ЛІТЕРАТУРА

1.         Александрова М. М., Бардаш С. В., Бородкін О. С, Бутинець Т. А., Ви-
говська Н. Г. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих
навч. закл. / Г.Г. Кірейцев (ред.). - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ,

2002.   - 495с.

Аналіз вигід і витрат: Практичний посібник / Секретаріат Ради скарбниці Канади / Світлана Соколик (пер.). - 2. вид. - К.: Основи, 2000. - 176с.

Бабець Є. К., Гузенко О. П. Теорія капітального інвестування:

Навч. посібник. - Донецьк: Наука і освіта, 2003. - 209 с.

Бардиш Г. О. Проектний аналіз: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. -Львів: ЛБІ НБУ, 2004. - 416с.

Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. Управління проектами: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2003. - 231с.

Боардмен Ентоні Е., Грінберг Девід X., Вайнінг Ейдан Р., Веймер Девід Л. Аналіз вигід і витрат: Концепції і практика / Олексій Мороз (пер.з англ.), Тетяна Мороз (пер. з англ.). - 2-ге вид. - К.: АртЕк,

2003.   - 547с.

Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник. - К.: Знання, 2005. - 470 с.

Верба В. А., Гребешкова О. М., Востряков О. В. Проектний аналіз: Навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т - К.: КНЕУ, 2002. - 298с.

Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз: Підручник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2000. - 322с.

Гайдис Н. М. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний банк України; Львівський банківський ін-т. -

Львів, 2002. - 271с.

Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Європейський ун-т. - К.: Вид-во Європейського університету, 2006. - 234 с.

Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченко О. Г. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Державна податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. - К.: Видавничий Дім "Комп'ютерпрес", 2001. - 364 с.

Донець Л. І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312с.

Дребот Н. П. Методичні аспекти вибору напрямів інвестування на підприємстві / Інститут регіональних досліджень НАН України; Національний банк України. - Львів, 1998. - 28 с.

Єрмошенко М. М., Плужников І. О. Аналіз і оцінка інвестиційних

проектів: Навч. посібник / Національна академія управління. - К.,

2004. - 155с.

Загвойська Л. Д., Маселко Т. Є., Якуба М. М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навч. посібник. - Львів: Афіша, 2006. -

317с.

Інвестування: Навч. посіб. / Петро Пилипович Омельяненко (уклад.). - Суми : Довкілля, 2003. - 118 с.

Кобиляцький Л. С. Управління проектами: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). - К.:

МАУП, 2002. - 198 с.

Лудченко Я. О. Оцінка економічної ефективності інвестиційних проектів: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К.: Ельга, 2004. -

208 с.

Мойсеєнко І. П. Інвестування: Навч. посібник. - К.: Знання,

2006. - 490с.

Музиченко А. С. Інвестиційний процес в умовах трансформації економіки. - К.: Науковий світ, 2001. - 70с.

Пересада А. А., Шевченко О. Г., Коваленко Ю. М., Урванцева С. В. Портфельне інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2004. - 405с

Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. - К.: Лібра,

1998. - 389с.

Пересада А. А. Інвестування: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. - К.: КНЕУ, 2004. - 252с.

Проектний аналіз / Сергій Олександрович Москвін - К.: Лібра,

1998. - 366с.

Словник-довідник з питань управління проектами / Українська асоціація управління проектами / С.Д. Бушуєв (ред.). - К.: Видавничий Дім "Деловая Украина", 2001. - 640 с.

Тарасюк Г. М. Управління проектами: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. - К.: Каравела, 2004. - 344с.

Трілленберг Вілфорд. Проектний менеджмент: Конспект лекцій і семінарів. - Т.: Економічна думка, 2002. - 96с

Яременко О. О., Артюх О. Р., Балакірєва О. М., Вакуленко О. В., Варбан М. Ю. Науковий супровід, моніторінг та оцінка ефективності соціальних проектів / Державний центр соціальних служб для молоді; Державний ін-т проблем сім'ї та молоді. - К.,

2002. - 123 с.