ТЕСТОВА ПРОГРАМА ДЛЯ ЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ


Альтернативна вартість проекту - це:

а)         вигода від використання альтернативного проекту;

б)         сукупна вартість від впровадження декількох альтернативних
проектів;

в)         ризик настання додаткових витрат при впровадженні альтернати-
вного проекту;

г)         втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досяг-
нення однієї мети замість іншої.

Амортизація не нараховується на:

а)         програмне забезпечення

б)         споруди;

в)         транспортні засоби.

Аналіз здійснення проекту не передбачає відповідей на запитання про:

а)         технічну узгодженість проекту;

б)         відповідність звичаям і традиціям;

в)         політичну ситуацію.

Аналіз ринкових можливостей полягає в:

а)         аналізі мікросередовища маркетингу;

б)         аналізі макросередовища маркетингу;

в)         усіх перелічених вище заходах.

Аналіз чутливості дозволяє вивчити:

а)         залежність ЧТВ від обсягів продажу факторів;

б)         залежність ЧТВ від соціальних результатів;

в)         залежність ЧТВ від політичної ситуації.

2. Будь-який проект здійснюється з метою:

а)         задоволення потреб ринку, який є частиною зовнішнього середо-
вища;

б)         відкриття нових можливостей і задоволення суспільних потреб,
які раніше навіть не усвідомлювались;

в)         виконання державного замовлення.

В аналізі чутливості значення фактора, за якого попередня оцінка проекту змінюється з позитивної на негативну називається: а) величиною переключення; б) діапазон впливу; в) дисперсія.

У період виходу проекту на проектну потужність виникають ризики:

а) фінансові; б) будівельні; в) експлуатаційні.

Виберіть правильну формулу для визначення майбутньої вартості ануїтету:

а)         5А =

і


б)

в) г)


 

Ра = С

(і+оп -і і ■ (і+і) п

((і + і)п -   + і)

5 = Р ■ (і + і ■ п)


Введення проекту в експлуатацію здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

Виокремлюють такі фази проекту:

а)         концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;

б)         попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок з проекту
і рішення про інвестування;

в)         передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази

Відбір цільових ринків полягає у:

а)         вивченні попиту;

б)         сегментуванні ринку і відборі цільових сегментів,

в)         позиціюванні товару і прогнозі збуту.

Від'ємні семіквадратичні відхилення характеризують

а)         лінійні відхилення від середнього значення тих рівнів прибутку,
які менші від нуля;

б)         лінійні відхилення від середнього значення тих рівнів прибутку,
які менші від цього середнього;

в)         лінійні відхилення від середнього значення тих рівнів прибутку,
які більші від цього середнього.

Внутрішня норма рентабельності - це ставка дисконтування, при якій:

а) ЧТВ=0; б) ЧТВ=і; в) ЧТВ<0.

Грошовий потік підприємства являє собою:

а)         сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, які
генеруються його господарською діяльністю;

б)         кошти, які підприємство витрачає на задоволення власних по-
треб;

в)         кошти, які підприємство отримує від своїх клієнтів;

Грошові потоки розраховуються за:

а)         витратами на проект та доходами;

б)         витратами на проект та амортизацією;

в)         чистими доходами та неявними надходженнями.

Держава як учасник інвестиційного процесу може брати в ньому посередковану участь

а) попиту, б)пропозиції, в) як на стороні попиту, так і на стороні пропозиції.

Для аналізу умов ринку:

а)         збирають і використовують відомості про попит, вимоги до про-
дукції, характеристики конкурентів і споживачів, характеристики
каналів руху товару;

б)         розраховують баланс грошових потоків;

в)         вивчають екологічні наслідки здійснення проекту.

Для кількісної оцінки ризику використовується показник:

а)         строк окупності;

б)         середньоквадратичне відхилення;

в)         чиста вартість.

До аспектів проектного аналізу не відноситься: а) технічний; б) екологічний; в) ергономічний.

Для досягнення максимальної ефективності оцінки проекту слід дотримуватися таких умов:

а)         особи, які керували розробкою та здійсненням проекту, не пови-
нні брати участі, у проведенні завершальної оцінки;

б)         об'єктивність оцінки не повинна викликати сумнівів;

в)         завершальній оцінці необхідно піддати якомога більше проектів.

До властивостей проекту не відносять: а) масштаб; б) складність; в) якість.

До внутрішнього оточення проекту належать:

а) кліматичні умови; б) стиль керівництва проектом; в) рівень оподаткування

До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану на досягнення мети проекту; б) обмеженість у часі; в) обмеженість ресурсів.

До етапів управління проектом не відносяться:

а) початок та побудова проекту; б) поточне управління та узгодження; в) криза проекту.

До змісту технічного аналізу входить:

а)аналіз ринку; б)аналіз податкового законодавства; в)вибір технології.

До методів управління проектними ризиками входить: Управління проектними ризиками включає:

а) усунення ризику; б) оцінка ризику; в) фінансування ризиків.

До недоліків внутрішньої норми рентабельності, як показника ефективності проектів відносять:

а) не враховує вартість грошей у часі; б) складність розрахунку; в) не враховує альтернативну вартість витрат.

До основних соціальних результатів проекту не належить:

а) зміна структури виробничого персоналу; б) зміна кількості робочих місць у регіоні; в) зміна структури споживання.

До переваг внутрішньої норми рентабельності, як показника ефективності проектів відносять:

а) враховує вартість грошей у часі; б) складність розрахунку; в) не враховує альтернативну вартість витрат.

До прямих трансфертних платежів відносять:

а) сплата процентів за кредит; б) оплата транспортних послуг; в) податки.

До учасників проекту не відносяться:

а) замовник; б) субконтрактор; в) інвестор.

До факторів зовнішнього середовища відносять:

а)         культурні, правові, стратегічні;

б)         організаційні, політичні, суспільні;
суспільні, економічні, культурні, політичні.

До факторів підвищеної ризикованості проекту належить:

а) низьке значення ЧТВ: б) тривалість проектів; в) висока процентна ставка за кредит.

До факторів підвищеної ризикованості проекту не належить:

а)         велика кількість учасників проекту;

б)         тривалість проектів;

в)         висока процентна ставка за кредит.

Додатна семіваріація характеризує:

а)         середній квадрат відхилень тих значень, які більші від серед-
нього;

б)         середній квадрат відхилень тих значень, які менші від середньо-
го;

в)         середній квадрат відхилень тих значень, які більші від нуля.

Економічний аналіз не дозволяє оцінити:

а)         чи виправдано використання проектом національних ресурсів;

б)         конкретний попит на ці ресурси;

в)         можливості фінансування за рахунок різних джерел.

Життєвий цикл проекту - це:

а)         проміжок часу від моменту виникнення ідеї проекту до моменту
завершення проекту;

б)         оцінка вигід і затрат проекту;

в)         час, протягом якого проект має бути здійснений з максималь-
ною можливою якістю.

Життєвий цикл товарів відображає:

а)         ефективність рекламної кампанії;

б)         порядок виведення на ринок нових моделей;

в)         залежність грошових надходжень (обсягу збуту) від часу.

За масштабністю проекти поділяються на:

а)         дрібномасштабні, середньомасштабні, крупномасштабні;

б)         малі, середні, великі;

в) залежні, незалежні, взаємовиключні.

За напрямом руху коштів грошовий потік поділяється на:

а)         надлишковий та дефіцитний;

б)         позитивний, негативний;

в)         регулярний, дискретний;

г)         надлишковий, дефіцитний, регулярний, дискретний.

За сферою діяльності проекти поділяються на:

а)         промислові, промислового дослідження і розвитку, організацій-
ні, соціальні, економічні;

б)         монопроекти, мультипроекти, мегапроекти;

в)         залежні, незалежні;

г)         короткострокові, середньострокові, довгострокові.

Загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період - це:

а) загальний грошовий потік; б) чистий грошовий потік; в) традиційний грошовий потік.

Залежно від мети здійснення проект може бути:

а) економічним; б) монопроектом; в) безпечним проектом.

Залежно від характеру діяльності проект може бути:

а) економічним; б) монопроектом; в) безпечним проектом.

Зменшення будь-якого виду дебіторської заборгованості призводить

до:

а)         грошового припливу з інвестиційної діяльності;

б)         грошового відпливу з інвестиційної діяльності;

в)         грошового припливу з фінансової діяльності.

Інвестиції - це:

а)         вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей у ма-
теріальні й нематеріальні активи, корпоративні права й цінні папери
з метою одержання прибутку або соціального ефекту;

б)         витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з
метою одержання доходу;

в)         витрати на виробництво продукції, які відносяться до валових
витрат підприємства.

Інвестиційний проект поділяється на фази:

а)         організаційна, контрольна;

б)         передінвеститаційна, інвеститаційна, експлуатаційна;

в)         всі відповідні правильні.

Інструментом непрямого регулювання інвестиційної діяльності є:

а) норми амортизаційних відрахувань, б) бюджетне фінансування, в) інструменти зовнішньоекономічної політики.

3. Ймовірність неотримання запланованого ефекту або передчасного закриття проекту - це:

а) ризик;

б)         банкрутство;

в)         беззбитковість;

г)         ліквідність.

Каскадна модель життєвого циклу управління проектом характеризується:

а)         багаторазовим проходження одних і тих же стадій розробки про-
екту, поки замовник не буде задоволений повною мірою;

б)         жорсткою впорядкованістю стадій;

в)         обидва варіанти правильні.

Коефіцієнт варіації характеризує:

а)         співвідношення між ризиками та ефективністю;

б)         лінійне відхилення від середнього значення;

в)         квадратичне відхилення від середнього значення

Комбінація „Ресурси-час-якість" мають назву:

а)         трикутник обмежень;

б)         піраміда Маслоу;

в)         рамка чутливості.

Кількість стадій життєвого циклу проекту:

а) 4; б) 6; в) 7.

4. Комплекс взаємопов'язаних заходів спрямованих на досягнення висунутої мети в умовах існуючих обмежень - це:

а)         план;

б)         проект;

в)         стратегія.

Конкурентоспроможність продукції проекту - це:

а)         відповідність продукції вимогам ринку;

б)         підтримання працездатності продукції протягом періоду експлуа-
тації;

в)         ефективна організація рекламної кампанії.

Короткострокові проекти - це проекти тривалістю: а) до і року; б) до 2 років; в) до 5 років.

Ліквідність проекту:

а)         залежить від мети проекту;

б)         залежить від складу учасників;

в)         змінюється з часом.

Ліквідність проекту:

а)         здатність провести заходи з закриття проекту;

б)         сума збитків, які отримує підприємство від закриття проекту;

в)         можливість відмови від подальшої реалізації проекту;

г)         загроза розкриття проекту, який не відповідає початковим пара-
метрам.

Маржинальний дохід:

а) дохід, який підприємство планує отримати за рік;

б)         величина грошових коштів, які отримало підприємство від про-
дажу одиниці продукції чи послуги;

в)         грошовий дохід, який можна отримати від продажу додаткової
одиниці продукції.

Метод зниження ризиків за рахунок відмови від цього виду діяльності називається:

а) усунення ризику; б) страхування; в) поглинання ризику.

Метод зниження ризиків за рахунок фінансової компенсації із страхових фондів називається:

а) усунення ризику; б) страхування; в) поглинання ризику.

Метод пробного маркетингу використовують для:

а) ознайомлення покупців з новим товаром; б) прогнозування збуту; в) вивчення реакції конкурентів на продукцію.

Метод створення додаткового проекту використовується при розрахунку:

а)         чистої вартості;

б)         точки Фішера;

в)         внутрішньої норми рентабельності.

Методом підбору визначається:

а)         внутрішня норма рентабельності;

б)         чиста вартість;

в)         індекс рентабельності проекту.

Можливість відмови від подальшої реалізації проекту для підприємств, які здійснюють проект, називається:

а)         ризикованість;

б)         безпечні вкладення;

в)         ліквідність;

На етапі ідентифікації не передбачається:

а)         підготовка документів для одержання кредитів;

б)         визначення цілей проекту;

в)         оцінка альтернативних варіантів.

На ставку дисконту не впливають:

а) депозитний процент від вкладів; б) грошовий потік; в) ризик.

На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:

а) прийнятності реалізації проекту; б) перспективності проекту; в) ступеня досягнення поставлених цілей.

На стадії реалізації проект здійснюється до моменту:

а) підготовки технічних креслень; б) виділення всіх необхідних ресурсів; в) введення в експлуатацію.

На якій стадії життєвого циклу проекту відбувається пошук зацікавлених осіб проекту:

а) експертиза; б) розробка концепції проекту; в) реалізація проекту.

Найбільш досконалим методом дослідження власного ризику проекту є:

а) аналіз сценаріїв; б) метод Монте-Карло; в) аналіз чутливості.

Найбільший вплив на грошовий потік має:

а) амортизація; б) заробітна плата; в) податок на прибуток..

Нарахування простих відсотків здійснюється за формулою:

а)         5 = Р    + і • п);

б)         Р = 5/(і + і • п);

в)         5 = Р • (і + і • п)п;

Обсяг продажу продукції проекту, при якому дохід від продаж повністю покриває, всі витрати на виробництво продукції, в тому числі середньоринковий відсоток на капітал і забезпечує нормальний підприємницький прибуток, що означає:

а)         маржинальний дохід;

б)         точка беззбитковості;

в)         чиста майбутня вартість;

г)         рентабельність.

Одним із недоліків скоригованої ставки з безпечних вкладень є:

а)         неврахування несистематичного ризику, пов'язаного з конкрет-
ним проектом;

б)         невраховання конкретного джерела ризику;

в)         процентна ставка стосується підприємства в цілому, а не конкре-
тного проекту;

г)         процентна ставка з кредитів обумовлена контрактом і містить
суб'єктивний фактор.

Нарахування складних відсотків здійснюється за формулою:

а)         Р = 5 • (і + і • п);

б)         Р=5/(і +і п)п.

в)         5 = Р    + і • п)п

Неодержана вигода - це:

а)         вигоди альтернативного варіанту;

б)         витрати на проект;

в)         вигоди "з проектом" мінус витрати "без проекту".

Операційний, фінансовий і грошовий потік від інвестиційної діяльності належать до такої класифікаційної ознаки:

а)         за напрямом руху коштів;

б)         за методом обрахунку грошових потоків;

в)         за видами господарської діяльності;

г)         немає жодної правильної відповіді.

Основна відмінність економічного та фінансового аналізу полягає в тому, що:

а) не розглядаються потоки витрат і вигід з проекту;

б)         здійснюється оцінка з позицій альтернативної вартості;

в)         аналіз проводиться в масштабі держави.

Основними показниками ризику є:

а)         математичне сподівання, дисперсія;

б)         середнє квадратичне відхилення;

в)         коефіцієнт варіації;

г)         всі відповіді правильні.

Особливостями будь-якого проекту є:

а)         спрямованість на досягнення мети та унікальність проекту;

б)         координоване використання взаємопов'язаних дій;

в)         обмеженість у часі;

г)         усі відповіді правильні.

Під безпечними вкладеннями розуміють такі інвестиції, ризик неповернення яких становить:

а)         10 %;

б)         100 %;

в)         0 %;

Поєднання впливу інфляції, ризику та схильності до ліквідності є причиною:

а)         соціальної несправедливості розподілу доходів між різними ша-
рами суспільства;

б)         падіння курсу національної валюти щодо іноземної;

в)         зменшення вартості грошей у часі;

г)         економічної кризи.

Поняття ліквідації участі у проекті для акціонерів означає:

а) отримання плати за виконанні роботи; б) реалізація акцій; в) повернення кредиту та процентів за нього.

Поняття ліквідації участі у проекті для кредиторів означає:

а) отримання плати за виконані роботи; б) реалізація акцій; в) повернення кредиту та процентів за нього.

Поняття ліквідації участі у проекті для підрядників означає:

а) отримання плати за виконанні роботи; б) реалізація акцій; в) повернення кредиту та процентів за нього.

При відборі ідей проекту не враховується:

а) ризик; б) зобов'язання зацікавлених сторін; в) грошова одиниця країни.

При прийнятті рішень щодо обсягів випуску продукції керуються правилом, відповідно до якого:

а)         обсяг випуску збільшується, поки граничні витрати будуть менші
або дорівнюватимуть граничним вигодам;

б)         обсяг випуску зменшується, поки граничні витрати будуть менші
або дорівнюватимуть граничним вигодам;

в)         обсяг випуску зменшується, поки граничні витрати будуть більші
або дорівнюватимуть граничним.

При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд:

а)         графіка поставок;

б)         законодавчих обмежень;

в)         форм розрахунків за виконання поставок.

При проведенні технічного аналізу не передбачаються:

а)         оцінка компонентів проекту;

б)         аналіз розташування проекту;

в)         розгляд процедур укладення контрактів.

При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:

а)         обґрунтованість фінансових прогнозів;

б)         достатність оборотного капіталу;

в)         доцільність використання національних ресурсів.

При терміні позики до і року нарахована сума буде більшою, якщо використовувати:

а)         прості відсотки;

б)         складні відсотки;

в)         результат буде однаковий.

Приватна особа, як учасник інвестиційного процесу може брати в ньому участь на стороні

а) попиту, б) пропозиції, в) як на стороні попиту, так і на стороні пропозиції.

Причинами зменшення вартості грошей в часі є:

а)         схильність до ліквідності, ризик та інфляція;

б)         схильність до розвитку та ризик;

в)         альтернативна вартість.

Проведення узгоджень з проекту здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

Проект - це:

а) план довгострокових фінансових вкладень; б) бізнес-план; в) комплекс взаємопов'язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях

Проект має такі обмеження:

а)         ресурси, час, якість;

б)         вчасність, доцільність, час, якість;

в)         ергономічність, ресурси, час.

Проект подолання наслідків природних катаклізмів є: а) економічним; б) соціальним; в) промисловим.

Проект розвитку ринку капіталів є:

а) економічним; б) соціальним; в) промисловим.

Проект створення нової організації є:

а) організаційним; б) соціальним; в) промисловим.

Проекти ухвалюються лише, коли внутрішня норма рентабельності: а) більша альтернативної вартості грошей; б) більша одиниці; в) менша одиниці.

Проекти ухвалюються тоді, коли чиста вартість:

а) більша 0; б) більша 1; в) більша ніж капіталовкладення.

Проектний аналіз не може розглядатися як:

а)         інструмент планування й розвитку певної діяльності;

б)         сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розро-
бити проект, визначивши умови його успішної реалізації;

в)         стадія життєвого циклу проекту.

Проектний аналіз спрямований на:

а)         збільшення соціального добробуту;

б)         збільшення соціального та приватного добробуту;

в)         збільшення прибутку;

Простий ануїтет - має місце, якщо:

а)         платежі здійснюються на початку року;

б)         платежі здійснюються в кінці року;

в)         проміжки виплат або інтервал платежу однакові.

Проміжок часу від моменту виникнення проекту до моменту завершення проекту - це:

а)         період експлуатації;

б)         інноваційна діяльність;

в)         життєвий цикл проекту;

г)         всі відповіді правильні.

д)

Просування продукції - це:

а)         поєднання прямого й непрямого каналів руху товару;

б)         створення мережі роздрібної торгівлі;

в)         реклама, стимулювання збуту, пропаганда.

Проценти з довгострокових грошових позиках відносять до:

а)         грошового припливу по інвестиційній діяльності;

б)         грошового відпливу по інвестиційній діяльності;

в)         грошового відпливу по фінансовій діяльності.

Процентна ставка залежить від:

а)         існуючих процентних ставок на ринку;

б)         рівня інфляції;

в)         відносин між кредиторами і позичальниками;

г)         всі відповіді вірні.

Процес розрахунку кінцевої суми боргу (8) при відомій початковій сумі боргу і процентній ставці називається:

а)         дисконтування;

б)         нагромадження;

в)         ануїтет;

г) інвестування.

Прямі витрати - це:

а) операційні витрати; б) витрати на маркетингові заходи; в) сума прямих матеріальних і трудових витрат.

Розвиток „Проектного аналізу" почався:

а)         після нафтового буму через проблему банків у видачі кредитів;

б)         у зв'язку із збільшенням соціального і приватного добробуту;

в)         через складні умови господарювання, зміни форми власності,
конкуренцію, ринкові відносини.

Розвиток проектного аналізу головним чином пов'язують з:

а)         переходом України до ринкової економіки;

б)         з проблемами банків у виборі кредитів;

в)         з економічною кризою в США в 20 рр. XX ст.;

Розробка комплексу маркетингу полягає в:

а) розробці товару; б) ціноутворенні; в) організації руху і просування товару.

Розробка кошторисної документації здійснюється на фазі: а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

Розробка ТЕО здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

Розробка нових товарів - це:

а)         розробка конструкторсько-технологічної документації;

б)         генерування принципу дії нового товару;

в)         пошук ідеї нового товару, розробка технічної документації, виго-
товлення та випробування дослідного зразка, організація серійного
виробництва.

Соціальна привабливість проекту визначається з точки зору:

а)         користувачів проекту;

б)         населення регіону, в якому реалізується проект;

в)         поліпшення соціального середовища проекту.

Соціальні проекти спрямовані:

а)         на досягнення ефекту у сфері охорони здоров'я, освіти, навколи-
шнього середовища;

б)         на покращення мікроклімату в середині підприємства;

в)         на вдосконалення та реформування системи охорони праці на
підприємстві;

Співпраця з міжнародними фінансовими інститутами, а саме групою світового банку, міжнародний валютний фонд має такі особливості:

а)         орієнтується на інфраструктурні проекти;

б)         надання кредитів на структурну адаптацію національних економік
до ринкових перетворень;

в)         відсутня правильна відповідь;

г) усі відповіді вірні.

Спіральна модель життєвого циклу управління проектом характеризується: а) багаторазовим проходження одних і тих же стадій розробки проекту, поки замовник не буде задоволений повною мірою;

б) жорсткою впорядкованістю стадій; в) обидва варіанти вірні.

Статистична невизначеність має місце тоді, коли:

а) не визначено параметри проекту; б) невизначені параметри можуть спостерігатися достатню кількість разів, щоб визначити частоти появи цікавих нам подій; в) здійснюється нормальний закон розподілу випадкової величини.

Сукупність розділених у часі надходжень і виплат коштів, які генеруються господарською діяльністю називається:

а)         теперішня вартість;

б)         грошовий потік підприємства;

в)         чиста вартість.

Сума чистого доходу та неявних надходжень - це:

а) традиційний грошовий потік; б) чистий грошовий потік; в) фінансовий грошовий потік

Такий зовнішній фактор впливу на проект як клімат належить до групи:

а) політичних чинників; б) природних чинників; в) суспільних чинників.

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як міждержавні стосунки, належить до групи:

а) політичних чинників; б) природних чинників; в) суспільних чинників.

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як права людини належить до групи:

а) політичних чинників; б) правових чинників; в) суспільних чинників.

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як рівень освіти належить до групи:

а) політичних чинників; б) правових чинників; в) суспільних чинників.

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як свобода слова, належить до групи:

а) політичних чинників; б) природних чинників; в) суспільних чинників.

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як стабільність законодавства, належить до групи:

а) політичних чинників; б) правових чинників; в) суспільних чинників.

Такий зовнішній фактор впливу на проект, як страхові гарантії, належить до групи:

а) політичних чинників; б) економічних чинників; в) суспільних чинників.

Такі види грошових потоків, разові платежі яких є рівними, називаються:

а)         трансфертні платежі;

б)         ануїтет;

в)         альтернативна вартість;

г)         всі відповіді правильні.

Точка Фішера:

а)         створює ситуацію неузгодженості;

б)         є відсотковою ставкою, при якій ЧТВ двох проектів рівні;

в)         відсоткова ставка, при якій ВНР =0.

Укладання контрактів здійснюється на фазі:

а) експлуатаційній; б) інвестиційній; в) передінвестиційній.

Управління грошовими потоками будується на принципі:

а)         забезпечення ліквідності і збалансованості;

б)         принцип інформативної достовірності;

в)         забезпечення ефективності;

г)         всі відповіді вірні.

Управління проектними ризиками включає:

а) усунення ризику; б) оцінка ризику; в) страхування ризику.

Фінансовий профіль проекту - це крива, що відображає:

а)         залежність ЧТВ проекту від ставки дисконтування;

б)         залежність ЧТВ проекту від тривалості будівництва;

в)         залежність ЧТВ проекту від процентної ставки за кредит.

Функціональна структура управління передбачає:

а)         дроблення функцій управління не за об'єктами, а за їх видами;

б)         поділ праці між керівниками за принципом розподілу не функцій,
а об'єктів управління;

в)         поділ праці між керівниками за їх особистим вибором.

Цикл проекту - це час:

а)         від початку підготовки проекту до завершення впровадження
проекту;

б)         від ідентифікації до початку впровадження проекту;

в)         від завершення підготовки проекту до завершення впровадження
проекту.

Цінність проекту визначають як різницю між:

а)         прибутком і затратами;

б)         вигодами і затратами;

в)         вигодами і амортизаційними відрахуваннями.


Чиста а)


теперішня вартість визначається за формулою: у С, + В,

£(1+0)


Подпись: б)

£(1 + і)"

в)

уВ, - С,; 7^(1 +,)"

Чисту суспільну користь від проекту появи товару на ринку можна виміряти як:

а)         суму премії споживачів і премії виробників;

б)         різницю між премією виробників і премією споживачів;

в)         різницю між премією споживачів і премією виробників.

Що означає термін: широкомасштабні проекти радикально нових технологій - це:

а)         комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямованих на досягнення
висунутої мети в умовах існуючих обмежень;

б)         документ, який містить опис взаємопов'язаних у часі і просторі
дій, які необхідно виконати для досягнення мети проекту;

в)         це весь комплекс багатостадійних науково-дослідних, проектно-
конструкторних, дослідних та реалізаційних робіт, що виконуються
за єдиною програмою тісно взаємодіючим колективом з метою ви-
найдення нових нетрадиційних шляхів вирішення широкомасштаб-
них проблем;

Яка з наведених характеристик відноситься до чистої вартості:

а)         порівнює сьогоднішню вартість усіх прибутків і сьогоднішню
вартість всіх витрат;

б)         відображає максимальний відсоток, який можна платити за ви-
користання кредиту, залишившись на беззбитковому рівні;

в)         показує міру ризикованості проекту.

Який показник порівнюють з альтернативною процентною ставкою:

а)         внутрішню норму рентабельності;

б)         ефективну ставку;

в)         чисту вартість;

Яка із стадій життєвого циклу проекту закінчується попереднім тех-ніко-економічним обґрунтуванням:

а)         переговори та затвердження;

б)         реалізація проекту;

в)         ідентифікація проекту;

г) експертиза.

Які переваги має співпраця з міжнародними фінансовими інститутами в проектному аналізі:

а)         орієнтація на інфраструктурні проекти;

б)         фінансові інститути забезпечують висококваліфіковану експер-
тизу проекту;

в)         надання кредитів на структурну адаптацію національних еконо-
мік до ринкових перетворень.

За якою ознакою проекти поділяються на монопроект, мультипро-ект і мегапроект:

а)         за складністю;

б)         за ризикованістю;

в)         за сферою діяльності;

г)         за залежністю.

Якщо відомі початкова сума боргу (Р), відсоткова ставка (і), а розраховується кінцева сума боргу (8), то цей процес називається:

а)         нагромадження;

б)         компадинування;

в)         накопичення

г)         всі відповіді правильні.