичайної діяльності є: основна

операційна

фінансова

інвестиційна діяльність

надзвичайних подій (подій або операцій, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства і не повторюються часто, таких як

стихійне лихо аварія повіні

інші


Остаточний фінансовий результат

Результат від реалізації продукції (робіт, послуг) +

Доходи (витрати) від іншої операційної діяльності (отримані або

сплачені штрафи, пені, неустойки, доходи або втрати від курсових різниць, витрати від списання дебіторської заборгованості та ін.).

+

Доходи (витрати) від фінансової діяльності (отримані або сплачені дивіденди, відсотки, інші доходи і витрати від залучення позикового

капіталу)

+

Доходи (витрати) від інвестиційної діяльності (доходи і витрати від

участі в капіталі

+

Інші доходи і витрати (доходи і витрати від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, інші доходи і витрати, не пов'язані

з операційною діяльністю

8.8.2. Облік формування фінансових результатів

Для обліку фінансового результату призначений синтетичний рахунок 79 "Фінансовий результат"

ПОРЯДОК ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА РАХУНКУ 79 "ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ"

Дт        79 "Фінансовий результат" Кт

 

Залишку на початок звітного періоду немає

-  списана собівартість реалізованої

-   списані доходи від реалізації

продукції (робіт, послуг) (Кт 90)

готової продукції (робіт, послуг)

-  списані адміністративні витрати

(Дт 70)

(Кт 92)

-   списані доходи від інших видів

-  списані витрати на збут (Кт 93)

діяльності (Дт 71,72,73,74,75)

-  списані витрати іншої операційної

-   списана сума перевищення витрат

діяльності(Кт 94)

над доходами (Дт 44) (збитки)

-  інші списані витрати звітного

 

періоду (Кт95,96,97,98,99)

 

-  списана сума перевищення доходів

 

над витратами (Кт 44) (прибуток)

 

Оборот за період

Оборот за період

Залишку на кінець звітного періоду немає

Яким чином класифікуються доходи і витрати діяльності підприємства для визначення фінансових результатів?

На якому синтетичному рахунку визначається фінансовий результат діяльності підприємства?

Які субрахунки відкривають до рахунка 79 "Фінансовий результат" для формування результатів?

До витрат якого виду діяльності відносять платежі з податку на прибуток?

Яким бухгалтерським записом відображається списання сум перевищення:

доходів над витратами;

витрат над доходами?