Література

Гарасим П. М., Бруханський Р. Ф., Хомин П. Я. Наскрізні блоки кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку. — Тернопіль, Астон. — 2003. — 368 с.

Гарасим П. М., Журавель Г. П., Хомин П. Я. Податковий облік і звітність на підприємствах. — К.: Професіонал, 2004. — 284 с.

Гарасим П. М., Хомин П. Я. Бухгалтерський облік за журналь­ною формою рахівництва. Навчальний посібник. — Тернопіль, Астон, 2003. — 296 с.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського об­ліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій під­приємств і організацій. Затверджена наказом МФУ 21.12.2000 р. № 291 (зі змінами й доповненнями від 24.09.2004 р.).

5 МатвіївМ. Я., Хомин П. Я. Бухгалтерський облік на малих під­приємствах за різними формами. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 352 с.

Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтер­ського обліку малими підприємствами. Затверджено наказом МФУ від 25.06.2003 р. № 422.

Методичні рекомендації по застосуванню реєстрів бухгалтер­ського обліку. Затверджено наказом МФУ від 29.12.2000 р. № 356.

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов' я-зань і господарських операцій суб' єктів малого підприємництва. Затверджено наказом МФУ від 19.04.2001р. № 186 (зі змінами й доповненнями від 24.09.2004 р.).

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобо­в' язань і господарських операцій підприємств і організацій. За­тверджений наказом МФУ 21.12.2000 р. № 291.


Навчальне видання

 

Журавель Григорій Павлович, кандидат економічних наук, професор Хомин Петро Якимович, доктор економічних наук, доцент

 

САМОВЧИТЕЛЬ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА СТАНДАРТАМИ

 

Керівник видавничих проектів О. С. Прокопчук Дизайн обкладинки С. О. Кіцно Верстка К. Р. Іщенко Технічне редагування В. Л. Тарнавський

 

Формат 60x84/16. Підписано до друку 18.01.2006. Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Наклад 600 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал» Тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний) e-mail: vdbook@profl-book.kiev.ua, ruslan@profi-book.kiev.ua www.profi-book.kiev.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 1533


 

 

ЗАПРОШУЄМО:

авторів та книготорговельні організації до співпраці

 

ЗДІЙСНЮЄМО:

інформаційну підтримку бібліотек вузів

 

ПРОПОНУЄМО:

широкий вибір навчальної та довідкової літератури з економіки та природничих наук

 

Ми маємо гнучку систему знижок, а також здійснюємо безкоштовну доставку книг замовникові.

 

Якщо вас зацікавило співробітництво з нами, звертайтеся за телефоном:

тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний)

або відправляйте листа електронною поштою:

vdbook@profi-book.kiev.ua, ruslan@profi-book.kiev.ua

Завітайте на наш сайт:

www.profi-book.kiev.ua

ПРВДІДНЯІ

 

ЗАПИТУЙТЕ

ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ КНИГ НАШОГО ВИДАВНИЦТВА

в м. Вінниця: СПДХардінВ.В. тел. (0432) 21-67-44, ТОВ «Дружба» тел. (0432) 32-76-93; в м. Дніпропетровськ: «Дніпропетровський бібліотечний колектор» тел. (056) 371-02-78; в м Донецьк: ТзОВ «Бібліосфера» тел. (062) 311-01-72, ТОВ «Епіграф» тел. (062) 311-02-16; в м. Житомир: ТОВ «Житомир-Книга» тел. (0412) 37-27-74, «Обласний державний бібліотечний колектор»тел. (0412) 22-89-68; в м. Запоріжжя: ТОВ «Фірма «Константа-І, Лтд» тел. (0612) 20-95-71; в м. Івано-Франківськ: КП «Букініст» тел. (0342) 22-38-28, ТзОВ «Арка» тел. (0342) 50-14-02; в м. Кіровоград: ТОВ «Школяр» тел. (0522) 22-67-62; в м. Кривий Ріг: КП «Букініст» тел. (0564) 92-37-32; в м. Луганськ: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0642) 53-62-30; в м. Луцьк: ТВ ТзОВ «Знання» тел. (03322) 4-23-98, ТВП «Планета» тел. (03322) 2-39-58; в м. Львів: Книгарня «Глобус-книга» тел. (0322) 74-01-77, ПП Василькевич К. І. тел. (0322) 75-79-86, ТОВ «Книжкові джерела» тел. (0322) 45-00-64; в м. Миколаїв: АВРП «Миколаївкнига» тел. (0512) 55-20-93; в м. Полтава: Книжковий магазин «Планета» тел. (0532) 27-20-19, Книжковий магазин «Зоря» тел. (0532) 27-21-61, ПП Солдаткіна В. Г. тел. (0532) 66-87-84; в м. Рівне: ТОВ «Іскра» тел. (0362) 23-63-16, ОККП «Рівнекнига» тел. (0362) 22-41-05;

в м. Суми: ПП Ніканоров В. І. тел. (0542) 22-22-58; в м. Тернопіль: ТОВ «Кобзар» тел. (0352) 52-23-05, КП «Кооп-книга» тел. (0352) 52-25-40; в м. Ужгород: ТОВ «Кобзар» тел. (03122) 3-35-16; в м. Харків: ДП «Авіоніка-Харків» тел. (057) 214-04-71, ТОВ «Вища Школа» тел. (057) 700-10-50, Книгарня «Знак» тел. (057) 719-26-24, книгорозповсюджувач Тимченко Андрій Миколайович тел. (050) 651-83-88; в м. Херсон: ПП Палей М. С. тел. (0552) 24-64-23, ПП Лісова Г. В. тел. (0552) 26-21-71; в м. Хмельницький: ТОВ «Книжковий світ» тел. (03822) 6-60-73; в м. Черкаси: ТОВ «Фірма «Світоч» тел. (0472) 32-92-78; в м. Чернівці: ПП Дроняк В. В. тел. (0372) 58-33-77

 

Усі подробиці без додаткових запитань!


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

 

Подпись:

 

Вачевський М. В. Кремінь В. Г. та ін.

 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА

ВЛАСНІСТЬ. ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

Навчальний посібник

 

"ВД "Професіонал", 2006. - 448 с. Ціна: 35,00 грн.

 

 

У підручнику викладено теоретичні і практичні основи інтелекту­альної власності в обсязі, передбаченому навчальною програмою відповідного курсу аудиторних занять для студентів, які опанову­ють професію менеджера, маркетолога, економіста, підприємця, з метою формування відповідних фахових компетенцій. Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахід­ництва, технічної творчості, охорони об'єктів інтелектуаль­ної власності в Україні, порядок проведення патентних дослі­джень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізаторські пропозиції. Висвіт­люються питання правових відносин авторів, патентування винаходів за кордоном, патентна документація та міжнарод­на класифікація винаходів. Наводяться зразки оформлення правових документів на об'єкти інтелектуальної власності.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих закладів освіти

 

Подпись:

 

Длігач А. О.

 

МАРКЕТИНГОВА ЦІНОВА ПОЛІТИКА

 

Навчальний посібник

 

"ВД "Професіонал", 2006. - 304 с. Ціна: 25,00 грн.

 

 

У навчальному посібнику висвітлено сучасні проблеми, що іс­нують в практиці прийняття цінових рішень, визначено місце ціноутворення в концепції маркетингу та процедури прийняття рішень щодо встановлення ціни. Послідовно розглянуто етапи розробки стратегії ціноутворення, методи встановлення базо­вої ціни та коригування ціни, актуальні питання ціноутворення в міжнародному маркетингу, а також методи проведення мар­кетингових досліджень для задач ціноутворення. Навчальний посібник відрізняється збалансованістю та зро­зумілістю викладу матеріалу; коментарі, що містяться у вста­вках, надають змогу зрозуміти зв'язок теоретичних концеп­цій з практичними підходами щодо прийняття цінових рі­шень в сучасних умовах української економіки.