2.2. Види проектів

Кількість різновидів проектів така ж велика, як і кількість видів людської діяльності. Проте існують певні особливості, що дозволяють сформувати класифікаційні групи проектів. Такий поділ стає в нагоді в процесі менеджменту проектів, допомагаючи вірно обрати необхідні методи та принципи управління.

До основних властивостей, за якими проекти можуть бути класифіковані на типи, відносять: сфера діяльності, складність, тривалість, мета, масштабність, рівень ризику, мотивація (табл.2.1.).

За характером та сферою діяльності виділяють такі види проектів:

Промислові - спрямовані на випуск та продаж нових продуктів і пов'язані, як правило, з будівництвом, удосконаленням технологій і т.п.

Проекти дослідження та розвитку зосереджені на науково-дослідній діяльності, розробці програмних засобів опрацювання інформації, пошуку нових матеріалів.

Таблиця 2.1.

Класифікація проектів

 

Класифікаційна ознака

Види проектів

 

промислові

 

дослідження та розвиток

Сфера діяльності

організаційні

 

економічні

 

соціальні

 

монопроекти

Складність

мультипроекти

 

мегапроекти

 

короткострокові

Тривалість

середньострокові

 

довгострокові

 

малі

Масштабність

середні

 

крупні

Класифікаційна ознака

Види проектів

Рівень ризику

>          безпечні

>          з мінімальним ризиком

>          з середнім ризиком

>          високоризикові

>          авантюрні

Мотивація

>          вимушені

>          з метою зниження витрат

>          з метою розширення виробництва

>          безприбуткові

>          інші

 

Організаційні - націлені на реформування системи управління, створення нової організації, проведення конференцій тощо.

Економічні - мають на меті приватизацію державних підприємств, розвитку ринку капіталів, реформування системи оподаткування.

Соціальні - пов'язані з реформуванням системи соціального захисту, охорони здоров'я, подоланням наслідків природних, екологічних та соціальних потрясінь.

За складністю проекти поділяють на монопроекти, мульти-проекти та мегапроекти.

Монопроект - це окремий проект певного виду і масштабу.

Мультипроект - це комплексний проект, що вимагає бага-топроектного управління.

Мегапроект - це комплексний проект розвитку регіонів, секторів економіки тощо.

При техніко-економічному обґрунтуванні проектів інвестор обирає необхідну методику відповідно до масштабності проекту. Критерієм такої оцінки є співвідношення між сумою необхідних інвестицій та власним капіталом. Найбільш оптимальним є наявність трьох груп: "малі", "середні," "крупні". Віднесення проекту в певну категорію не є однозначно визначеним та залежить від схильності до ризику. Так, для однієї людини необхідність залучати до проекту 50% необхідної суми є досить ризикованим і масштабним процесом, а для іншої - нормальним явищем.

Існують певні рекомендації щодо градації проектів за масштабністю. Якщо ви позичаєте менше 30% від необхідної суми, то це малий проект, від 30% до 60% - середній, а понад 60% - крупний проект. Для оцінки "малих" проектів достатньо здійснити попередню експертизу, "середні" проекти вимагають проведення попередньої та основної експертизи, а "крупні" оцінюються за допомогою попередньої, основної та заключної експертизи. За тривалістю розрізняють проекти:

короткострокові (до 3 років);

середньострокові ( 3 - 5 років);

довгострокові (> 5 років).

За мотивацією або метою здійснення інвестицій застосовують наступну класифікацію проектів:

Вимушені. Це проекти пов'язані з обслуговуванням виробництва. Складаються з витрат, необхідних для заміни пошкодженого обладнання, що використовуються в процесі виробництва прибуткових продуктів. Ці проекти необхідно здійснювати, якщо фірма не збирається залишати свій поточний бізнес. Єдині питання, що можуть виникати, це: а) Чи доцільно продовжувати виробництво цих продуктів або послуг? б) Чи слід продовжувати використовувати існуюче обладнання та технологію? Рішення про підтримку виробництва приймається без процесу детальної розробки для прийняття рішень.

Зменшення собівартості. Ця категорія включає всі капіталовкладення, що призведуть до зниження витрат на виробництво продукції. Ціль цих проектів - зменшення витрат на оплату праці, матеріали та інші ресурси. Такі проекти мають деякий рівень ризику і вимагають певної обережності, тому для їх впровадження необхідно мати деталізований аналіз.

Розширення виробництва. Експансія вже існуючих продуктів або ринків. Ціль цих капіталовкладень - збільшення випуску вже існуючих товарів, або розширення дистриб'юторських можливостей на ринках, які зараз обслуговуються. Ці рішення більш комплексні, тому що вони потребують докладного розгляду (прогнозу) майбутнього попиту на ринках, які обслуговує фірма. Таким проектам притаманні високий рівень ймовірності виникнення помилки, тому виникає потреба у деталізованому аналізі.

Розширення виробництва. Експансія на нові ринки або товари. Ці капіталовкладення витрачаються на виробництво нового товару або експансію свого виробництва у нові географічні зони. Часто проекти включають стратегічні рішення, які в змозі змінити природу самого бізнесу. Вони також потребують капіталовкладення у значних сумах протягом довгострокового періоду. В рамках проектного аналізу здійснюється повне та детальне тех-ніко-економічне обґрунтування.

Безпечні проекти. Капіталовкладення, необхідні для здійснення угод між профспілками, замовлень держави. Вони часто називаються обов'язковими інвестиціями, або безприбутковими проектами.

Інші. Сюди входить будівництво офісів, літаків для вищих керівників фірми, стоянок для машин, тощо. Спосіб їх здійснення залежить від розміру.

Взагалі, відносно прості розрахунки та декілька підтримуючих документів потрібні для прийняття рішення при вимушеній заміні, особливо щодо інвестицій, направлених на підтримку прибуткових підприємств. Більш деталізований аналіз потрібний для розширення вже існуючих виробничих ліній, інвестицій у нові ринки.

Всередині кожної категорії проекти розділяються за собівартістю: чим більша необхідна інвестиція, тим більший деталізований аналіз, тим вищий керівний орган, який може прийняти кінцеве рішення щодо інвестицій. Статистичні дані часто не дають необхідної інформації щодо нових товарів, тому ключовим елементом у прийнятті рішення виступає досвід, інтуїція керівників.

Окремо виділяють широкомасштабні проекти радикально нових технологій. Під ним розуміють весь комплекс багатостадійних науково-дослідних, проектно-конструкторських, дослідних та реалізаційних робіт, що здійснюється за єдиною програмою тісно взаємодіючим колективом з метою винайдення не традиційних, не відомих раніше шляхів та способів вирішення широкомасштабних проблем. За своєю об'єктивною природою і внутрішнім змістом такі проекти є базисною ланкою структурних радикальних змін у народному господарстві країни. До об'єктивних особливостей таких проектів відносять:

1) багатоцільовий характер завдань, що ставляться перед

часто існує унікальність базисних суспільних потреб, що мають задовольнятися даним проектом, та неможливість у ряді випадків задоволення цих потреб іншим шляхом;

принципово нові можливості задоволення суспільних потреб, які раніше були навіть не усвідомленні;

широкомасштабність проекту та пов'язані з цим переваги та недоліки високої концентрації виробництва;

неможливість отримання експериментальних даних для аналізу ефективності проекту;

велика ймовірність виникнення як позитивних, так і негативних побічних ефектів, які неможливо передбачити;

особлива роль і великі масштаби соціальних і економічних наслідків;

потреба в значній сумі інвестицій та обсязі матеріальних ресурсів;

довготривала передексплуатаційна фаза розробки проекту, наявність перехідного періоду при введені проекту в експлуатацію;

неможливість достовірної оцінки ефективності проекту в зв'язку з необхідністю розрахунків на довготривалу перспективу;

в цілому низька та спадаюча з роками надійність прогнозованих характеристик;

значна залежність економічних показників від надійності технологічної частини, яка часто ідеалізується на стадії розробки проекту;

значна залежність проекту від зовнішнього середовища;

порівняно мала гнучкість складових проекту щодо змін в зовнішньому середовищі.

Проте, незважаючи на всі труднощі та ризики широкомасштабні проекти здійснюються в світі не лише за рахунок державного фінансування, а й окремими корпораціями та компаніями.