2.3. Зовнішнє середовище проекту

Виникнення проекту безпосередньо пов'язано з потребами ринку. Ідея проекту полягає не в тому, щоб здійснити щось, що ми можемо, а в тому, щоб задовольнити існуючі потреби. Інколи результатом може бути принципово новий товар або послуга, проте й їх успіх визначається ринком. Отже, значна увага в проектному аналізі надається середовищу, в якому здійснюється проект. Поява ідеї проекту пов'язана з потребою задовольнити певні потреби ринку, тому проект слід розглядати у взаємозв'язку з ринковими умовами. Методологічно вірно розглядати ринок, як частину більш широкого поняття, а саме, як частину "зовнішнього середовища".

Зовнішнє середовище - це оточення проекту, або це чинники, які впливають на його підготовку та реалізацію. Вони об'єктивно утворюються в середовищі функціонування підприємства, що здійснює проект, та не піддаються впливу. Такі фактори поділяють на політичні, економічні, суспільні, правові, науково-технічні, культурні та природні (табл. 2.2.). Проект є невіддільним від навколишніх умов та їх розвитку, тому в процесі його розробки та реалізації необхідно враховувати динаміку зміни зовнішнього середовища.

Таблиця 2.2.

Зовнішнє середовище проекту

 

Оточення проекту (група факторів)

Чинники, що впливають на розробку і реалізацію проекту

політичне

політична стабільність, підтримка проекту державними установами, міждержавні стосунки, міжнаціональні взаємини, рівень злочинності

економічне

структура внутрішнього валового продукту, рівень оподаткування, страхові гарантії, рівень інфляції, умови регулювання цін, стабільність національної валюти, розвиненість банківської системи

суспільне

умови та рівень життя, рівень освіти, соціальні гарантії та пільги, розвиненість системи охорони здоров'я, свобода пересування, свобода слова

правове

стабільність законодавства, дотримання прав людини, право власності

Оточення проекту (група факторів)

Чинники, що впливають на розробку і реалізацію проекту

науково-технічне

рівень розвитку фундаментальних та прикладних наук, рівень інформаційних та промислових технологій, рівень розвитку енергетики, зв'язку і транспорту

культурне

рівень освіченості, релігійність, історико-культурні традиції

природне

клімат, ресурси, вимоги до захисту навколишнього середовища

 

Процес оцінки зовнішніх факторів називають зовнішнім аналізом. Його головними цілями є:

1)         визначити сприятливі можливості та загрози для підприєм-
ства;

2)         ідентифікувати ключові фактори успіху проекту.
Сприятливі можливості - це фактори зовнішнього середо-
вища, які допомагають досягненню цілей підприємства. Загрози -
це зовнішні умови, які обмежують можливості фірми безпереш-
кодно досягти потрібної мети. Ті самі фактори можуть створюва-
ти як додаткові можливості, так і додаткові перешкоди. Для ви-
вчення впливу факторів зовнішнього середовища всю їхню суку-
пність поділяють на загальні макроекономічні та галузеві факто-
ри. До загальних макроекономічних факторів належать:

макроекономічні показники (динаміка валового внутрішнього продукту, рівень інфляції, зміни рівня реальних доходів населення, коливання процентних ставок за кредити, курси валют тощо);

соціально-демографічна ситуація (структура зайнятості, кількість працездатного населення, рівень соціального захисту населення тощо);

^ державне регулювання бізнесу (можливі зміни в законодавстві стосовно даного бізнесу, його товарів, послуг, каналів збуту, цін, рекламної політики, оподаткування, митного режиму тощо);

^ природні умови й екологічні обмеження.

Результати дослідження загальних макроекономічних факторів зручно звести в таблицю (табл. 2.3.)

Звичайно, безпомилково оцінити перспективний вплив загальних макроекономічних факторів складно навіть великим компаніям. Проте вже сама спроба провести такий аналіз примушує підприємця замислитися над проблемами, що на них може завтра наразитися його бізнес та продумати свою поведінку в разі виникнення таких.

Контрольні переліки аналізу зовнішнього середовища можуть містити як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Систематизація оціночних факторів залежить від країни, де передбачається здійснювати проект. Відповідні рекомендації подані в таблицях 2.4, 2.5, 2.6.

Набагато легше прогнозувати й оцінювати галузеві фактори. Вони більш виразні й певні, щільніше пов'язані з проектом. При цьому галузь розглядають як сукупність підприємств, продукти котрих за споживчими якостями та напрямками використання можуть бути взаємозамінними. Аналіз галузевих факторів має на меті:

оцінити розміри галузі;

визначити основні сили, що конкурують у галузі;

оцінити ступінь інтенсивності конкуренції;

визначити ключові фактори успіху в галузі. Предметом галузевого аналізу є такі фактори:

1)         споживачі (обсяги та характеристики ринку, темпи зрос-
тання ринку, сезонність та циклічність попиту, диференціація
продуктів, чутливість споживачів до цін, здатність споживачів
диктувати свої ціни);

2)         постачальники (кількість, інтенсивність конкуренції,
наявність матеріалів-замінників, здатність постачальників дикту-
вати свої ціни);

3)         конкуренти (основні сили, що конкурують у галузі, поділ
ринку поміж ними, інтенсивність конкуренції, можливості появи
принципово нових продуктів-замінників, основні конкурентні пе-
реваги в галузі);

Оцінка впливу макроекономічних

факторів на майбутній бізнес         

Фактори зовнішнього середовища для проектів, які реалізуються в країнах, що розвиваються

 

Характеристики

Фактори

Політико-економічна характеристика

Підтримка уряду.

Структура національного господарства. Права людини і теророризм.

Економічна структура

Тип права спадковості майна Наявність національних керівних кадрів чи можливість їх залучення

Відповідність страхових гарантій нормам ОПЕК


Характеристики


Фактори


Джерела капіталовкладень Тарифи і податки

Засоби транспорту і комунікації

Сировина і послуги


Необхідна частка акцій в капіталі підприємства. Вихід на міжнародний банк.

Податкові пільги. Пільгові тарифи.           

Телекс і телефон. Телефонна мережа країни.

Міжнародний аеропорт       

Промислова інфраструктура.

Наявність запчастин. Наявність природного газу.


Робоча сила


Рівень грамотності. Міжнаціональна напруга.
Заборона страйків.   


Будівництво споруд чи їх купівля Купівля земельних ділянок

Джерела енергопостачання

Наявність будівельних матеріалів. Інфраструктура будівництва. Необхідний час на отримання

дозвільних свідоцтв.

Дозвіл іноземної власності на землю. Довго-
строкова оренда.      

Наявність. Надійність. Плани розширення потужностей.


 

перешкоди для входження в галузь (обсяги початкових інвестицій, доступність джерел сировини та каналів збуту, конве-ртованість активів, захист з боку держави, прихильність споживачів тощо);

технології (швидкість зміни технологій виробництва продукції в галузі, вплив технологічних змін на якість продукції та ціну, можливості здобуття переваг від впровадження нових технологій, можливості появи принципово нових технологій у галузі тощо).

Аналіз зазначених факторів дає змогу уточнити низку принципово важливих галузевих аспектів діяльності:

^ тенденцію (піднесення чи занепаду) в цій галузі;

ступінь конкуренції в галузі;

^ до якої стадії життєвого циклу належить основна продукція галузі?

як змінюються смаки та орієнтація споживачів ?

А також ідентифікувати ключові фактори успіху у сфері майбутнього бізнесу, які визначають можливість і здатність фірми конкурувати на своєму ринку.

Залежно від специфіки галузі ключовими факторами успіху можуть бути як кількісні показники (собівартість одиниці продукції, ціна одиниці продукції, експлуатаційні параметри продукції тощо), так і ті, що їх важко або неможливо оцінити кількісно (рівень обслуговування клієнтів, місце знаходження фірми, наявність додаткових послуг, прихильність споживачів тощо).

Наступним етапом є оцінка ситуації на самому підприємстві, дослідження його можливостей. Головне завдання такого аналізу полягає у виявленні сильних та слабких сторін фірми. Особливі, унікальні, оригінальні, або принаймні якісь відмінні від конкурентів якості становлять ті сильні сторони, які мають бути використані в проекті. Навпаки, слабкі сторони - якості, котрих бракує фірмі порівняно з її конкурентами, можуть значно знизити ефективність проекту.