Анотація

000МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Н.Е.Ковшун

АНАЛІЗ ТА ПЛАНУВАННЯ ПРОЕКТІВ

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.9(2)301я73

К 56 УДК 658(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-577 від 18.03.2005р.)

Рецензенти:

Гуменюк В.Я. - доктор економічних наук, професор (Національний університет водного господарства та природокористування);

Хвесик МА. - доктор економічних наук, професор, віце-президент УЕАН (Рада з вивчення продуктивних сил України НАН України, м. Київ).

Ковшун Н.Е.

К 56 Аналіз та планування проектів. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 344 с.

ISBN 978-966-364-656-5

Навчальний посібник містить інформацію з основ аналізу та планування проектів: інвестиційний ринок, концепція проекту, методологія проектного аналізу, місце планування в управлінні проектами, моделі економічного механізму управління, управління ризиками тощо.

Видання призначене для студентів бакалаврських та магістерських програм, що навчаються за спеціальністю 8.050107 "Економіка підприємства".


ISBN 978-966-364-656-5


© Ковшун Н.Е., 2008

© Центр учбової літератури, 2008