ВСТУП

В останні роки трансформаційні процеси в економіці України набули певного динамізму на макроекономічному рівні. Болісні, але конче необхідні реформи, що спрямовуються на монетарну стабілізацію економіки шляхом скорочення дефіциту бюджету та придушення інфляції фінансово-кредитними регулятивними методами, це тільки фундамент подальших ринкових перетворень.

Структурно-інноваційна перебудова економіки потребує створення сприятливого інвестиційного клімату, становлення фондового ринку, удосконалення фінансово-кредитної системи, реформування відносин власності та прискорення процесу приватизації, що безперечно повинно призвести до активізації інвестиційного процесу, особливо в пріоритетних напрямках.

Підготовка та реалізація проектів відноситься до складних видів людської діяльності, що вимагає особливих знань та навиків. Світовий та вітчизняний досвід свідчить, що інвестиційні проекти ранжуються від неперспективних (вимушених) до най-новітніших. Перші не дають ніякої віддачі, а лише підтримують на плаву підприємства, що потребують глибокої санації або взагалі ліквідації; другі потребують набагато більших витрат, але забезпечують швидкий науково-технічний прорив та примноження капіталу, проте мають великий ступінь ризику.

Інвестор завжди стоїть перед проблемою прийняття інвестиційного рішення, адже суб'єкт господарювання відмовляє собі в споживанні певних благ, але має надію повернути інвестований капітал з певним прибутком, і при цьому, природно, ризикує. Тим часом, професійним економістам неабияк бракує навичок з підготовки рішень щодо ефективного використання ресурсів.

В останні десятиріччя підготовка та реалізація проектів сформувались в досить спеціалізований вид професійної діяльності. В державному та приватному секторах економіки розвинутих країн нарощується досвід розробки проектів, впроваджуються та випробовуються спеціальні методи управління проектною діяльністю.

Проектним аналізом називається процес аналізу прибутковості інвестиційного проекту, або зіставлення витрат на проект та вигод, які можуть бути одержані в результаті його реалізації. Оскільки вигоди від будь-якого інвестиційного проекту та витрати на його реалізацію численні й не завжди їх легко підрахувати, то визначення прибутковості перетворюється у тривалий та трудомісткий аналіз усіх стадій та аспектів інвестиційного проекту. У результаті проектний аналіз перетворюється у концепцію, яка закладається в основу проектів у країнах з ринковою економікою.

Проектний аналіз - це сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити оптимальний проект, та визначити умови його успішної реалізації.

Мета проектного аналізу - максимізація суспільного або приватного добробуту з урахуванням ряду зовнішніх завдань та обмежень.

Проектний аналіз, як навчальна дисципліна, об'єднує як спеціальні, так і міждисциплінарні знання. Спеціальні знання відображають особливості тієї галузі діяльності, до якої відносяться проекти (будівельні, екологічні тощо). Але окремою дисципліною проектний аналіз став із-за знань, що отримані в результаті вивчення загальних закономірностей проектів різних галузей.

Предметом проектного аналізу є вивчення концепцій, методології, підходів і критеріїв визначення, порівняння, обґрунтування альтернативних інвестиційних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Проектний аналіз відрізняється від бізнес-планування та інвестиційного менеджменту. На відміну від бізнес-планування в дисципліні не розглядається конкретна бізнесова ідея, яку необхідно обґрунтувати, а вивчаються можливості задоволення потреб шляхом вибору найкращого з альтернативних варіантів розвитку. Якщо в бізнес-плануванні проект розглядається тільки з точки зору інвестора, то в проектному аналізі - з точки зору всіх учасників проекту. Проектний аналіз дозволяє зробити висновок щодо ефективності проекту в інтересах суспільства загалом.

На відміну від інвестування, де розглядається управління фінансами у галузі вкладення капіталу шляхом здійснення інвестицій та формування оптимальної структури інвестиційного портфеля, в проектному аналізі обґрунтовується доцільність використання обмежених людських, матеріальних і фінансових ресурсів задля досягнення мети проекту.

Методологія проектного аналізу в Україні повинна враховувати ряд важливих національних особливостей, а саме:


^ пріоритетність прямих інвестицій, орієнтованих на розвиток матеріально-технічної бази підприємства (обумовлено значним зносом основних фондів та перевищенням норм забруднення навколишнього середовища); ^ ефективне використання фінансових ресурсів та енергоресурсів (через їх дефіцит); ^ урахування і зниження ризиків проекту (обумовлено нестабільністю ситуації). В результаті вивчення дисципліни студенти набувають теоретичних знань та практичних навиків з питань методології підготовки та реалізації проектів, способів залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

Вивчення матеріалу передбачає розв'язання таких завдань:

опанування основами ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів;

ознайомлення з основними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовуються у міжнародній практиці проектного аналізу;

^ удосконалення процесів прийняття рішень в умовах ризику при розробці й реалізації проектів.