Вступ

 

На кожному підприємстві, поряд з менеджерами, завжди є не менш чисельний штат облікових працівників. Для перших робота других часто буває надзвичайно далекою і незрозумілою, але вона виявляється вкрай потрібною, оскільки виробництво не може ефек­тивно функціонувати як без вмілого управління, так і чіткого бухгал­терського обліку. Це, мабуть, добре розуміли древні єгиптяни, що засвідчує папірус III тисячоліття до нашої ери, в якому наведені дані про оплату на будівництві колодязя: писець мав таку ж платню, як і начальник загону із 25 душ, і була вона вищою від отримуваної віль­нонайманим робітником у 1,4 рази.

Бухгалтерський облік потрібний не тільки на великих підпри­ємствах. Ринкові взаємовідносини настільки складні й багатогранні, що кожний підприємець, який займається бізнесом, не може обій­тись без упорядкованих записів господарських операцій навіть без огляду на необхідність складання звітності, яку теж обов'язково тре­ба подавати у визначені терміни і установи. За крилатим висловом засновника подвійної бухгалтерії Луки Пачолі (1445-1517): «Купець повинен вміти рахувати гроші. У того, хто цього робити не вміє, во­ни розлітаються, як мухи!», прихований глибокий смисл. Отож, для успішного бізнесу кожний підприємець повинен налагодити чіткий бухгалтерський облік своєї діяльності.

Але цьому протидіють щонайменше дві обставини. Перша, в певній мірі, об'єктивна — відносно висока вартість бухгалтерського обліку, особливо при залученні до його ведення професійних пра-

 

цівників зі сторони. Друга — психологічна налаштованість підпри­ємців на завідому неможливість особистого засвоєння специфіки бухгалтерського обліку, на наш погляд, може вважатись суб'єктив­ною, бо практика засвідчує, що мільйони людей з цим справились і ця хитромудра наука стала для них звичайним ремеслом, професією. Таким чином, при певній наполегливості, нею може оволодіти кож­ний підприємець, адже будь-яка діяльність у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, транспортних послуг теж вимагає багато зу­силь, пов'язаних із набуттям специфічних знань, необхідних для її організації. Тим більше, що окрім своїх бажань, у повсякденній діяльності всі підприємці виконують левову частку бухгалтерських процедур, насамперед з організації первинного обліку господар­ських операцій, дістаючи, тим самим важливі навики, які при допо­вненні специфічними знаннями, дозволяють досить швидко оволо­діти загальною методикою ведення бухгалтерського обліку. В ре­зультаті цілком можна обійтися власними силами щодо його нала­годження, що особливо актуальне для підприємців-початківців із невеликим стартовим капіталом.

Проте самостійне вивчення бухгалтерського обліку за існуючи­ми посібниками і підручниками досить проблематичне, оскільки в них передусім, ускладнено виклад матеріалу; він, як правило, надто об' ємний, що зумовлює необхідність багатогодинних лекцій і прак­тичних чи семінарських занять для його опанування. Якщо з позицій підготовки студентів денної форми навчання це виправдано, адже в навчальних планах для вивчення цього предмету відводиться декіль­ка семестрів, то для заочників та підприємців такий спосіб засвоєн­ня специфіки бухгалтерського обліку неприйнятий, що й зумовило навмисно спрощений виклад азів бухгалтерського обліку у цьому самовчителі. Тим не менше, уважне прочитання й обдумування ви­кладеного в поєднанні із запам' ятовуванням необхідного мінімуму, дозволяє кожному студенту чи підприємцю сформувати цілісне уяв­лення про специфіку методики бухгалтерського обліку, достатнє для його самостійного ведення в будь-якій галузі діяльності.