ОЦІНКА РИЗИКІВ В ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ

Поняття і види ризиків в проектній діяльності

Показники ризику, що використовуються в проектному аналізі

Аналіз чутливості - основний інструментарій оцінки ризику проекту

Фактори підвищеної ризикованості проекту

Резюме.

Питання для обговорення.


Ризик будь-якої діяльності пов'язаний з наявністю наступних умов:

система прагне до визначеної мети;

існує певний шлях досягнення мети;

вибір шляху здійснюється в умовах непевності.

З огляду на це ризик розглядають як міру непевності в тому, що система досягне мети обраним шляхом. Стосовно проектів ризик слід розуміти як ймовірність провалу проекту: не отримання очікуваного ефекту від реалізації проекту.

Світова економічна наука послуговується класичною та неокласичною теоріями ризику. У класичній теорії, авторами якої є Дж. Мілль та І. У. Сеніор, ризик ототожнюється із середнім значенням втрат та збитків, які можуть статися в результаті реалізації рішення. Це одностороннє тлумачення сутності ризику викликало різке заперечення у частини зарубіжних економістів.

У 30-ті роки XX століття економісти А. Маршалл і А. Пигу розробили основи неокласичної теорії ризику, згідно з якою ризик визначається як відхилення від запланованих фінансових результатів, від цілі. Ця теорія стала провідною для всіх розвинених країн світу. У сучасній інтерпретації ризик - це не втрати, яких можна зазнати під час реалізації господарського рішення, а небезпека відхилення від мети, заради якої приймались рішення. Тобто сьогодні ризик визначається не стільки втратами, скільки відсутністю значних позитивних економічних результатів, і є фінансовою категорією, пов'язаною зі зміною фінансових результатів процесу прийняття рішення.

Фінансовий ризик - це кошти, які додатково може отримати або втратити інвестор у процесі реалізації рішення через невизначеність та конфліктність умов цієї реалізації.

Аналіз ризику - це спосіб, що дає змогу визначити, який ступінь ризику існує при прийнятті чи відхиленні конкретного проекту. Результати аналізу також широко використовують для порівняння вірогідних результатів двох чи більше альтернативних проектів. Дослідження ризиків є надзвичайно важливою складовою проектного аналізу, оскільки дає можливість використовувати невизначені точно дані і на цій основі формувати прийнятну картину вірогідних результатів. Цей метод враховує можливі варіації витрат і вигід, які, як правило, усвідомлюються, але, на жаль, часто ігноруються при оцінці доцільності проектів. Метою аналізу ризиків є:

надання оцінки всім видам ризиків проекту;

встановлення можливих шляхів зниження ризику;

визначення доцільності реалізації проекту за наявного рівня ризику.

Під час аналізу необхідно виявити, оцінити ризики, визначити чинники, що впливають на ризики, знайти шляхи зниження ризиків, врахувати оцінки ризиків при обґрунтуванні доцільності проекту.

В цілому управління ризиками включає такі основні напрямки:

ідентифікація (виявлення) ризику;

оцінка ризику;

вибір методу та інструментів управління ризиками;

фінансування ризиків;

контроль та оцінка результатів управління ризиками проекту.

Сукупність перших двох етапів прийнято розглядати як аналіз проектних ризиків. При цьому виявлення ризиків є якісним аналізом, а оцінка - кількісним.

Процес аналізу ризиків реалізується за допомогою тих самих інструментів, що і будь-який інший аналіз. Його початок характеризується підбором команди і проведенням спільно з замовником „мозкового штурму", предметом якого є формування списку ризиків. При цьому можна використовувати контрольні списки, складені для інших проектів. Важливим аспектом є організація пошуку ризиків у сфері вимог до проекту (забезпечення якості проекту). Доцільним є складання ескізу плану виконання проекту, що дозволяє виявити „вузькі місця" в управління проектом. При ідентифікації ризиків значну увагу надають надійності джерела інформації. Складений список ризиків - базис розробки комплексу заходів, спрямованих на зниження ризикованості проекту та підвищення на цій основі його привабливості.

Важливу роль в аналізі проектів відіграє класифікація ризиків. Існує багато підходів до поділу ризиків на види. Вони мають багато спільного і відображають певні відмінності, пов'язані з специфікою проектів або авторським поглядом аналітика.

За причинами виникнення розрізняють:

Ризик, пов'язаний з нестабільністю законодавства і наявної економічної ситуації.

Ризик, пов'язаний з політичною ситуацією.

Ризики природних катаклізмів.

Ризики, пов'язані з неповнотою та неточністю ситуації.

Ризики, пов'язані з непередбачуваністю дій учасників проекту

і т.д.

Проектні ризики також поділяють на зовнішні, які розглядають по групах передбачуваних та непередбачуваних; і внутрішні, які містять: фінансові, будівельні та експлуатаційні.

В більшості наявної навчальної літератури характерними для проекту визнають внутрішні ризики. Розглянемо їх детальніше.

Фінансові ризики в проектному аналізі - це велика сукупність взаємопов'язаних ризиків невиконання фінансових зобов'язань протилежною стороною та ризиків зміни кон'юнктури фінансових ринків. Фінансові ризики, що беруть на себе банки та їх клієнти, міцно взаємопов'язані між собою. Цим ризикам підлягають як інвестори, так і кредитори та дебітори. До фінансових відносять: кредитні, валютні, відсоткові ризики, ризик ліквідності.

Кредитні ризики займають одне з головних місць у групі фінансових ризиків. Кредитний ризик як ризик неповернення боргу виникає в результаті:

неможливості позичальника створити у майбутньому адекватний грошовий потік;

невпевненість у реалізації в майбутньому за необхідною ціною застави під кредит;

погіршення іміджу (репутації) позичальника у зв'язку з непередбаченими несприятливими змінами у діловому світі.

Банки повинні більш ретельно оцінювати кредитні ризики, ніж інші кредитори, оскільки вони надають у користування не власні гроші, а гроші своїх вкладників.

Відсотковий ризик зумовлений невизначеністю у майбутньому стосовно напрямку руху та рівня відсоткових ставок. Відсотковий ризик для банку - це ризик перевищення середньої процентної ставки за залученими коштами (депозитами) над середньою процентною ставкою за виданими кредитами.

Ризик ліквідності зумовлений невпевненістю в майбутній швидкій реалізації певного активу за передбачену ціну.

Валютний ризик виникає у зв'язку з невизначеністю майбутнього руху ресурсів національної валюти за відношенням до закордонних валют. Впливу валютного ризику підлягають усі суб'єкти інвестиційної діяльності, які здійснюють фінансові операції у валютах, відмінних від їх національної валюти. Валютний ризик включає такі складові:

курсовий ризик зміни вартості активів та пасивів банку (компанії);

ризик переказу, пов'язаний з відмінностями в обліку активів та пасивів в іноземній валюті;

ризик угоди, зумовлений невизначеністю у майбутньому вартості угоди в національній валюті, що деноміно-вана в іноземній валюті.

Будівельні ризики - це ризики, що виникають в процесі реалізації проекту. Залежно від типу фінансування проекту ці ризики розподіляються між учасниками здійснення проекту чи приймаються на себе тією чи певною стороною.

Ризик перевищення кошторису пов'язаний з тим, що проектно-кошторисна вартість проекту може бути перевищена за провиною багатьох учасників.

Ризик несвоєчасного завершення термінів освоєння інвестицій може виникати через зміни у складі проектів, зриви постачання матеріально-технічних ресурсів.

Ризик порушення умов договору утворюється через зміни умов функціонування інвестора та підрядної організації (фінансова неспроможність інвестора, зміни ставок оподаткування доходу, умов отримання банківських кредитів та погашення раніше отриманих позичок амортизаційної політики, невиконання угод субпідрядними організаціями, проектантами та іншими учасниками інвестиційного процесу).

Ризик падіння попиту виникає при зміні потреб у продукції будівельної галузі в зв'язку з загальним спадом виробництва, кризою фінансів, бюджетним дефіцитом.

Експлуатаційні ризики виникають після введення об'єкта в дію та виходу на проектну потужність (що також викликає певні ризики).

Ризик реалізації продукції, робіт, послуг викликаний можливістю звуження ринку збуту в процесі експлуатації та втрат частини споживачів через зростаючу конкуренцію та появу на ринку товарів більш високої якості.

Ризик зниження прибутковості тісно пов'язаний з ризиком реалізації продукції і має наслідком скорочення грошових потоків та неможливість розрахунків з кредиторами.

Ризик невиконання поставок матеріально-технічних ресурсів для виробництва зумовлює в майбутньому можливу ненадійність постачальників.

Ризик менеджменту виникає в зв'язку з можливістю необхідності у майбутньому зміни керівництва підприємства.

Форс-мажорний ризик існує як на стадії будівельного виробництва, так і в період експлуатації підприємства. Цей ризик пов'язаний з виникненням подій об'єктивного характеру, які можуть призвести до часткової чи повної втрати майна.

Сучасні підходи до менеджменту проектів потребують розгляду ризиків в розрізі таких груп, якими б можна було управляти на рівні підприємства (організації), що здійснює проект. Тому, на нашу думку, на особливу увагу заслуговує моделювання управління ризиками, основане на наступних категоріях потенційного ризику для певного проекту (табл. 7.1):

Задачі і цілі;

Організаційний менеджмент;

Замовник;

Фінансування;

Графік виконання;

Зміст проекту;

Виконання;

Управління проектом;

Персонал;

10.       Підтримка проекту після впровадження.

Таблиця 7.1 Основні категорії ризику, який виникає

 

при управлінні проектами

Категорія ризику

Суть ризику

1. Завдання і цілі

Кожний схвалений проект повинен займати відповідне місце серед цілей і завдань організації. Ті проекти, які не відповідають реальним цілям організації, створюють зайву напругу, що негативно впливає на реалізацію проекту.

2. Організаційний менеджмент

Кожний з вибраних проектів повинен вписуватися в поточну або заплановану організаційну структуру. Якщо організація не володіє подібною структурою або ж не створює її, важко розраховувати на успішну реалізацію проекту.

3. Замовник

Всі проекти повинні мати постійний "зворотний зв'язок" із замовником. Проект, як правило, вимагає багатьох вихідних даних, які можуть представити замовники і кінцеві користувачі. Без належного урахування таких даних найвдаліший проект призведе до формування тільки відмінно функціонуючої системи, що не відповідає реальним запитам кінцевих користувачів. Прихований тут ризик полягає в залученні в команду недосвідчених співробітників, що не зможуть задовольняти вимоги замовника.

4. Фінансування

Саме дана категорія звичайно привертає найпильнішу увагу і здійснює вплив на всі інші категорії. Менеджери проектів зосереджують увагу на бюджеті і об'ємах витрат, оскільки саме ці важелі дозволяють залучати широкий спектр можливостей, щоб довести проект до успішного завершення. Для зменшення ризику, що відноситься до цієї категорії, слід чітко уявляти розміри проекту, мати в розпорядженні достовірну передісторію про роботу над подібними проектами, а також мати повне уявлення про зовнішні впливи.

5. Графік виконання

Найбільший ризик полягає в тому, що проектній команді нав'язуються дуже тісні часові рамки графіка. Якщо розробники не можуть впливати на формування графіка і дат ключових етапів проекту, досить велика вірогідність того, що графік виконуватися не буде. Проектні команди повинні брати участь в розробці графіків і мати можливість вносити туди необхідні зміни.

6. Зміст проекту

Всі проекти генерують певні особливості, які доповнюють проект і утворюють проміжні продукти. Одним з основних компонентів є документація, що містить всі вимоги і відомості про проект. Якщо ця інформація відсутня, можуть з'явитися помилки, або різко і не-передбачувано зросте ризик втрати відомостей, що містяться в проекті. Також може порушитися графік або істотно постраждає якість проекту.

7. Виконання.

Ці чинники ризику відносяться до особливого періоду, коли наступає реалізація проекту. Часто саме ці чинники ризику є ключовими.

8. Управління проектом.

Ця категорія відноситься як до процесів управління проектом, так і до компетенції менеджера проекту. Ризик існує не тільки через недоліки, неадекватного трактування процесів менеджменту, але може бути також наслідком попереднього досвіду роботи менеджера проекту.


На основі ідентифікації ризиків у вказаних категоріях можна скласти план управління ризиками. Його розробка є досить нескладним процесом, який складається з п'яти етапів. Використовуючи заздалегідь вказане розбиття ризиків на 10 категорій, необхідно виконати ранжирування і відсортувати ризики так, щоб ними можна було управляти. Існують відповідні рекомендації, які розглянемо за певними етапами. Етап 1

Використовуючи описані категорії ризиків, створіть таблицю категорій. Таблиця категорій ризиків містить відомості про те, які чинники ризиків більш реальні і наскільки вони наочні. Якщо організація має у своєму розпорядженні досвід роботи з цими чинниками, можна порівняти їх рейтинги в даному проекті з рейтингами в проектах, які розроблялися раніше. Можна використовувати підхід, заснований на всеосяжному рейтингу, або фіксувати увагу на певній кількості ризиків або ж комбінувати кількість ризиків і ступінь їх впливу, прогнозуючи успіх або невдачу проекту. Дана таблиця є відправною точкою при ідентифікації певних ризиків в кожному проекті.

Етап 2

Складають ранги чинників, пов'язаних з виконанням проекту, за ризикованістю, як це показано в таблиці 7.2.

В стовпчику „Чинники ризику і категорії ризику" перераховуються фактори категорії ризику. Далі використовують, наприклад, наступні рівні ризику:

низька очевидність ризику (3) - цей стовпець характеризує даний чинник щодо невисокої вірогідності ризику для проекту;

середня очевидність ризику (2) - цей стовпець характеризує даний чинник щодо середньої вірогідності ризику для проекту;


• висока очевидність ризику (1) - цей стовпець характеризує даний чинник, коли вірогідність ризику для проекту достатньо велика;
Продовження таблиці

1                     2          |            3                          4             | 5

Економічне підтвердження

Є повне ТЕО, обґрунтована ефективність витрат

Проведене попереднє ТЕО, ефективність встановлена не повністю

Обгрунтування відсутнє або ефективність не вказана

 

Контроль витрат

Вдало встановлена система контролю витрат, яка успішно функціонує

Система в порядку, недоліки в певних сферах

Система контролю має багато недоліків або відсутня

 

Постачання

Стабільні дати постачання

Деякі невизначеності з поставками

Нестабільне, нерегулярне постачання

 

Графік розробки

Дати, вказані в графіку, виконуються, графік відображає реальний стан

Частина плану підвищує інтенсивність графіка

Проектна команда вважає, що ряд робіт не можна виконати без порушення графіка

 

Зміст проекту

Повнота і чіткість вимог

Всі вимоги повністю уточнено і чітко вказано

Певні вимоги залишаються неповними або нечітко вказаними

Деякі вимоги містяться тільки в задумах замовника

 

Стабільність документів

Документи доступні, розроблені вчасно і містять невелике число помилок

Деякі документи можуть з'явитися із запізненням і містити невеликі помилки

Невелика ймовірність отримати документи вчасно, очікується велике число виправлень і змін

 

Аналіз альтернатив

Повний аналіз альтернатив, все враховується, вимоги підтверджуються

Повний аналіз альтернатив, деякі вимоги спірні або альтернативи не повністю злагоджені

Аналіз не завершений, не враховані всі альтернативи або вимоги постійно змінювались

 

Документація з розробки

Коректна і доступна

Невеликий дефіцит, доступна

Не існує

 

Використання певного інженерного процесу

Своєчасна розробка процесу, ґрунтовна, ефективна, приймається всією командою

Процес встановлений, але він не послідовний або неефективний

Не використовується розроблений інженерний процес

 


2


3


Подпись: Експертні оцінки зустрічаються всю¬ди
Подпись: Планування продук¬ту і процесів, моні¬торинг проводиться своєчасно Чітко окреслені статус і цілі кому¬нікацій між коман¬дою і організацією Менеджер проекту має великий досвід роботи над анало¬гічними проектами

Рання ідентифікація дефектів

Фізичні можли-

вості

Підтримка постачальників

Підхід

Зв'язки

Досвід менеджера проекту

Відношення менеджера проекту

Вплив і підтримка менеджера проекту

Доступність персоналу

Повна підтримка команди і менеджера проекту з боку організації

Доступний персонал
необхідної кваліфі-
кації. При потребі
можлива передача
деяких функцій за-
ступнику на обумов-
лених умовах, наяв-
ність декількох "по-
жежних" випадків в
роботіВ стовпчику „Рейтинг" виділяють рівень ризику, характерний для даного проекту. В таблиці також відображається інформація про особливості проекту (стовпець „Коментарі").

Зверніть увагу, що в деяких випадках очевидний прояв ризику в одній категорії може характеризуватися як високий, а в іншій - як низький.

В табл. 7.2 приводяться чинники і категорії ризику, для яких очевидність ризику характеризується відповідно як низька, середня і висока. Дана таблиця служить шаблоном, що використовується для розробки будь-якого проекту. Категорії, чинники і очевидність можна легко поновляти для будь-якого проекту в межах даної схеми.

Етап 3

Виконують сортування таблиці ризиків, розташовуючи їх в порядку зменшення очевидності. Тобто спочатку перераховуються ризики з найвищою ймовірністю. Обчислюють залежність ризику для "верхніх" десяти ризиків, а також для всіх ризиків, відзначених як "високі", якщо їх більше десяти. Саме ці ризики і будуть ключовими. Ідентифікують засоби контролю над кожним ключовим ризиком, встановлюючи відповідального за ці дії і дату їх виконання. Інтегрують ключові ризики в план проекту і уточнюють їх вплив на графік і розмір витрат.

Етап 4

Встановлюють формат звіту для регулярного ризику. Цей звіт заслуховується на тижневих зустрічах, де розглядається стан проекту. Як мінімум, аналізують стан "верхньої" десятки зміни в ранжиру-ванні для кожного ризику за останній тиждень і число тижнів в списку. В таблиці 7.3 показаний зразок такого звіту.

Етап 5

На завершальному етапі слід переконатися, що управління ризиками є безперервним процесом в рамках менеджменту проекту. Відстежування і контроль ризиків, включених в список, повинен виконуватися на регулярній основі. Менеджер проекту і всі члени команди повинні звертати пильну увагу на поведінку ідентифікованих ризиків, а також контролювати процеси їх визначення. Нові ризики повинні ідентифікуватися перш за все, для них визначаються пріоритети, які потім повинні включатись в план управління ризиками. Ризики з високим пріоритетом слід обробляти відповідно до загального плану проекту.

Вказане управління ризиками здійснюється вже під час виконання проекту. Проте важливою складовою проектного аналізу є дослідження ризикованості проекту ще до його прийняття. Цей аспект є надзвичайно впливовим при порівнянні альтернативних проектів.


Розглянуті вище чинники ризикованості проектів, як правило, мають тільки якісну характеристику. Але, ефективність проекту визначається також цілком вимірюваними факторами, такими, як ціна продукції, обсяг виробництва та продажу, рівень витрат тощо. Тому існують відповідні методики, які оцінюють ймовірність отримання бажаного результату проекту з урахуванням можливих змін таких факторів. Саме вони є основою кількісного аналізу ризику проекту.