ЧАСТИНА ДРУГА Розділ 1 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ

 

Загальною основою організації бухгалтерського обліку на під­приємстві є План рахунків і подвійний запис господарських опера­цій, який ґрунтується на суцільному документальному фіксуванні останніх. Процес групування і систематизації даних про господар­ські операції, зафіксовані у первинних документах, у кожному кон­кретному випадку має свою специфіку. Проте загальний принцип групування і систематизації даних первинних документів має досить просту і, водночас, чітку логічну схему.

Так, за рахунком 30 «Каса» дані первинних документів спочат­ку групують у касовій книзі, яку можна розглядати як реєстр зведе­ного обліку, і на основі відривного аркуша — звіту касира — пере­носять у реєстр аналітичного обліку — журнал-ордер № 1 за креди­том рахунка, звідки загальні підсумки, синтезовані (узагальнені) у розрізі кореспондуючих рахунків, записують у реєстр синтетичного обліку — Головну книгу.

Така логічна схема побудови обліку діє при будь-якій формі, в тому числі й із застосуванням комп'ютерів на автоматизованих ро­бочих місцях (АРМ) бухгалтерів.

У Плані рахунків визначено нумерацію і назву синтетичних рахунків, тобто призначених для обліку найбільш узагальнених (синтезованих) даних


Подпись:
про економічно однорідні групи активів, джерела їх утворення або госпо­дарські процеси, а також субрахунків, які мають менший ступінь узагаль­нення і є проміжними між синтетичними і аналітичними. Субрахунки дета­лізують облікову інформацію, але тільки за групою аналітичних рахунків, на яких обліковують однорідні види активів, джерел чи господарських про­цесів. Будь-які субрахунки, крім затверджених, підприємства можуть вво­дити додатково, виходячи з власних потреб, вони визначають кількість та назву аналітичних рахунків, тобто деталізованіших, що відкриваються до певних синтетичних рахунків, на яких обліковують окремі види активів, джерел, процесів. Наприклад, до синтетичного рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці» за субрахунком 661 «Розрахунки за заробітною платою» ана­літичних рахунків може бути кілька сотень, залежно від того, скільки пра­цівників на підприємстві. Аналітичні рахунки у цьому випадку відкривають на прізвище кожного працівника. В окремих випадках до субрахунку від­кривають один аналітичний рахунок, якщо вони співпадають за змістом.

 

 

 


 

 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

11

Інші необоротні матеріальні активи

111

Бібліотечні фонди

Всі види діяльності

 

 

112

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

 

 

 

113

Тимчасові (нетитульні) споруди 

 

 

 

114

Природні ресурси 

 

 

 

115

Інвентарна тара 

 

 

 

116

Предмети прокату 

 

 

 

117

Інші необоротні матеріальні активи 

 

12

Нематеріальні активи

121

Права користування природними ресурсами

Всі види діяльності

 

 

122

Права користування майном 

 

 

 

123

Права на знаки для товарів і послуг 

 

 

 

124

Права на об'єкти промислової власності 

 

 

 

125

Авторські та суміжні з ними права 

 

 

 

126

Гудвіл 

 

 

 

127

Інші нематеріальні активи 

 

13

Знос необоротних активів

131

Знос основних засобів

Всі види діяльності

 

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів 

 

 

 

133

Накопичена амортизація нематеріальних активів 

 

14

Довгострокові фінансові інвестиції

141

Інвестиції пов'язаним сторонам за методом обліку участі в капіталі

Всі види діяльності

 

 

142

Інші інвестиції пов'язаним сторонам 

 

 

 

143

Інвестиції непов'язаним сторонам 

 

15

Капітальні інвестиції

151

Капітальне будівництво

Всі види діяльності

 

 

152

Придбання (виготовлення) основних засобів 

 

 

 

153

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 

 

 

 

154

Придбання (створення) нематеріальних активів 

 

 

 

155

Формування основного стада 

 


Подпись:
Подпись: я н
ра ан
С то
и
а
з
ті

с о н ь

ді

 

ті

с о н ь л ді

 

ті

с о н ь

ді


Синтетичні рахунки

 

 

Сфера застосування

(рахунки першого

 

Субрахунки (рахунки другого порядку) 

 

 

порядку)

 

  

 

код

назва

код

назва 

 

 

Малоцінні та

 

 

Всі види діяльності

22

швидкозношу-

 

За видами предметів 

 

 

вані предмети

 

  

 

23

Виробництво

 

За видами виробництва 

 

24

Брак у виробництві

 

За видами продукції

Галузі мате­ріального ви­робництва

25

Напівфабрикати

 

За видами напівфабрикатів

Про-мисло-вість

26

Готова продукція

 

За видами готової продукції

Промисловість, сільське госпо­дарство та інші

 

Продукція

 

 

С.-г., підприємства інших галузей з підсобним с.-г. виробництвом та інші

27

сільськогоспо­дарського виробництва

 

За видами продукції 

 

 

 

281

Товари на складі

 

28

 

282

Товари в торгівлі

Всі види діяльності

 

Товари

283

Товари на комісії 

 

 

 

284

Тара під товарами 

 

 

 

285

Торгова націнка

 

29

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код назва

код

назва 

 

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

ЗО

Каса

301

Каса в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

302

Каса в іноземній валюті 

 

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки в національній валюті 

 

 

 

312

Поточні рахунки в іноземній валюті 

 

 

 

313

Інші рахунки в банку в національній валюті 

 

 

 

314

Інші рахунки в банку в іноземній валюті 

 

32

 

 

 

 

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

332

Грошові документи в іноземній валюті 

 

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті 

 

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті 

 

34

Короткострокові векселі одержані

341

Короткострокові векселі одержані в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

342

Короткострокові векселі одержані в іноземній валюті 

 

35

Поточні фінансові інвестиції

351

Еквіваленти грошових коштів 

 

 

 

352

Інші поточні фінансові інвестиції 

 

36

Розрахунки з покупцями та замовниками

361

Розрахунки з вітчизняними покупцями 

 

 

 

362

Розрахунки з іноземними покупцями 

 

 

 

363

Розрахунки з учасниками ПФГ

 

37

Розрахунки з різними дебіторами

371

Розрахунки за виданими авансами

Всі види діяльності

 

 

372

Розрахунки з підзвітними особами 

 

 

 

373

Розрахунки за нарахованими доходами 

 

 

 

374

Розрахунки за претензіями 

 

 

 

375

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків 

 


 

Синтетичні рахунки

 

 

Сфера застосування

(рахунки першого

 

Субрахунки (рахунки другого порядку) 

 

 

порядку)

 

  

 

код

назва

код

назва 

 

 

 

376

Розрахунки за позиками членам кредитних спілок

 

 

 

377

Розрахунки з іншими дебіторами

Всі види діяльності

38

Резерв сумнівних боргів

 

За дебіторами 

 

39

Витрати майбут­ніх періодів

 

За видами витрат 

 

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

40

Статутний капітал

 

За видами капіталу

Всі види діяльності

41

Пайовий капітал

 

За видами капіталу

Кооперативні організації, кредитні спілки

 

 

421

Емісійний дохід

 

 

Додатковий капітал

422

Інший вкладений капітал

Всі види діяльності

42 

 

423

Дооцінка активів 

 

  

 

424

Безплатно одержані необоротні активи 

 

 

 

425

Інший додатковий капітал

 

43

Резервний капітал

 

За видами капіталу

 

 

Нерозподілені

441

Прибуток нерозподілений

Всі види діяльності

44

прибутки (непо-

442

Непокриті збитки 

 

 

криті збитки)

443

Прибуток використаний у звітному періоді 

 

 

Вилучений капітал

451

Вилучені акції 

 

45 

 

452

Вилучені вклади і паї

 

  

 

453

Інший вилучений капітал

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

46

Неоплачений капітал

 

За видами капіталу

Всі види діяльності

47

Забезпечення майбутніх

витрат і платежів

471

Забезпечення виплат відпусток 

 

 

 

472

Додаткове пенсійне забезпечення 

 

 

 

473

Забезпечення гарантійних зобов'язань 

 

 

 

474

Забезпечення інших витрат і платежів 

 

 

 

475

Забезпечення призового фонду (резерву виплат) 

 

 

 

476

Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї 

 

48

Цільове фінан­сування і цільо­ві надходження

 

За об'єктами фінансування 

 

49

Страхові резерви

491

Технічні резерви

Страхова діяльність

 

 

492

Резерви із страхування життя 

 

 

 

493

Частка перестраховиків у технічних резервах 

 

 

 

494

Частка перестраховиків у резервах із страхування життя 

 

 

 

495

Результат зміни технічних резервів 

 

 

 

496

Результат зміни резервів із страхування життя 

 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

502

Довгострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

503

Відстрочені довгострокові кредити банків в на­ціональній валюті 

 

 

 

504

Відстрочені довгострокові кредити банків в іно­земній валюті 

 

 

 

505

Інпгі довгострокові позики в національній валюті 

 

 

 

506

Інші довгострокові позики в іноземній валюті 

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

51

Довгострокові векселі видані

511

Довгострокові векселі видані в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

512

Довгострокові векселі видані в іноземній валюті 

 

52

Довгострокові зобов'язання за облігаціями

521

Зобов'язання за облігаціями 

 

 

 

522

Премія за випущеними облігаціями 

 

 

 

523

Дисконт за випущеними облігаціями 

 

53

Довгострокові зобов'язання з оренди

531

Зобов'язання з фінансової оренди 

 

 

 

532

Зобов'язання з оренди цілісних майнових комплексів 

 

54

Відстрочені податкові зобов'язання

 

За видами зобов'язань 

 

55

Інші довгостро­кові зобов'язання

 

За видами зобов'язань 

 

56

 

 

 

 

57

 

 

 

 

58

 

 

 

 

59

 

 

 

 

Клас 6. Поточні зобов'язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

602

Короткострокові кредити банків в іноземній валюті 

 

 

 

603

Відстрочені короткострокові кредити банків в на­ціональній валюті 

 

 

 

604

Відстрочені короткострокові кредити банків в іно­земній валюті 

 

 

 

605

Прострочені позики в національній валюті 

 

 

 

606

Прострочені позики в іноземній валюті 

 

 

 

607

Інші короткострокові позики 

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

61

Поточна забор­гованість за дов­гостроковими зобов'язаннями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями в іноземній валюті 

 

62

Короткострокові векселі видані

621

Короткострокові векселі видані в національній валюті

Всі види діяльності

 

 

622

Короткострокові векселі видані в іноземній валюті 

 

63

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками 

 

 

 

632

Розрахунки з іноземними постачальниками 

 

64

Розрахунки за податками й платежами

633

Розрахунки з учасниками ПФГ 

 

 

 

641

Розрахунки за податками 

 

 

 

642

Розрахунки за обов'язковими платежами 

 

 

 

643

Податкові зобов'язання 

 

 

 

644

Податковий кредит 

 

65

Розрахунки за страхуванням

651

За пенсійним забезпеченням 

 

 

 

652

За соціальним страхуванням 

 

 

 

653

За страхуванням на випадок безробіття 

 

 

 

654

За індивідуальним страхуванням 

 

 

 

655

За страхуванням майна 

 

66

Розрахунки з оплати праці

661

Розрахунки за заробітною платою 

 

 

 

662

Розрахунки з депонентами 

 

67

Розрахунки з учасниками

671

Розрахунки за нарахованими дивідендами 

 

 

 

672

Розрахунки за іншими виплатами 

 

68

Розрахунки за іншими операціями

681

Розрахунки за авансами державними

Всі види діяльності

 

 

682

Внутрішні розрахунки 

 

 

 

683

Внутрішньогосподарські розрахунки 

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

68

 

684

Розрахунки за нарахованими відсотками

Всі види діяльності

 

 

685

Розрахунки з іншими кредиторами 

 

69

Доходи майбут­ніх періодів

 

За видами доходів 

 

Клас 7. Доходи і результати діяльності

70

Доходи від реалізації

701

Дохід від реалізації готової продукції

Всі види діяльності

 

 

702

Дохід від реалізації товарів 

 

 

 

703

Дохід від реалізації робіт і послуг 

 

 

 

704

Вирахування з доходу 

 

 

 

705

Перестрахування

 

71

Інший операційний дохід

711

Дохід від реалізації іноземної валюти

Всі види діяльності

 

 

712

Дохід від реалізації інших оборотних активів 

 

 

 

713

Дохід від операційної оренди активів 

 

 

 

714

Дохід від операційної курсової різниці 

 

 

 

715

Одержані пені, штрафи, неустойки 

 

 

 

716

Відшкодування раніше списаних активів 

 

 

 

717

Дохід від списання кредиторської заборгованості 

 

 

 

718

Дохід від безплатно одержаних оборотних активів 

 

 

 

719

Інші доходи від операційної діяльності 

 

72

Дохід від участі в капіталі

721

Дохід від інвестицій в асоційовані підприємства

Всі види діяльності

 

 

722

Дохід від спільної діяльності 

 

 

 

723

Дохід від інвестицій в дочірні підприємства 

 

73

Інші фінансові доходи

731

Дивіденди одержані 

 

 

 

732

Відсотки одержані 

 

 

 

733

Інші доходи від фінансових операцій 

 

74

Інші доходи

741

Дохід від реалізації фінансових інвестицій 

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

74

 

742

Дохід від реалізації необоротних активів

Всі види діяльності

 

 

743

Дохід від реалізації майнових комплексів 

 

 

 

744

Дохід від неопераційної курсової різниці 

 

 

 

745

Дохід від безплатно одержаних активів 

 

 

 

746

Інші доходи від звичайної діяльності 

 

75

Надзвичайні доходи

751

Відшкодування збитків від надзвичайних подій

Всі види діяльності

 

 

752

Інші надзвичайні доходи 

 

76

Страхові платежі

 

За видами страхування 

 

77

 

 

 

78

 

 

 

79

Фінансові результати

791

Результат операційної діяльності

Всі види діяльності

 

 

792

Результат фінансових операцій 

 

 

 

793

Результат іншої звичайної діяльності 

 

 

 

794

Результат надзвичайних подій 

 

Клас 8. Витрати за елементами

80

Матеріальні витрати

801

Витрати сировини і матеріалів

Всі види діяльності

 

 

802

Витрати куплених напівфабрикатів та комплектуючих виробів 

 

 

 

803

Витрати палива й енергії 

 

 

 

804

Витрати тари й тарних матеріалів 

 

 

 

805

Витрати будівельних матеріалів 

 

 

 

806

Витрати запасних частин 

 

 

 

807

Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення 

 

 

 

808

Витрати товарів 

 

 

 

809

Інші матеріальні витрати 

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

81

Витрати на оплату праці

811

Виплати за окладами і тарифами

 

 

 

812

Премії та заохочення 

 

 

 

813

Компенсаційні виплати 

 

 

 

814

Оплата відпусток 

 

 

 

815

Оплата іншого невідпрацьованого часу 

 

 

 

816

Інші витрати на оплату праці 

 

82

Відрахування на соціальні заходи

821

Відрахування на пенсійне забезпечення 

 

 

 

822

Відрахування на соціальне страхування 

 

 

 

823

Страхування на випадок безробіття 

 

 

 

824

Відрахування на індивідуальне страхування 

 

83

Амортизація

831

Амортизація основних засобів 

 

 

 

832

Амортизація інших необоротних матеріальних активів 

 

 

 

833

Амортизація нематеріальних активів 

 

84

Інші операційні витрати

 

За видами витрат 

 

85

Інші затрати

 

За видами затрат 

 

86

 

 

 

 

87

 

 

 

 

88

 

 

 

 

89

 

 

 

 

Клас 9. Витрати діяльності

90

Собівартість реалізації

901

Собівартість реалізованої готової продукції

Всі види діяльності

 

 

902

Собівартість реалізованих товарів 

 

 

 

903

Собівартість реалізованих робіт і послуг 

 

 

 

904

Страхові виплати 

 

91

Загальновироб-ничі витрати

 

За видами витрат

 


 

Синтетичні рахунки (рахунки першого порядку)

Субрахунки (рахунки другого порядку)

Сфера застосування

код

назва

код

назва 

 

92

Адміністративні витрати

 

За видами витрат

 

93

Витрати на збут

 

За видами витрат 

 

94

Інші витрати операційної діяльності

941

Витрати на дослідження і розробки 

 

 

 

942

Собівартість реалізованої іноземної валюти 

 

 

 

943

Собівартість реалізованих виробничих запасів 

 

 

 

944

Сумнівні та безнадійні борги 

 

 

 

945

Втрати від операційної курсової різниці 

 

 

 

946

Втрати від знецінення запасів 

 

 

 

947

Нестачі і втрати від псування цінностей 

 

 

 

948

Визнані пені, штрафи, неустойки 

 

 

 

949

Інші витрати операційної діяльності 

 

95

Фінансові витрати

951

Відсотки за кредит 

 

 

 

952

Інші фінансові витрати 

 

96

Втрати від участі в капіталі

961

Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства 

 

 

 

962

Втрати від спільної діяльності 

 

 

 

963

Втрати від інвестицій в дочірні підприємства 

 

97

Інші витрати

971

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

Всі види діяльності

 

 

972

Собівартість реалізованих необоротних активів 

 

 

 

973

Собівартість реалізованих майнових комплексів 

 

 

 

974

Втрати від неопераційних курсових різниць 

 

 

 

975

Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 

 

 

 

976

Списання необоротних активів 

 

 

 

977

Інші витрати звичайної діяльності 

 

 

 

978

Виплати страхових сум та страхових відшкодувань 

 

 

 

979

Перестрахування 

 


Субрахунки (рахунки другого порядку)


я н

ра ан £ &

 

 

 
ті

с о н

л

іял

ді

 

 

 

Особливістю нового Плану рахунків є те, що балансові рахунки в ньому групуються за 9 класами; забалансові рахунки належать до класу 0 (нуль). На відміну від старого Плану рахунків, кореспонден­ція їх за новим планом передбачає відображення не тільки номерів синтетичних рахунків, а й субрахунків.

Нумерація рахунків (їх коди) побудована за такою схемою:

перша цифра — клас;

друга цифра — номер синтетичного рахунку (рахунки першого порядку);

третя цифра — номер субрахунку (рахунки другого по­рядку);

Якщо необхідно відкрити рахунки третього порядку (аналітичні рахунки), їм присвоюють чотирьохзначний код. Наприклад, код 2311 може означати:

— клас «Запаси»;

— синтетичний рахунок «Виробництво»; 1 — субрахунок «Основне виробництво»;

1 — аналітичний рахунок «Витрати на виробництво...» (далі вказують або назву структурного підрозділу — бригада, цех і т. п., або ж найменування продукції, якщо аналітичний облік витрат ве­дуть за кожним її видом окремо).